Čtení z bible na týden - Mdr, Lukáš

16. listopadu 2017 v 22:52 | dvě tereziA |  Náboženstvi
PONDĔLĺ 13.11. Památka sv. Anežky České
Mdr 1,1-7

Milujte spravedlnost, vládcové zemĕ, správnĕ smýšlejte o Pánu a hledejte ho upřímným srdcem. Tĕm, kdo ho nepokoušejí, dává se nalézt, zjevuje se tĕm, kdo v nĕho vĕří. Zvrácené myšlenky však od Boha oddĕlují, všemohoucnost se neprojevuje na výzvy pošetilců. Do zlovolné duše nevchází moudrost, nesídlí v tĕle oddaném hříchu. Svatý duch káznĕ utíká před lstí, uniká nerozvážným myšlenkám, odchází, když se blíží nepravost. Vždyť moudrost je duch, který miluje lidi, ale nenechá bez trestu tupitele, který se provinil slovy, protože Bůh je svĕdkem jeho ledví, pravdivým pozorovatelem jeho srdce a posluchačem jeho řečí. Duch Pánĕ naplňuje svĕt a ten, který vše obsahuje, ví o všem, co se mluví.
Lk 17,1-6

Ježíš řekl svým učedníkům: "Není možné, aby nepřišla pohoršení, ale bĕda tomu, od koho pocházejí! Bylo by pro nĕho lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a uvrhli ho do moře, než aby svedl ke hříchu jednoho z tĕchto nepatrných. Dejte si pozor! Když tvůj bratr zhřeší, domluv mu, a bude-li toho litovat, odpusť mu! A když se proti tobĕ prohřeší sedmkrát za den a sedmkrát se na tebe obrátí a řekne: `Je mi to líto', odpusť mu!" Apoštolové prosili Pána: "Dej nám více víry!" Pán řekl: "Kdybyste mĕli víru jako hořčičné zrnko a řekli této moruši: `Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!', poslechla by vás."

ÚTERÝ 14.11.
Mdr 2,23 - 3,9
Bůh stvořil človĕka k nesmrtelnosti, udĕlal ho jako obraz vlastní přirozenosti, ale ďáblovou závistí přišla smrt na svĕt, zakusí ji ti, kdo jsou v jeho moci. Duše spravedlivých však jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v očích lidí pošetilých, jejich smrt se pokládala za neštĕstí, za záhubu jejich odchod od nás, v pokoji však přebývají. I když se lidem zdálo, že jsou trestáni, jejich nadĕje byla plná nesmrtelnosti. Po lehkém trestu dojdou velkých dobrodiní, vždyť Bůh je pouze zkoušel a shledal, že ho jsou hodni. V tavicím kelímku je zkoušel jak zlato, jako dokonalá obĕť se mu zalíbili. V čase, kdy budou odmĕnĕni, zazáří, jako jiskry probĕhnou obilnými stébly. Budou soudit pohany a ovládnou národy a Pán jim bude navĕky králem. Ti, kdo v nĕj doufali, poznají pravdu, kdo byli vĕrní, setrvají u nĕho v lásce, protože popřává svým vyvoleným lásku a smilování.
Lk 17,7-10
Pán řekl: "Když nĕkdo z vás má služebníka a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí z pole: `Hned pojď a sedni si ke stolu'? Spíše mu přece řekne: `Připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mĕ, dokud se nenajím a nenapiji. Potom můžeš jíst a pít ty.' Dĕkuje snad tomu služebníkovi, že udĕlal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, až udĕláte všechno, co vám bylo přikázáno, řeknĕte: `Jsme jenom služebníci. Udĕlali jsme, co jsme byli povinni udĕlat.'"

STŘEDA 15.11.
Mdr 6,1-11
Slyšte, králové, a buďte rozumní, poučte se, vládcové dalekých krajin! Nakloňte sluch vy, kteří ovládáte zástupy lidu, kteří se pyšníte množstvím národů! Od Pána jste dostali moc, od Nejvyššího vládu. On bude zkoumat vaše skutky a zkoušet vaše úmysly, protože jste nevládli správnĕ, nezachovávali jste zákon, nechovali jste se podle Boží vůle, ačkoli jste služebníky jeho královské důstojnosti. (Pán) na vás přijde strašnĕ a rychle, ponĕvadž držitele moci stihne neúprosný soud. Malému se totiž odpustí z milosrdenství, s velkou přísností však budou trestáni mocní. Svrchovaný vládce se nikoho nebojí, neohlíží se na moc, protože on stvořil malého i velkého, o všechny se stará stejnĕ, ale mocné očekává přísná zkouška. Vládcové, k vám se tedy obracejí má slova, abyste se naučili moudrosti a neklesli. Ti totiž, kdo svatĕ střeží svaté příkazy, budou uznáni za svaté, ti, kdo jsou o nich poučeni, najdou ospravedlnĕní. Buďte tedy žádostiví mých slov, mĕjte po nich touhu, a poučí vás.
Lk 17,11-19
Když na cestĕ do Jeruzaléma procházel Ježíš mezi Samařskem a Galilejí a přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti deset malomocných. Zůstali stát opodál a volali: "Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!" Když je uvidĕl, řekl jim: "Jdĕte a ukažte se knĕžím." A jak odcházeli, byli očištĕni. Když jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl mu k nohám tváří až k zemi a dĕkoval mu. Byl to Samaritán. Ježíš na to řekl: "Nebylo jich očištĕno deset? Kde je tĕch devĕt? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?" A jemu řekl: "Vstaň a jdi! Tvá víra tĕ zachránila."

ČTVRTEK 16.11.
Mdr 7,22 - 8,1
V moudrosti je duch myslící, svatý, jedinečný, a přece mnohotvárný, jemný, hbitý, pronikající, neposkvrnĕný, jasný, nepodléhající utrpení, milující dobro, bystrý, nezkrotitelný, blahodárný, naklonĕný lidem, stálý, neklamný, bezstarostný, všemohoucí, nade vším bdící, pronikající všechny duchy myslící, čisté a nejjemnĕjší. Neboť moudrost je pohyblivĕjší než každý pohyb, svou čistotou všechno proniká a prostupuje. Ona je výdech Boží moci, čirý výron slávy Všemohoucího, protože nic poskvrnĕného se do ní nedostane, neboť je odlesk vĕčného svĕtla, neposkvrnĕné zrcadlo Boží činnosti a obraz jeho dobroty. Ačkoli je jedna, všechno může, i když v sobĕ zůstává, všechno obnovuje, v průbĕhu vĕků vchází do svatých duší a tvoří z nich Boží přátele a proroky. Nic není Bohu tak drahé jako ten, kdo přebývá s moudrostí. Ona je totiž krásnĕjší než slunce a nad všechna seskupení hvĕzd, srovnána se svĕtlem vítĕzí nad ním, neboť po svĕtle následuje noc, ale zlo nic nezmůže proti moudrosti, která se mocnĕ rozpíná od jednoho konce svĕta k druhému a všemu vládne s dokonalostí.
Lk 17,20-25

Když se farizeové zeptali Ježíše, kdy přijde Boží království, odpovĕdĕl jim: "Boží království nepřichází tak, že by se to dalo pozorovat. Ani se nedá říci: `Hle, tady je!' nebo `tam je!' Neboť Boží království je mezi vámi." Učedníkům pak řekl: "Přijdou dny, kdy byste rádi vidĕli aspoň jeden ze dnů Syna človĕka, ale neuvidíte ho. Budou vám říkat: `Hle, tady je!', `hle, tam!' Neodcházejte a nebĕhejte za nimi! Neboť jako blesk, když vyšlehne, zazáří od jednoho konce nebe až k druhému, tak to bude i se Synem človĕka v jeho den. Napřed však musí mnoho vytrpĕt a od tohoto pokolení být zavržen."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama