Nedělní čtení - Skutky, Žalm, Jan

29. dubna 2018 v 13:31 | dvě TeReziA... |  Náboženstvi

Nedělní čtení - Skutky, Žalm, Jan

Sk 9,26-31


Když přišel Šavel do Jeruzaléma, pokoušel se navázat styk s učedníky, ale všichni se ho báli. Nemohli uvĕřit, že on je učedníkem. Ujal se ho však Barnabáš. Uvedl ho k apoštolům a vypravoval, jak Šavel vidĕl na cestĕ Pána, který s ním mluvil, a jak v Damašku neohroženĕ vystupoval ve jménu Ježíšovĕ. Od té chvíle byl s nimi v Jeruzalémĕ stále ve styku a smĕle vystupoval ve jménu Pánĕ. Také rozmlouval s helénisty a přel se s nimi. Ti mu však začali ukládat o život. Jakmile se to bratři dovĕdĕli, doprovodili ho dolů do Césareje a odtamtud ho vypravili do Tarsu. Církev mĕla pokoj v celém Judsku, Galileji i Samařsku. S úspĕchem se vyvíjela, žila v bázni před Pánem a rostla přispĕním Ducha svatého.

ŽALM 22


Své sliby splním před tĕmi, kdo ctí Hospodina. - Chudí se najedí do sytosti, - kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: - "Navĕky ať žije vaše srdce!" Rozpomenou se, k Hospodinu se obrátí - všechny končiny zemĕ, - před ním se skloní - všechna lidská pokolení. - Jen jemu se budou kořit všichni, kdo spí v zemi, - před ním se skloní všichni, kdo sestupují v prach. I má duše bude pro nĕho žít, - mé potomstvo bude mu sloužit. - Bude vyprávĕt o Pánu příštímu pokolení, - lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost: - "To udĕlal Hospodin!"

1 Jan 3,18-24


Dĕti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy! Podle toho poznáme, že jsme z pravdy, a to uklidní před ním naše svĕdomí, když by nám nĕco vyčítalo, neboť Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše svĕdomí. Milovaní, jestliže nás svĕdomí neobviňuje, dodá nám to radostné důvĕry v Boha a dostaneme od nĕho všechno, zač prosíme, protože zachováváme jeho přikázání a konáme, co je mu milé. A to je to jeho přikázání: abychom vĕřili ve jméno jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám nařídil. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v nĕm. A že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kterého nám dal

Jan 15,1-8


Ježíš řekl svým učedníkům: "Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mnĕ, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještĕ více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mnĕ, a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mnĕ. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mnĕ a já v nĕm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dĕlat nic. Kdo nezůstane ve mnĕ, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohnĕ - a hoří. Zůstanete-li ve mnĕ a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvĕdčíte se jako moji učedníci."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama