Berenika

Včera v 7:40 | dvě TeReziA... |  Filmové pohádky

Berenika

A ještě jedna pěkná romantická pohádka tentokrát plná záhadných kouzel a tajemství.
Královskou rodinu pronásleduje kletba Arxe, pána zříceniny. Podle ní jsou k sobě královští sourozenci, princ Bernard a malá Noemi, vázáni magickou silou. V den sňatku jednoho z nich druhý zemře. Jednou najdou sourozenci malé zázračné dítě, které roste každou minutou, až vyroste do podoby krásné dívky. Láska prince k tajemné dívce Berenice, jejíž život má trvat pouhé tři dny, probudí v Noemi neklid…
Filmovou pohádku natočila v roce 1989 paní režisérka Svatava Simonová podle scénáře Jany Pacnerové.
 

O zakleté princezně

Včera v 7:22 | dvě TeReziA... |  Filmové pohádky

O zakleté princezně

Další pěkná romantická pohádka podle předlohy Františka Hrubína vypráví o tom, jak Martin svou svatbu přece jen nezaspal.
Mlynářský chasník Martin se odvážil vysvobodit princeznu, kterou Měsíční princ zaklel v rybu. Pomstil se jí tak za to, že se odmítla stát jeho ženou. Martina by ale princezna za muže chtěla a také on touží po svatbě s ní. Takovou urážku si ale Měsíční princ nedá líbit. Než budou princezna a Martin svoji, čeká je řada zkoušek.
Filmovou pohádku natočila v roce 1979 paní režisérka Svatava Simonová podle scénáře Jarmily Turnovské.

Čarovné prstýnky

Včera v 7:11 | dvě TeReziA... |  Filmové pohádky

Čarovné prstýnky

Moc hezká pohádka vypráví o jednom prstýnkáři Kubovi a jeho milé, víle Rokytce.
V Jizerských horách se víla Rokytka zamilovala do pozemského mládence. Kdo ví, jak by to s jejich láskou dopadlo, nebýt kouzla, které v sobě ukrývaly na první pohled obyčejné prstýnky z pouti.
Filmovou pohádku natočila v roce 1978 paní režisérka Věra Jordánová podle scénáře Markéty Zinnerové.
 


Jindřich

Včera v 6:42 | dvě TeReziA |  Jména a osobnosti

Jindřich

jméno německého původu a znamená "vládce domu".

Jindřich Zdík

žil na přelomu 11. a 12.století. Ze Svaté země přivezl relikvii Svatého kříže. Byl to olomoucký biskup a diplomat. Založil spolu s Vladislavem II. Strahovský klášter.

Jindřich Břetislav

žil ve 12.soletí. Byl to český kníže a pražský biskup. Šel za císařem Jindřichem VI., aby český trůn vyprosil pro Přemysla Otakara.

Jindřich Korutanský

žil na přelomu 13. a 14.století. Byl tyrolským hrabětem a českým králem. Byl to bezcharakterní a nerozhodný panovník. Jeho manželkou byla Anna Přemyslovna. Když ho Jan Lucemburský vyhnal z Prahy, uchýlil se s manželkou Annou do Korutan. Titulu českého krále se až do smrti nevzdal.

Heinrich Heine

narodil se na konci 18.soletí. Byl to německý básník a spisovatel. Představitel romantismu. Pocházel z rodiny židovského obchodníka. Stal se protestantem. Přátelil se s Karlem Marxem. Inspiroval Jana Nerudu, Karla Havlíčka Borovského a další.

Jindřich Šimon Baar

žil na přelomu 19. a 20.století. Byl to český kněz, básník a spisovatel. Představitel "venkovského realismu".

Jindřich Štýrský

narodil se na konci 19.století. Byl to malíř, výtvarník a básník. Představitel surrealismu.

Svatý Bonaventura

Včera v 6:34 | dvě TeReziA |  Náboženstvi

Svatý Bonaventura

žil ve 13.století. Byl italský františkánský filozof a teolog. Jméno Bonaventura mu dal František z Assisi.
Patron: dětí, františkánů, teologů, dělníků.
Atributy: kříž, ze kterého vyrůstají listy, květy nebo plody, někdy anděl, hostie nebo monstrance, zobrazován jako mnich, kardinál, biskup

Nedělní čtení - Am, Žalm, Ef, Mk

Včera v 6:31 | dvě TeReziA... |  Náboženstvi

Nedělní čtení z bible - Am, Žalm, Ef, Mk

Am 7,12-15

Amasjáh, knĕz v Betelu, řekl Amosovi: "Vidoucí, seber se a uteč do judské zemĕ, tam se živ a tam prorokuj! V Betelu už prorokovat nesmíš, neboť zde je králova svatynĕ a říšský chrám." Amos odpovĕdĕl Amasjáhovi: "Nejsem prorok ani prorocký učedník, jsem pastýř a pĕstitel smokvoní. Hospodin mĕ vzal od stáda a řekl mi: 'Jdi a prorokuj mému izraelskému lidu!'"

ŽALM 85

Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: - jistĕ mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. - Jistĕ je blízko jeho spása tĕm, kteří se ho bojí, - aby sídlila jeho velebnost v naší zemi. Milosrdenství a vĕrnost se potkají, - políbí se spravedlnost a pokoj. - Vĕrnost vypučí ze zemĕ, - spravedlnost shlédne z nebe. Hospodin též popřeje dobro - a naše zemĕ vydá plody. - Spravedlnost bude ho předcházet - a spása mu půjde v patách.

Ef 1,3-14

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v nĕm si nás vyvolil ještĕ před stvořením svĕta, abychom byli před ním svatí a neposkvrnĕní v lásce; ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho dĕti skrze Ježíše Krista. To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu. V nĕm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštĕní hříchů pro jeho nesmírnou milost, kterou nám tak bohatĕ projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí: seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil, až se naplní čas pro dílo spásy: že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi. A skrze nĕho jsme se stali Božím majetkem, jak jsme k tomu byli předem určeni úradkem toho, který vše působí podle rozhodnutí své vůle. Tak máme sloužit k tomu, aby se šířila chvála o jeho božské velebnosti, my, kteří jsme už dříve kladli své nadĕje do Mesiáše. Skrze nĕho se dostalo i vám potvrzení od slíbeného Ducha svatého, když jste přijali slovo pravdy, radostnou zvĕst o své spáse, a když jste v nĕho uvĕřili. Duch je zárukou, že nám jednou připadne dĕdictví. Tak se dovrší naše vykoupení, protože si nás Bůh získal jako svůj majetek, abychom sloužili ke chvále jeho božské velebnosti.

Mk 6,7-13

Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty. Řekl jim: "Když přijdete nĕkam do domu, zůstávejte tam, dokud se odtamtud nevydáte zase dál. Když vás však na nĕkterém místĕ nepřijmou a nebudou vás chtít slyšet, při odchodu odtamtud si vytřeste prach ze svých nohou na svĕdectví proti nim." Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyhánĕli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.

O zlatém pokladu

Sobota v 7:37 | dvě TeReziA... |  Filmové pohádky

O zlatém pokladu

Pohádka podle předlohy Eduarda Petišky nás zavede do rudolfínské doby, kde nebude chybět chamtivost, kouzla ani láska.
Mladý Mordechaj Mayzl už dávno miluje Sáru, dceru pražského primase židovské obce. Jenomže Mordechaj je velice chudý, a tak o svatbě s milovanou dívkou může jenom snít. Anebo spoléhat na zázrak. Naštěstí v době rudolfínské, v níž naši hrdinové žili, se to kouzly a zázraky jenom hemžilo. A tak se stalo, že lakomý primas při jednom z návratů z obchodních cest narazil v lese na vytoužený zlatý poklad. Co všechno primasova chamtivost způsobí a jakými spletitými cestičkami se dostane poklad k tomu pravému, vypráví pohádka, která byla natočena.
Filmovou pohádku natočila v roce 1994 paní Vlasta Janečková podle scénáře Ireny Pavlové.

Karolína

Sobota v 7:01 | dvě TeReziA |  Jména a osobnosti

Karolína

jméno německého původu a znamená v mužském protějšku "muž" nebo "chlap". Ze jména Karel vznikl také náš "král".

blahoslavená Karolína Kózka

žila na přelomu 19. a20.století. Pomáhala při provozu vesnické čítárny a podílela se na řadě aktivit křesťanských laiků. Celý život prožila v rodné vesnici. Na začátku 1.světové války byla brutálně zavražděna ruským vojákem. Bylo jí 16. Její kult se začal šířit Polskem.

Karolína Augusta Bavorská

narodila se na konci 18.století. Byla to rakouská císařovna a česká a uherská královna. S císařem Františkem I. podnikli cestu na Moravu, navštívili Kroměříž, Olomouc a Brno.

Karolína Světlá

žila v 19,století. Dívčím jménem se jmenovala Johanna Rottová. Byla vychována v německém duchu. Do vlastenecké společnosti ji uvedl její učitel češtiny a později její manžel Petr Mužák. Seznámila se s Boženou Němcovou. Její dílo ovlivnilo přátelství s Janem Nerudou.

Pohádka o splněných přáních

Sobota v 7:00 | dvě TeReziA... |  Filmové pohádky

Pohádka o splněných přáních

Pohádka vypráví příběh královských dvojčat a jejich rozdílných povah.
Je šťastný ten, kdo myslí především na sebe? Nebo štěstí poznáme v pomoci druhým? Dokážeme myslet i na ty, které nemáme přímo na očích? V jednom království žijí dvojčata - Amélie a Jan. Princ Jan je obdařený kouzelnou mocí, splní se mu jakékoliv přání. Nad tím, aby to byla přání moudrá, bdí jeho sestra, princezna Amélie. Zdá se, že nic nemůže ohrozit štěstí královské rodiny a celé země, když do jejich, zatím tak jasného a bezproblémového života, vstoupí králův bratr…
Filmovou pohádku natočil v roce 1994 pan režisér Miloš Bobek podle scénáře Petra Janiše.

Švec z konce světa

Sobota v 6:46 | dvě TeReziA... |  Filmové pohádky

Švec z konce světa

Pohádka vypráví o Ondrovi a jeho putování za štěstím, které ho nakonec čekalo docela blizoučko.
Ondřej se vydal do světa, dokonce až na samotný konec světa! Tam potkal dědečka, bývalého ševce, který mu půjčí boty. Nejsou to ale boty ledajaké, jsou to boty narvrátilky. Ty ho zavedou až do zahrady, kde si hraje namyšlená komtesa Lucie se svým nápadníkem Hubertem a Ondra se do ní hned zamiluje…
Filmovou pohádku natočila v roce 1986 paní režisérka Věra Jordánová podle scénáře Karla Šiktance.

Čtení na tento den - Iz, Mt

Sobota v 6:23 | dvě TeReziA... |  Náboženstvi

Čtení z bible na tento den - Iz, Mt

Iz 6,1-8

Toho roku, kdy zemřel král Uzijáh, vidĕl jsem sedĕt Pána na vysokém a vznešeném trůnu, lem jeho (roucha) naplňoval svatyni. Nad ním stáli serafové. Každý mĕl šest křídel: dvĕma si zastíral tvář, dvĕma si zastíral nohy a dvĕma létal.Jeden volal na druhého: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá zemĕ je plná jeho slávy." Čepy prahů se chvĕly tímto voláním a dům se naplnil dýmem. Tu jsem zvolal: "Bĕda mnĕ, je se mnou konec! Vždyť jsem človĕk nečistých rtů, mezi lidem nečistých rtů bydlím, a Krále, Hospodina zástupů, jsem vidĕl svýma očima!" Tu ke mnĕ přiletĕl jeden ze serafů, v ruce mĕl rozžhavený kámen, který vzal kleštĕmi z oltáře. (Tím) se dotkl mých úst a řekl: "Hle, dotklo se to tvých úst, zmizí tvá nepravost, bude smyt tvůj hřích!" Pak jsem slyšel hlas Pánĕ, jak praví: "Koho mám poslat, kdo nám půjde?" Řekl jsem: "Zde jsem, mne pošli!"

Mt 10,24-33

Ježíš řekl svým apoštolům: "Není žák nad učitele ani služebník nad svého pána. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a služebník jako jeho pán. Když nazvali Belzebubem hospodáře, čím spíše jeho lidi! Proto se jich nebojte! Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmĕ, povĕzte na svĕtle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech! A nebojte se tĕch, kdo zabíjejí tĕlo duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tĕlo. Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vĕdomí vašeho Otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavĕ. Nebojte se tedy: Máte vĕtší cenu než všichni vrabci. Ke každému, kdo se ke mnĕ přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mĕ před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi."

Blahoslavený Hroznata

Sobota v 6:14 | dvě TeReziA |  Náboženstvi

Blahoslavený Hroznata

byl český šlechtic. Syn Hroznatovce Sezimy, číšníka královny Judity. Blahoslavený Hroznata založil premonstrátské kláštery. Zemřel začátkem 13.století ve vězení, kde zemřel hlady, protože nechtěl zaplatit výkupné.

Princezna ze mlejna

Pátek v 7:59 | dvě TeReziA... |  Filmové pohádky

Princezna ze mlejna

Oblíbená pohádka vypráví, kterak Jindřich našel v Elišce tu pravou princeznu svého srdce.
V jedné jihočeské vísce uprostřed stříbrných rybníků a tmavých lesů žije pohledný mládenec Jindřich, který se jednoho dne vydá do svĕta s pevným rozhodnutím vysvobodit zakletou princeznu. Na své cestĕ se dostane do mlýna, kde žije se svým otcem, mlynářem, krásná Eliška. Mládenec se dívce líbí, a tak mu namluví, že v rybníce je zakletá princezna, a on ve mlýnĕ zůstává jako pomocník. To se ale vůbec nelíbí místnímu čertovi a vodníkovi, kteří si na mlynářovu dceru myslí. Snaží se, seč jim síly stačí, pomocí intrik a kouzel mládence ze mlýna vypudit. Ve mlýnĕ se ale objevuje ještĕ třetí ženich: starý, bohatý knížepán. A protože Eliška všechny nápadníky odmítá, mlynář se rozzlobí. Buď si do úplňku ženicha sama vybere, nebo ji dostane ten, kdo si jako první řekne o její ruku...
Filmovou pohádku natočil v roce 1994 pan režisér Zdenĕk Troška podle scénáře Vratislava Marka.

Země dinosaurů

Pátek v 7:23 | dvě TeReziA... |  Animované pohádky

Zemĕ dinosaurů

Animovaná klasika pro ty nejmenší. Pohádka vypráví o pĕtici dinosauřích kamarádů Nožičkovi, Sáře, Zobkovi, Bodlince a Pírkovi.
Osiřelý malý dinosaurus se v animovaném filmu vydává se čtveřicí kamarádů hledat legendární zemi plnou šťavnaté trávy. Malý brontosaurus Nožička přijde bĕhem přírodní katastrofy o maminku a musí se o sebe začít starat sám. Doslechne se o legendárním Velkém údolí, které je plné svĕží trávy a je tam dost místa, aby tam mohli žít všichni dinosauři v míru. Je to však velmi daleko. Nožička se přesto rozhodne údolí najít. Putuje zpustošenou zemí plnou sopek a cestou se k nĕmu přidávají další osiřelí dinosauři - divoké mládĕ triceratopse pojmenované Cera, neklidný upovídaný anatosaurus Ducki, ptakoještĕr Petrie a nĕmý, ponĕkud přihlouplý stegosaurus Spike. Cestou musí překonat řadu překážet, uniknout hladovým dravcům a zjistit, jak důležitá je pomoc kamarádovi, když je v úzkých.
USA/Irs., 1988, The Land Before Time

Markéta

Pátek v 7:11 | dvě TeReziA |  Jména a osobnosti

Markéta

jméno latinského původu a znamená perla.

Svatá Markéta z Antiochie

Narodila se ve 3.století v Antiochii (v Turecku). Její otec byl prý pohanský kněz, brzy jí zemřel a Markéta se stala křesťankou. Byla prý velmi krásná. Vyhlédl si ji místní prefekt Olibrius, ale ona ho odmítla. Markéta skončila ve vězení. Tam se jí zjevil satan v podobě draka a pozřel ji. Ona však držela kříž, drak pukl a ona z něho vyšla. Olibrius nakonec nařídil, aby Markétu sťali. Markétin kult se však nezadržitelně šířil dál.
Patronka: sedláků, panny, kojné, rodičky a manželky, pomocnice v nouzi
Atributy: kříž, drak
Pranostiky:
Svatá Markéta vede žence do žita.
Svatá Markéta hodila srp do žita.
Zapláče-li Markéta, bude dešťů do syta.
Na Markétu-li prší, ořechy ze stromu srší.
Svatá Markéta velí: "Lidé, okopávejte zelí!"

Markéta Babanberská

první manželka Přemysla Otakara II., česká královna a rakouská vévodkyně. Žila ve 13.století.

O princezně Amélii

Čtvrtek v 7:31 | dvě TeReziA... |  Filmové pohádky

O princeznĕ Amélii

Klasická pohádka podle bratří Grimmů vypráví o princeznĕ Amélii, která má ráda svého otce jako sůl.
Král Christoph se rozhoduje, které ze svých tří dcer předá trůn. Mĕla by to být ta, která ho miluje nejvíc a má dobré srdce stejnĕ jako nebožka královna. Starší dcery Isabella a Eugenie přirovnají svou lásku k otci k tomu, co je pro nĕ nejdražší - ke zlatu, drahokamům a drahocenným látkám, ze kterých jsou jejich šaty, Amélie k soli, kterou všichni potřebují. Král se urazí, sůl je pro nĕj nĕco příliš obyčejného, a vykáže Amélii ze zámku. Dívka bloudí celé roky v přestrojení za chlapce zemí. V jejich království dochází sůl, lidé jsou nemocní. Jednoho den krále Christopha navštíví princ Thabo, ptá se po Amélii, se kterou se kdysi setkal v lese, když dobýval ze skály sůl. Když se dozví se, že byla vypovĕzena, vydává se ji hledat...
Nĕmecko, 2015, Die Salzprinzessin

Vinnetou

Čtvrtek v 7:11 | dvě TeReziA... |  Zahraniční filmy

Vinnetou

První společné dobrodružství ikonické dvojice Vinetou a Old Shatterhand.
Příběh přátelství Vinnetoua, indiána, a Old Shatterhanda, bílého muže, bojujících za práva indiánů. V prvním díle se Vinnetou seznamuje s Old Shatterhandem a po smrti svého otce se stává náčelníkem Apačů. Mladý geometr přijíždí na Divoký západ, aby prošetřil, proč se železnice společnosti Great Western Railroad staví přes výsostné území místních indiánů, ačkoli byla původně plánována po hranicích těchto území.
Dějově první kapitola série filmových "mayovek" se točila až jako druhá.
Německo/Jugoslávie, 1963

Bořek

Čtvrtek v 6:45 | dvě TeReziA... |  Jména a osobnosti

Bořek

jméno slovanského původu je zkráceným slovem od jména Bořivoj nebo s nad i Bořislav a znamená "bojovník".

Bořek stavitel

Bob the Builder

je britský animovaný seriál pro děti. Bořek je vedoucí stavební firmy, která v malém městečku a jeho okolí opravuje silnice a domy a provádí ostatní mechanizované práce. Bořkovi pomáhá spolupracovnice Týna a několik stavebních strojů, které se chovají jako děti a Bořek a Týna je učí, jak se mají správně chovat a spolupracovat, také je učí odvaze a cti.

Ježčí kůže

Středa v 8:59 | dvě TeReziA |  Filmové pohádky
Pohádka s písničkami vypráví o Janíčkovi, nevdĕčné princeznĕ a kouzelné dýmce.
Ovčák Janíček se vydal do svĕta. Došel až do zámku pana krále. Po cestĕ uvidĕl loupežníky, kteří vyhodili ukradenou kouzelnou dýmku. Loupežníci chtĕli vyloupit zámek a princeznu pro svého náčelníka. Janíček díky kouzelné dýmce loupežníky přemohl. Od princezny dostal šátek. Když princezna uvidĕla šátek u Janíčka, velice se rozzlobila. Chtĕla pacholka Janka zavřít do vĕzení. Janek se přiznal, že to on ji zachránil. Jenže když princezna zjistila, že její zachránce je jen pacholek, už ho nechtĕla. Janka obrala i o kouzelnou dýmku a zbavila se ho. Janek přinesl princeznĕ Julišce žlutou hrušku od kouzelného dĕdečka. Z princezny se stal malý ježek. Když princezna přiznala, že se špatnĕ zachovala Janek ji dal červené jablíčko. Z ježka byla zase princezna, ale Janek už princeznu nechtĕl. Radĕji si vybral skromnou služtičku Maryšku, o které jistĕ vĕdĕl, že není rozmazlená.
Barevnou filmovou pohádku natočila v roce 1978 paní režisérka Libuše Koutná podle scénáře Anny Juráskové.

Olga a Helga

Středa v 8:25 | dvě TeReziA |  Jména a osobnosti

Olga a Helga

původně severské jméno "Heilagr" a znamená "svatý", jméno Olga nebo Helga se většinou vysvětluje jako "přinášející spásu".
Je to světově velmi oblíbené jméno a má mnoho podob. Toto jméno nosilo mnoho ruských kněžen.

Svatá Olga

se narodila na konci devátého století. Byla manželkou knížete Igora. Po jeho smrti vládla Kyjevské Rusi. Její manžel byl zavražděn a pomsta kněžny byla strašlivá. Zlikvidovala nepřátele a jejich území připojila ke své říši. Poddaným vládla velice tvrdě. Křesťanství přijala až po smrti manžela v Cařihradu. Její ústava má velký význam v dějinách ruského zákonodárství. Byla také dobrou diplomatkou a udržovala vřelé vztahy s Byzantskou říší. Pravoslavná církev ji proto uznává za svatou.

Kam dál