Nedělní čtení - Am, Žalm, Ef, Mk

15. července 2018 v 6:31 | dvě TeReziA... |  Náboženstvi

Nedělní čtení z bible - Am, Žalm, Ef, Mk

Am 7,12-15

Amasjáh, knĕz v Betelu, řekl Amosovi: "Vidoucí, seber se a uteč do judské zemĕ, tam se živ a tam prorokuj! V Betelu už prorokovat nesmíš, neboť zde je králova svatynĕ a říšský chrám." Amos odpovĕdĕl Amasjáhovi: "Nejsem prorok ani prorocký učedník, jsem pastýř a pĕstitel smokvoní. Hospodin mĕ vzal od stáda a řekl mi: 'Jdi a prorokuj mému izraelskému lidu!'"

ŽALM 85

Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: - jistĕ mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. - Jistĕ je blízko jeho spása tĕm, kteří se ho bojí, - aby sídlila jeho velebnost v naší zemi. Milosrdenství a vĕrnost se potkají, - políbí se spravedlnost a pokoj. - Vĕrnost vypučí ze zemĕ, - spravedlnost shlédne z nebe. Hospodin též popřeje dobro - a naše zemĕ vydá plody. - Spravedlnost bude ho předcházet - a spása mu půjde v patách.

Ef 1,3-14

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v nĕm si nás vyvolil ještĕ před stvořením svĕta, abychom byli před ním svatí a neposkvrnĕní v lásce; ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho dĕti skrze Ježíše Krista. To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu. V nĕm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštĕní hříchů pro jeho nesmírnou milost, kterou nám tak bohatĕ projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí: seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil, až se naplní čas pro dílo spásy: že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi. A skrze nĕho jsme se stali Božím majetkem, jak jsme k tomu byli předem určeni úradkem toho, který vše působí podle rozhodnutí své vůle. Tak máme sloužit k tomu, aby se šířila chvála o jeho božské velebnosti, my, kteří jsme už dříve kladli své nadĕje do Mesiáše. Skrze nĕho se dostalo i vám potvrzení od slíbeného Ducha svatého, když jste přijali slovo pravdy, radostnou zvĕst o své spáse, a když jste v nĕho uvĕřili. Duch je zárukou, že nám jednou připadne dĕdictví. Tak se dovrší naše vykoupení, protože si nás Bůh získal jako svůj majetek, abychom sloužili ke chvále jeho božské velebnosti.

Mk 6,7-13

Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty. Řekl jim: "Když přijdete nĕkam do domu, zůstávejte tam, dokud se odtamtud nevydáte zase dál. Když vás však na nĕkterém místĕ nepřijmou a nebudou vás chtít slyšet, při odchodu odtamtud si vytřeste prach ze svých nohou na svĕdectví proti nim." Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyhánĕli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama