Tři králové+Čtení z bible na tento den

1. ledna 2018 v 15:10 | dvě TeReziA... |  Náboženstvi

Svátek Tří králů, Zjevení Pánĕ

Šestý leden je však také dnem slavnosti Zjevení Pánĕ, neboť tím, že tři mudrcové z východu přišli před narozeného Mesiáše, došlo ke zviditelnĕní božstva. Proto se také tento svátek nazývá řecky epifaneia či theofaneia (tj. "Boží zjevení"). Tříkrálový název svátku je sice tradiční, v evangeliu se ale nikde nedočteme, že by Ježíška v Betlémĕ navštívili tři králové. Dozvíme se, že "... mudrci od východu se objevili v Jeruzalémĕ a ptali se: "Kde je ten právĕ narozený král Židů? Vidĕli jsme na východĕ jeho hvĕzdu a přišli jsme se mu poklonit.
" Před Božího syna pak položili své dary. Zlato označovalo královskou důstojnost, kadidlo duchovní sílu a obĕti a myrha byla znamením človĕčenstva. Potom se vrátili do svých rodných krajin, ale vyhnuli se Jeruzalému, aby unikli hnĕvu strašlivého krále Héróda.
Dnes již víme, že to, co se mudrcům zjevilo, nebyla kometa, kterou vídáme, jak se vznáší nad vyřezávanými či malovanými jesličkami. Dostala se nad nĕ jenom díky proslulému malíři Giottovi di Bondone, který s úžasem pozoroval koncem léta roku 1301 Halleyovu kometu. Byla tehdy mimořádnĕ jasná a dĕsivá. Pod dojmem tohoto úkazu ji pozdĕji namaloval nad tříkrálovou scénu na stĕnĕ kaple v Padovĕ. A další malíři tak činili po nĕm. Dnešní poznatky dokazují, že "betlémská hvĕzda" byla ve skutečnosti vzácnou trojnásobnou konjunkcí Jupitera se Saturnem v souhvĕzdí Ryb. Došlo k ní roku 7 před Kristem. Je zajímavé, že Kristus byl opravdu o sedm let starší, než se léta tvrdilo. K prokázané chybĕ v letopočtu došlo při dodatečné úpravĕ ve 3. století. Slavnou trojkonjunkci vypočítal již Johannes Kepler, hvĕzdář, matematik a astronom svĕtového významu, působící od roku 1600 v Praze. Při hvĕzdné události onoho roku 7 před Kristem muselo nastat skutečnĕ veliké svĕtlo - a hlavnĕ se o ní opravdu předem vĕdĕlo. Starovĕcí astronomové a astrologové byli na vysoké úrovni a oba obory spolu úzce souvisely, dokonce se i podporovaly. Jupiter byl hvĕzdou Boha, Saturn hvĕzdou Židů a všeobecnĕ se čekalo narození židovského krále, který zmĕní svĕt. Pro trojí konjunkci obou planet jsou dnes dokonce i archeologické doklady. Při výzkumu starobabylonské lokality v povodí Eufratu našel nĕmecký archeolog P. Schnabel hlinĕné tabulky, kde je popsáno pozorování nebeské klenby na starovĕké hvĕzdárnĕ Sippar. I zde je zpráva o zmínĕné hvĕzdné události.
Jména onĕch východních mudrců - Caspar (Kašpar), Melichar a Baltazar - však vycházejí pouze z tradice a se vší pravdĕpodobností jde o jména dodatečnĕ vymyšlená. Mĕla zřejmĕ symbolizovat tři významná kulturní centra starovĕkého Východu: Caspar je jméno perské, Melichar hebrejské a Baltazar starobabylonské. Dnes si tuto slavnou událost připomínáme tím, že pán domu napíše na rám dveří svého domu "královské" iniciály. Tři písmena bývají také odvozována od vĕty Christus Mansionem Benedicat, což znamená "Kriste požehnej toto obydlí". Paní domu pro zmĕnu vykouří kadidlem všechny místnosti v domĕ. Platí také pravidlo, že na večer Tříkrálový (dvanáctá noc po Vánocích) musí být odstranĕny vánoční ozdoby.
Centrem uctívání Tří králů bylo a je mĕsto Kolín nad Rýnem, kde mají překrásný relikviář, ve kterém jsou uloženy domnĕlé ostatky slavných mudrců. Byly sem převezeny z kostela sv. Eustorgia z Milána. Biskup Eustorgius, podle nĕhož je chrám pojmenován, dostal ostatky Tří králů od byzantské císařovny Heleny. Eustorgiův nástupce v Milánĕ Protasius nechal v chrámu postavit sarkofág, ten je ovšem dnes již prázdný.

SOBOTA 6.1.

Slavnost Zjevení Pánĕ

Iz 60,1-6


Čtení z knihy proroka Izaiáše
Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé svĕtlo a Hospodinova velebnost září nad tebou! Hle, tma zahalí zemi a temnota národy, nad tebou však zazáří Hospodin, jeho velebnost se zjeví nad tebou. Národy budou kráčet v tvém svĕtle a králové v tvé vycházející záři. Rozhlédni se kolem a podívej se: ti všichni se shromáždili, přišli k tobĕ. Zdaleka přicházejí tvoji synové, na zádech jsou přinášeny tvoje dcery. Spatříš to a zazáříš, radostí se zachvĕje a rozšíří tvé srdce, neboť tĕ zaleje bohatství moře, poklady národů přijdou k tobĕ. Záplava velbloudů tĕ přikryje, dromedáři z Midjanu a Efy, přijdou všichni ze Sáby, přinesou zlato a kadidlo, rozhlásí Hospodinovu chválu.Ef 3,2-5


(Bratři!) Slyšeli jste, že Bůh mĕ povĕřil pracovat pro vás na díle milosti. Ve zjevení mi totiž bylo oznámeno to tajemství. V dřívĕjších pokoleních to lidé nevĕdĕli, ale nyní to bylo odhaleno (z osvícení) Ducha jeho svatým apoštolům a kazatelům mluvícím pod vlivem vnuknutí: že totiž také pohané mají stejná dĕdická práva, že jsou údy téhož tĕla a že stejnĕ i jim platí ona zaslíbení skrze Ježíše Krista, (když uvĕří kázání) evangelia.

Mt 2,1-12


Když se Ježíš narodil v Betlémĕ v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: "Kde je ten narozený židovský král? Uvidĕli jsme jeho hvĕzdu na východĕ, a proto jsme se mu přišli poklonit." Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny veleknĕze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli mu: "V Betlémĕ v Judsku, neboť tak je psáno u proroka: `A ty, Betléme v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními mĕsty, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu.'" Tehdy si Herodes tajnĕ zavolal mudrce a zevrubnĕ se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvĕzda objevila, poslal je do Betléma a řekl: "Jdĕte a důkladnĕ se na to dítĕ vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit." Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle - hvĕzda, kterou vidĕli na východĕ, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítĕ. Jakmile uvidĕli hvĕzdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítĕ s jeho matkou Marií, padli na zem a klanĕli se mu. Otevřeli své pokladnice a obĕtovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili do své zemĕ jinou cestou.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Bad Credit Bad Credit | E-mail | Web | 13. října 2018 v 22:48 | Reagovat

payday loans without checks <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">compare payday lenders</a> loans com <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>bad credit loans guaranteed approval</a>

2 Payday Loan Online Payday Loan Online | E-mail | Web | Úterý v 13:42 | Reagovat

loans chicago <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">online payday loan no credit check</a> debt loan <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>bad credit loans direct lenders</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama