Slavnost Nejsvětější Trojice

27. května 2018 v 9:18 | dvě TeReziA... |  Náboženstvi

Slavnost Nejsvĕtĕjší Trojice

Dt 4,32-34.39-40

Mojžíš řekl lidu: "Ptej se dávných dob, které tĕ předcházely ode dne, kdy Bůh stvořil človĕka na zemi, ptej se od jednoho konce nebes k druhému: stalo se nĕkdy nĕco tak velkého nebo bylo nĕco podobného slyšet, aby nĕjaký národ slyšel hlas Boha, mluvícího z ohnĕ, jako jsi slyšel ty, a zůstal naživu? Nebo zkusil nĕjaký bůh přijít a vyvolit si národ uprostřed jiného národa zkouškami, znameními, divy, bitvami, mocnou rukou, napřaženým ramenem, úžasnými dĕsnými činy, jak pro vás to všechno učinil Hospodin, váš Bůh, před vašimi zraky v Egyptĕ? Uznej to dnes a uvaž v srdci: je to Hospodin, Bůh nahoře na nebi jako dole na zemi; není jiného boha. Zachovávej jeho nařízení a jeho příkazy, které ti dnes přikazuji, abys byl šťastný ty a tvoji synové po tobĕ, abys dlouho žil na zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává navždy."

Řím 8,14-17

Bratři! Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha tĕch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: "Abba, Otče!" Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch svatý, že jsme Boží dĕti. Jsme-li však dĕti, jsme i dĕdici: dĕdici Boží a spoludĕdici Kristovi. Musíme ovšem jako on trpĕt, abychom tak mohli spolu s ním dojít slávy.

Mt 28,16-20

Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uvidĕli ho a klanĕli se mu, nĕkteří však mĕli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jdĕte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtĕte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce svĕta!"
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama