Dějepis a Historie

Dějepis 6 - Starověký Řím

27. října 2018 v 12:22 | dvě TeReziA...

Starověký Řím


Dělení dějin starověkého Říma

 • období královské (8-6.st.BC)
 • období republiky (5-1.st BC)
 • období císařské (1.st BC - 5.st.n.l.)

Založení Říma

 • dle pověsti r.753 BC osiřelými dvojčaty kojenými vlčicí, Romulus a Remus, podle Romula-Roma
 • dle historiků o sto let dříve Etrusky
- vzniká kolem řeky Tibery
- spojení několika osad

Martin Středa

26. srpna 2018 v 10:58 | dvěTeReziA

Martin Středa

narodil se ke konci 16.století ve Slezsku. Studoval v Praze, později v Praze vyučuje, stává se profesorem střídavě v Praze a rektorem jezuitské koleje v Brně. Tenkrát Švédové obléhali Brno, ale i díky Martinovi Středovi Brno nedobyli. Martin Středa se stal duchovní oporou obránců Brna při obléhání města Švédy v době třicetileté války. Zemřel na souchotiny 26.8.1649 v Brně.

Sodoma a Gomora

1. srpna 2018 v 11:19 | dvě TeReziA...

Objevování pravdy

Sodoma a Gomora (II. řada)

Zničení dvou biblických měst a legenda o Lotovi a jeho ženě patří k nejznámějším příběhům.
Sodoma a Gomora - dvě města, která byla podle Bible zničena pro svou hříšnost a prostopášnost. Archeologové nevylučují, že tato sídla skutečně existovala, a kladou jejich umístění do oblasti Mrtvého moře. Mohli být Lot a jeho rodina skuteční lidé, kteří se kdysi v této oblasti usadili? Jaký byl osud Lotovy rodiny, a co mohlo způsobit zkázu dvou měst? Je starověký chrám, jehož podlahu zdobí tajemná mozaiková mapa, klíčem k biblické záhadě?
Americký dokument 2015, Digging for the Truth / The Real Sin City: Sodom & Gomorrah

Magdaléna

22. července 2018 v 8:22 | dvěTeReziA

Magdaléna

Jméno Magdaléna je hebrejského původu a překládá se jako "žena z Magdaly". Aramejské slovo magdala původně znamelo "věž". Magdala bylo starověké město v Izraeli a leželo na břehu Genezaretského jezera.
Pro nás jsou zatím asi nejznámější dvě Magdalény: Sv.Marie Magdalská a Magdalena Dobromila Rettigová.

Svatá Marie Magdalská

Naše známá svatá - Máří Magdaléna se narodila někdy kolem roku Ježíšova narození. Byla to žena plná života a citu, proto je nám i dnes tolik blízká. Ježíš ji měl ve velké oblibě. Magdalena ho doprovázela na cestách, naslouchala jeho slovům, litovala svých hříchů a svými vlasy mu umývala nohy drahocenným olejem, což se jeho učedníkům asi moc nelíbilo. Ale Ježíšovi vždycky hlavně záleželo na postoji našeho srdce... Magdaléna doprovázela Ježíše na křížové cestě, stála pod křížem i u jeho hrobu. To je tak všechno, co se můžeme dočíst v Bibli. Proto dnes i v minulosti vznikalo tolik dohadů kolem její osoby. Oblíbili jsme si Magdaleninu písničku z muzikálu "Jesus Christ Superstar" - "Co na tom je tak zlého" (I don´t know how to love him).

Magdalena Dobromila Rettigová

Dnes je známá jako autorka slavných českých kuchařek, nejznámější je "Domácí kuchařka", ale do svých 18 let neuměla Magdalena vůbec česky. Magdalena se provdala za známého českého "buditele", a tak se i ona stala českou "buditelkou" a spisovetelkou. Psala básně, divadelní hry a věnovala se výchově a výuce dívek.

Drahomíra

18. července 2018 v 8:28 | dvěTeReziA

Drahomíra

jméno slovanskéh o původu a znamená ta, které je drahý mír, má ráda pořádek, je mírumilovná, má ráda svět.

Drahomíra ze Stodor

matka dvou synů - svatého Václava a knížete Boleslava, která nechala zavraždit svou tchýni Ludmilu.

Drahomíra ze Stodor byla českou kněžnou a manželkou knížete Vratislava I.

Rudolf II.

18. července 2018 v 8:11 | dvěTeReziA
18. července 1552 se narodil ve Vídni Maxmiliánovi II. a Marii Španělské náš pozdější císař Rudolf II. Habsburský. Jeho rodiče byli bratranec a sestřenice (což nebylo zrovna moc dobré pro jeho duševní zdraví). Na přání matky dostal chlapec španělskou výchovu. Po návratu ze Španělska ho začal otec zasvěcovat do vladařských povinností. Rudolf byl na svou dobu velice vzdělaný. Mluvil několika jazyky, miloval umění a literaturu, zajímal se o přírodní vědy (o astrologii a alchymii), učil se jezdit na koni a tančit.
1576 byl nejem uherským a českým králem, ale i římským císařem. Nakonec přesídlil z Vídně do Prahy (1583), protože Vídeň byla tou dobou ohrožena Osmanskou říší. Praze se začalo říkat "zlatá". Rudolf pozval do Prahy mnoho umělců a vzdělanců (Johanes Kepler, Tycho de Brahe,...). Hvězdáři pozorovali hvězdy, alchymysté proměňovali kovy ve zlato a stříbro, hledali kámen mudrců a tajné elixíry. Město bohatlo. Sbírky uměleckých děl byly velice rozsáhlé (obrazy Leonarda da Vinchi, Raffaela, Tiziana ...). Rudolf II. obdivoval obrazy Hieronyma Boshe.
Císař Rudolf byl ale nemocný. Jeho babička byla Johana Šílená (Jana Kastilská), takže měl co dědit. Bratr Matyáš se postavil proti Rudolfovi. Rudolf se stal nedůvěřivým, bál se spiknutí a vyhnal své dvorní rádce.

Cyril a Metoděj na i-vysílání

5. července 2018 v 21:06 | dvě TeReziA

Cyril a Metoděj - Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Na i-vysílání je pěkný polohraný dokumen Maria Otakára Schmidta o Cyrilu a Metodějovi.
Jednoho z bratří, Metoděje, představuje Marek Orko Vácha.
První písmeno Hlaholice má i posvátný rozměr, vypadá jako kříž. Konstantin (Cyril) měl v úmyslu učinit ze slovanštiny další literární jazyk. Konstantin ovládal naprosto perfektně několik jazyků a abeced.
Vzniká tak vrcholné lingvistické dílo 9.století. 38 písmen jednak podle řeckých písmen a jednak podle slovanské řeči. Slovanský jazyk se pozvedel k výšinám latiny, řečtiny a hebrejštiny.
S byzantskou výpravou se vraceli na Moravu i samotní moravští vyslanci. Závěrečná cesta Cyrila a Metoděje na Moravu vedla po staré jantarové cestě. 863 přišli Cyril a Metoděj na Moravu.
Metoděj pokřtil knížete Bořivoje. Roku 880 musel opět Metoděj do Říma, před papežem obhajoval svoji činnost. Papež vydal bulu a v té nazývá Metoděje arcibiskupem říše Moravské.
Metoděj roku 885 umírá.

Arnošt z Pardubic

30. června 2018 v 9:48 | dvě TeReziA...

Arnošt z Pardubic

se narodil se kolem roku 1305 v Pardubicích. Studoval v broumovské klášterní škole, v katedrální škole v Praze a nakonec na univerzitách v Bologni a Padově. Po návratu do vlasti se stal děkanem kapituly při pražské katedrále a jedním z nejbližších rádců Karla IV. Stal se pražským biskupem a prvním pražským arcibiskupem. Vysvětil i základní kámen ke katedrále sv. Víta v Praze. Jeho činnost byla všestranná. Zakládal kostely, kláštery, ale věnoval se i literární tvorbě. Mnohé jeho myšlenky pozitivně ovlivnily činnost samotného císaře Karla IV.

Kult Rozumu - Francouzská revoluce

10. listopadu 2017 v 11:21 | dvě tereziA

Kult Rozumu a Velká francouzská revoluce

Za Velké francouzské revoluce začali Francouzi dnešního dne v katedrále Notre Dame v Paříži, změněné v chrám Filozofie, uctívat bohyni Rozumu. Kult Rozumu (culte de la Raison) byl ateistický myšlenkový systém. Následující léta, plná násilí, poprav a masakrů, však ukázala, že revolucionářům tato bohyně mnoho moudrosti nenadělila.

Lateránská bazilika

9. listopadu 2017 v 16:26 | dvě tereziA

Lateránská bazilika


Velkolepá Lateránská bazilika patří k nejkrásnějším římským kostelům a je katedrálním kostelem římského biskupa (papeže). Vedle velké baziliky stál také Lateránský palác, který byl dlouhá staletí sídlem papežů. Lateránská bazilika se v italštině jmenuje San Giovanni in Laterano, což by se do češtiny dalo přeložit jako bazilika svatého Jana Křtitele v Lateránu. Kostel byl na počátku 4. století po Kristu postaven na příkaz římského císaře Konstantina Velikého, který zrovnoprávnil křesťanství na roveň s ostatními pohanskými náboženstvími. Od 8. století sloužil jako hlavní papežská rezidence a od konce 16. století je letním sídlem. Bazilika byla původně zasvěcena ke cti Nejsvětějšího Vykupitele a začátkem 10. století ji dodatečně zasvětili dvěma Janům - Evangelistovi a Křtiteli (904). Výroční památka jejího posvěcení se rozšířila mimo Řím a roku 1570 byla zapsána do misálu Pia V. Tehdy se svátek nazýval Posvěcení arcibaziliky Nejsvětějšího Vykupitele. Nový římský kalendář přinesl změnu názvu na Posvěcení lateránské baziliky. I když papežové mají sídlo již někde jinde, spojení s papežstvím nadále trvá, protože každý papež zde stále osobně slouží na Zelený čtvrtek mši.

Po drahách hvězd na i-vysílání

14. července 2017 v 22:12 | dvě TeReziA

Habsburkové na i-vysílání


Po drahách hvězd

Ferdinand I. získává císařský stolec pro rod Habsburků. Nikdy předtím nebylo jejich území tak velké. Maxmilián I. musí bránit říši proti tureckým nájezdům. Začátkem 16.století se koná svatba desetileté císařovy vnučky Marie a devítiletého Ludvíka Jagellonského. Na konci 16.století přichází do Evropy nejprve doba moru. Potom Rudolf II. vrací Praze statut sídelního města. Rudolf je víc v galeriích než u vladařského stolu. Rudolf miluje přepych, hry a poživačnost. Soupeří o moc se svým bratrem Matyášem. Začátkem 17.století vyhlásí za vládce Matyáše. Matyáš se nakonec dočkal i císařské koruny. Kdo si počká, ten se dočká.


Zrod dynastie na i-vysílání

12. července 2017 v 22:20 | dvě TeReziA

Habsburkové na i-vysílání

Zrod dynastie

Bitva na Moravském poli způsobila, že největšími soupeři Lucemburků se stávají bezvýznamná hrabata. Ve 13.století byla bitva na Moravském poli, kde byl zabit Přemysl Otakar II. a Habsburky to vyneslo na vrchol moci. Rudolf I. Habsburský si své vítězství náležitě užívá. Český král Václav II. si na konci 13.století bere jeho dceru Gutu. Netrvá dlouho a Habsburkové v osobě Rudolfova vnuka, zvaného Kaše, poprvé přirozenou volbou vstupují na český trůn. Parodoxem je, že Lucemburk věčný soupeř Habsburků zapříčiní jejich návrat na výsluní.

Císařův poslední valčík na i-vysílání

11. července 2017 v 20:02 | dvě TeReziA

Císařův poslední valčík

Německé dokudrama vypráví o pruské princezně "Sissy", Viktorii Luise. V roce 1913 se konala velkolepá svatba princezny Víktorie Luisy a prince Arnošta Augusta Hannoverského. Nevěsta Sissy v Bílém sále Berlínského paláce obtančila celý parket nejprve s otcem, císařem Vilémem II., a poté si zatančila s oběma strýci, s králem Jiřím a s carem Mikulášem. Vládci dvou nejmocnějších zemí světa si zatančili s dcerou císaře. Tanec zakončily čtyřdenní oslavy. Ale bylo to úplně naposledy, co se všichni tři bratranci společně sešli. 28.června 1914 zastřelil srbský atentátník následníka rakouského trůnu a za měsíc na to začala 1.světová válka. Z bratranců se stali nepřátelé. Do války se zapojily miliony vojáků. Po válce císař Vilém II. musel uprchnout do vyhnanství. Císařova dcera Viktorie s rodinou musela z Německa odejít do exilu v Rakousku. Berlínský palác nechala východoněmecká vláda potupně strhnout.

Pražský hrad

3. července 2017 v 15:39 | dvě TeReziA

Proměny Karlova Hradu

Na i-vysílání dávají pěkný dokument o Pražském hradu.
Vláda císaře Karla IV. zanechala na Pražském hradě umělecké a architektonické skvosty. Nádherná je mozaika Poslední soud, která byla v době Karla IV. před hlavním vchodem, tzv. Zlatou branou.Také můžeme vidět nejposvátnější místo království českého v chrámu sv. Víta ve Svatováclavské kapli, královské klenoty - jablko, žezlo a korunu, sochu sv. Václava.

Smrt císařovny zvané "Sissi"

10. září 2016 v 12:17 | dvěTeReziA

Smrt rakouské císařovny Alžběty Bavorské, zvané "Sissi"

10. záři 1898 byla v Ženevě zavražděna italským anarchistou Luigim Luchenim rakouská císašovna Alžběta Bavorská.
Na "poslední cestě" provázela císařovnu "Sissi" hraběnka Irma Sztáray. Hraběnka Irma o smrti císařovny vypověděla, jak statečně se císařovna chovala. Vrah císařovnu bodl trojhranným pilníkem. Ale císařovna, ani hraběnka to zpočátku netušily. Obě myslely, že císařovna dostala jen velkou ránu pěstí. Císařovna upadla, ale potom vstala a říkala s úsměvem: "Nic se mi nestalo." Hraběnka a císařovna šli z místa činu k lodi. Na lodi císařovna řekla hraběnce: "Myslím, že mne trochu bolí na prsou." Císařovnu přepravili zpátky do hotelu, odkud s hraběnkou před hodinou vyšla, ale zachránit se ji už lékařům nepodařilo. "Sissi" je pohřbena v Kapucínské Vídeňské hrobce.

Věstonická venuše

18. srpna 2016 v 13:28 | dvěTeReziA

Věstonická venuše

Ve zprávách Čt jsme zachytili zprávu o novém zkoumání Věstonické venuše. Aby vědci zjistili z čeho je vyrobena, ocitla se ve speciálním zařízení (mikrotomograf-speciální rentgen-počítačový tomograf).
Asi 29000 let stará soška. Jde patrně o nejstarší a nejznámější nález u nás. Podobné sošky byly nalezeny i jinde na světě. Soška je vyrobená z keramiky a měří 11,5 cm. Sošku objevil asi 40 km od Brna tým archeologa Absolona. (Byla nalezena roku 1825 mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem někde v zadní části vinohradu.) Soška nebyla nalezena v celku a na sošce je otisk prstu.

Dějepis (4.ročník) - test

18. srpna 2016 v 7:03 | dvěTeReziA

Závěrečný test - Dějepis (4.ročník)

Otázky:

 • Kdo nastoupil na český trůn po smrti Václava III. (posledního Přemyslovce)?
 • Jak se začalo říkat Karlu IV. po jeho smrti?
 • Kdo nastoupil na český trůn po smrti Karla IV.?
 • Co udělal Jan Hus, když na něj byla uvalena kladba?
 • Co se stalo v Kostnici roku 1415?
 • Jak si říkali stoupenci Husova učení?
 • Která událost byla začátkem husitské revoluce?
 • Kdo vedl do roku 1424 husitská vojska?
 • Kdy a kde bylo první střetnutí husitů s křižáky?
 • Které vojsko stálo proti husitům roku 1434 u Lipan?
 • Kdo usedl na český trůn po smrti krále Zikmunda?
 • Proč se synu Albrechta Habsburského říkalo Ladislav Pohrobek?
 • Co navrhnul český král Jiří z Poděbrad ostatním vladařům?
Opakování + přehled probraného učiva z učebnice Dějepisu pro 4.ročník

Otázky a odpovědi Dějepis23 (4.ročník)

17. srpna 2016 v 7:11 | dvěTeReziA

Otázky z dějepisu: Opakování - Habsburkové

 • Koho zvolili čeští stavové za svého krále po smrti posledního Jagellonce? K jakým změnám došlo v zemích Koruny české?
 • Proč je s vládou Rudolfa II. spojen rozkvět Prahy? Jakým zálibám se věnoval Rudolf II.?
 • Jak žilo panstvo? Jak vypadaly renesanční zámky, paláce. zahrady?
 • Jaký byl vzhled měst? Co jsou to cechy?
 • Co víte o školách v době renesance? V čem byl převratný vynález knihtisku?
ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle

KNIHTISK
Ve středověku se knihy po dlouhou dobu opisovaly ručně. Vynález knihtisku umožnil knihy tisknout a vydávat tak daleko větší množství knih. Knihy byly levnější a dostupnější, což velmi napomáhalo rozvoji vzdělanosti. Knihtisk vynalezl Němec Johann Guttenberg roku 1445. Před tiskem se text nejprve poskládal z olověných písmenek a obarvil tiskařskou černí. Potom se pomocí lisu otiskoval na papír.

ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle

Opakování: První Habsburkové na českém trůně podle učebnice Dějepis pro 4.ročník

Otázky a odpovědi Dějepis22 (4.ročník)

16. srpna 2016 v 8:34 | dvěTeReziA

Otázky z dějepisu: První Habsburkové na českém trůně

 • Kdy nastoupili Habsburkové na český trůn a jak dlouho u nás vládli?
 • Co víte o rodu Habsburků?
 • Co miloval a podporoval císař Rudolf II.?
 • Čím se vyznačovaly stavby z období renesance?
 • Co je to cech?

ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle

Otázky a odpovědi: První Habsburkové na českém trůně

 • Kdy nastoupili Habsburkové na český trůn a jak dlouho u nás vládli? Po smrti Ludvíka Jagellonského byl roku 1526 zvolen na český trůn Ferdinand I. Habsburský. Byl to rázný, cílevědomý panovník a přísný katolík. Před svým zvolením slíbil českým stavům dodržování jejich práv i náboženské svobody, místo toho však zvýhodňoval katolíky. Roku 1526, s nástupem Ferdinanda I. na český trůn, začíná v českých zemích vláda Habsburků, která trvala téměř 400 let, až do vyhlášení samostatné Československé republiky v roce 1918.
 • Co víte o rodu Habsburků? Byl to velmi mocný evropský panovnický rod. Od roku 1526 začíná v českých zemích vláda Habsburků, která u nás trvala téměř 400 let, až do vyhlášení samostatné Československé republiky. Rod Habsburků pocházel z Rakouska. Za vlády Habsburků došlo k sjednocení zemí Koruny české s Uherskem a rakouskými zeměmi v obrovské soustátí nazývané habsburská říše. Sídelním městem habsburského panovníka se stala Vídeň. České země měly v habsburské říši těžké postavení. Byly bohatší než ostatní země. Habsburkové zde vybrali nejvíc peněz, vliv českých zemí na panovníky Habsburské říše se však zmenšoval. Každý pokus o větší samostatnost naší země byl potlačen. S nástupem Habsburků na český trůn končí období dějin označované jako středověk a začíná nový dějinný úsek nazývaný novověk.
 • Co miloval a podporoval císař Rudolf II.? Rudolf II. miloval a podporoval vědy a umění. Císař Rudolf II., vnuk Ferdinanda I., získal v mládí značné vzdělání a jako jediný Habsburk si zvolil od roku 1579 za své sídlo Prahu. Praha, jako hlavní město Habsburské říše za Rudolfovy vlády vzkvétala. Přicházeli sem obchodníci, řemeslníci, diplomaté a vyslanci. Rudolf na svůj dvůr pozval řadu významných malířů a sochařů. Na Pražském hradě shromáždil obrovskou sbírku uměleckých předmětů a zvláštností, která proslula po celé Evropě. Rudolf si zval ke dvoru nejen umělce, ale také učence. Na hradě pobývali význační astrologové neboli hvězdáři. Tycho de Brahe a Jan Kepler, kteří zde měli výborné podmínky pro pozorování hvězd a planet.
 • Čím se vyznačovaly stavby z období renesance? Za vlády Habsburků začíná také do českých zemí z Evropy pronikat nový umělecký sloh zvaný RENESANCE. Ve světě nastala řada změn. Umělci našli vzor u starých Řeků a Římanů. Období renesance je obdobím návratu ke starověké řecké a římské kultuře. České panstvo v této době začíná přestavovat svoje sídla v pohodlné zámky. K renesanci patří souměrné budovy a zahrady s kašnami. Uvnitř zámku bývalo nádvoří s arkádami (krytými chodbami). Vchody a okna měly bohaté kamenné orámování. Vnitřní vybavení bylo pohodlné a příjemné, panstvo žilo v přepychu. Zámky obklopovaly šlechtěné zahrady a obory se zvěří. Renesance ovlivnila i podobu měst. Bohatí obyvatelé měst si nechali stavět nebo přestavovat svoje domy v renesančním stylu. Typické znaky renesančních staveb: domy jsou zakončeny zdobnými štíty; okna, dveře, věžičky jsou pravidelné; okna a dveře mají kamenné orámování; na fasádách domů bývají malby nebo ozdoba omítek (ozdobná omítka zvaná sgrafito). Radnice bývaly honosně zdobené a měly hodiny nebo orloj. Uprostřed náměstí obvykle stála kašna. Na náměstí se odbývaly všechny slavnosti a trhy. Renesance zdůrazňovala význam vzdělání. I vzdělání však záviselo na tom, k jaké vrstvě člověk náležel. Chudina ve městech i obyvatelé venkova byli z velké části negramotní (neuměli číst a psát). Vesnické školy byly velmi chudé a učitel znal jen o trochu víc než žáci. Dobrou úroveň měly školy Jednoty bratrské. Největší význam měly školy městské, které poskytovaly vzdělání hlavně budoucím obchodníkům a řemeslníkům.
 • Co je to cech? Šlechta zakládala pivovary, mlýny a sklárny. Velmi se rozšířilo budování rybníků. V této oblasti proslul rod Rožmberků z jižních Čech. Bohatá naleziště stříbra umožnila razit kvalitní stříbrné mince - tolary. Řemeslná výroba byla soustředěna do měst. Řemeslníci stejného oboru se sdružovali do cechů. Cechy hlídaly kvalitu výrobků, oprávněnost k práci a prodeji, určovaly podmínky pro přijetí nových mistrů, zakazovali prodej cizího zboží.

ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle

První Habsburkové na českém trůně podle učebnice Dějepisu pro 4.ročník

Otázky a odpovědi Dějepis21 (4.ročník)

15. srpna 2016 v 8:58 | dvěTeReziA

Otázky z Dějepisu: Opakování - České země po husitských válkách

 • Kdo byl posledním Lucemburkem na českém trůně?
 • Kdo vyvedl zemi po smrti Albrechta Habsburského z bezvládí? Proč se neujal vlády Ladislav Pohrobek?
 • Který panovník byl zvolen na český trůn, přestože nebyl královského původu? Co přinesla jeho vláda?
 • Proč se žádný z Jiříkových synů nestal králem? Jak se projevoval na českém trůnu Vladislav II. Jagellonský? Jaké významné stavby za jeho vlády vznikly?
 • Jak skončilo období vlády Jagellonců v Čechách? Jaké bylo složení a práce zemského sněmu?
Opakování: České země po husitských válkách podle učebnice Dějepisu pro 4.ročník

Otázky a odpovědi Dějepis20 (4.ročník)

14. srpna 2016 v 12:42 | dvěTeReziA

Otázky z dějepisu: České země po husitských válkách

 • Kdo byl posledním Lucemburkem na českém trůně? Který panovník v dějinách získal přídomek Pohrobek?
 • Kdo nastoupil na český trůn po smrti Ladislava Pohrobka? Jakého byl původu? Co chtěl Jiří z Poděbrad vytvořit?
 • Který panovnický rod se po smrti Jiřího z Poděbrad chopil vlády v Čechách?
 • Který rod nastoupil na český trůn po smrti Ludvíka Jagelonského?

ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle

Otázky a odpovědi: České země po husitských válkách

 • Kdo byl posledním Lucemburkem na českém trůně? Který panovník v dějinách získal přídomek Pohrobek? Král Zikmund zemřel roku 1437 bez mužského potomka. Jeho smrtí končí období Lucemburků na českém trůně. Zikmundovým nástupcem se stal manžel jeho dcery Albrecht Habsburský. I ten zemřel po krátkém období vlády. Stalo se tak při tažení proti Turkům v roce 1439. Syn Ladislav se narodil až po Albrechtově smrti. Získal proto přezdívku Pohrobek. Ladislav Pohrobek se měl stát v dospělosti českým i uherským králem. Zatím však v české zemi nastal rozvrat. Rozpory se řešily násilím, množily se drobné války mezi pány, loupeživé výpravy. Namísto mladičkého krále se stává správcem země příznivec husitského hnutí Jiří z Poděbrad. Čechy opět zažívají rozkvět. Ladislav Pohrobek však v necelých 18 letech onemocněl a za podivných okolností náhle zemřel.
 • Kdo nastoupil na český trůn po smrti Ladislava Pohrobka? Jakého byl původu? Co chtěl Jiří z Poděbrad vytvořit? Po složitém vyjednávání byl na český trůn zvolen roku 1458 Jiří z Poděbrad. Byl jediným panovníkem našich zemí bez královského původu. Král Jiří vládl přísně, spravedlivě a moudře. Vynikal jako diplomat a trpělivý úředník. Usiloval o pokojné soužití katolíků a kališníků. V zemi za jeho vlády zavládl klid. Obnovila se výroba a obchod. Opět začaly fungovat soudy. Královští vojáci dohlíželi na bezpečnost cest. Jiří viděl, jak je důležité získat v cizině přátele a spojence. Navrhl uzavřít celoevropskou úmluvu mezi panovníky jako obranu proti těm, kdo chtěli rozvracet mír. Jeho poselstvo bylo sice u královských dvorů přijímáno s úctou, ale plán se bohužel neuskutečnil. Mír v Čechách neměl dlouhého trvání. Proti husitskému králi, jak králi Jiříkovi čeští páni s posměchem říkali, vojensky povstala katolická šlechta. Papež jim poslal na pomoc křížovou výpravu. Do jejího čela se postavil uherský (maďarský) král Matyáš Korvín. Král Jiří sjednal s Matyášem mírovou smlouvu. Matyáš však smlouvu porušil a boje s ním pokračovaly až do smrti Jiřího z Poděbrad v roce 1471. Král Jiří měl několik synů, ale žádný se nestal jeho nástupcem. Jiří chtěl posílit a zabezpečit zemi, proto nabídl český trůn polskému princi Vladislavovi z rodu Jagellonců.
 • Který panovnický rod se po smrti Jiřího z Poděbrad chopil vlády v Čechách? Po smrti krále Jiřího byl panovníkem zvolen Vladislav Jagellonský, který dosedl na český trůn z Polska. Byl to slabý a nerozhodný panovník. Na všechny návrhy odpovídal latinsky "bene" (dobře), proto se mu přezdívalo král "Dobře". Za Vladislavova panování vznikla řada významných gotických staveb. Na Pražském hradě to byl Vladislavský sál a část katedrály sv. Víta. Z téže doby pochází také chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. Vladislavovým nástupcem se stal jeho syn Ludvík Jagelonský. Ten statečně zasáhl proti tureckému vojsku postupujícímu k nám z jihu. Jeho vojsko se střetlo s Turky v bitvě u Moháče. Mnohem početnější turecké vojsko a král Ludvík na útěku zahynul v bažině (ve věku pouhých 20 let). Smrtí Ludvíka roku 1526 vymírá rod Jagellonců na českém trůně.
 • Který rod nastoupil na český trůn po smrti Ludvíka Jagelonského? Vlády se u nás ujímá nejmocnější evropský rod: Habsburkové. ZEMSKÝ SNĚM: V českých zemích až do nástupu Habsburků byla moc panovníka omezena. O nejdůležitějších problémech země se rozhodovalo na sněmech. Na sněmu se scházeli zástupci šlechty a městského stavu (měšťané královských měst). Král musel přijmout jejich rozhodnutí.
ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle

České země po husitských válkách podle učebnice Dějepisu pro 4.ročník

Otázky Dějepis19 (4.ročník)

13. srpna 2016 v 17:32 | dvěTeReziA

Otázky z dějepisu: Husité - Opakování

 • Jak vypadly Čechy za vlády krále Václava IV.? Proč byla kritizována církev? Kdo byli husité a jaký byl jejich symbol?
 • Jaký byl původ Mistra Jana Husa? Kde studoval? Kde a o čem kázal? Proč měla církev z Jana Husa strach? Kde byl odsouzen Mistr Jan Hus? Kde a jak Mistr Jan Hus zemřel?
 • Co víš o vzniku města Tábor? Co víš o Janu Žižkovi?
 • Proč do Čech přicházely křížové výpravy? Které husitské bitvy znáte?
 • Kam a proč směřovaly spanilé jízdy? Kde a kým byli husité poraženi?

Otázky a odpovědi Dějepis18 (4.ročník)

12. srpna 2016 v 7:26 | dvěTeReziA

Otázky z dějepisu: Husitství

 • Jakým způsobem hospodařila církev za vlády Václava IV.?
 • Co víš o Janu Husovi?
 • Jak vypadal znak husitů? Jak vypadalo město, které husité založili?
 • Čím se proslavil Jan Žižka?
 • Kde se odehrála poslední bitva husitských válek? Kdo v ní proti sobě bojoval a kdo v ní zvítězil?
ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle

Otázky a odpovědi z dějepisu: Husitství

 • Jakým způsobem hospodařila církev za vlády Václava IV.? Po smrti Karla IV. , za vlády jeho syna Václava IV., prožívá naše země úpadek. Šlechta bojuje s králem i mezi sebou. Zemi postihl mor, život chudiny se zhoršil. Církev nesmírně zbohatla a ovládala každodenní život lidí. Mnozí kněží žili v přepychu a neplnili své povinnosti. Odpor vyvolalo prodávání odpustků. Tomu, kdo si odpustky od církve koupil, měly být odpuštěny jeho zlé skutky. Mezi kněžími byli i takoví, kteří žádali nápravu. Požadovali, aby církev byla opět chudobná a sloužila lidem. Nejvýznamnější osobou v boji za nápravu církve byl Mistr Jan Hus.
 • Co víš o Janu Husovi? Mistr Jan Hus se narodil v chudé rodině v jihočeském městečku Husinci. Vystudoval Karlovu univerzitu a stal se profesorem, tehdy označovaným titulem Mistr. Později byl vysvěcen na kněze. Dobře si uvědomoval rozdíl mezi slovy Bible a rozmařilým životem církve. Psal spisy a kázal v Betlémské kapli v Praze. Na jeho kázání se sjížděli lidé zdaleka. Chudí Husa nadšeně poslouchali, ale někteří bohatí se cítili ohroženi. Kvůli Husovi byl v Praze vyhlášen zákaz církevních obřadů jako byl křest nebo pohřeb. Hus opustil město, aby obyvatelům Prahy neztěžoval život. Žil potom na venkově, kde nadále psal a kázal. V roce 1414 přijal Hus pozvání na církevní sněm do Kostnice na území dnešního Německa a tam měl vysvětlit své myšlenky. Římskoněmecký císař Zikmund se přitom zaručil za jeho bezpečnost. I přes jeho slib byl Hus po příjezdu do Kostnice zatčen, uvězněn a nedostal možnost obhájit svoje myšlenky. Když mu církevní sněm nabídl, že si může zachránit život odvoláním svého učení, Hus odmítl. 6.července 1415 byl Mistr Jan Hus za hradbami města Kostnice upálen. Jeho popel vhodili do řeky Rýna. Den upálení Jana Husa je dnes státním svátkem České republiky. Zemřel statečný člověk a jeho smrt zasáhla český národ, ale prostý lid nezastrašila.
 • Jak vypadal znak husitů? Jak vypadalo město, které husité založili? Lidé, kteří se hlásili k učení Jana Husa, si začali říkat husité a spojoval je symbol kalicha. Kalich představuje přijímání podobojí, to znamená přijímání hostie, chleba (tělo Páně) a vína z kalicha (krve Páně) během bohoslužby pro všechny věřící (v tehdejší době totiž víno z kalicha přijímali jen kněží). Kalich se proto stal znamením rovnosti všech lidí. K husitství se hlásila část šlechty, měšťanstva, ale nejvíc chudina. Neklid v našich zemích narůstal. Na venkově rozhořčený lid plenil kláštery, vyháněl kněze z far, ničil vzácné vybavení kostelů. V Praze lidé vyhodili nenáviděné katolické radní z oken radnice (1.pražská defenestrace). V téže době umírá král Václav IV. Začínají mnoho let trvající husitské války. V jižních Čechách si husité vybudovali opevněné město Tábor. V něm si měli být všichni lidé rovni a žít podle Bible. Odevzdaný majetek měl být použit k dobru všech. V Táboře si zpočátku byli skutečně všichni rovni. Na náměstí stály kádě, kam přicházející husité házeli všechny svoje peníze a šperky. Už na podzim roku 1420 se však ukázalo, že rovnost všech byla jenom snem. Někteří táborité začali vybírat peněžní dávky od vesnických poddaných z okolí a stávali se tak feudálními pány bohatnoucími z vlastnictví půdy.
 • Čím se proslavil Jan Žižka? V čele husitského vojska stál Jan Žižka z Trocnova. Pocházel z chudého zemanského rodu z jižních Čech. V mládí přišel o oko a sloužil ve vojsku i u královského dvora. Přijal Husovo učení, přidal se k husitům a stal se hejtmanem. Nikdy nepoznal porážku, všechny bitvy, které vedl skončily vítězstvím husitů. i jako úplně slepý až do své smrti v roce 1424,
 • Kde se odehrála poslední bitva husitských válek? Kdo v ní proti sobě bojoval a kdo v ní zvítězil? Když husité přestali být jednotní, rozpory mezi husity rostly a vedly k rozdělení husitského tábora na dvě skupiny. Obě skupiny se střetly roku 1434 v rozhodující bitvě u Lipan nedaleko Českého Brodu.

ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle

Husité podle učebnice pro 4.ročník

Otázky a odpovědi Dějepis17 (4.ročník)

11. srpna 2016 v 7:49 | dvěTeReziA

Otázky z dějepisu: Opakování-Středověk

 • Jak se ve středověku dělila šlechta? Popiš život pánů a zemanů. Na jaké skupiny se dělila církev? Co všechno církvi patřilo?
 • Jaké byly skupiny obyvatel na venkově? Co víš o středověkých řemeslnících?
 • Kdo tvořil obyvatelstvo měst? Jak vypadala středověká města?
 • Jaké byly společenské vrstvy, na které se dělili lidé ve středověku? Kdy a odkud se k nám dostal nový sloh GOTIKA?
 • Které stavební prvky jsou charakteristické pro gotiku? Jmenuj nejvýznamnější stavitele z tohoto období. Co např. postavili?
Opakování-Středověk podle učebnice Dějepisu pro 4.ročník

Otázky a odpovědi Dějepis16 (4.ročník)

10. srpna 2016 v 6:28 | dvěTeReziA

Otázky: Život ve středověku

 • Jak se nazývala společenská vrstva, která měla ve středověku nejvyšší postavení? Jak se dělila?
 • Kde žila nejbohatší šlechta a kde zemané?
 • Co v tehdejší době patřilo církvi?
 • Kdo žil na venkově?
 • Jak žili obyvatelé ve městech?
 • Čím se vyznačují stavby postavené v gotickém slohu?

ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle

Otázky a odpovědi: Život ve středověku

 • Jak se nazývala společenská vrstva, která měla ve středověku nejvyšší postavení? Jak se dělila? Jak žil středověký člověk, to záviselo na tom, k jaké společenské vrstvě (skupině) patřil. Nejvyšší postavení hned po panovníkovi měla ŠLECHTA. Šlechtě patřily lesy, pole, louky, rybníky i oranice. ŠLECHTA se dělila na bohatší šlechtu - panský stav (PÁNI) a nižší šlechtu - ZEMANI.
 • Kde žila nejbohatší šlechta a kde zemané? Příslušníci panského stavu, tzv. PÁNI, sídlili v mohutných hradech. Vlastnili velké panství s několika vesnicemi a mnoha poddanými. Součástí jejich života byly hostiny, turnaje a lovy. Silné šlechtické rody často omezovaly moc slabších panovníků a snažily se v zemi vládnout samy. ZEMANÉ vlastnili většinou jednu vesnici. Žili v tvrzích, které však nebyly o nic pohodlnější než obydlí sedláků. Zemané ve středověku chudli a byli nuceni sloužit ve vojsku, u královského dvora nebo u bohatých pánů.
 • Co v tehdejší době patřilo církvi? K církvi patřili vysocí představitelé církve (arcibiskupové, biskupové) a řadoví příslušníci církve (kněží, mniši). Církev vlastnila kláštery, kostely a také vesnice s poddanými. Další peníze jí plynuly z poplatků na církevní úkony (např. za křest nebo pohřeb). Církev víc a víc bohatla a mnozí církevní hodnostáři žili ve velkém přepychu.
 • Kdo žil na venkově? Většina lidí ve středověku žila ve vesnicích. Hlavní skupinou venkovského obyvatelstva byli poddaní. Ti museli odvádět králi, šlechtě a církvi poddanské dávky, a to v penězích i jako část úrody ze svého pole (desátky). Nejhůř se žilo lidem, kteří nevlastnili žádné pozemky. Byli to tzv. bezzemci, kteří museli pracovat na cizí půdě. Lepší podmínky k životu měli bohatí sedláci, ti však tvořili jen malou skupinu venkovského obyvatelstva.Typický venkovský dům byl ze dřeva s kamennou podezdívkou. Měl jen jednu obytnou místnost a byly k němu připojeny chlévy pro dobytek. Rodina bezzemků žila obvykle v jediné místnosti společně s mláďaty domácích zvířat, které tam rodina chovala.
 • Jak žili obyvatelé ve městech? Ve středověkých městech byli obyvatelé také rozděleni. Nejbohatšími obyvateli měst byli obchodníci, kteří si ve městech stavěli honosné domy. Početnější a chudší skupinou byli řemeslníci (např. kováři, truhláři, obuvníci, krejčí). Ti vlastnili chudší příbytky s krámky a dílnami. Městskou nemajetnou chudinu tvořili tovaryši a učedníci (pomáhali řemeslníkům), dělníci, kteří pracovali většinou na stavbách, a žebráci. Řemeslník s rodinou bydlel často v prvním patře domu. V přízemí býval průjezd vedoucí dozadu na dvůr. Hned vedle něj měl řemeslník dílnu, kde zhotovoval své výrobky. V dílně je také nabízel zákazníkům a prodával. Lidé tehdy neuměli číst, proto před krámky visely vývěsní štíty, aby každý viděl, co se kde prodává. Města, která se u nás začala zakládat ve 13.století, dosáhla největšího rozkvětu za vlády Karla IV. Kolem měst postupně vznikaly kamenné hradby, které město chránily. Hradby byly opatřeny branami, které se na noc zavíraly. Ve městech bývala vedle měšťanských kamenných domů také radnice a kostel. Na ulicích se konaly jarmarky (trhy), kde se dalo koupit domácí i cizokrajné zboží.
 • Čím se vyznačují stavby postavené v gotickém slohu? V polovině 14.století se v architektuře uplatňoval gotický sloh, který se k nám dostal z Francie. Typické znaky staveb v gotickém stylu: stavby jsou vystavěné co nejvíc do výšky, jsou vyšší než románské stavby, stavitelé vymysleli opětný systém těchto vysokých staveb zdobený mnoha věžíčkami (chrám svaté Barbory), okna mají většinou tvar obdélníku a jsou zakončena lomeným obloukem, často jsou vyplněna obrazy z barevných sklíček.

ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle

Živod ve středověku z učebnice pro 4.ročník

Otázky a odpovědi Dějepis15 (4.ročník)

9. srpna 2016 v 13:27 | dvěTeReziA

Otázky: Opakování - Lucemburkové

 • Kdo byl otcem Karla IV.?
 • Kde vyrůstal pozdější český král a římský císař Karel IV.? Co vše vykonal Karel IV. ještě před svou korunovací?
 • Které významné stavby dal Karel IV. postavit? Jakou školu Karel IV. v Praze založil?
 • Kdo byl stavitelem mostu, který nechal v Praze postavit Karel IV.?
 • Proč byl podle pověsti tento most ze všech nejpevnější?
 • Ve kterém století Karel IV. vládl?
 • Čím vším byla vláda Karla IV. prospěšná pro české země?
 • Proč je Karel IV. nazýván Otcem vlasti?
 • Kdo se stal nástupcem Karla IV.? Jaká to byla doba?
 • Co se stalo po smrti Václava IV.? Vyjmenuj české krále z rodu Lucemburků:

ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle

Otázky a odpovědi: Opakování - Lucemburkové

 • Kdo byl otcem Karla IV.? Jan Lucemburský. Česká šlechta si po dlouhých sporech vybrala za českého krále vévodu Jana Lucemburského. Oženili ho s princeznou Eliškou Přemyslovnou, sestrou zavražděného Václava III. Jan byl synem římsko-německého krále. Nerozuměl dobře ani českému jazyku, ani české zemi. V naší zemi mnoho nepobýval, ale podařilo se mu pro Čechy získat další nová území. Byl odvážným bojovníkem a účastnil se mnoha bitev a rytířských turnajů. České království ale upadalo. Propukaly zde nepokoje. Česká šlechta se stále víc snažila omezovat panovníkovu moc. Jan Lucemburský padl v bitvě u Kresčaku ve Francii, kde bojoval jako spojenec francouzského krále.
 • Kde vyrůstal pozdější český král a římský císař Karel IV.? Co vše vykonal Karel IV. ještě před svou korunovací? Po Janově smrti nastupuje na český trůn jeho syn Václav známý jako Karel IV. Jméno Václav dostal Karel IV. při křtu. V sedmi letech ho poslali do Francie na vychování ke královskému dvoru. Tam Karel IV. přijal jméno po králi Karlu Sličném. Když se jako sedmnáctiletý vrátil do Čech, našel zemi zpustošenou a zadluženou. Jeho otec se o České království nestaral. Karel zaplatil dluhy, vykoupil prodané hrady a města, povolal do Prahy největší stavitele
 • Které významné stavby dal Karel IV. postavit? Jakou školu Karel IV. v Praze založil? Karel IV. založil Nové Město pražské, stavěla se Svatovítská katedrála (Petr Parléř na ní pracoval 40 let, ještě 20 let po Karlově smrti), kamenný most (dnes Karlův), jehož Staroměstská brána je považována za nejkrásnější v Evropě, stejně jako Karlštejn je nejslavnější mezi Karlovými stavbami. Karel IV. věděl, že k rozkvětu říše jsou potřeba vzdělaní lidé. Roku 1348 založil univerzitu, která nese jeho jméno.
 • Kdo byl stavitelem mostu, který nechal v Praze postavit Karel IV.? Petr Parléř. Nejstarší pražský most byl ze dřeva a spojoval břehy podhradí s osadou Židů. Potom vznikl první pražský kamenný most, most královny Judity. Roku 1342 přišla velká povodeň a most zničila. Petr Parléř začal stavět třetí most, kterému se říkalo nejprve kamenný most, později Karlův most.
 • Proč byl podle pověsti tento most ze všech nejpevnější? Protože do malty přidávali vápno s vínem a vejci ...
 • Ve kterém století Karel IV. vládl? Ve 14.století.

ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle

Opakování: Lucemburkové podle učebnice Dějepisu pro 4.ročník

Otázky a odpovědi Dějepis14 (4.ročník)

8. srpna 2016 v 8:11 | dvěTeReziA

Otázky z dějepisu: Lucemburkové 2

 • Kdo se stal nástupcem Karla IV. a jak vládnul?
 • Co se dělo v českých zemích za vlády Václava IV?
 • Kdo byl druhým synem Karla IV. a proč nemohl dlouho nastoupit na český trůn?

ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle

Otázky a odpovědi: Lucemburkové 2

 • Kdo se stal nástupcem Karla IV. a jak vládnul? Po smrti Karla IV. nastoupil na český trůn starší z jeho dvou synů Václav IV. Byl vzdělaný, ale politika a vladařské povinnosti ho příliš nezajímaly. Mnoho času věnoval svým zálibám, zejména lovu zvěře. Proti králi vystupovala česká šlechta i bratr Zikmund, do sporů se dostal také s církví.
 • Co se dělo v českých zemích za vlády Václava IV? Za vlády Václava IV. nastaly v Českém království, podobně jako v celé Evropě, zlé časy. Velké množství obyvatel v této době umíralo na nemoc zvanou mor, po kraji řádily tlupy zlodějů a loupeživých rytířů. Mezi prostými lidmi a nižší šlechtou sílil odpor proti zkažené církvi. Spory o moc v církvi způsobily, že najednou vládli tři papežové a lidé nevěděli, komu mají věřit. Kněží, mniši a papežové místo toho, aby oddaně sloužili Bohu, jen hromadili moc a majetek. Bohatli zejména prodejem odpustků, kterými se bohatí lidé mohli vykoupit ze svých prohřešků. Nastala doba Mistra Jana Husa, který stál v čele nespokojenců s poměry v církvi. Byla to doba těsně před propuknutím husitských válek. Těch se Václav IV. nedožil, zemřel těsně před rozpoutáním husitských bojů v roce 1419.
 • Kdo byl druhým synem Karla IV. a proč nemohl dlouho nastoupit na český trůn? Nástupcem Václava IV. se stal jeho bratr Zikmund. Po otci Karlu IV. byl výborným diplomatem. Dokázal řešit problémy uvnitř církve. Církev měla tři papeže a právě Zikmund dokázal prosadit volbu jediného z nich. V té době už v zemi naplno propukly husitské války. I když byl Zikmund korunován českým králem, husité jeho volbu neuznali a za krále ho nechtěli. Až po letech vyčerpávajících husitských válek došlo v zemi k dohodě. Rok po přijetí Zikmunda Lucemburského na český trůn však Zikmund zemřel bez mužského nástupce (měl pouze dceru). Jeho smrtí roku 1437 rod Lucemburků vymřel po meči, stejně jako před nimi vládnoucí rod Přemyslovců. Zikmund Lucemburský je nechvalně znám pod přezdívkou "šelma ryšavá". Vždy vystupoval proti husitství. Většina českého národa ho nikdy za svého krále nepovažovala a neodpustila mu jeho díl viny na smrti Jana Husa.

ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle

Václav IV. a Zikmund Lucemburský podle učebnice Dějepisu pro 4.ročník

Otázky a odpovědi Dějepis13 (4.ročník)

7. srpna 2016 v 21:16 | dvěTeReziA

Otázky z Dějepisu: Lucemburkové

 • Který rod se ujal vlády po vymření Přemyslovců?
 • Napiš stručný životopis Karla IV. Kdo byli jeho rodiče? Kde vyrůstal?
 • Které významné stavby Karel IV. nechal postavit?
 • Co významného Karel IV. ještě vykonal?
 • Jak ho nazvali při jeho pohřbu?
ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle

 • Který rod se ujal vlády po vymření Přemyslovců? Rod Přemyslovců vymřel po meči a český stát potřeboval panovníka. Žádný z uchazečů o český trůn nezískal podporu české šlechty, a tak propukly spory, boje a hádky o korunu, které trvaly čtyři roky. Po Přemyslovcích nakonec nastupují na trůn panovníci z rodu Lucemburků.
 • Napiš stručný životopis Karla IV. Kdo byli jeho rodiče? Kde vyrůstal? Kdy se stal králem? Roku 1316 se Elišce Přemyslovně a Janu Lucemburskému narodil syn Václav. Od sedmi let vyrůstal ve Francii. Jméno Karel přijal podle svého kmotra, francouzského krále. Ve Francii získal velmi dobré vzdělání. Naučil se především číst a psát, což tenkrát uměli jen někteří evropští panovníci. Ovládal také několik cizích jazyků. Na přání české šlechty a se svolením otce odjel do Čech, aby obnovil pořádek a vážnost krále - svého otce Jana Lucemburského. Ten v Čechách pobýval jen málo a od bohaté české šlechty si často půjčoval peníze pro svůj nákladný život. Karel platil otcovy dluhy, trestal loupeživé bandy, které se po jeho nástupu na trůn potulovaly kolem cest. Dal opravit v té době velmi zpustlý a zanedbaný Pražský hrad. Ještě za života otce se roku 1346 stal Karel IV. římskoněmeckým králem (vládcem Římskoněmecké říše). Po smrti Jana Lucemburského byl v roce 1347 slavnostně korunován také českým králem. Na českém trůně byl prvním vladařem jménem Karel, zatímco na římskoněmeckém trůně byl čtvrtým panovníkem tohoto jména. Proto se používá označení Karel IV.
 • Které významné stavby Karel IV. nechal postavit? Za vlády Karla IV. byla Praha největším městem ve střední Evropě. Žilo v ní 40 000 obyvatel. Karel IV. ze všech sil usiloval o zvelebení Prahy. Vedle Starého města pražského založil Nové Město pražské s kamennými domy pánů, měšťanů a řemeslníků, s kláštery a kostely i náměstími. Na místě bývalého mostu královny Judity, který strhla povodeň, nechal Karel IV. postavit kamenný most, později nazvaný Karlův most. Z Pražského hradu se stalo za vlády Karla IV. důstojné panovnické sídlo. Uvnitř hradu začal Karel IV. budovat obrovskou honosnou stavbu: chrám svatého Víta. Ze všech hradů, které vybudoval Karel IV., je nejznámější Karlštejn. Sloužil jako místo pro odpočinek krále nebo k přijímání vznešených hostů. Pevné věže a hradby hradu měly chránit největší královské poklady - korunovační klenoty a nejdůležitější státní písemnosti.
 • Co významného Karel IV. ještě vykonal? Obrovským přínosem Karla IV. bylo to, že na dlouhou dobu dokázal v Čechách udržet mír. Byl totiž vynikající diplomat. Spory řešil jednáním, vyhýbal se válkám. Karel IV. si velmi vážil historie českého státu. Proto nechal zhotovit nádherné korunovační klenoty. Nejdůležitější z nich je královská koruna, nazývaná podle patrona české země svatého Václava jako koruna svatováclavská. (Svatováclavská koruna je ozdobena mnoha drahokami a perlami. Patří mezi nejkrásnější panovnické koruny na světě. Tvoří ji čelenka z níž vystupují čtyři lilie. Nad zkříženými obloučky se na vrcholu koruny tyčí kříž. Spolu s dalšími korunovačními klenoty je uložena na Pražském hradě.)
 • Jak ho nazvali při jeho pohřbu? Karel IV. byl nejvýznamějším panovníkem v tisícileté historii českého státu. Panoval až do roku 1378, kdy v šedesáti dvou letech zemřel. Pohřben byl do královské hrobky svatého Víta. Při pohřbu byl nazván Otcem vlasti a bývá tak označován dodnes.
ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle

Lucemburkové z učebnice Dějepisu pro 4.ročník

Otázky a odpovědi Dějepis12 (4.ročník)

6. srpna 2016 v 9:10 | dvěTeReziA

Opakování: České královstí v době Přemyslovců

Otázky:

 • Co potvrdila Zlatá bula sicilská? Kdo a kdy ji získal? Co víš o životě a díle Anežky České?
 • Jak se projevil rozkvět českých zemí za posledních Přemyslovců? Kdo byl nazýván králem železným a zlatým? Proč?
 • Proč se Přemysl Otakar II. nestal německým císařem? Kdy a jak skončila vláda Přemysla Otakara II.?
 • Popiš těžkou dobu po smrti Přemysla Otakara II. Co přinesla naší zemi vláda Václava II.?
 • Kdo byl posledním panovníkem z rodu Přemyslovců? Jak a kde zemřel? Proč říkáme, že rod Přemyslovců vymřel po meči?
ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle

 • Jak se projevil rozkvět českých zemí za posledních Přemyslovců? V průběhu 13.století vládlo v českém státě posledních pět panovníků z rodu Přemyslovců (Přemysl Otakar I., Václav I., Přemysl Otakar II., Václav II. a Václav III.-zavražděn 1306). Pro české země je to období rozkvětu. V této době u nás vznikají první města, je vybudováno mnoho hradů a kostelů. Podporuje se obchod, trhy a řemesla. Právo založit město měl pouze panovník. Nová města vznikala podle plánů. Hranice města tvořilo městské opevnění - hradby. Obyvatelé měst byli svobodní lidé, byli poddáni pouze králi. Většinou to byli řemeslníci.

ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle

České království v době Přemyslovců podle učebnice Dějepisu pro 4.ročník

Otázky a odpovědi Dějepis 11 (4.ročník)

5. srpna 2016 v 20:30 | dvěTeReziA

Otázky z Dějepisu pro 4.ročník: České království v době Přemyslovců

 • Kdo získal Zlatou bulu sicilskou?
 • Co Zlatá bula sicilská zaručovala?
 • K čemu dochází za vlády Václava I.?
 • Co víte o Anežce české?
 • Jak se říkalo Přemyslu Otakarovi II.? Proč?
 • Kde a jak zemřel Přemysl Otakar II.?
 • Jaké dětství měl Václav II.? Jaký to byl panovník? Co nechal razit Václav II.?
 • Jak dlouho vládl Václav III.? Proč?
 • Přemyslovci vymřeli po meči...Co to znamená?

ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle

České království v době Přemyslovců: Otázky a odpovědi

 • Kdo získal Zlatou bulu sicilskou? Přemysl Otakar I. - první český král s dědičným titulem. Vládl na konci 12. a začátkem 13.století. Byl to zdatný panovník, který dosáhl uznání Českého království u ostatních evropských panovníků i u papeže. V roce 1212 získal od německého krále za pomoc v boji Zlatou bulu sicilskou. Byla to listina, která potvrzovala nezávislost Českého království a zaručovala, že se královský titul dědí z otce na syna. Rok 1212 je tedy rokem, kdy u nás končí doba českého knížectví a vláda knížat a začíná doba Českého království a vláda českých králů s dědičným titulem z otce na syna.
 • Co Zlatá bula sicilská zaručovala? Zaručovala, že se královský titul dědí z otce na syna.
 • K čemu dochází za vlády Václava I.? Za vlády Václava I. dochází k upevnění Českého království. Přemysl Otakar I. měl syna Václava a dceru Anežku. Za vlády jeho syna Václava I. pokračuje osídlování do té doby zalesněných oblastí a dále se upevňuje postavení Čech v Evropě. Moc Václava I. byla upevněna i díky bohatým nalezištím stříbra na našem území. První stříbrné doly byly otevřeny na Českomoravské vrchovině. Centrem těžby se zde stalo město Jihlava.
 • Co víte o Anežce české? Anežka byla dcerou Přemysla Otakara I. Bylo jí líto chudých a trpících lidí. V Praze pro ně založila Anežský klášter se špitálem (špitál byl ve středověku útulek pro lidi, kteří neměli svůj domov). Anežka se stala představenou tohoto kláštera a celý život věnovala péči o nemocné, chudé a postižené. Prostí lidé ji už za života považovali za svatou. Papež ji svatořečil (prohlásil za svatou) v roce 1989.
 • Jak se říkalo Přemyslu Otakarovi II.? Proč? Přemysl Otakar II. byl nazýván král železný a zlatý. Byl to syn krále Václava I. a stal se jeho nástupcem. Přemysl Otakar II. byl schopný a cílevědomý panovník, tvrdý válečník, smělý a bezohledný člověk. Železným se jevil spojencům i nepřátelům díky svým oddílům jízdních rytířů v těžkém brnění. Velké bohatství z dolů na stříbro mu přineslo označení zlatý. Válečnými taženími i dvojím sňatkem se Přemysl Otakar II. stal jedním z nejmocnějších evropských králů. Území českého státu se za jeho vlády zdvojnásobilo. Přemysl Otakar II. se pokusil získat titul císaře. Šlechta v Německu však zvolila císařem slabšího Rudolfa Habsburského.
 • Kde a jak zemřel Přemysl Otakar II.? Nepřátelství Rudolfa Habsburského a Přemysla Otakara II. vedlo až k bitvě na Moravském poli (blízko Vídně). Zde bylo roku 1278 české vojsko poraženo. Přemysl Otakar II. v bitvě zahynul.
 • Jaké dětství měl Václav II.? Jaký to byl panovník? Co nechal razit Václav II.? Václav II. byl schopný politik a diplomat. Po smrti Přemysla Otakara II. nastaly v českých zemích zlé časy. Václav II. (syn Přemysla Otakara II.) měl v době otcovy smrti teprve 7 let. Jeho strýc a poručník Ota Braniborský se chtěl sám zmocnit vlády, a proto uvrhl malého Václava do vězení. V zemi panovalo v té době bezvládí, násilí a nejistota. Tlupy ozbrojenců Oty Braniborského zvané "Braniboři" sužovaly obyvatelstvo, ničily zemi a loupily. Až po pěti letech věznění se s pomocí české šlechty mohl Václav II. vrátit domů. V zemi se jen pomalu obnovoval klid a pořádek. V dospělosti se Václav II. prosadil jako schopný politik a diplomat. Podporoval rozvoj měst, řemesel, obchodu. Zavedl silnou a kvalitní měnu oblíbenou v celé Evropě: pražský groš. Pražský groš se vyráběl ze stříbra objeveném v novém nalezišti ve středních Čechách, kde blízko velkého naleziště stříbra, vyrostlo krásné město - Kutná Hora. Za vlády Václava II. České království vzkvétalo. Václav II. se stal i polským králem a pro syna Václava III. získal uherskou korunu.
 • Jak dlouho vládl Václav III.? Proč? Václav III. byl poslední Přemyslovec. Po smrti svého otce Václava II. měl tedy v držení tři koruny a začal vládnout třem královstvím: českému, polskému a uherskému (dnešní Maďarsko). Václav III. vládl pouze jeden rok. Pochopil, že všechny země neudrží, a vzdal se proto uherské koruny. Aby si udržel polskou korunu, chystal se vojensky zasáhnout proti bouřící se polské šlechtě. Na cestě do Polska byl však neznámým vrahem roku 1306 v Olomouci zavražděn.
 • Přemyslovci vymřeli po meči...Co to znamená? Smrtí Václava III. skončila roku 1306 vláda rodu Přemyslovců, která trvala více než 400 let. Král Václav III. neměl sám potomka a byl posledním mužem z rodu Přemyslovců. Říkáme, že Přemyslovci vymřeli po meči.

ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle

České království v době Přemyslovců podle učebnice Dějepisu pro 4.ročník

Otázky a odpovědi Dějepis10 (4.ročník)

4. srpna 2016 v 19:27 | dvěTeReziA

Otázky - doba prvních Přemyslovců:


 • Jakým způsobem se v době prvních Přemyslovců šířily knihy?
 • Zapamatuj si tři znaky románských staveb. Zkus zjednodušeně nakreslit rotundu a baziliku.
 • Kdo byl Kosmas? Co důležitého napsal?


ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle

 • Jakým způsobem se v době prvních Přemyslovců šířily knihy? Za vlády prvních Přemyslovců byli nositeli vzdělanosti představitelé církve. Kněží a mniši byli totiž po dlouhou dobu jedinými osobami, kteří uměli číst a psát. Církev provozovala školy, zakládané při kostelech a klášterech (to je místo, kde pracovali a žili mniši). Součástí kostelů a klášterů byly také písařské dílny, kde mniši ručně psali všechny tehdejší knihy. Většina spisů měla náboženský obsah (např. modlitby, životopisy svatých). Knihy byly tehdy doslova uměleckými díly. Když písař dopsal knihu, barevnými obrázky ji ještě vyzdobil malíř. Z klášterů se šířily také mezi lid poznatky o řemeslech, zemědělství, stavebnictví. Knihy se opisovaly brkem z ptačího pera namáčeným do inkoustu. Psalo se na pergamen, který se získával úpravou jehněčí kůže. Počáteční písmeno v tehdejších textech bývalo ozdobné, dopněné barevnou ilustrací. Říká se mu iniciála. Na okrajích bývaly ozdoby složené z drobných obrázků mebo geometrických tvarů. Ručně se knihy psaly až do 15.století, kdy byl objeven knihtisk.
 • Zapamatuj si tři znaky románských staveb: za vlády přemyslovských knížat začaly vznikat stavby v románském slohu. Tento styl staveb se k nám dostal z Říma (Řím-latinsky Roma-odtud slovo románský). Stavby románského slohu jsou zřejmé podle následujících stavebních prvků: tlusté zdi bez omítky postavené z kamene (dosahovaly tloušťky i několika metrů), malá okna s půlkruhovým obloukem nebo sdružená okna s dvěma spojenými oblouky, vnitřní prostory byly malé a tmavé. Typickými románskými stavbami jsou kostely kruhovitého tvaru, tzv. rotundy. Vnitřek rotundy byl velmi malý. Z toho historikové usuzují, že se církevních bohoslužeb původně účastnil jen kníže se svou družinou. Později se začaly stavět větší kostely obdélníkového tvaru nazývané baziliky.
 • Kdo byl Kosmas? Co důležitého napsal? Kosmas byl první český kronikář. Tento slavný kronikář - Kosmas - žil za vlády prvních Přemyslovců. Působil jako děkan (kněz) v Praze. O jeho vlastním životě se dozvídáme z kroniky, kterou napsal. Nazýváme ji Kronika česká. Je napsána latinsky, stejně jako všechny knihy z této doby. Kosmova Kronika česká zachycuje děje od pověsti o příchodu praotce Čecha až do roku 1125, kdy Kosmas zemřel. Vzdělanec Kosmas v ní podle vlastních slov vychází z bájného vyprávění starců, z rozhovorů s pamětníky i z toho, co sám viděl a zažil. Kosmas psal svou kroniku po dobu šesti let (1119-1125). Původní rukopis se do dnešní doby nedochoval. Dochovalo se však patnáct pozdějších opisů tohoto významného díla.

ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle


Doba prvních Přemyslovců podle učebnice Dějepisu pro 4.ročník

Otázky a odpovědi Dějepis 9 (4.ročník)

3. srpna 2016 v 17:34 | dvěTeReziA

Otázky na první Přemyslovce a vznik českého státu:

 • Kdo je uznáván za zakladatele rodu Přemyslovců podle pověsti? Kdo je považován za prvního Přemyslovce podle písemných záznamů? Co víte o knížeti Bořivojovi a jeho ženě Ludmile?
 • Co víte o mládí, vládě a smrti knížete Václava? Proč byl vyvražděn rod Slavníkovců? Kdo přežil?
 • Jak vyřešil kníže Oldřich svou bezdětnost? Kde získal novou manželku? Kdo byl prvním českým králem a jak získal královský titul?
 • Jak žili prostí lidé za vlády prvních Přemyslovců? Jaký prospěch přinesly českým zemím první kláštery?
 • Co víš o Kosmovi? V jakém jazyce je psána Kosmova kronika česká? Kterými hlavními prvky se vyznačuje románský sloh ve stavebnictví?

ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle

Otázky a odpovědi:

 • Proč byl vyvražděn rod Slavníkovců? Kdo přežil? Ve druhé polovině 10.století měl vládnoucí rod Přemyslovců jen jediného významného soupeře - kmen Slavníkovců. Slavníkovci sídlili na hradišti Libice nad Cidlinou. Aby si Přemyslovci zjednali skutečnou nadvládu, byl hrad Libice zničen a všichni Slavníkovci byli roku 995 vyvražděni. Český stát tak byl sjednocen a jedinými jeho vládci se stali Přemyslovci. Naživu z rodu Slavníkovců zůstal jen Vojtěch, který v té době přebýval v Polsku. Biskup Vojtěch se nemohl smířit s hříšným životem mnohých kněží a odmítal nadvládu knížete nad církví. Proto opustil úřad biskupa a vydal se šířit křesťanství mezi pohany do Pruska, kde byl zavražděn. Později byl prohlášen za svatého.
 • Jak vyřešil kníže Oldřich svou bezdětnost? Kde získal novou manželku? Kdo byl prvním českým králem a jak získal královský titul? Boje o moc v rodě Přemyslovců a útoky cizích nepřátel způsobovaly v českých zemích hodně bídy a utrpení. Až za panování knížete Oldřicha a jeho syna Břetislava začaly poněkud klidnější časy. Oldřichovi se spolu se synem Břetislavem podařilo dobýt zpět Poláky zabranou Moravu a s konečnou platností ji připojit k českému státu. První manželství Oldřicha bylo bezdětné, takže postrádal svého nástupce. Podle pověsti se kníže vydal na lov a u potoka spatřil prát prádlo krásnou Boženu a s ní měl potom syna Břetislava, který se po otcově smrti ujal vlády. Kníže Břetislav se snažil skoncovat s boji o vládu. Proto určil, že po smrti panovníka má nastoupit na trůn nejstarší člen rodu. Břetislav měl několik synů. Nejúspěšnějším z nich byl Vratislav II. Ten roku 1085 získal od německého císaře za pomoc ve válce královský titul (jen pro svoji osobu, nikoli pro své nástupce). Vratislav II. se tak stal prvním českým králem. Do té doby měli čeští vládcové jen knížecí titul.
 • Jak žili prostí lidé za vlády prvních Přemyslovců? Jaký prospěch přinesly českým zemím první kláštery? Přemyslovský stát vznikal dlouho. Přemyslovci rozšiřovali svá území sňatky, dohodami a nejčastěji tehdy obvyklým a všudypřítomným násilím. Život v tehdejších dobách byl velmi drsný. Českou zemi se snažila ovládnout německá říše. Hodně zla způsobily také boje o trůn mezi Přemyslovci. Jak vypadala v této době naše země? Byla převážně porostlá neprostupnými lesy. Lidé žili hlavně v nížinách kolem řek. Chudáci bydleli v dřevěných chatrčích, bohatí v kamenných domech, panovníci a velmoži ve vznikajících hradech. Kolem hradů se tvořily první osady (skupiny domů). Tam se obchodovalo a provozovala se tam řemesla. Oblečení, které nosili prostí lidé, pokrývalo celou postavu. Látky byly jednobarevné a zhotovovaly se z vlny a lnu. Jídlo se připravovalo z mouky (např. kaše, placky), z luštěnin a zeleniny, z masa domácích a ulovených zvířat.
 • Co víš o Kosmovi? V jakém jazyce je psána Kosmova kronika česká? Kterými hlavními prvky se vyznačuje románský sloh ve stavebnictví? Kosmas byl první český kronikář. Jeho Kronika česká je napsána latinsky. Románský sloh se vyznačuje: těžká klenba (valená - půlkruh někdy i křížová klenba), silné, hrubě opracované zdivo, podpěry - silné, hmotné pilíře a sloupy, malé okenní i dveřní otvory tzv. sdružená okna, hmotnost, malá členitost a vznosnost. Stavby kruhovitého tvaru, kostely-rotundy.

ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle


První Přemyslovci a vznik českého státu podle učebnice Dějepisu pro 4.ročník

Otázky a odpovědi Dějepis 8 (4.ročník)

2. srpna 2016 v 10:17 | dvěTeReziA

Vznik českého státu

Otázky Dějepis 4.třída:
 • Který kníže byl prvním historicky doloženým knížetem z rodu Přemyslovců?
 • Čím byl významný kníže Bořivoj I.?
 • Jak se jmenovala Bořivojova manželka? Co o ní víš?
 • Co víš o svatém Václavovi? Proč byl prohlášen za svatého?
 • Sestav rodokmen panovníků z rodu PřemyslovcůÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle


 • Který kníže byl prvním historicky doloženým knížetem z rodu Přemyslovců? První známý kníže z rodu Přemyslovců, o kterém se dochovaly písemné zprávy, byl kníže Bořivoj. Vládl v Čechách na konci 9.století, tedy ve stejné době jako na Velké Moravě kníže Svatopluk. Spolu s manželkou Ludmilou přijal Bořivoj na Moravě křest. Po návratu do Čech oba napomáhali šíření křesťanství a zakládali první kostely. Za vlády Bořivoje I. bylo knížecí sídlo umístěno na Pražský hrad, kde byl také založen kostel.
 • Co víš o svatém Václavovi? Proč byl prohlášen za svatého? Po Bořivějově smrti se stal knížetem jeho syn Spytihněv. Ten zemřel bezdětný, proto se vlády ujal jeho bratr Vratislav I. Manželka Vratislava byla kněžna Drahomíra. Jejich syn Václav byl spíš vychováván babičkou Ludmilou. Ta ho vedla ke zbožnosti a zajistila mu vzdělání. Když Vratislav I. zemřel, byl Václav ještě dítě a o vládu se dělily dvě kněžny: Václavova matka Drahomíra a babička Ludmila. Drahomíra se bála, že ztratí vliv na své syny. Proto nechala Ludmilu zavraždit. Po několika letech se vlády ujal Václav. Byl velmi vzdělaný. Jeho babička Ludmila ho naučila číst a psát, což tenkrát uměl málokdo. Kníže Václav se dostal do sporů s německým králem. Aby nedošlo k válce, Václav německému panovníkovi slíbil, že mu bude každý rok odvádět poplatek za zachování míru. To se nelíbilo jeho bratrovi Boleslavovi. Připravil na bratra lest. Pozval Václava do svého sídla ve Staré Boleslavi a tam ho nechal zavraždit právě ve chvíli, kdy bratr vstupoval do kostela. Stalo se to asi r.935. Václav a jeho babička Ludmila byli církví prohlášeni za svaté. Památku sv.Václava si připomínáme státním svátkem 28.září.ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle
Vznik Českého státu z učebnice Dějepisu pro 4.ročník

Otázky a odpovědi Dějepis6 (4.ročník)

28. července 2016 v 9:56 | dvěTeReziA

Velkomoravská říše

 • Vypiš jednotlivé panovníky z období Velkomoravské říše seřazené v pořadí, v jakém vládli.
 • Kdo pozval Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu a proč?
 • Co všechno na Velké Moravě Konstantin s Metodějem dokázali?
 • Jaký byl další osud Konstantina a Metoděje?
 • Proč se na území našeho státu nakonec ustálilo latinské písmo zvané latinka?
 • Uveď řemesla, která se rozvíjela v období Velkomoravské říše.ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle


 • Vypiš jednotlivé panovníky z období Velkomoravské říše seřazené v pořadí, v jakém vládli. Mojmír I., Rastislav a Svatopluk.
 • Kdo pozval Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu a proč? V 8.století přicházeli na Moravu kněží z Franské říše (dnešního Německa a Francie) šířit křesťanství. Protože mluvili německy nebo latinsky, lidé jim nerozuměli. Kníže Rastislav proto hledal kněze, kteří by u nás šířili křesťanství lidu srozumitelným jazykem.
 • Co všechno na Velké Moravě Konstantin s Metodějem dokázali? Roku 863 poslal byzantský císař na Moravu dva vzdělané bratry, kněze Konstantina a Metoděje. Ti pocházeli ze Soluně (území dnešního Řecka), kde tehdy žilo mnoho Slovanů. Oba bratři proto ovládali slovanský jazyk a začali ho na Moravě používat při bohoslužbách. Do té doby se totiž v kostele kázalo pouze latinsky. Konstantin sestavil první slovanské písmo - hlaholici a do slovanského jazyka přeložil hlavní části Bible a bohoslužebné texty. Dílo bratrů bylo úspěšné a za podpory Rastislava získali pro křesťanskou víru většinu národa.
 • Jaký byl další osud Konstantina a Metoděje? Franští kněží si stěžovali u papeže, že se na Moravě neužívá při bohoslužbách latina. Konstantin a Metoděj museli proto přijít k papeži do Říma obhajovat svoje učení. To se jim podařilo. Konstantin v Římě onemocněl, vstoupil do kláštera, kde přijal jméno Cyril, a brzy poté zemřel. Metoděj se vrátil zpět na Moravu. Na Moravě se zatím stal knížetem Svatopluk. Za jeho vlády Metoděj ještě několik let pokračoval ve svém díle. Po Metodějově smrti (885) byli však jeho žáci vyhnáni ze země.
 • Proč se na území našeho státu nakonec ustálilo latinské písmo zvané latinka? Když byli Metodějovi žáci vyhnání z Velkomoravské říše, opět se bohoslužby začaly konat latinsky. Proto se nakonec na našem území ustálilo latinské písmo zvané latinka.
 • Uveď řemesla, která se rozvíjela v období Velkomoravské říše. Konstantin a Metoděj si přivedli na Moravu pomocníky a ti předávali obyvatelům Velké Moravy své znalosti i dovednosti. S jejich pomocí se rozvíjela samostatná řemesla. Velké mistrovství dosahovalo šperkařství. Specializované dílny vyráběly sklo nebo se věnovaly řezbářství. Kováři vyráběli zemědělské nářadí a zbraně. Hrnčíři vytvářeli nádoby i dlaždice. V jiných dílnách vznikaly tkaniny, oděvy a obuv. Velký význam začal mít obchod. (V hrobech z té doby byly objeveny šperky, spony, hřebeny a knoflíky ze zlata a stříbra zv.gombíky, kterými se zapínaly pláště, pozlacené nákončí
ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleVelkomoravská říše z učebnice Dějepisu pro 4.ročník

Otázky Dějepis7 (4.ročník)

27. července 2016 v 8:14 | dvěTeReziA

Opakování2: Velkomoravská říše


 • Kdy a kde se rozkládal první státní útvar na našem území?
 • Která knížata vládla Velké Moravě?
 • Vysvětli rozdíl mezi křesťanstvím a pohanstvím.
 • Které dobré myšlenky přineslo křesťanství?
 • Kdo povolal Konstantina a Metoděje a proč?
 • Co přineslo Velkomoravské říši působení věrozvěstů?
 • Co víte o životě Konstantina a Metoděje?
 • Proč na našem území převládlo písmo zvané latinka?
 • Jak se nazývalo první písmo Slovanů a kdo ho vytvořil?
 • Kdy vzpomínáme památku slovanských věrozvěstů?ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleVelkomoravská říše z učebnice Dějepisu pro 4.ročník

Otázky a odpovědi Dějepis5 (4.ročník)

26. července 2016 v 18:58 | dvěTeReziA

Pověsti


 • O kterém období dějin vyprávějí dochované pověsti české?
 • Jsou tyto pověsti pravdivé?
 • Co je to kronika? Kdo byl prvním českým kronikářem?
 • Víte, jak se jmenovaly sestry kněžny Libuše a čím se zabývaly?
 • Jak vznikly pověsti a jak je možné, že se zachovaly až do dnešní doby?
 • Jakým způsobem se bránili staří Čechové před útokem nepřátel?
 • Nauč se nazpaměť radu Libuše, kde zakládat osady.
 • Jakou zvláštní vlastnost měla kněžna Libuše?
 • Co prorokovala?
 • Jak se jmenoval hrad, kde podle pověsti sídlil kníže Přemysl?
 • Jaké hrady ještě znáte?
 • Popiš místo, kde měl být podle Libuše postaven hrad Praha.
 • Jak získala podle pověsti Praha svůj název?
 • Víš něco o hradu Okoř?
ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle


 • O kterém období dějin vyprávějí dochované pověsti české? Období trvající asi 150 let po Sámové říši, o kterém nemáme žádné písemné zprávy. To lákalo k vymýšlení příběhů o činech našich předků. Vznikaly tak historické pověsti, které se mezi lidmi šířily nejprve ústním podáním.
 • Jsou tyto pověsti pravdivé? Pověsti jsou sice napínavé, ale neskutečné příběhy z minulosti naší země, jádro však může být pravdivé. Na základě lidového vyprávění začali pověsti později zaznamenávat i kronikáři a někteří čeští spisovatelé. Podle pověsti "o praotci Čechovi" přivedl praotec Čech svůj kmen až pod památnou horu Říp (u Roudnice nad Labem v Ústeckém kraji). Po obhlédnutí krajiny rozhodl, že se zde všichni usadí. Zemi pojmenovali na jeho počest Čechy.
 • Co je to kronika? Kdo byl prvním českým kronikářem? Kronika ze slova chronos tedy čas. Kronika má za úkol nést v sobě dějiny od nejstarší doby po nejnovější. Prvním českým kronikářem byl Kosmas, autor Kroniky české (Chronica Boemorum). Kosmovo vyprávění se stalo základem pro díla spisovatelů a kronikářů příštích staletí. Některým se zdály na zajímavé údaje příliš skoupé, a tak řadu podrobností domýšleli, někdy dokonce i připisovali pověsti, které znali odjinud.
 • Víte, jak se jmenovaly sestry kněžny Libuše a čím se zabývaly? Jakou zvláštní vlastnost měla kněžna Libuše?
 • Kazi a Teta. Kazi byla krasavice a vzala si za manžela siláka Bivoje. Teta byla věštkyně. Kněžna Libuše měla nadání předpovídat budoucnost (věštit) a měla i státnické nadání. Ale některým mužům vláda ženy nevyhovovala. Libuše si tedy zvolila za manžela Přemysla Oráče ze Stadic. Přemysl Oráč se tak stal podle pověsti zakladatelem rodu přemyslovců.
 • Jak vznikly pověsti a jak je možné, že se zachovaly až do dnešní doby? Tak jak to bylo i u jiných národů, toužili i naši slovanští předkové znát svoji minulost a svůj původ. To, co si vyprávěli o slavných činech a co si předávali ústním podáním z pokolení na pokolení, zapsal jako první pražský kněz Kosmas.
 • Jakým způsobem se bránili staří Čechové před útokem nepřátel? Za válečného zmatku se stáhli za valy a hradby, shromáždili tam zásoby, zahnali tam i dobytek. Za hradbami uhájili svoje životy a životy svých rodin.
 • Nauč se nazpaměť radu Libuše, kde zakládat osady. "Usazujte se tam, kde najdete v dobré shodě čtyři živly. Plodnou životodárnou prsť, čirou vodu, zdravé povětří a dostatek potravy pro oheň, tam, kde stromoví skýtá dřevo i stín. Bude-li panovat mezi živly shoda, nepocítíte nouze."
 • Co prorokovala kněžna Libuše? "Vidím veliký hrad a jeho sláva stoupá ke hvězdám. To místo leží ukryté v hlubokých lesích, od severu je chrání údolí potoka Brusnice, od jihu široká skalnatá hora. Řeka Vltava si razí cestu pod jejími svahy. Tam jděte a spatříte uprostřed hvozdu člověka přitesávajícího práh domu. Zde postavte hrad a nazvěte jej podle přitesávaného prahu Praha. A jako na prahu sklánějí velcí páni hlavu, tak ji budou sklánět i před tímto hradem."
 • Jak se jmenoval hrad, kde podle pověsti sídlil kníže Přemysl? Stál kdysi dávno hrad s dřevěným roubeným palácem uvnitř hradeb. Později dostal jméno Vyšehrad. Stál na pravém břehu řeky na vysoké skále omývané při úpatí nepokojnými vlnami. Hrad byl pevný jako vůle knížat, kteří v něm vládli. Říká se, že na kamenné knížecí stolici, sedával kníže Přemysl a přijímal s kněžnou Libuší zprávy z celé své země.
 • Víš něco o hradu Okoř? Služebník knížete Přemysla Okrs ho požádal o místo ke stavbě hradu. Přemysl měl Okrse rád a dovolil mu, postavit hrad západně od Vltavy. Jméno hradu bylo také Okrs, ale za čas mu lidé začali říkat Okoř. Při stavbě hradu Okoře však na nebi nezářila šťastná hvězda. Z rodu, který se tu usadil vyšla Šárka a s ní neštěstí, nenávist a zrada.
ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleStaré pověsti české z učebnice Dějepisu pro 4.ročník

Anna

26. července 2016 v 13:18 | dvěTeReziA

Anna

jméno Anna je hebrejského původu. Znamená "milostiplná, milá, laskavá, milostná".

Anna matka Samuelova

V Bibli (1.kniha Samuelova)
1. Sam. 1: 9-19
Modlí se v kostele Anna
o dítě prosí v tichu a sama.
Kněz Élí si myslel, že je opilá,
Anna tak úpěnlivě o dítě prosila.

1. Sam. 2: 20-28
Bůh Anně
v její prosbě vyhověl,
Anně se narodil Samuel.
Proto ho odvedla k Élímu,
aby spolu s ním sloužil Hospodinu.

Svatá Anna

matka Panny Marie. Svatý Jáchym a Svatá Anna byli údajní rodiče Panny Marie a dnes (26.července) v církevním kalendáři slaví svůj svátek.
Lidé ji prosí za šťastný sňatek a manželství, za požehnání dětí, za šťastný porod a za svou si ji berou vdovy, hospodyně a matky.

Anna Boleynová

žila začátkem 16.století. Anglická královna, manželka Jindřich VIII. Byla jednou z příčin anglické reformace. Jindřich VIII. ji nechal popravit.

Anna Falcká

žila začátkem 14.století. Byla druhou manželkou Karla IV.. Česká a římská královna.

Anna z Foix a Candale

konec 15. a začátek 16.století. Třetí manželka Vladislava II. Jagellonského (českého krále). Uherská, chorvatská a česká královna. Pocházela z Francie.

Anna Jagellonská

žila v polovině 16.století. Dcera Vladislava Jagelonského. Česká, římská (německá), chorvatská a uherská královna. Manželka Ferdinanda I., se kterým měla 15 dětí.

Anna Lucemburská (Anna Česká)

žila ve druhé polovině 14.století. Dcera Karla IV. Anglická královna. Manžel Richard II.

Anna Přemyslovna

žila na přelomu 12. a 13.století. Dcera Václava II. a manželka Jindřicha Korutanského. Česká královna.

Anna Svídnická

žila v polovině 14.století. Třetí manželka Karla IV. Česká a římská královna, a římská císařovna. Byla vychována na uherském dvoře. Její syn byl Václav IV.

Otázky a odpovědi Dějepis4 (4.ročník)

26. července 2016 v 8:16 | dvěTeReziA

Opakování (počátky našich dějin)


 • Která událost určuje počátek našeho letopočtu? Vysvětlete pojmy před naším letopočtem a našeho letopočtu.
 • Popište život pravěkého člověka doby kamenné. Podle čeho vznikly názvy "doba bronzová" a "doba železná"?
 • Čím vynikali Keltové? Jak vznikl název naší země Bohemia? Jak Keltové obchodovali? Co to bylo oppidum?
 • Popiš život prvních Slovanů. Čím proslul kupec Sámo?
ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle


 • Která událost určuje počátek našeho letopočtu? Už v dávné minulosti lidé potřebovali měřit čas. Měření vycházelo z pozorování přírody. Základem pro měření času je: doba oběhu Země kolem Slunce (1 ROK), doba oběhu měsíce kolem Země (1 MĚSÍC) a doba otočení Země kolem své osy (jeden DEN). Na základě těchto časových úseků byl sestaven KALENDÁŘ.
 • Vysvětlete pojmy před naším letopočtem a našeho letopočtu. Jako počátek pro počítání let neboli jako POČÁTEK LETOPOČTU si lidé určili rok narození JEŽÍŠE KRISTA. U letopočtů před narozením Ježíše Krista užíváme označení před naším letopočtem (př.n.l.) nebo také před Kristem (př. Kr.). U událostí po narození Ježíše Krista používáme označení našeho letopočtu (n.l.) nebo také po Kristu (po Kr.).ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle
Kupec Sámo z učebnice Dějepisu pro 4. ročník ZŠ

Otázky a odpovědi Dějepis3 (4.ročník)

25. července 2016 v 15:18 | dvěTeReziA

Slované


 • Jak žili Slované? Co uměli?
 • Co je hlavním znakem pohanského náboženství?
 • Proti komu se museli Slované bráni?
 • Kdo Slovany sjednotil? Co o něm víme?
 • Komu se sjednocení Slované ještě ubránili?ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle


 • Jak žili Slované? Co uměli? Asi v 5. stol.n.l. přicházejí na naše území kmeny Slovanů. Jejich původní vlastí byla dnešní západní Ukrajina a východní Polsko. Slované postupně vytlačili Germány, kteří z našeho území buď odešli, nebo se Slovany postupně splynuli. Slovanské kmeny k nám přicházejí v době velkého přemísťování obyvatel, kterému říkáme "stěhování národů". Pravděpodobnou příčinou stěhování Slovanů byly útoky jezdeckých kmenů z oblasti Asie, které hledaly nové pastviny pro svůj dobytek, a vytlačovaly proto Slovany z jejich původního území. První Slované na našem území byli PASTEVCI a ZEMĚDĚLCI. Usadili se v okolí vodních toků. Pracovali na polích. Chovali vepře, kozy a ovce, lovili divoká zvířata a ryby. Dokázali tkát látky. Domy (chaty) stavěli ze dřeva, proutí a rákosu. Také nářadí měli převážně ze dřeva, železo bylo totiž drahé. Obyvatelé navíc provozovali výměnný obchod, tzn. že si navzájem vyměňovali jeden druh zboží za jiný. Slovanské kmeny pravděpodobně hovořily společným jazykem, kterému říkáme PRASLOVANŠTINA. Ta se nedochovala v písemné podobě. Jazykovědcům se však podařilo dotvořit přibližné znění tehdejších slov.
 • Co je hlavním znakem pohanského náboženství? První Slované nevyznávali křesťanské náboženství, ale náboženství pohanské. Pohané neměli jediného boha. Uctívali mnoho bohů. Nejznámější z nich byl Perun - bůh války a zároveň vládce hromu i blesku, a Vales, bůh úrody, Radegast - socha pohanského boha úrody a pohostinnosti.
 • Proti komu se museli Slované bránit? Slované byli v 7. století napadeni divokými, kočovnými Avary z Asie, kteří sídlili na území dnešního Maďarska. V té době se na slovanském území usadil Sámo.
 • Kdo Slovany sjednotil? Co o něm víme? Kupec Sámo z Franské říše (oblast dnešní Francie a Německa). Sámo se na slovanském území usadil hlavně kvůli obchodu. Podle některých historických zpráv měl Sámo údajně dvanáct manželek, s kterými měl celkem 37 dětí (22 synů a 15 dcer). Slované se pod Sámovým vedením dokázali vymanit z mocenského područí Avarů a odolávali jejich nájezdům. Po vítězství nad Avary se Sámo stal vládcem slovanských kmenů (kolem roku 623 n.l.). Vznikl tak první mocenský útvar na našem území, který se nazýval Sámův kmenový svaz.
 • Komu se sjednocení Slované ještě ubránili? Pod Sámovým vedením odrazili Slované útok vojsk franského krále Dagoberta. Po Sámově smrti (v r.658 nebo 659) se jeho svaz rozpadá. O Sámovi a jeho sjednocení slovanských kmenů se dozvídáme z písemných záznamů. Popisuje je tzv.Fredegarova kronika sepsaná na území dnešní Francie. O vývoji českých zemí v následujících asi 150 letech se nedochovaly žádné písemné zprávy. Další písemné památky hovoří o našem území až v době Velkomoravské říše.ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleSlované z učebnice Dějepisu pro 4.ročník

Jakub

25. července 2016 v 10:24 | dvěTeReziA

Jakub

jméno je hebrejského původu. Vychází z bilického jména Jahagóbh (Jákob), slovo hagébh znamená "pata". Takže Jákob je "ten, který se drží za patu", druhorozený.

Jákob

Podle příběhu z Bible se Jákob narodil jako druhé z dvojčat mamince Rebece a držel se svého staršího dvojčete Ezaua za patu. Svého bratra Ezaua později připravil o prvorozenectví, když ošálil svého slepého otce Izáka. Ale nakonec se Jákob se svým bratrem usmířil. Před smrtí jej navštívil neznámý cizinec, který se ho ptal jak se jmenuje. Potom cizinec řekl Jákobovi, že dostal nové jméno: Izrael. Hned potom ten cizinec zmizel. A Jákob si uvědomil, že právě mluvil s Bohem.
Jákob má sen, ve kterém se mu zdá, jak andělé sestupují po žebříku z nebe ...

Jakub Starší

byl Kristův učedník. Narodil se v rybářské chatrči matce Salome a otci Zebedeovi. Měl bratra Jana. Oba byli výbušné povahy a Ježiš jim říkal "synové hromu". Byl popraven roku 44 v Jeruzalémě.
Je patronem válečníků, dělníků, lékárníků a kovářů.

Jakub Menší

nebo také Jakub Alfeův. Svatý Jakub je jedním z dvanácti apoštolů, které si Ježíš vyvolil. Někdy je ztotožňován s Jakubem Spravedlivým, zvaným bratr Páně. Jakub byl synem Marie Kleofášové, která byla blízkou příbuznou Panny Marie. A prý si byli s Ježíšem svým vzhledem podobní.
Je patronem kramářů, cukrářů, paštikářů.

Jakub Deml

byl kněz, básník a spisovatel. Narodil se na Vysočině roku 1878 v Tasově. Vystudoval gymnázium v Třebíči. Jako kněz začal působit v Kučerově u Vyškova, působil také v Babicích na Vysočině. Jeho přítelem byl Otokar Březina. Jakub Deml napsal román Zapomenuté světlo.

Jakub Arbes

byl český spisovatel a novinář, který žil na přelomu 19. a 20.století. Jeho otec byl švec. Jakub chodil do farní maltézské školy u Panny Marie Vítězné v Praze na Malé Straně. Měl být obuvníkem, ale protože se dobře učil, rodiče ho poslali na studie. Seznámil se s Juliusem Zeyerem, poznal i Jana Nerudu. Psal romaneta: Svatý Xaverius, Zázračná madona, Newtonův mozek...

Otázky a odpovědi Dějepis2 (4.ročník)

24. července 2016 v 21:03 | dvěTeReziA

Keltové


 • Kdy žili na našem území Keltové?
 • Podle koho byla naše země latinsky pojmenována jako "Bohemia"?
 • Co zajímavého víme o Keltech?
 • Nakresli obrázky z keltského období a popiš je (mince, hrnčířské výrobky, oppida ...)
 • Kdo a kdy z našeho území Kelty vytlačil?
ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle


 • Kdy žili na našem území Keltové? Kolem r. 400 př.n.l. (během doby železné) ovládli naše území Keltové. Jsou prvními obyvateli území našeho státu, které známe nejen z archeologických vykopávek, ale i z písemných pramenů.
 • Podle koho byla naše země latinsky pojmenována jako "Bohemia""? Jeden z keltských kmenů BÓJOVÉ dal název naší vlasti v mnoha cizích jazycích. Keltský výraz Boiohaemum (v překladu "země Bójů") totiž přešel do latiny a dalších jazyků jako BOHEMIA.
 • Co zajímavého víme o Keltech? Keltové milovali přírodu. Keltský horoskop je plný stromů. Keltové vynikali bojovností, tvrdostí, ale i vyspělou kulturou. Byli to zruční stavitelé a řemeslníci. Dokázali vyrobit předměty nejen z bronzu a železa, ale i ze skla. Znali hrnčířský kruh. Keltové byli také zdatní obchodníci. Při obchodování už používali MINCE. Do té doby byl na našem území běžný pouze VÝMĚNNÝ OBCHOD, při kterém se vyměňoval jeden výrobek za jiný. Centrem výroby i obchodu byla SÍDLIŠTĚ opevněná mohutnými hradbami, nazývaná OPPIDA. Dokladem velké zručnosti Keltů jsou nálezy sošek, šperků nebo nástrojů (např. pila, nůžky, hrábě). Významné postavení v keltské společnosti měli kněží, tzv. DRUIDOVÉ. Vedli náboženský život, zabývali se léčitelstvím i astronomií a působili také jako soudci.
 • Kdo a kdy z našeho území Kelty vytlačil? Období Keltů na našem území trvalo asi 400 let. V průběhu 1.st.n.l. keltské kmeny z česko-moravského území vytlačily kmeny Germánů. (Ani Germáni se však nestali hlavními obyvateli našeho území. Kolem r. 500 n.l. je začínají nahrazovat Slované.ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle


Keltové z dějepisu pro 4.ročník

Macchu Picchu

24. července 2016 v 20:12 | dvěTeReziA

Machu Picchu v Peru

asi nejznámější a nejzachovalejší město Inků. Inkové ale nebyli zceka klasičtí Indiáni. Měli velké znalosti. Byli to výteční stavitelé a zemědělci, vyznali se v astronomii a lékařství. Machu Picchu leží v těžko přístupném terénu vysoko v peruánských Andách. Objevil ho před 105 roky (1911) Hiram Bingham (ale zřejmě nebyl první). Hiram Bingham Machu Picchu ( v překladu "starý vrch") nazval "schodišťovým městem". Je to úchvatná náhorní plošina s pozůstatky města, kde je až 200 staveb. Jeho rozloha je 13 km2. Po obvodu je město obklopeno hradbami a z boků terasami.

Kristýna

24. července 2016 v 13:37 | dvěTeReziA

Kristýna

Jméno Kristýna je řeckého původu a překládá se jako "křesťanka", "pokřtěná", "zasvěcená Kristu", "Kristova".
Na žádnou historickou postavu jsme si nemohli vzpomenout. Z toho, co jsme si přečetli, nás zaujaly čtyři Kristýny: dvě svaté Kristýny, Kristýna I. Švédská a Marie Kristina Habsbursko-Lotrinská.

Svatá Kristýna z Bolseny:

žila na přelomu 3. a 4. století v Itálii. Rodiče byli pohané. Víru jí předala jedna služebná. Ale když se to otec Kristýny dozvěděl, nechal svoji dceru Kristýnu zavřít do vězení. Ona však trpělivě snášela všechna příkoří a ze všeho zázračně vyvázla (např. ji topili v jezeře). Nakonec roku 304 byla popravena.
Patronka námořníků, lučištníků a mlynářů.

Kristina Belgická:

nebo také Mirabilis (Zázračná).
Začátkem 12. století vyrůstala v Brusthemu (Belgie). Jako sirotek si sama musela vydělávat na své živobytí. Vstoupila do kláštera, kde žila až do své smrti.
Stala se patronkou hřísníků a lidí, prosících o pomoc v zoufalých situacích, a lidé se k ní obracejí, aby měli pokojnou smrt.

Kristýna I. Švédská:

narodila se začátkem 17. století ve Stockholmu. Rodiče si přáli syna. Ale i tak se šestiletá Kristýna stala královnou Švédů, Gótů, Vandalů, velkoprinceznou Finska, velkovévodkyní Estonska a Karélie a paní Istrie.

Marie Kristina Habsbursko-Lotrinská:

žila ve druhé polovině 18.století. Byla to oblíbená dcera Marie Terezie (maminčin mazánek). Jako jediná dcera Marie Terezie se mohla provdat z lásky. Její milovaný Albert byl velmi umělecky založený a společně shromáždili několik sbírek obrazů.

Otázky a odpovědi z Dějepisu (4.ročník)

23. července 2016 v 20:28 | dvěTeReziA

PRAVĚK


 • Jak nazýváme období, během něhož se vyvinul člověk dnešního typu? Člověk dnešního typu (Homo sapiens) se začal vyvíjet v předhistorickém období známém jako Starší doba kamenná.
 • Pravěk: dělíme na dobu kamennou, bronzovou a železnou. Doba kamenná se dělí na starší dobu kamennou a mladší dobu kamennou.
 • Čím se živil a jak žil člověk ve Starší době kamenné? U nás před 50.000 lety. Lidé se živili sběrem lesních plodů nebo semen a lovem zvěře. Pohybovali se v menších tlupách. Žili v jeskyních. Nástroj PĚSTNÍ KLÍN - opracovaný kámen. Převratný objev OHEŇ usnadnil přípravu potravy. V době LEDOVÉ žili na našem území MAMUTI. Byli to ohromní savci, 5m vysocí, tělo pokryté hustou srstí, chobot jako slon.
 • Jaká zvířata mohli pravěcí lovci lovit? Jak si lovili mamuty?
 • Jak dělíme období, které se nazývá DOBA KAMENNÁ? Na Starší dobu kamennou a Mladší dobu kamennou.
 • Čím se zabýval člověk v Mladší době kamenné? Mladší doba kamenná je doba prvních zemědělců. Podnebí podobné tomu dnešnímu. Před 10.000 lety (skončila doba ledová). POLE kácení a vypalování pralesů. NÁŘADÍ dřevo, kámen. PŮDA obdělávají, sejí, sklízí obilí, které je zdrojem potravy ZEMĚDĚLSTVÍ. Na našem území 5000 let př.n.l. první zemědělci. Zvířata nejprve lovili, ale i chovali. První zdomácnění zvířat. Domácí zvířata v ohradě pro MLÉKO, VLNU, MASO. Nádoby vyrobené z hlíny KERAMIKA.
 • Z čeho si člověk v době kamenné vyráběl svoje nástroje?
 • Z čeho si člověk vyráběl svoje nástroje v dalších dvou etapách pravěku? DOBA BRONZOVÁ - objev zpracování kovů KAOLIN a jejich slévání, první široce rozšířená slitina BRONZ - nástroje, zbraně, šperky (u nás 400 př.n.l.-Keltové). DOBA ŽELEZNÁ užívání železa, výroba zbraní, nářadí, šperky.ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedlePravěk z dějepisu učebnice pro čtvrtý ročník

Mistr Jan Hus

6. července 2016 v 8:00 | dvěTeReziA
Jan Hus se narodil v chudé rodině v jihočeském městečku v Husinci.
Vystudoval teologickou fakultu na Karlově univerzitě a stal se profesorem, tehdy označovaným titulem Mistr. Později byl vysvěcen na kněze.
Dobře si uvědomoval rozdíly mezi slovy Bible a rozmařilým životem církve.
Psal spisy a kázal v Betlémské kapli. Na jeho kázání se sjižděli lidé z blízka i z daleka. Církev se bála, že by jí Mistr Jan Hus mohl být nebezpečný, proto zakázala v Praze církevní obřady (křest, pohřeb).
Mistr Jan Hus roku 1412 odešel, aby obyvatelům Prahy neztěžoval život. Mimo Prahu ale dále psal spisy a kázal.
Roku 1414 dostal pozvání do Kostnice, aby vysvětlil své myšlenky. Císař Zikmund se za něho zaručil, ale Mistr Jan Hus byl zatčen a uvězněn. Jeho obhajoba nedopadla dobře. Nakonec mu bylo nabídnuto, aby své myšlenky odvolal. Mistr Jan Hus ale neodvolal.
Roku 1415 byl upálen za hradbami města Kostnice (dnešní Německo). Jeho popel byl vhozen do řeky Rýna.

Konstantin a Metoděj

5. července 2016 v 14:07 | dvěTeReziA
Roku 863 poslal byzantský císař na Velkou Moravu bratry Konstantina a Metoděje, protože si to přál kníže Rastislav. Oba bratři byli kněží a pocházeli ze Soluně (dnešní Řecko), kde žilo mnoho Slovanů.
Metoděj byl nejprve stáním úředníkem a potom mnichem v klášteře. Konstantin byl filozof a od malička byl velice nadaný a učenlivý, uměl mnoho jazyků. Sestavil první slovanské písmo HLAHOLICI a do slovanského jazyka přeložil hlavní části Bible a bohoslužebné texty. Do té doby se v kostele kázalo pouze latinsky.
Konstantin a Metoděj získali pro křesťanskou víru většinu národa, ale protože si kněží z Francké říše u papeže stěžovali, že se na Moravě při bohoslužbách nepoužívá latina, museli bratři odcestovat do Říma.
Metoděj a Konstantin svoje učení obhájili, ale Konstantin byl hodně nemocný, vstoupil do kláštera kde přijal jméno Cyril. Metoděj se vrátil na Moravu sám, protože jeho bratr Cyril v Římě zemřel.
Na Moravě se zatím ujal vlády kníže Svatopluk, Metoděj na Moravě pokračoval ve svém díle, kde roku 885 umřel.

Dějiny udatného českého národa

4. února 2016 v 17:58 | Dvě TeRezi A
Na déčku si děti mohou pustit kratičkou kreslenou grotesku z našich dějin. Je tam k díspozici 111 dílů. V naší rodině velice oblíbené dějiny, hlavně z převyprávění Terezky. Nejvíc se jí líbí asi poslední díl, protože nám ho nejčastěji cituje. Jmenuje se "Přípitek na závěr". Tyto dějiny vyšly také jako knížka od paní Lucie Seifertové "Dějiny udatného českého národa". Český lev si pozval k přípitku naše nejznámější historické osobnosti z tisícileté historie Čech, Moravy i Slezska.
Osobnosti:
Praotec Čech: "Přeji naši krásné zemi více a více mléka a strdí."
Sv. Václav: "Za všechno děkujte Bohu a pochopitelně i nám světcům."
Přemysl Otakar: "Na železo a na zlato!"
Jan Lucemburský: "Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal."
Karel IV: mu podává pohár "Nemusíme pořád válčit, stavme univerzity, katedrály a mosty!"
Jan Hus: "Na pravdu a nápravu nemravné církve!"
Jan Žižka z Trocnova: "Nejlepší náprava je rubnout ho palcátem do hlavy!"
Jiří z Poděbrad: "Na sjednocenou Evropu!"
Rudolf II: "Já připíjím na vědy a umění!"
Jan Ámos Komenský: "Škola hrou ..."
Marie Terezie: "Miluji všechny Rakušany jako své děti, i ty Čechy!"
František Palacký: "Byli jsme i před Rakouskem, budeme i po něm."
Tomáš G.Masaryk: "Pravda vítězí!"
Eduard Beneš: "Radši se vzdát, ale přežít!"
Klement Gotwald: "Ať žije marxismus-leninismus! Smrt imperialismu! Kupředu levá!"
Dubček: "Ano, ano, ale hlavně s ludskou tvárou."
Miloš Jakeš: "Soudruzi, chovejte bojlery!"
Václav Havel: "Na pravdu a lásku!"
Český lev: "Tak tedy i já připíjím na tu naši tisíciletou historii!"
Sv.Václav: "Pane Bože, proč při takovéhle slavnostní příležitosti musím sedět vedle takového pohana!"
Praotec Čech: "Ke kterému Bohu se obracíš drzý mladíče, Bohů je ..."
Jan Hus: "Bůh je jen jeden!"
Klement Gotwald: "Bůh není, soudruzi, a kdyby byl, tak ho zakážeme!"
Jan Žižka: "Trestám tě palcátem, neznabohu!"
Marie Terezie: "Jen klid, klid, děti moje!"
Jan Lucemburský: "Běda mužům, kterým žena vládne!"
Miloš Jakeš: "Ona je to hodná holka, ale víte kolik bere?" (... a dostal od Žižky palcátem)
The End (vyprávěla Terezka, která si všechno pamatuje nazpaměť)

Marie Terezie-jediná česká panovnice

1. ledna 2016 v 14:12 | Dvě TeRezi A
Už jsme psali, že Terezka měla od paní učitelky půjčenou knížku od Martiny Drijverové "Čeští panovníci byli taky jenom lidi".
Marie Terezie byla jedinou českou panovnicí. Narodila se roku 1717 a všichni věděli, že bude chytré a zdravé dítě. Ráda tančila, zpívala a malovala. Už v pěti letech se zamilovala do Štěpána Lotrinského. V sedmi letech tančila a zpívala v opeře. Ve třinácti letech zpívala před publikem a v patnácti hrála v komedii. Pomohlo ji to jako panovnici při vystupování před lidmi. Marie Terezie byla taky odvážná, energická, rozhodná a dobře odhadovala povahu lidí. Její začátek panovnické kariéry nebyl moc snadný. Tehdy se dostala do konfliktu s Pruskem. Vypadalo to, že Prusko vyhraje, ale nakonec Marie Terezie zvítězila. Válka s Pruskem trvala sedm let. Marie Terezie začala s reformami, které byly na tu dobu moderní. Zavedla třeba povinnou školní docházku, značení domů podle obrázků. Marie Terezie vládla se svým synem Josefem, zemřela v roce 1780. The End (vyprávěla Terezka)

Terezčina oblíbená panovnice Marie Terezie
 
 

Reklama