Jména a osobnosti

Jeroným

30. září 2018 v 11:05 | dvě TeReziA...

Jeroným a Jarolím


mají stejný základ, jímž je řecký Hieronymos a znamená "svaté jméno" nebo "muže se svatým jménem".
Ve starém Římě mu říkali Hieronymus, v Holandsku podobně jako u nás Jeronym, ve Francii Jérome a v Anglii Jerome. Italové si jméno pozměnili na Geronimo či Girolamo a tak bychom mohli pokračovat dále.

Svatý Jeroným Sofronius Eusebius


se narodil kolem roku 347 ve Stridonu (Chorvatsko) a patří k největším osobnostem církevních dějin. Stal se církevním učitelem, patří mezi čtyři latinské církevní Otce a lze bez nadsázky říci, že byl jedním z největších učenců katolické církve. Nikdy však nebyl prohlášen světcem a nikdy také nezačal ani proces jeho kanonizace. Důvod této mimořádné skutečnosti je třeba hledat v něm, především v jeho cholerické a polemické povaze, která byla navíc jitřena častými nemocemi. Avšak i přes všechny jeho lidské slabosti jej učenci uznávali a obyčejní lidé jej uctívali jako skutečného světce i bez svatořečení.

Jeho katoličtí rodiče jej vedli od dětství ke křesťanské víře. Po studiu v Římě působil zprvu v Trevíru (Trier, Německo), kde jej zaujala otázka mnišství. Další zastávku učinil v Aquileji (východně od Benátek). Zde se roku 370 připojil ke Sboru blažených, což byla skupina asketických mnichů. Když dosáhl Jeroným 26 let, podnikl několik cest na Východ, kde vyhledával různá mnišská společenstva. Odevšad však velice brzy odešel. Příčinou byly jeho stálé spory s ostatními spolubratry. Mezitím se nechal Jeroným vysvětit na kněze a vrátil se do Říma, kde nastoupil jako tajemník papeže Damase I. Ten roku 384 zemřel a zdálo se, že by uprázdněný stolec mohl obsadit právě Jeroným. Avšak jeho nepřátel už bylo v té době tolik, že byl nakonec zvolen jiný kandidát, Siricius. V roce 385 dal Jeroným Římu vale a usadil se v Betlémě, kde v dalších letech založil tři ženské a jeden mužský klášter. V té době sepsal díla, jež ho zařadila mezi největší teology všech dob. Jeho spisy vynikají mimořádnou jasností. Dodnes je zachováno i 117 Jeronýmových dopisů, mezi nimiž je i 19 adresovaných Augustinovi, který byl jeho současníkem. Korunou jeho tvorby je bezpochyby Vulgáta, což je přeložená bible. Překlad učinil na popud papeže Damase I., práce trvala nekonečně dlouho. Když se čas nachýlil, 30. září roku 420 Jeroným zemřel. Odešel po mnoha osobních zmatcích a lidských zklamáních.

Jako patron byl uctíván hlavně mezi 14. a 16. stoletím, datum svátku se však málokde shodovalo. V bamberské diecézi vzpomínají na jeho památku 3. října a v basilejské 1. října. Existuje plno jeho překrásných zobrazení. Předně je to dílo nazvané Kající Jeroným od Hanse Burgkmaira (16. století) a nelze přirozeně zapomenout na slavné znázornění Jeroným ve skříňce, které se stalo slavným především díky mědirytině od Albrechta Dürera. Podle ní vytvořil pak Lucas Cranach neméně známou malbu Kardinál Albrecht z Branibor jako Jeroným ve své poustevně.

Michal, archanděl Michael+G+R

30. září 2018 v 10:31 | dvě TeReziA...

Michal

Michael

jméno hebrejského původu a znamená "kdo (je) jako Bůh, podobný Bohu?"

Jméno Gabriel je také hebrejského původu a vykládá se jako "Bůh je moje síla". Stejného původu je i třetí z nebeské trojice, Rafael. Toto jméno se překládá jako "Bůh uzdravuje".

Archanděl Michael

Je i patronem celé katolické církve, německého národa a vojáků. Za svého ochránce si jej vybrali také lékárníci, krejčí, skláři, malíři, soustružníci, pekaři, kupci, slévači olova a cínu, výrobci vah a od roku 1958 i bankovní úředníci a radiomechanici. Zdaleka to však nejsou všichni. Je totiž jen málo církevních postav s tolika patronáty, jako má právě archanděl Michael. Jeho památku slaví věřící již od 5. století, a to vždy 29. září, kdy papež Lev I. vysvětil v Římě kostel a dal mu právě jeho jméno. Archanděl Michael má mnoho přívlastků. V náboženské tradici je nazýván knížetem andělů, andělem spravedlnosti, hlídačem ráje, ochráncem Kristovy církve nebo knížetem duší. Též se o něm mluví jako o důvěrníku Božím, který předává lidem pokyny pocházející přímo od Pána. Protože je den sv. Michaela na konci čtvrtletí, platí také za den pranostik. Všude se v tu dobu pořádají michaelské trhy a jarmarky. Zvláštní postavení má Michael v Německu a pro sousední národy se "Michel" stal synonymem pro označení Němce jako takového.

Archanděl Gabriel

je patronem poštovních úředníků, poslů, sběratelů známek a od roku 1951 i ochráncem televizních hlasatelů a zpravodajů. Gabriel měl dříve svátek 24. března, teprve roku 1969 byl připojen ke svátku Michaela a Rafaela.

Archanděl Rafael

je patronem lékárníků, horníků, pokrývačů, lodníků, poutníků, cestujících a vystěhovalců. Také Rafael byl od středověku slaven v různé dny, až papež Benedikt XV. stanovil v roce 1921 jeho svátek na 24. říjen. Od roku 1969 je spolu s Gabrielem přesunut k Michaelovi na 29. září.

Marianna

8. září 2018 v 10:52 | dvě TeReziA...

Mariana

jméno je asi složeninou Marie a Anny a u nás byla vždy nejvíce oblíbena jeho domácká podoba Marjánka nebo Márinka. Jméno Marie má zřejmĕ prastarý původ až ve starovĕkém Egyptĕ a podle nĕkterých badatelů znamená "milovaná Bohem".
Z aramejské podoby Marjam vychází pak další teorie, která toto jméno překládá jako "paní" nebo "kapka moře". Jinde bychom nalezli i jiné významy, jako například "krásná" či "odkazovatelka". Druhé jméno Anna je hebrejského původu a znamená "milostiplná", případnĕ "líbezná a milá".

Marie nebo také Matka Boží

pocházející z rodu Davidova, se stala patronkou křesťanstva.
Mariinými rodiči byli Jáchym a Anna, oba už letití a doposud ke svému žalu bezdĕtní. Avšak jednoho dne se jim zjevil andĕl a oznámil jim, že se jim narodí dcera. K údivu samotných manželů i celému jejich okolí se tak skutečnĕ stalo.

Vladěna

30. srpna 2018 v 9:04 | dvě TeReziA

Vladěna

jméno českého původu, je to vlastně česká varianta jména Vladana (jihoslovanský původ), znamená "žena, která vládne".

Evelína

29. srpna 2018 v 12:23 | dvě TeReziA

Evelína

je keltského původu a znamená (Eibllin) "radost, světlo", někdy se vykládá jako odvozenina z francouzského jména Aveline a znamená "lesní ořech". Někteří badatelé tvrdí, že je jméno Evelína hebrejského původu, odvozené od jména Eva "živá".

Evelina Gertrude de Rothschildová

byla členem anglické bankovní rodiny. otec Lionel převzal v roce 1867 sponzorství první školy děvčat v Izraeli, která byla po ní pojmenovaná.

Augustýn

28. srpna 2018 v 9:33 | dvěTeReziA

Augustýn (Augustin)

jméno je latinského původu a znamená "vznešený, majestátný" (latinsky augustus).

Augustus

narodil se v posledním století před naším letopočtem a v roce 14 našeho letopočtu zemřel. Byl to první římský císař. Je nám známý jako Octavianus. Byl to dědic diktátora Caesara, Octavianova adoptivního otce. Octavianus porazil Antonia a ten byl donucen ustoupit do Galie. Antonius a Kleopatra nakonec spáchali sebevraždu, a Octavianus připojil Egypt pevně k Římu. Byl úspěšný politik, vytvořil podmínky pro dlouhodobý mír. Hroutící se republiku nahradil autokratickým systémem.

Svatý Augustin (Augustin z Hippa)

se narodil ve druhé polovině 4.století. Jeho otec byl pohanský římský úředník a jeho matka byla svatá Monika.

Pierre Auguste Renoir

Narodil se v první polovině 19.století. Renoir byl významný impresionistický malíř.

Otakar

27. srpna 2018 v 12:09 | dvěTeReziA

Otakar

jméno německého původu a znamená "střežící majetek".

Přemysl Otakar I.

vládl na konci 12. a začátkem 13.století. Byl to zdatný panovník, který dosáhl uznání Českého království u ostatních evropských panovníků i u papeže. V roce 1212 získal od německého krále za pomoc v boji Zlatou bulu sicilskou. Byla to listina, která potvrzovala nezávislost Českého království a zaručovala, že se královský titul dětí z otce na syna.

Přemysl Otakar II.

žil ve 13.století. Byl to syn krále Václava I. a stal se jeho nástupcem. Byl to schopný a cílevědomý panovník, tvrdý válečník, smělý a bezohledný člověk. Byl nazýván králem železným a zlatým. Železným se jevil spojencům i nepřátelům díky svým oddílům jízdních rytířů v těžkém brnění. Velké bohatství z dolů na stříbro mu přineslo označení zlatý. Válečnými taženími i dvojím sňatkem se Přemysl Otakar II. stal jedním z nejmocnějších evropských králů. Území českého státu se za jeho vlády zdvojnásobilo. Přemysl Otakar II. se pokusil získat titul císaře, ale byl zvolen Rudolf Habsburský.

Luděk

26. srpna 2018 v 11:44 | dvěTeReziA

Luděk

jméno je českého původu, je to vlastně odvozenina (domácká podoba) jmen Ludomír, Ludvík, a znamená "slavný válečník" nebo "proslavený v boji".

Luděk Marold

žil ve druhé polovině 19.století. Byl to český malíř a ilustrátor. Vytvořil panorama Bitva u Lipan.

Luděk Vimr

žil ve 20.století. Věnoval se především dětským knihám a učebnicím. Byl to český malíř, grafik a ilustrátor.

Radim

25. srpna 2018 v 8:46 | dvě TeReziA

Radim

jméno slovanského původu a znamená "starostlivý, radostný", pravděpodobně vychází ze jména Radimír "ten, kdo se stará o mír, kdo má rád mír (svět)".

Svatý Radim

narodil se ve druhé polovině 10.století. Byl to bratr svatého Vojtěcha. Narodil se v domě slavných Slavníkovců v Libici nad Cidlinou. Radim doprovázel bratra Vojtěcha na jeho cestách a byl svědkem jeho tragické smrti. V roce 1000 se stal arcibiskupem hvězdenským.

Bartoloměj

24. srpna 2018 v 23:09 | dvě TeReziA

Bartoloměj

jméno aramejského původu. Souvislost s hebrejským slovem, které znamená brázda. Význam jména je tedy "syn zbrázděného, oráč" nebo taky "bojovný syn".

Svatý Bartoloměj

Svatý Bartolomĕj byl jedním z dvanácti Ježíšových apoštolů. Jméno Bartolomĕj je rodové, odkazuje na otce. Původnĕ aramejské jméno a znamená "syn Talmajův. Otec apoštola Bartoloměje Tomolaj byl ze vznešeného rodu.
Bartolomĕj mĕl však vlastní jméno Nathanel "Bůh dal". Narodil se nĕkdy v 1.století v Kánĕ v Galilei. Podle tradice se dostal k Ježíšovi prostřednictvím apoštola Filipa. Když Ježíš Bartolomĕje poprvé uvidĕl, prý řekl: "Toto je pravý Izraelita, v nĕmž není lsti!"
Bartolomĕj šířil křesťanství v Arménii, Indii a Mezopotámii. Uzdravoval nemocné. Byl zajat a popraven.
Patron: koželuhů, řezníků, pekařů, přímluvce u nervových nemocí, kožních nemocí, třesu
Atributy: bílý plášť, kniha, svitek, nůž, stažená kůže přes ruku

Bart Simpson

jnéno: Bartholomew Jo-Jo
místo pobytu: Springfield
třída: čtvrtá ZŠ
stáří: 10 let

Bohuslav

22. srpna 2018 v 7:26 | dvě TeReziA

Bohuslav

jméno slovanského původu (překlad řeckého Thimotheus) a znamená "budiž bohu sláva".

Bohuslav Balbín

žil v 17,století. Byl to jezuita, český literát, historik, zeměpisec a pedagog. Obhájce českého jazyka. Představitel českého baroka. Studoval filozofii na pražské jezuitské koleji Klementinu. Zažil drancování Čech švédskou armádou. Zúčastnil se obrany Prahy. Byl výborným a svědomitým učitelem.

Bohuslav Reynek

narodil se koncem 19.století. Byl to český básník, překladatel a grafik.
Žízně - sbírka básní
Rybí šupiny - sbírka básní v próze
Smutek země - sbírka básní
Had na sněhu - sbírka básní v próze
Rty a zuby - sbírka básní
Setba samot - sbírka básní
Pieta - sbírka básní
Podzimní motýli - sbírka básní
Mráz v okně - sbírka básní
Sníh na zápraží - sbírka básní
Odlet vlaštovek - posmrtně vydaná sbírka básní

Johana

21. srpna 2018 v 9:51 | dvě TeReziA

Johana

jméno vychází ze jména Jan, Johan, je hebrejského původu (Jóchanan) a znamená "Bůh je milosrdný".

Johanka z Arku

zvaná také Panna Orleánská. Narodila se začátkem 15.století. Žila v době stoleté války, kdy Angličané okupovali značnou část francouzského území. Johanka měla vidění a sama stanula v čele francouzského vojska na místo krále a po více nezdarech osvobodili Orleáns. Johanka byla zajata, souzena a odsouzena ke smrti upálením jako čarodějka a kacířka.

Johanna Spyri

žila v 19.století. Byla to švýcarská spisovatelka knih pro děti. Napsala naši oblíbenou knížku "Heidi, děvčátko z hor".

Bernard

20. srpna 2018 v 8:27 | dvě TeReziA

Bernard

jméno je germánského původu a znamená "drsný jako medvěd" nebo "tvrdý jako medvěd". (Jméno vzniklo spojením dvou výrazů bär "medvěd" a hart "tvrdý, drsný".)

Svatý Bernard (z Clairvaux)

narodil se koncem 11.století. Pocházel ze šlechtického rodu. Získal vzdělání v klášterní škole a rozhodl se pro řeholní život. Eru ve které Bernard z Clairvaux žil, nazývají historici "bernardinským stoletím". Kritizoval rozmařilost duchovenstva a šlechty. Odsuzoval pronásledování židů. Sepsal teologický traktát "O milosti a svobodném rozhodování".
Atributy: drak, kniha, pes, lebka.
Je patronem včelařů, voskařů a včel, je pomocníkem proti dětským chorobám, proti posedlosti a v hodině smrti.

Matyáš Bernard Braun

narodil se koncem 17.století. Barokní rakouský sochař a řezbář, působící převážně v Čechách. Začátkem 18.století si v Praze založil vlastní dílnu. Jeho sochy jsou na Karlově mostě.

Bernard Bolzano

narodil se koncem 18.století v Praze. Byl to matematik, filozof a kněz hovořící německy. Jeho matka pocházela z Rakouska a otec z Itálie. Vystudoval gymnázium a začátkem 19.století se stal knězem.

George Bernard Shaw

narodil se ve druhé polovině 19.století. Byl to anglický spisovatel irského původu. Dostal Nobelovu cenu za literaturu.

Ludvík

19. srpna 2018 v 12:29 | dvě TeReziA

Ludvík

jméno německého původu a znamená "slavný bojem" (vzniklo ze jména Hlutwig).

Ludvík Jagellonský

se narodil na začátku 16.století. Byl to český a uherský král. Syn českého krále Vladislava II. Jagellonského. Přezdívalo se mu "Ludvík dítě". Byl dlouhá léta vážně nemocný. 1526 přišly zvěsti o útocích Turků. V bitvě u Moháče bylo uherské vojsko rozdrceno. Ludvík na útěku utonul v bažinách kolem Moháče.

Ludvík XVI.

žil ve druhé polovině 18.století. Jeho manželkou byla Marie Antoinetta (dcera Marie Terezie). Ludvík XVI. byl francouzský král v době, kdy byla Francie hospodářsky i finančně v krizi. Na konci 18.století začala Velká francouzská revoluce a král ("občan Capet") byl popraven (stětí gilotinou).

Ludwig van Beethoven

narodil se ve druhé polovině 18.století. Je to významný německý hudební skladatel. Absolvoval vídeňskou školu klacisistní hudby, ale směřoval k romantismu. Naše oblíbená skladba Pro Elišku.

Ludevít Velislav Štúr

narodil se začátkem 19.století. Jeden z hlavních aktérů Slovenského povstání. Byl to politik, spisovatel a novinář.

Helena

18. srpna 2018 v 8:30 | dvě TeReziA

Helena

jméno je řeckého původu a znamená "světlo" nebo "pochodeň.

Krásná Helena

kráska z řecké mytologie. Homérova Ilias říká, že Helena byla nejkrásnější z žen. Byla to dcera Dia a Lédy, která se stala manželkou spartského krále Meneláa, a byla příčinou trójské války. Trójský princ Paris Helenu unesl a přivezl ji do Tróje, kam se potom vypravilo velké vojsko, které povolal Helenin manžel. Po mnoha letech byla Trója dobita a Helena se s manželem vrátila zpět domů.

Svatá Helena

narodila se do druhé poloviny 3.století. Byla matkou Konstantina I. Velikého. Její syn ji velice miloval a ctil. Spolu se synem dala svatá Helena postavit v římské říši velké kostely. Její jméno je spojováno s objevem Kristova kříže poblíž vrchu Kalvárie (legendy).

Helena Bavorská, zvaná Nené

žila v 19.století. Byla to sestra císařovny Alžběty, zvané Sisi. Byla vybrána matkou Františka Josefa, jako vhodná partnerka pro císaře. Helena Bavorská se potom vdala za knížete Maxmiliána Antona Thurm-Taxis. Neměla lehký život, brzy jí zemřel manžel, potom i syn, byla dvakrát vdaná.

Helena Malířová

Narodila se koncem 19.století. Byla spisovatelka, novinářka a překladatelka. Vystoupila z římsko-katolické církve. Byla vyloučena z KSČ. Bojovala za rovnoprávnost žen. Psala především proletářskou prózu.

Helena Čapková

narodila se koncem 19.století. Byla to sestra Karla a Josefa Čapka. S prvním manželem žila v Brně. Když ovdověla, přestěhovala se do Prahy. Znovu se provdala za spisovatele Josefa Palivce. Napsala vzpomínkové knihy o svých bratrech.

Helena Kafková (bl.Marie Restituta)

narodila se komcem 19.století. Byla to rakouská řeholnice a mučednice, pocházela z Husovic (z Brna). Pracovala jako řádová zdravotní sestra. Po službě si ráda zašla do hostince na pivo a guláš. Bylo jí nařízeno nacistickými orgány, aby odstranila kříže (krucifixy), ale ona na to nedbala. Později byla obviněna z šíření protinacistických materiálů. Byla zatčena a uvězněna. Po čase ji odsoudili k smrti, byla sťata gilotinou.

Helena Šmahelová

narodila se začátkem 20.století. Byla to česká spisovatelka a autorka rozhlasových her. Hodně psala pro mládež. Chvíli pracovala v Brně na psychiatrické klinice. Později žila v Praze, kde působila jako spisovatelka z povolání.

Helena Zmatlíková

žila ve 20.století. Byla to ilustrátorka a malířka. Ilustrovala téměř 250 knížek, hlavně pro děti. Byla kmenovou ilustrátorkou Albatrosu. Za své ilustrace získala mnohá ocenění.

Petra

17. srpna 2018 v 8:55 | dvě TeReziA

Petra

ženská podoba jména Petr. Jméno Petros je řeckého původu a znamená "kámen, skála", je synonymem aramejského slova kéfa, podle Nového Zákona takto pojmenoval Ježíš Šimona, jednoho ze svých dvanácti apoštolů.

Svatá Petronila

žila v 1.století. Podle tradice byla dcerou svatého Petra. Zemřela mučednickou smrtí v Římě.
Patronka: Francie, pomoc při horečce
Atributy: palma, koště

Jáchym

16. srpna 2018 v 8:24 | dvě TeReziA

Jáchym

jméno je hebrejského původu a znamená "bude Bohem vyvýšen".

Jáchym

otec Panny Marie. Svatý Jáchym a svatá Anna byli údajní rodiče Panny Marie. V Novém Zákoně v Bibli ale o nich zmínka není. Jméno Joachim znamená "přípravu na Pána". Jáchym a Anna dlouho nemohli mít děti. Jáchym odešel do pouště, tam se modlil a postil. Po čtyřiceti dnech se mu zjevil anděl a řekl mu, že jeho modlitby byly vyslyšeny.

Jáchym Ondřej Šlik

narodil se ve druhé polovině 16.století. Pocházel ze starobylé šlechtické luteránské rodiny. Studoval na jenské univerzitě, působil u drážďanského dvora jako vychovatel. Angažoval se v českém stavovském povstání. Účastnil se třetí pražské defenestrace. Byl popraven 21.června 1621 na Staroměstském náměstí. Kat Jan Mydlář jeho hlavu s rukou položenou na ústa pověsil na Staroměstskou mosteckou věž.

Hana

15. srpna 2018 v 8:59 | dvě TeReziA

Hana

jméno hebrejského původu (je to odvozenina od channah) a znamená "milostiplná" nebo "líbezná".

Hana Benešová

rozená Anna Vlčková se narodila koncem 19.století. Byla to manželka druhého československého prezidenta Edvarda Beneše.

Alan

14. srpna 2018 v 7:47 | dvě TeReziA

Alan

jméno keltského původu a znamená "svornost, soulad". V bretonštině "jelen", ve velštině "mladý jelen".

Alan ze Solminihaku

narodil se koncem 16.století ve Francii. Vybral ni vojenskou kariéru. Nakonec se stal řeholníkem. Později i opatem kláštera. Jeho přítelem byl kardinál Richelieu. Alan ze Solminihaku zavedl pořádek a mravnost mezi kněžími v klášteře, posiloval víru, stavěl nemocnice a sirotčince, žil skromně, ze svého majetku podporoval chudé.

Alena

13. srpna 2018 v 19:03 | dvě TeReziA

Alena

její původ je sporný. Jedni badatelé říkají, že pochází ze jména Magdaléna a znamená "Magdalská", nebo "věž". Druzí tvrdí, že pochází ze jména Helena "světlo v temnotách, pochodeň". A třetí verze říká, že jméno je poženštění mužského jména Alan "svornost".

Alena Vrbová

žila ve 20.století. Byla to česká spisovatelka a lékařka. Napsala román v Erbu lvice o Zdislavě z Lemberka.

Lada

7. srpna 2018 v 10:50 | dvěTeReziA

Lada

je slovanské jméno nejasného původu. Základem slova může být "lad a pořádek" nebo je původ staročeský, kde lada znamená "dívka, panna", srbochorvatský lada "manželka", lado znamená "změnu manžela", v likyjštině, chaldejštině aj. znamenalo slovo lada "paní, žena".

Princezna Lada

z filmové pohádky "Princezna se zlatou hvězdou" (1959) podle klasické pohádky Boženy Němcové "Princezna se zlatou hvězdou na čele".

Lada (bohyně)

je pro staré Slovany bohyně lásky, jara, manželství, setby a orby.

Oldřiška

6. srpna 2018 v 8:15 | dvě TeReziA...

Oldřiška nebo také Ulrika

Jedná se o ženský protějšek jména Oldřich. Základem je starohornoněmecké Uodalrích, což znamená doslova "dědičným statkem bohatý nebo vládnoucí člověk".

Oldřiška Nischová

se narodila v druhé polovině 19. století v Mittelbiberachu v Německu. Pokřtěna byla však jako Františka. Od mládí se vyznačovala hlubokou zbožností a již ve 22 letech vstoupila v Hegne na Bodamském jezeře k Milosrdným sestrám Svatého Kříže a přijala v klášteře jméno Oldřiška. Byla zprvu pomocnou kuchařkou v Bühlu, potom kuchyňskou sestrou v domově sv. Vincence v Baden-Badenu. Svou obětavou službu konala pod heslem: "Zcela Ukřižovanému a tím zcela bližnímu, zástupkyně Kristovy lásky." Těžká tělesná práce a život plný odříkání však síly mladé řeholnice umořily. K tomu ji postihly i těžké bolesti hlavy a, což bylo pro ni nejhorší, i strašlivé pochybnosti ve víře. Nakonec musela ulehnout do sesterské nemocnice v Hegne. Zde odevzdaná a smířená s osudem dne 8. května 1913 zemřela na tuberkulózu. V roce 1951 zahájila církev proces jejího svatořečení, jenž byl ukončen 1. listopadu 1987 v Římě, kde ji papež Jan Pavel II. prohlásil za blahoslavenou.

Kristián

5. srpna 2018 v 7:47 | dvě TeReziA

Kristián

jméno je původem řecké a vychází ze slova christianos a znamená "křesťan, zasvěcený Kristu". Ve filmu jméno Kristián proslavil Oldřich Nový ve filmu "Kristián".

Kristián

byl synem Boleslava I. a jeho manželky Biagoty. Narodil se prý přesně v den zavraždění svatého Václava 28.září. Rok není přesně znám. Jeho původní jméno prý bylo Strachkvas. Byl prvním známým Přemyslovcem, který byl určen pro duchovní dráhu. Působil jako řeholník v Řezně, kde napsal své hlavní dílo - "Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily". Tato tzv. "Kristiánova legenda" se stala sporem historiků o určení století jejího vzniku (10. až 14.století).

Hans Christian Andersen

byl dánský spisovatel. Slavný světový pohádkář. Narodil se v chudé rodině ševce a přadleny. Miloval literaturu, měl rád Shakespeara a uměl nazpaměť jeho hry. Ve čtrnácti letech se vypravil do Kodaně, aby se proslavil. Vystudoval střední školu a cestoval po Evropě. Začal psát básně, hry pro loutkové divadlo a cestopisy s vlastními náčrtky. Světovou proslulost mu přinesly pohádky, napsal jich 156.
Pohádky: Princezna na hrášku, Ošklivé káčátko, Malá mořská víla, Císařův slavík, Cisařovy nové šaty

Christian Doppler

žil v první polovině 19.století. Byl to rakouský fyzik a matematik, žil nějakou dobu v Praze. Je po něm pojmenován Dopplerův jev. Byl ředitelem Fyzikálního institutu na Vídeňské univerzitě. Věnoval se mnoha oborům. Publikoval práci o rovnoběžkách, o mikroskopu, o astrofyzice, o barevném světle dvojhvězd a některých dalších hvězd. Vyslovil hypotézu, že zbarvení hvězd může být způsobeno jejich pohybem, Dopplerův jev: změna vlnové délky vlnění v závislosti na vzájemné pohybu pozorovatele a zdroje vlnění.

Dominik a Dominika

4. srpna 2018 v 8:04 | dvě TeReziA

Dominik

jméno je latinského původu. Vychází ze slova dominus "pán".

Dominika

jméno je taktéž latinského původu a je odvozeno od jména Dominik.

Svatý Dominik

je zakladatel řádu Dominikánů. Narodil se koncem 12.století ve Španělsku. Měl šlechtický původ. Prožil klidné dětsví, studoval filozofii a teologii. Stal se knězem. Žil prostý život v chudobě a se svým přítelem vedl s odpůrci své viry disputace. Když mu přítel zemřel, začala občanská válka. Dominik pokračoval ve své kazatelské práci a založil nový řád.
Patron: Lidé se k němu modlí, když jim hrozí krupobití.
Atributy: lilie, kniha, hvězda, černobílý pes, růženec

Miluše

3. srpna 2018 v 8:28 | dvě TeReziA

Miluše

jméno slovanského původu a znamená "slavná svou milostí, milá".

Miluše Březinová

učitelka, básnířka, spisovatelka, malířka


Ať věta
našeho srdce
je myšlenkou
budoucích dnů!
Nebudem už nikdy
šrotem
ukvapené doby.
Překročme práh
Je za ním nový svět
budem si rozumět.


Jde o citace ze tří různých básní.
volání po komunikaci, po porozumění, po vztazích

Gustav

2. srpna 2018 v 8:10 | dvě TeReziA...

Gustav

jméno švédského původu a znamená "opora", "sloup", "záštita".

Gustave Flaubert

žil v 19.století. Byl to francouzský spisovatel. Jeho nejslavnější román je "Paní Bovaryová".

Gustav Klimt

narodil se ve druhé polovině 19.století ve Vídni. Jeho otec pocházel od Litoměčic. Gustav Klimt byl rakouský malíř, který žil převážně ve Vídni.

Oskar

1. srpna 2018 v 7:17 | dvě TeReziA

Oskar

jméno anglosazského původu a znamená "boží kopí".

Oscar Wilde

anglický spisovatel a dramatik irského původu. Žil ve druhé polovině 19.století. Byl živelný a nezkrotný. Rozděloval lidi na zábavné a nudné. Byl vynikající vypravěč a uměl si vymýšlet příběhy. "Obraz Doriana Graye", "Jak je důležité mít Filipa", "Ideální manžel", "Bezvýznamná žena". Také psal pohádky "Slavík a růže", "Šťastný princ".

Ignác

31. července 2018 v 8:27 | dvě TeReziA

Ignác

jméno latinského původu a znamená "oheň" nebo "urozený".

Ignác z Loyoly

narodil se koncem 15.století ve šlechtické rodině. Byl nejmladší ze třinácti dětí. Od třinácti let žil jako rytíř u španělského královského dvora. Rád si hrál s kordem a provokoval šarvátky. Ve třiceti letech se ale změnil. Padl do zajetí. Měl zraněnou nohu. Hodně četl. Po přečtení knihy "Vita Christi" vyměnil šlechtický oděv za prostý plášť a vydal se na pouť do Jeruzaléma. Po návratu z Jeruzaléma odchází do Francie a zakládá Tovaryšstvo Ježíšovo.
Napsal zajímavou knihu Duchovní cvičení.

Ignác z Antiochie

se narodil kolem roku 50 v Sýrii. Po svatém Petrovi byl třetím biskupem města Antiochie. Byl také Petrovým žákem. Antiochie byla třetím největším městem Římské říše, po Římě a Alexandrii. Ignác z Antiochie byl vězněn a napsal sedm dopisů církevním obcím. V Římě byl popraven, rozemlet v zubech šelem jako pšenice.
Je vzýván jako pomocník proti bolestem v krku.
Atributy: biskup se dvěma lvy u nohou, s berlou a mitrou, ve své ruce drží svoje vlastní srdce.

Kilián Ignác Dientzenhofer

se narodil koncem 17.století v Praze. Byl pátým synem stavitele Kryštofa Dientzehofera. Navštěvoval jezuitské gymnázium na Malé Straně. Potom studoval filozofii a matematiku na pražské univerzitě. Byl to představitel vrcholného českého baroka. Jeho nejslavnější dílo je chrám sv.Mikuláše v Praze.

Bořivoj

30. července 2018 v 8:30 | dvě TeReziA...

Bořivoj

staroslovanské jméno složeno ze slov boriti čili "bojovat" a voj, což znamená "voják".

Bořivoj I.

přemyslovský kníže
Tento první historicky doložený český panovník byl podle tradice nástupcem bájného Hostivíta. Narodil se asi kolem roku 852. Někdy po roce 868 se stal pražským knížetem, jeho moc byla omezena na oblast dnešních středních Čech. Za manželku pojal Ludmilu (874/75) a měl s ní dva syny, Spytihněva a Vratislava (otec sv. Václava). Bořivoj a jeho manželka přijali křesťanství z rukou arcibiskupa Metoděje. Byl to on, kdo vystavěl první svatyně v Čechách (sv. Klimenta na Levém Hradci, P. Marie na vrchu Žiži poblíž kamenného stolce českých knížat). Začal s výstavbou Pražského hradu. Zpočátku byl vazalem moravských knížat, ale brzy začal pracovat na české samostatnosti (proces ukončil až kníže Boleslav I.) Jakkoli měl Bořivoj tendence popřít moravský vliv, byl příliš slabý na to, aby si mohl dovolit vést bez vůle Moravanů vlastní politiku. Byl ovšem natolik obratným politikem, že využíval Svatoplukova protektorátu k podmanění ostatních českých knížat. Je proto možno říci, že Čechy konce 9. století už měly jednoho hlavního knížete, jímž byl právě přemyslovský Bořivoj. Po jeho smrti (asi 888) se pokusili Moravané o poslední ovládnutí Čech, vládl zde krátce moravský Svatopluk, do čela opozice se však postavil nejstarší syn Bořivojův Spytihněv a po několika letech se mu podařilo Moravany z Čech vytlačit a ujmout se konečně vlády po svém otci.

Marta

29. července 2018 v 8:00 | dvě TeReziA


Marta

Jméno má prastarý původ a znamená "paní domu" (aramejsky).
V Novém Zákonĕ - v Bibli je příbĕh o Martĕ a Marii v Lukášovĕ a Janovĕ evangeliu.
Spolu se svým bratrem Lazarem patřily sestry Marta a Marie k nejbližším Ježíšovým přátelům.
Patronka: kuchařů, hospodyň, žen v domácnosti, služebných
Atributy: koštĕ, klíče, nabĕračka, drak

Lukáš 10: 38-42

"Copak to nevidí, kolik mám práce?
Jen sedí a poslouchá, o nic nestará se!"
Marta a Marie jsou rodné sestřičky,
jak Ježíš vyřešil jejich spor maličký?


Lukáš 10: 38-42

Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta,
která mĕla sestru Marii; ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo.
Ale Marta mĕla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k nĕmu a řekla: "Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!"
Pán jí odpovĕdĕl: "Marto, Marto, dĕláš si starosti a trápíš se pro mnoho vĕcí.
Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde."

BIBLE KRALICKÁ

I stalo se, když šli, že on všel do jednoho mĕstečka. Žena pak jedna, jménem Marta, přijala jej do domu svého.
A ta mĕla sestru, jménem Marii, kteráž sedĕci u noh Ježíšových, poslouchala slova jeho.
Ale Marta pečlivá byla při mnohé službĕ. Kteráž přistoupivši, řekla: Pane, nemáš-liž o to péče, že sestra má nechala mne samé sloužiti? Protož rci jí, ať mi pomůž.
A odpovĕdĕv, řekl jí Ježíš: Marta, Marta, pečlivá jsi, a rmoutíš se při mnohých vĕcech.
Ale jednohoť jest potřebí. Mariať dobrou stránku vyvolila, kteráž nebude odjata od ní.

Viktor

28. července 2018 v 8:12 | dvěTeReziA

Viktor

jméno má původ v latinském slově victor a znamená "vítěz", nebo victoria "vítězství".

Papež Viktor I.

narodil se ve 2.století v římské provincii v Africe. V Římě se stal biskupem.

Viktor Dyk

básník a spisovatel. Žil na přelomu 19. a 20.století. Jedním z jeho učitelů na gymnáziu byl Alois Jirásek. Studoval Právo na Karlově univerzitě. Pracoval v časopisu Lumír. Byl redaktorem Národních listů.

Věroslav, Gorazd a druhové

27. července 2018 v 15:19 | dvě TeReziA

Věroslav

jméno slovanského původu a znamená "člověk slavící víru".

Svatý Gorazd a druhové

Svatý Gorazd se narodil v první polovině 9.století.
Velkonoravský kníže Rostislav požádal byzantského císaře Michala III. o vyslání misionářů na Velkou Moravu. Roku 863 přišli na Moravu Cyril a Metoděj. Přeložili do jazyka Slovanů nejdůležitější části Bible.
Svatý Gorazd pocházel z okolí Nitry rodiny velkomoravského velmože a svatý Metoděj ho vzdělával. Gorazd se podílel na literární činnosti v první moravské "vysoké škole". Pomáhal překládat Písmo svaté. Roku 885 se stal Gorazd nástupcem svatého Metoděje, ale kvůli intrikám nitranského biskupa Wichinga k jeho nastolení nikdy nedošlo. Po pádu Velké Moravy odešel Gorazd se svými žáky do Polska.

Jakub, Jákob

27. července 2018 v 14:20 | dvě TeReziA

JAKUB, JÁKOB

jméno hebrejského původu a znamená "ten, kdo se drží za patu, druhorozený".
BIBLE:
podle Bible se hebrejský patriarcha Jákob narodil jako druhé z dvojčat a držel se při porodu svého staršího bratra za patu. Jeho zásluhou se však židovský národ rozrostl do dvanácti kmenů.
1. Mojž. 24: 63-67, 1. Mojž. 25: 24-26
Už se slaví svatba veliká, berou se Izák a Rebeka.
Za čas se jim narodí dvojčata, hned budou mít syny dva,
staršího Ezaua a mladšího Jákoba.
1. Mojž. 27: 1-25
Izák je muž starý a zrak už má slabý.
Synové se předhání, kdo má vĕtší nadání.
Jákob by chtĕl od táty jeho požehnání.
Proto otce obelhal, a že je Ezau předstíral.
1. Mojž. 28: 10-16
Pro klid celé rodiny musel Jákob odjet do ciziny.
Snad se brzy zase vrátí, jak si přeje jeho máti.
V krajinĕ se mu sen zdál. Pochopil, co znamenal?
Po žebříku andĕlé vystupují do nebe.

1. Mojž. 29: 1-20
Jákob lehkým krokem kráčí, u studny si ruce smáčí.
Když mu Ráchel vodu podá, hned se Jákob zamiloval.
A tak v cizí krajinĕ, slouží v její rodinĕ.
1. Mojž. 32: 24-31
Jákob má zranĕní na tĕle,
protože se pral s andĕlem.
Požehnání si vynutil.
Andĕl mu nohu poranil.
1. Mojž. 33: 1-11
Jákob vezme rodinu
a jde k otci starému.
Jákob se před Ezaem pokoří
a bratři se zase usmíří.

Vítězslav

21. července 2018 v 8:02 | dvěTeReziA

Vítězslav

jméno: je několik verzí o jeho původu, možná má základ ve slovu vít(sídlo) nebo je základem slovo vítěz...
Pro nás jsou zatím asi nejznámější dva naši básníci se jménem Vítězslav:

Vítězslav Nezval (1900-1958)

původem moravský básník s velkým talentem. Nejprve ho v uměleckých sklonech podporoval jeho tatínek, byl to učitel v jedné vesnici blízko města Třebíč na Vysočině.
Když Vítězslav Nezval studoval v Praze filozofii, vstoupil do literární skupiny Devětsil.
V roce 1932 se jeho rodiče přestěhovali do Brna (do Žabin-Brno, Žabovřesky). Vítězslav Nezval měl Brno hodně rád a v jeho básničkách je to poznat. Pobýval střídavě v Praze a u rodičů na Moravě.
Naše oblíbená básnička od Vítězslava Nezvala je "Na břehu řeky Svratky".

Vítězslav Hálek (1835-1874)

básník, zakladatel moderní české poezie.
Narodil se v rodině pana hostinského. Měl se stát knězem, proto šel studovat do Prahy. ale knězem se nestal. Jeho život naplňovalo především umění. Byl ovlivněn Erbenem, Puškinem a Máchou. Zamiloval si Shakespeara, Byrona a Heina.
Hodně cestoval (Itálie, Polsko, Balkán).
Oba dva básníci jsou pochováni na hřbitově v Praze na Vyšehradě.

Ilja, Eliáš

20. července 2018 v 8:13 | dvě TeReziA...

Ilja

základem je hebrejské Elí-jjáhu, což lze přeložit jako "můj pán je Bůh". Ilja je ruskou variantou odvozen od řeckého překladu Élías.

Prorok Elijáš

Narodil se v 9. století před Kristem a o jeho životě se nejvíce dovídáme ze Starého zákona. Ve starém Izraeli žil za panování krále Achaba, kdy se Židé opět začali vracet k pohanským zvykům. Za tyto nepravosti potrestal Bůh celou zemi suchem. Po třech letech přišel Elijáš k hoře Karmel, kde Izraelci stavěli oltář pohanskému bohu Baalovi. Prorok obnovil starý oltář, který zde od pradávna byl, a požádal svého jediného Boha o pomoc. Obětní dřevo přitom nechal polít vodou, aby nemohlo hořet, a modlil se, aby Bůh jeho oběť přijal. Hranice za okamžik skutečně vzplála a za chvíli přišel i dlouho očekávaný déšť. Elijáš si získal velkou úctu nejen svými zázraky, které konal všude na svých cestách, ale také svým mystickým životem plným lásky k Bohu a bližním. Za to se mu dostalo skutečně božské odměny, protože byl přijat na nebesa i se svým pozemským tělem. Elijášův kult byl velmi rozšířen, na jeho slova se mnohokrát odvolával samotný Kristus. Později si jej zvolili za svého patrona mniši karmelitánského řádu a dnes je ochráncem letadel a vzducholodí, lidé se k němu modlí při nepříznivém počasí i proti ohni.

Čeněk

19. července 2018 v 9:23 | dvě TeReziA...

Čeněk

je česká obdoba latinského jména Vincenc a znamená "vítězící, vítězný".

Pan Čeněk z Vartemberka

měl ve znaku něco, co se před ním ani po něm u nás takřka nikomu nepoštěstilo - zeleného draka, který obepíná zlatočerný štít. Klenotem byla buď černozlatá křídla, nebo rybářská loďka. Zvláštní ozdobu zelené saně získal Čeněk od samotného císaře Zikmunda, jednalo se o vyznamenání tzv. dračího řádu, který panovník založil v Uhrách. Čeněk prý tento uherský řád roku 1420 vrátil, ale bezpochyby to nebylo gesto, nad nímž by se dlouho rmoutil. V politice uměl totiž docela dobře chodit.
Tento sebevědomý český pán pocházel ze vznešené rodiny. Jeho otec (také Čeněk) se oženil okolo roku 1360 s Bolkou, kněžnou kozelskou. Dlouhá léta zasedal na soudě zemském, ale příliš se zadlužil, a tak musel část svého majetku zastavit. Kromě dcer Machny, Kateřiny a Anny měl ještě syny Jana, Jaroše a Čeňka. Jaroš si vybral duchovní dráhu a Jan zemřel před rokem 1405. Kateřina se vdala za Oldřicha z Rožmberka, Anna zase za Viktorína z Kunštátu, a stala se tak později matkou krále Jiřího. Věru pořádný český guláš.
Čeněk tedy veškerý otcův majetek i s dluhy zdědil sám. Otcem zastavená zboží vykupoval dosti těžce, politický vliv však neztratil, spíše naopak. V letech 1408-14 byl nejvyšším číšníkem a jeho vliv neustále rostl. Když zemřel další významný český velmož a přítel jeho otce Jindřich z Rožmberka, stal se poručníkem jeho nezletilého syna Oldřicha právě pan Čeněk. Měl na mladého Rožmberka veliký vliv, vychovával katolického pána dokonce v duchu Husova učení. Čeněk byl totiž velikým příznivcem kazatele z Betlémské kaple, a tak není divu, že jako první z českých šlechticů zpečetil roku 1415 stížný list proti jeho upálení. Jako nejvyšší purkrabí (úřad zastával v letech 1414-20) stál vlastně v čele Husova reformního náboženského hnutí, nechal dokonce na svém panství světit husitské kněze (1417) a zaváděl na svých a rožmberských statcích přijímání podobojí.
Avšak nic nemělo trvat věčně. Pan z Vartemberka to vždy hrál tak nějak na obě strany; i proto se po smrti krále Václava IV. stal spolu s královnou-vdovou Žofií spoluvladařem v zemi. Přál si to tak císař Zikmund, jeho tehdejší spojenec. Krátce na to Čeněk ale "změnil barvu" a podle hesla "košile bližší než kabát" přistoupil k odbojným Pražanům. Veřejným listem z 20. dubna 1420 se dokonce zřekl Zikmunda jako krále a popouzel celé království k odporu proti němu. Avšak když husitské voje začaly pustošit kláštery a kostely, začal se Zikmundem opět vyjednávat a 7. května téhož roku vpustil královské vojsko na Pražský hrad. Za to potupili Pražané jeho korouhev. V okamžiku, kdy husitské vojsko zaútočilo na Zikmundovo postavení, ujel pán z Vartemberka zadní branou raději z hlavního města království pryč.
Záhy však poznal, že válečné štěstí se kloní na stranu husitů, a proto začal 23. dubna 1421 opět s Pražany navazovat zpřetrhané nitky přátelství. Nakonec se s nimi účastnil dobývání Jaroměře a v poraženém městě pak nastalo úplné a bratrské smíření, které později obě strany potvrdily v Praze. V červnu byl pan Čeněk na sněmu čáslavském zvolen za jednoho ze správců království. Všeobecná radost neznala mezí. Moravané však Zikmunda uznali za svého krále a ten vyhlásil Čechům křížovou výpravu. Toho se pan Čeněk zalekl. Navíc se mu nepodařilo najít společnou řeč s táborskými kněžími, a tak již v listopadu téhož roku jej nacházíme znovu v táboře Zikmundově. Opět vstoupil do války s husity, avšak štěstí mu již nepřálo. V dubnu roku 1423 ho u Hořic porazil samotný Žižka. Od té doby se Vartemberk stáhl na Veliš, kde 17. září roku 1425 zemřel.

Martina

17. července 2018 v 8:03 | dvě TeReziA...

Martina

je ženským protějškem jména Martin, jméno je latinského původu a znamená, že osoby s tímto jménem jsou "zasvěceny bohu války Martovi"


Mučednice Martina

žila v Římě nejspíš v první polovině třetího století, stala se křesťankou a žila pro Krista, neohroženě vydávala svědectví a starala se o chudé, což se jí zřejmě stalo osudným, protože tak "špatně nakládala se zděděným majetkem". Papež Urban VIII. prohlásil roku 1634, že byly nalezeny její ostatky, a krátce poté nechal vybudovat kostel sv. Lukáše a Martiny.
Patronka: Říma
Atributy: lilie, meč, palma

Luboš

16. července 2018 v 8:45 | dvě TeReziA...

Luboš

jméno slovanského původu a znamená "milý čili libý".

Luboš Jednorožec

se narodil v první polovině 20. století v Praze-Břevnově. Jeho rodiče měli kožedělnou dílnu. Komunisté jim ji zabavili. Lubošův bratr se podílel na organizaci studentského pochodu na Hrad a následně emigroval do Rakouska. Otec doma často pořádal posezení pro své sokolské přátele. Jednoho dne se u Jednorožců sešli čtyři údajní převaděči. Později se ukázalo, že dva z nich byli agenty StB. Luboš se dopustil trestného činu tím, že nesplnil svou občanskou povinnost a známou neudal. Komunistický soud mu za to vyměřil 10 let kriminálu. Luboš se rozhodl, že za každou cenu z věznice uteče. Na svou příležitost nečekal dlouho. Po devíti měsících na útěku byl při pokusu o ilegální přechod hranic i se snoubenkou dopaden. Byl odsouzen celkem na 28 let kriminálu. Když byl nakonec propuštěn, oženil se a znovu se pokoušel emigrovat na Západ. Ani tento pokus se nezdařil. Luboš byl odsouzen. Propuštěn byl v roce 1967. Během pražského jara 1968 Luboš viděl poslední příležitost k emigraci. Žil s rodinou v USA. Zemřel ve věku 91 let.

Je mi těžko u srdce při pohledu na oblohu s volně plujícími oblaky.

Jindřich

15. července 2018 v 6:42 | dvě TeReziA

Jindřich

jméno německého původu a znamená "vládce domu".

Jindřich Zdík

žil na přelomu 11. a 12.století. Ze Svaté země přivezl relikvii Svatého kříže. Byl to olomoucký biskup a diplomat. Založil spolu s Vladislavem II. Strahovský klášter.

Jindřich Břetislav

žil ve 12.soletí. Byl to český kníže a pražský biskup. Šel za císařem Jindřichem VI., aby český trůn vyprosil pro Přemysla Otakara.

Jindřich Korutanský

žil na přelomu 13. a 14.století. Byl tyrolským hrabětem a českým králem. Byl to bezcharakterní a nerozhodný panovník. Jeho manželkou byla Anna Přemyslovna. Když ho Jan Lucemburský vyhnal z Prahy, uchýlil se s manželkou Annou do Korutan. Titulu českého krále se až do smrti nevzdal.

Heinrich Heine

narodil se na konci 18.soletí. Byl to německý básník a spisovatel. Představitel romantismu. Pocházel z rodiny židovského obchodníka. Stal se protestantem. Přátelil se s Karlem Marxem. Inspiroval Jana Nerudu, Karla Havlíčka Borovského a další.

Jindřich Šimon Baar

žil na přelomu 19. a 20.století. Byl to český kněz, básník a spisovatel. Představitel "venkovského realismu".

Jindřich Štýrský

narodil se na konci 19.století. Byl to malíř, výtvarník a básník. Představitel surrealismu.

Karolína

14. července 2018 v 7:01 | dvě TeReziA

Karolína

jméno německého původu a znamená v mužském protějšku "muž" nebo "chlap". Ze jména Karel vznikl také náš "král".

blahoslavená Karolína Kózka

žila na přelomu 19. a20.století. Pomáhala při provozu vesnické čítárny a podílela se na řadě aktivit křesťanských laiků. Celý život prožila v rodné vesnici. Na začátku 1.světové války byla brutálně zavražděna ruským vojákem. Bylo jí 16. Její kult se začal šířit Polskem.

Karolína Augusta Bavorská

narodila se na konci 18.století. Byla to rakouská císařovna a česká a uherská královna. S císařem Františkem I. podnikli cestu na Moravu, navštívili Kroměříž, Olomouc a Brno.

Karolína Světlá

žila v 19,století. Dívčím jménem se jmenovala Johanna Rottová. Byla vychována v německém duchu. Do vlastenecké společnosti ji uvedl její učitel češtiny a později její manžel Petr Mužák. Seznámila se s Boženou Němcovou. Její dílo ovlivnilo přátelství s Janem Nerudou.

Markéta

13. července 2018 v 7:11 | dvě TeReziA

Markéta

jméno latinského původu a znamená perla.

Svatá Markéta z Antiochie

Narodila se ve 3.století v Antiochii (v Turecku). Její otec byl prý pohanský kněz, brzy jí zemřel a Markéta se stala křesťankou. Byla prý velmi krásná. Vyhlédl si ji místní prefekt Olibrius, ale ona ho odmítla. Markéta skončila ve vězení. Tam se jí zjevil satan v podobě draka a pozřel ji. Ona však držela kříž, drak pukl a ona z něho vyšla. Olibrius nakonec nařídil, aby Markétu sťali. Markétin kult se však nezadržitelně šířil dál.
Patronka: sedláků, panny, kojné, rodičky a manželky, pomocnice v nouzi
Atributy: kříž, drak
Pranostiky:
Svatá Markéta vede žence do žita.
Svatá Markéta hodila srp do žita.
Zapláče-li Markéta, bude dešťů do syta.
Na Markétu-li prší, ořechy ze stromu srší.
Svatá Markéta velí: "Lidé, okopávejte zelí!"

Markéta Babanberská

první manželka Přemysla Otakara II., česká královna a rakouská vévodkyně. Žila ve 13.století.

Bořek

12. července 2018 v 6:45 | dvě TeReziA...

Bořek

jméno slovanského původu je zkráceným slovem od jména Bořivoj nebo s nad i Bořislav a znamená "bojovník".

Bořek stavitel

Bob the Builder

je britský animovaný seriál pro děti. Bořek je vedoucí stavební firmy, která v malém městečku a jeho okolí opravuje silnice a domy a provádí ostatní mechanizované práce. Bořkovi pomáhá spolupracovnice Týna a několik stavebních strojů, které se chovají jako děti a Bořek a Týna je učí, jak se mají správně chovat a spolupracovat, také je učí odvaze a cti.

Olga a Helga

11. července 2018 v 8:25 | dvě TeReziA

Olga a Helga

původně severské jméno "Heilagr" a znamená "svatý", jméno Olga nebo Helga se většinou vysvětluje jako "přinášející spásu".
Je to světově velmi oblíbené jméno a má mnoho podob. Toto jméno nosilo mnoho ruských kněžen.

Svatá Olga

se narodila na konci devátého století. Byla manželkou knížete Igora. Po jeho smrti vládla Kyjevské Rusi. Její manžel byl zavražděn a pomsta kněžny byla strašlivá. Zlikvidovala nepřátele a jejich území připojila ke své říši. Poddaným vládla velice tvrdě. Křesťanství přijala až po smrti manžela v Cařihradu. Její ústava má velký význam v dějinách ruského zákonodárství. Byla také dobrou diplomatkou a udržovala vřelé vztahy s Byzantskou říší. Pravoslavná církev ji proto uznává za svatou.

Nora

8. července 2018 v 8:18 | dvě TeReziA...

Nora

jméno je běžné především v severských zemích, v Anglii a v Irsku. U nás je proslavilo slavné stejnojmenné Ibsenovo drama. Jméno je snad irského původu, protože právě na věčně zeleném ostrově je velmi rozšířena forma Nóra. V jiných krajinách je považováno za zkráceninu jmen Eleonora či Lenora. Tato dvě jména mají své počátky v arabském Ellinor čili "Bůh je mé světlo".


Eleonora Akvitánská

žila ve 12. století. Stala se dědičkou a vévodkyní Akvitánie a Gaskoňska. Byla na 3. křížové výpravě v Palestině, jíž se zúčastnila i se svým frivolním dvorem. Provdala se za vévodu normanského a hraběte z Anjou Jindřicha II. Plantageneta, který se stal v polovině 12. století anglickým králem. Tím vzniklo mezi Akvitánií a Anglií pevné spojenectví. Eleonoře se narodilo v obou manželstvích několik dětí, z nichž Richard I. Lví srdce a Jan I. Bezzemek to dotáhli až na anglické krále.

Bohuslava

7. července 2018 v 9:41 | dvě TeReziA...

Bohuslava

jedná se o mužský protějšek jména Bohuslav, které je obdobou řeckého jména Thimotheus, což znamená doslova "uctívající Boha".

Bohuslava Rajská

žila v první polovině 19. století. Byla to česká básnířka a spisovatelka, druhá manželka Františka Ladislava Čelakovského, přátelila se s Boženou Němcovou.

Mistr Jan Hus

6. července 2018 v 9:18 | dvě TeReziA

Mistr Jan Hus

Jan Hus se narodil v chudé rodině v jihočeském městečku v Husinci v druhé polovině 14.století.
Vystudoval teologickou fakultu na Karlově univerzitě a stal se profesorem, tehdy označovaným titulem Mistr. V roce 1400 byl vysvěcen na kněze, poté kázal v Betlémské kapli na pražském Starém Městě.
Dobře si uvědomoval rozdíly mezi slovy Bible a rozmařilým životem církve.
Psal spisy a kázal v Betlémské kapli. Na jeho kázání se sjižděli lidé z blízka i z daleka. Církev se bála, že by jí Mistr Jan Hus mohl být nebezpečný, proto zakázala v Praze církevní obřady (křest, pohřeb).
Mistr Jan Hus roku 1412 odešel, aby obyvatelům Prahy neztěžoval život. Mimo Prahu ale dále psal spisy a kázal.
Roku 1414 dostal pozvání do Kostnice, aby vysvětlil své myšlenky. Císař Zikmund se za něho zaručil, ale Mistr Jan Hus byl zatčen a uvězněn. Jeho obhajoba nedopadla dobře. Nakonec mu bylo nabídnuto, aby své myšlenky odvolal. Mistr Jan Hus ale neodvolal.
Roku 1415 byl upálen za hradbami města Kostnice (dnešní Německo). Jeho popel byl vhozen do řeky Rýna.
Jeho smrt zasáhla Čechy jako blesk. Posílila zde rozvoj reformního hnutí, které záhy přerostlo v revoluci.
Husovo učení předběhlo svou dobu, protože otázky, které si Jan Hus pokládal a o kterých chtěl diskutovat, začaly zbytek Evropy zajímat až za sto let.

Prokop

4. července 2018 v 11:58 | dvě TeReziA

Prokop

mužské jméno řeckého původu a znamená "pohotový, připravený k boji" nebo "průkopník, cestu razící".

Svatý Prokop

se narodil v druhé polovině 10. století na zemanské tvrzi v Chotouni. Získal výborné vzdělání na slovanské škole na pražském Vyšehradě, kde se nechal vysvětit na kněze. Byl ženatý a měl syna. Později se rozhodl pro poustevnický život. Usadil se v Posázaví, kde tvrdě pracoval, mýtil les a obdělával novou půdu.
Atributy: řeholník v mnišském oděvu, spoutaný ďábel u nohou
Patron: země české, horníků, rolníků

Patricie

2. července 2018 v 8:57 | dvě TeReziA...

Patricie

počátky jména nalezneme ve starém Římě a je odvozeno od přídavného jména patricius. Kdo se takto jmenuje, je tedy vznešeného,lze říci i šlechtického původu.

Svatá Patricie

byla příbuznou císaře Constanta II. a narodila se někdy v 7. století. Žila prý na panovnickém dvoře a přijala křesťanskou víru. Žila velmi zbožně, sloužila obětavě a poctivě všem, kteří potřebovali pomoc. Vypravila se lodí do Svaté země, ale její plavidlo muselo přistát v Neapoli, kde Patricie náhle zemřela. Pochovali ji v klášteře svatých Níkandra a Marciana. Místo jejího hrobu začalo být velice brzy uctíváno a po nějakém čase zde vyrostl klášter benediktinek sv. Patricie.

Šárka

30. června 2018 v 9:58 | dvě TeReziA...

Šárka

toto jméno se vztahuje ke kdysi divokému údolí s kamenitými a skalnatými svahy na severozápadním okraji dnešní Prahy.
Jeho původ je prastarý, bývá srovnáváno s korsickým slovem sar(r)a a znamená horský hřbet nebo návrší, srovnání snese i se španělským sierra nebo albánským sharane, přičemž sh zde čteme jako š.

Bojovnice Šárka (podle starých pověstí českých-dívčí válka)

z ženských šiků Vlastiných. Bylo to za časů, kdy ženy u nás vedly válku proti mužům a Šárka v jednom z příběhů z této doby vynikla jako lstivá svůdnice, která na své vnady nalákala celý oddíl Ctiradův. Mužům se zželelo přivázané děvy, osvobodili ji z pout, aby za chvíli zmoženi medovinou a kouzlem krásné ženy klesli pod zbraněmi Vlastiných bojovnic, jež na ně čekaly v záloze.

Waldemar

27. května 2018 v 7:53 | dvě TeReziA...

Waldemar

starogermánské jméno má základ ve slovech walten "vládnout" a mar, které jazykovědci vysvětlují jako "velký". Waldemar je tedy člověk "velký svou vládou".

Valdemar II. Vítězný

Dánský král, který žil na přelomu 12. a 13. století. Začátkem 13. století se oženil s dcerou českého krále Přemysla Otakara I. Markétou, která při té příležitosti přijala jméno Dagmar.
 
 

Reklama