Gedeón a anděl

22. srpna 2017 v 10:27 | dvě TeReziA |  Náboženstvi

Gedeón a anděl

Soudců 6: 11-21


I přišel Hospodinův posel a posadil se v Ofře pod posvátným stromem, který náležel Jóašovi Abíezerskému; jeho syn Gedeón mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před Midjánci.
Hospodinův posel se mu ukázal a oslovil jej: "Hospodin s tebou, udatný bohatýre!"
Gedeón mu odpovĕdĕl: "Dovol, můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové? Říkali: 'Což nás Hospodin nevyvedl z Egypta?' Ale teď nás Hospodin zavrhl a vydal do rukou Midjánců."
Hospodin se k nĕmu obrátil a pravil: "Jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midjánců. Hle, já tĕ posílám."
On mu však namítl: "Dovol prosím, Panovníku, jak bych mohl Izraele vysvobodit? Můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem v otcovském domĕ nejnepatrnĕjší."
Ale Hospodin mu řekl: "Protože já budu s tebou, pobiješ Midjánce jako jediného muže."
Tu jej požádal: "Jestliže jsem opravdu našel u tebe milost, dej mi nĕjaké znamení, že se mnou mluvíš ty sám.
Jenom se odtud nevzdaluj, dokud k tobĕ nepřijdu. Rád bych přinesl dar a předložil ti jej." Odpovĕdĕl: "Zůstanu, dokud se nevrátíš."
Gedeón odešel a připravil kůzle a nekvašené chleby z éfy mouky. Maso vložil do košíku, vývar nalil do hrnce, vynesl to k nĕmu pod posvátný strom a nabídl mu to .
Posel Boží mu poručil: "Vezmi maso a nekvašené chleby a polož je na toto skalisko; vývar vylej." On tak učinil.
Hospodinův posel se dotkl koncem napřažené hole, kterou mĕl v ruce, masa a nekvašených chlebů. I vyšlehl ze skály oheň a pohltil maso i nekvašené chleby, zatímco Hospodinův posel mu zmizel z očí.

BIBLE KRALICKÁ


Tedy přišel andĕl Hospodinův a posadil se pod dubem, jenž byl v Ofra, kteréž bylo Joasa Abiezeritského. Gedeon pak syn jeho mlátil obilí na humnĕ, aby vezma, utekl s tím před Madianskými.
I ukázal se jemu andĕl Hospodinův, a řekl jemu: Hospodin s tebou, muži udatný.
Odpovĕdĕl jemu Gedeon: Ó Pane můj, jestliže Hospodin s námi jest, pročež pak na nás přišlo všecko toto? A kde jsou všickni divové jeho, o kterýchž vypravovali nám otcové naši, řkouce: Zdaliž nás z Egypta nevyvedl Hospodin? A nyní opustil nás Hospodin a vydal v ruku Madianských.
A pohledĕv na nĕj Hospodin, řekl: Jdi v této síle své, a vysvobodíš Izraele z ruky Madianských. Zdaliž jsem tĕ neposlal?
Kterýž odpovĕdĕl jemu: Poslyš mne, Pane můj, čím já vysvobodím Izraele? Hle, rod můj chaterný jest v pokolení Manassesovu, a já nejmenší v domĕ otce svého.
Tedy řekl jemu Hospodin: Ponĕvadž já budu s tebou, protož zbiješ Madianské jako muže jednoho.
Jemuž on řekl: Prosím, jestliže jsem nalezl milost před očima tvýma, dej mi znamení, že ty mluvíš se mnou.
Prosím, neodcházej odsud, až zase přijdu k tobĕ, a vynesu obĕt svou a položím před tebou. Odpovĕdĕl on: Jáť posečkám, až se navrátíš.
Tedy Gedeon všed do domu, připravil kozelce, a po mĕřici mouky přesných chlebů. I vložil maso do koše, a polívku vlil do hrnce, i vynesl to k nĕmu pod dub a obĕtoval.
I řekl jemu andĕl Boží: Vezmi to maso a chleby ty nekvašené, a polož na tuto skálu, a polívkou polej. I učinil tak.
Potom zdvihl andĕl Hospodinův konec holi, kterouž mĕl v rukou svých, a dotekl se masa a chlebů přesných; i vystoupil oheň z skály té, a spálil to maso i chleby přesné. A v tom andĕl Hospodinův odšel od očí jeho.

Otázky:

  • Kde byl andĕl? NA SKÁLE/ POD STROMEM / VE STANU
  • Kam mĕl Gedeón položit jídlo? NA SKÁLU/ POD STROM/ NA ZEM
  • Co se stalo s jídlem? SNĔDLI HO/ ZKAZILO SE/ SPÁLIL HO OHEŇ
  • Co se stalo s andĕlem? ZŮSTAL S GEDÓNEM/ SNĔDL JĺDLO/ ZMIZEL
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama