Jména a osobnosti

Filip

26. května 2018 v 9:37 | dvě TeReziA

Filip

jméno řeckého původu a znamená "milovník koní".

Svatý Filip

byl jedním z dvanácti Ježíšových učedníků.
Legenda: Filip a drak
Patron: cukrářů, kramářů
Atributy: kříž. kniha nebo svitek, také koš s bochníky a rybami

Skutky 8: 26-40
Bohatý človĕk jede v kočáře
a po cestĕ si Bibli čte.
Apoštol Filip tam náhle stál, aby mu
jak to bylo s Kristem Ježíšem,
povídal.
Anděl Páně řekl Filipovi: "Vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy." Ta cesta je opuštěná.
Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů kandaky, to jest etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma
a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izaiáše.
Duch řekl Filipovi: "Běž k tomu vozu a jdi vedle něho!"
Filip k němu přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izaiáše, zeptal se: "Rozumíš tomu, co čteš?"
On odpověděl: "Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!" A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho.
To místo Písma, které četl, znělo: 'Jako ovce vedená na porážku, jako beránek, němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa.
Ponížil se, a proto byl soud nad ním zrušen; kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen.'
Dvořan se obrátil k Filipovi: "Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví - sám o sobě, či o někom jiném?"
Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše.
Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: "Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?"
Filip mu řekl: "Jestliže věříš celým svým srdcem, nic tomu nebrání." On mu odpověděl: "Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží."
Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil.
Když vystoupili z vody, Duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou.
Filip se pak ocitl v Azótu. Procházel všemi městy a přinášel jim radostnou zvěst, až se dostal do Cesareje.

Blahoslav

30. dubna 2018 v 7:32 | dvě TeReziA...

Blahoslav

jméno slovanského původu a znamená v latině "požehnaný", nebo jména Makarius, což lze přeložit jako "blahoslavený".

Jan Blahoslav

biskup jednoty bratrské. Jan Blahoslav se narodil 20. února roku 1523 v Přerově. Byl to vzdělaný člověk, jenž se vypracoval mezi nejvýznamnější představitele českého humanismu. Proti odpůrcům vzdělání ve své církvi vystoupil roku 1567 ostrou Filipikou proti misomusům. Staral se pečlivě a obětavě o bratrské školství, přeložil do češtiny Nový zákon a sestavil Gramatiku českou. Zemřel v Moravském Krumlově 24. listopadu 1571.

Robert

29. dubna 2018 v 13:56 | dvě TeReziA...

Robert

jméno germánského původu. Nejstarší známá podoba tohoto jména zní Hruodperaht, teprve z tohoto základu vznikl Robert, ale i Ruprecht. Základem je slovo hruod, které znamenalo "slávu"; bert se vykládá jako "skvělý/ jasný".

Robert Olomoucký

Žil v první polovině 13.století. Byl původem Angličan, člen nového reformního cisterciáckého řádu a převor kláštera v Nepomuku, muž značně teologicky vzdělaný a učený, vzorného života. Podařilo se mu vrátit olomoucké diecézi potřebný klid. Jeho snahám napomáhal přátelský vztah k moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi a králi Přemyslu Otakarovi I.
Šířil na Moravě nový cisterciácký řád, který usadil na Velehradě a v Oslavanech, a jeho ženskou větev v Tišnově. Obnovil v kapitule hodnost kapitulního probošta, jehož úřad spojil Přemysl Otakar I. s hodností moravského kancléře.
10. května 1204 zachvátil olomouckou katedrálu požár, který zničil mnohé listiny a další cennosti. Biskup Robert proto okamžitě zahájil obnovu katedrály.
Jeho kladný postoj vůči královskému dvoru v bojích reformně zaníceného pražského biskupa Ondřeje vynesl biskupství a kapitule potvrzení velkých imunit s důležitou výsadou volby biskupa kapitulou. V roce 1206 zaručil Přemysl Otakar I. olomoucké kapitule i právo svobodné volby biskupa. Tuto výsadu potvrdil papež Inocenc III. dne 8. ledna 1207.
Pro své stáří a nezhojitelnou nemoc 17. ledna 1240 na biskupství rezignoval. 17. října téhož roku pak zemřel. Byl pohřben na Velehradě.

Richard

3. dubna 2018 v 7:40 | dvě TeReziA...

Richard

pochází ze staroněmeckého Ríchart a znamená "tvrdý, přísný vládce". První část slova, rík "vládce", pochází zřejmě z keltštiny a hart znamená "tvrdý".

Richard Weiner

básník, spisovatel a žurnalista, žil v na přelomu 19. a20.století, komplikovaná osobnost v české literatuře.

Erika

2. dubna 2018 v 9:33 | dvě TeReziA...

Erika

jméno pochází ze staroislandského Eiríkur a znamená "vážený vládce". Erika tedy může být "váženou vládkyní".

Erika Mann

nejstarší dcera spisovatele Thomase Manna žila v minulém století. Byla to německá spisovatelka a herečka.

Hugo

1. dubna 2018 v 12:20 | dvě TeReziA...

Hugo

jméno germánského původu, vychází ze staroněmeckého hugu, jež označovalo "ducha" nebo "mysl", a znamená totéž, co "duchaplný".

Hugo Granger-Weasley


se narodil v roce 2009 Ronovi a Hermioně. Je o dva roky mladší než jeho sestra Rose a stejného věku jako jeho sestřenice Lily Potterová , dcera Harryho a Ginny Potterové.

Kvido

31. března 2018 v 8:53 | dvě TeReziA...

Kvido

jméno germánského původu Wido a doslova znamená "člověka lesního" či "z lesa pocházejícího".

Quido Mánes


byl český malíř, kreslíř a ilustrátor doby romantismu a realismu.
Žil v 19.století v Praze.
Maloval nejdříve historické a bitevní scény, později také studoval lidové typy pro galerii slovanských krojů. Jeho hlavním oborem se však stala romantická a později naturalistická malba žánrových scén s postavami z městského i vesnického života. Pitoreskní figurky z městského prostředí dokázal malovat se smyslem pro humor (Spící ponocný, Starý mládenec, Zlatník), věnoval se také karikaturám (Svatolukášská kniha cechu pražských malířů). Ilustroval několik knížek, nejúspěšnější z nich byly Babička Boženy Němcové (1858), Cervantesův Don Quijote (1869) a Goethův Herrmann a Dorotka.

Arnošt

30. března 2018 v 9:08 | dvě TeReziA...

Arnošt

jméno germánského původu a znamená "vážný, pevný, rozhodný v boji".

Arnošt z Pardubic

Od roku 1344 byl arcibiskupem pražským a patřil mezi muže mimořádně vzdělané. Stal se nejbližším spolupracovníkem Karla IV., světil základní kameny katedrály na Pražském hradě, hradu Karlštejna i Karlova mostu a na jeho radu založil císař pražskou univerzitu.

Taťána

29. března 2018 v 22:55 | dvě TeReziA...

Taťána

jedná se o jméno především ruské. Jeho kořeny však musíme hledat až ve starém Římě, kde žil slavný rod Tatiů. Již staří Řekové znali slovo tattó, které znamenalo "ustanovovat", "rozdělovat".
Nejvíce toto jméno proslavily literární Taťány Puškina, Turgeněva aj.

Taťána Nikolajevna


Žila krátce na přelomu 19. a 20.století.
Ze všech dcer byla velkokněžna Taťána carevně Alexandře Fjodorovně nejbližší, vždy se ji snažila zahrnovat starostlivostí a klidem, vyslyšet ji a pochopit.
V době první světové války se aktivně zapojila do veřejně prospěšné činnosti, byla čestnou prezidentkou «Taťánina výboru» - organizace, zabývající se poskytování pomoci uprchlíkům a dalším lidem kteří utrpěli nějaké ztráty způsobených válkou. Spolu s matkou carevnou a starší sestrou Olgou pravidelně pracovala ve špitálech a lazaretech. Pořádala sbírky milodarů na pomoc raněným a postiženým. V březnu 1917 byla společně s celou carskou rodinou podrobena uvěznění, poté byla roku 1918 spolu s celou carskou rodinou zavražděna.
Carevnina dvorní dáma o Taťáně napsala:
Napravo ode mne sedí velkokněžna Taťána Nikolajevna. Ona je velkokněžna celou svou bytostí, ona je tak aristokratická a vznešená. Její tvář je matně bledá, pouze líce se maličko růžoví, přímo zpod její tenké pokožky prosvítal růžový atlas. Její profil je bezchybně krásný, doslova jako vytesaný z mramoru dlátem velkého sochaře. Svérázný vzhled a originalitu jejího obličeje ještě podtrhují oči posazené daleko od sebe. Jí více než jejím sestrám sluší šátek milosrdné sestry a červený kříž na hrudi. Méně často než její sestry se také směje. Její tvář má někdy soustředěný a přísný výraz. V tyto chvilky je velmi podobná matce. Na alabastrových rysech jejího obličeje jsou patrné stopy napjaté mysli a někdy téměř melancholie. Beze slov cítím, že je něčím zvláštní, jiná než její sestry, nehledě na její dobrotu a přívětivost, které mají společné. Cítím, jako by v ní byl obsažen celý jiný osobitý svět.

Liliana

25. února 2018 v 7:19 | dvě TeReziA...

Liliana

jedná se zřejmě o odvozeninu ze jména Alžběta, anglicky Elizabeth. Je ovšem možné, že základem je latinské slovo lilium, což je název překrásné a ušlechtilé květiny lilie. Liliana je tedy symbolem čistoty.


Lillian Florence Hellman


žila v minulém století v Americe. Byla to spisovatelka, scénáristka, dramatička. Objevila se také v kultovním seriálu Simpsonovi v 15. epizodě 19. řady, kde se snaží Lízu odnaučit kouřit. V té samé epizodě je také Hellmanová nesprávně určena za tvůrkyni majonézy Hellman's.

Matěj a Matyáš

24. února 2018 v 8:46 | dvě TeReziA...

Matěj a Matyáš

jsou jména hebrejského původu. Prastaré znění jména Mattithjáh znamená "dar Boží". Ze stejného základu vychází i Matouš. K tvarovému rozlišení obou jmen došlo už v řečtině (Matthíás a Matthaios), odkud se k nám jména dostala; jména Matěj a Matyáš vznikla z tvaru Matthíás.

Apoštol Matěj


byl jedním z Kristových žáků a nastoupil na místo Jidášovo. Mezi apoštoly se dostal losem. Po Kristově vzkříšení působil Matěj jako misionář v Judeji a později se odebral do sousedních zemí, až se dostal i do Etiopie. O apoštolově smrti neexistují žádné přesné zprávy. Říká se, že kolem roku 63 jej prý pohané kamenovali a potom zabili sekyrou. Jeho ostatky přinesl počátkem 4. století biskup Agricius do Trevíru. Další jsou v kostelích S. Maggiore v Římě (Matějův relikviář) a také u sv. Justiny v Padově. Kolem apoštola Matěje se vyvinuly rozličné tradice. Ještě dnes je všude plno matějských poutí a dříve se razila i matějská mince.
Patron: stavebních řemeslníků, řezníků, cukrářů, kovářů a krejčích. Vedle toho se k němu lidé modlí, aby od nich odvrátil černý kašel, neštovice a manželskou neplodnost. Matěj je také patronem trevírského biskupství, protože v tamním bývalém kostele sv. Eucharia (dnes sv. Matěje) odpočívají ostatky tohoto světce. Město Trevír (Trier) je tak jediné v Německu, které se může pochlubit, že v jeho zdech jsou uschovány ostatky skutečného apoštola.
Atributy: Většinou je na nich zachycen s knihou a svitkem a velice často se sekyrou, tedy nástrojem, jímž byl mučen. Dále bývá zobrazován i s mečem, kopím nebo kamením.
Pranostika: "Svatý Matěj ledy láme". Znamená to, že tento den by měl být předzvěstí jara. U nás se dříve hojně ujal zvyk třást na sv. Matěje ovocným stromovím, aby hojně rodilo. Kromě toho sloužila matějská noc k četným předpovědím. Tak například večer se vkládaly listy břečťanu do mísy s vodou. Když do rána některý list změkl, znamenalo to nemoc v rodině.

Svatopluk

23. února 2018 v 7:58 | dvě TeReziA...

Svatopluk

má prastarý slovanský původ a znamená, že jeho nositel je "silný v plucích", "ve svém vojsku" a "v síle z něho pocházející".

Kníže Svatopluk

byl synovcem knížete Rastislava a původně pokojně spravoval svůj nitranský úděl. V květnu roku 870 svého strýce zrádně zajal a vydal ho franskému Karlomanovi, synovi samotného císaře Ludvíka Němce. Svatopluk se domníval, že za odměnu za svou zradu dostane vládu nad celou Velkou Moravou. Ale císař poslal na Moravu raději vlastní lidi. Svatopluk nakonec skončil v jeho vězení. Moravané se však proti cizí nadvládě vzbouřili. Když se nedařilo povstání zlomit, rozpomněl se císař na svého vězně a vedením jedné z franských trestných výprav pověřil Svatopluka. Svatopluk opět zradil, ale tentokrát Franky. Když totiž dorazil s vojskem do vlasti, spojil své šiky nečekaně s Moravany, a připravil tak vetřelcům drtivou porážku. Poté se konečně splnil jeho sen - opanoval celou Velkou Moravu. Nejprve ještě odrazil několik nepřátelských útoků a hned potom začal svou říši stabilizovat. Podařilo se mu opět obnovit arcibiskupství a dosáhl propuštění vězněného Metoděje. V letech Svatoplukovy vlády (871-94) nabyla Velká Morava největšího rozsahu a měla úplnou kontrolu i nad Čechami. Roční dávky mu platili i Polabští Slované. V té době se moravský panovník obrátil na jih - do Podunají a do Potisí. Písemné prameny jej označují jako krále a papež ho nazývá "synem svým milým a jediným". Navenek silná říše se však začala rozkládat zevnitř. Po Metodějově smrti se dostal do čela moravské církve Wiching. Patřil k latinské církvi a s tichým Svatoplukovým souhlasem nechal vyhnat na 200 staroslovanských Metodějových žáků. Západní orientace se však Svatoplukovi nevyplatila, nový arcibiskup jej po celou dobu svého úřadu zrazoval Frankům. Vzdor tomu byla však pozice Velké Moravy za Svatoplukovy vlády neotřesitelná. Východofranský král Arnulf dokonce roku 890 veřejně uznal Svatopluka vládcem nad Čechami, jenže po jeho smrti (894) to začalo jít s říší z kopce. Nejednotná a pouze mečem spojená území začala jedno po druhém odpadat a konec Velkomoravské říše se začal pomalu blížit.
Pověst: tři pruty knížete Svatopluka

Petr

22. února 2018 v 8:24 | dvě TeReziA...

Petr


má základy v řeckém slově petros, což znamená "kámen" či "skála". Jmenoval se tak první z apoštolů. Latinizací vznikl Petrus a nakonec i náš Petr. Dnes a také 29. června slavíme ochránce mnoha povolání a řemesel.

Petr apoštol

Nejznámější ze všech Petrů se narodil kolem roku narození Ježíše v Betsaidě (Galilea, Izrael). Původně se jmenoval Šimon a se svým bratrem Ondřejem byli rybáři. Kristus jej povolal, aby se stal jeho učedníkem, a nazval jej aramejsky Kéfas, což lze přeložit jako "skála". Vysvětlení nalezneme ve výroku Ježíše Krista: "Ty jsi Petr (skála) a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče od království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi." O Petrovi se nejvíce dovídáme z Nového zákona. Z něho je zřejmé, že dosáhl mezi apoštoly jedinečného postavení. Přestože ve chvílích strachu a nejistoty svého Mistra třikrát zapřel, právě jemu se Kristus po vzkříšení zjevil jako prvnímu z apoštolů. Petr se stal prvním vůdcem křesťanského společenství a ve jménu Krista šířil jeho učení. V Jeruzalémě dosáhl brzy vysokého postavení a vykonal i mnoho misijních cest do jiných oblastí. Do Říma se vrátil až v době, kdy zde vládl císař Nero. Petr se prý chystal z Říma uprchnout, ale na silnici potkal Krista jdoucího do Říma. Na otázku kam jde (Quo vadis, Domine?), odpověděl Ježíš, že přichází, aby byl znovu ukřižován. Petr se zastyděl, vrátil se a brzy byl skutečně zajat (asi v roce 64 nebo 67) a odsouzen k smrti na kříži. Jediná slova, kterými Petr na rozsudek smrti zareagoval, byla, že chce být ukřižován hlavou dolů, protože není hoden zemřít jako Kristus.

Patron: papežů, řezníků, sklářů, truhlářů, hodinářů, zámečníků, kovářů, slévačů olova, hrnčířů, zedníků, cihlářů, mostařů, kameníků, síťařů, soukeníků, valchářů, rybářů a lodníků.
Atributy: klíče

Lenka

21. února 2018 v 8:22 | dvě TeReziA...

Lenka


jedná se vlastně o původně domácké jméno Heleny a znamená "pochodeň", nebo může jít o odvozeninu z Magdaleny. V tomto případě je odvozeno od biblického místa Magdaly.

Lenka Láskorádová

kamarádka a spolužačka Harryho Pottera.

Oldřich

20. února 2018 v 8:33 | dvě TeReziA...

Oldřich

má své kořeny ve starohornoněmeckém Uodalrích a znamená, že jeho nositel je "bohatý vládce, mající četné dědičné statky". V Německu existuje forma Ulrich.

Kníže Oldřich

byl nejmladší syn přemyslovského knížete Boleslava II. Dostal od něho úděl na Žatecku, jenomže vládnoucí nejstarší bratr Boleslav III. chtěl mít veškerou moc ve státě jenom pro sebe. Rozhodl se tedy, že se ostatních sourozenců zbaví.

Oldřich, jeho bratr Jaromír i jejich matka se raději zachránili útěkem k bavorskému dvoru, Jaromír byl však ještě před tím krutě vykastrován. Mezitím byl vyhnán i Boleslav a na trůn nastoupil vzdálený příbuzný z Polska Vladivoj. Ten si však více než vlády hleděl medoviny a do roka se upil. Po několika rošádách se stal panovníkem v zemi Jaromír a Oldřich se mohl vrátit na své Žatecko. Mezitím si prožil, ač již ženatý, milostný románek s též vdanou Boženou, jež mu povila syna Břetislava.

Oldřich nyní drží v ruce všechny trumfy. Má syna, Boleslav III. je mimo hru a na trůnu sedí jeho vykastrovaný, tudíž bezdětný bratr Jaromír. Provádí tedy státní převrat a bratra sesazuje. České předáky si naklonil, když roku 1019 dobyl zpět na čas ztracenou Moravu. Dal ji do správy nemanželskému synu Břetislavovi, čímž jeho nemanželský původ v očích všech domácích pánů legalizoval. Jeho hlavním cílem bylo zabezpečit vládu pro svou rodinu. Chtěl-li však překonat krizi, ve které země byla, musel si najít mocného spojence - tím byl sousední císař. Dlouho mu vše vycházelo, věrně kopíroval německou zahraniční politiku, až ve třicátých letech se osmělil a začal samostatné výboje v Uhrách.

To se ale nelíbilo císaři Konrádovi a tak na něj císař posílá svého syna Jindřicha s armádou. Konrádovo trestné tažení z roku 1033 je úspěšné, Oldřich prohrává a na soudě ve Vrbně přichází jak o zemi, tak i o vlastní svobodu. Ve vězení setrvává až do příštího jara. S příchodem Vesny mu císař uděluje milost a povoluje mu návrat do vlasti. Do Čech se tak vrací běs - Oldřich, potupený a šílený hněvem, začíná trestat. Již beztak dost tělesně zdecimovaného bratra Jaromíra nechává ještě oslepit, padá několik hlav a, což je zvláště podivné, vyhání ze země i svého syna Břetislava.

Zbytek svého života prožívá u plného poháru a nikdy nekončícího hodokvasu, umírá počátkem listopadu roku 1034. Jeho skutky jsou dnes posuzovány velice přísně. Jisté však je, že pouze tak brutální člověk mohl překonat velikou krizi, kterou český přemyslovský stát na přelomu tisíciletí prožíval.

Patrik

19. února 2018 v 17:09 | dvě TeReziA

Patrik

jméno latinského původu a znamená "urozený (muž)" - patricius.

Svatý Patrik

žil v 5.století v Irsku, kde šířil křesťanství. Je patronem Irska, je to nejuctívanější irský světec. Symbolem sv.Patrika je zelený jetelový trojlístek, na němž vysvětloval trojjedinost Boha.
Patron: kadeřníků, kovářů, bednářů,

Valentýn

19. února 2018 v 17:02 | dvě TeReziA

Valentýn (Valentin)

jméno latinského původu a znamená "zdravý, silný".

Svatý Valentin

žil pravděpodobné ve 3.století. Byl to pravděpodovně katolický kněz a biskup, který zemřel mučednickou smrtí.
Je patronem mládeže, cestujících, včelařů a přimlouvá se za dobrý sňatek.

Valentin Kochan z Prachové

se narodil ve druhé polovině 16.století ve Strakonicích. Byl mistrem svobodných umění. Za vlády zimního krále Fridricha Falckého působil jako písař a purkmistr Nového Města Pražského. V roce 1621 byl popraven na Staroměstském náměstí spolu s dalšími "českými pány". Chtěl vzít na popraviště svého malého synka, aby si pamatoval otcovu smrt, avšak kněz mu v tom zabránil. Kat jeho hlavu pověsil na Staroměstské mostecké věži.

Jarmila

4. února 2018 v 7:52 | dvě TeReziA...

Jarmila

jméno slovanského původu a znamená "milují bujnost a sílu". Oslavují vše rašící, rostoucí a krásné. Zkrátka slaví jaro a jeho rodivou moc.

Jarmila Glazarová

byla česká spisovatelka a žila v minulém století.
Velmi brzy jí zemřeli rodiče. Provdala se za MUDr. J. Podivínského.
Při stalinistických soudních procesech na přelomu 40. a 50. let se podílela na kampaních s nimi spojených (mj. podporovala trest smrti pro Miladu Horákovou). V roce 1968 na schůzi vedení Svazu československých spisovatelů přednesla projev, v němž vyjádřila lítost nad svou angažovaností v době procesů. Na počátku 70. let podepsala petici ve prospěch politických vězňů. Podpis však zase odvolala kvůli tomu, že petici podepsaly i známé osobnosti opozice.

Blažej

3. února 2018 v 8:55 | dvě TeReziA...

Blažej

jméno nejasného původu. Snad má původ v řeckém slově bléché, což znamená "bleptavý, breptavý, neobratný", dokonce i "tupý". Existuje však ještě jeden výraz, který by mohl u počátků tohoto jména figurovat. Je jím též řecké slovo, které tentokrát zní blasios a oznamuje, že jeho nositel "trpí na zápal kloubů".


Svatý Blažej

O jeho životě toho však mnoho nevíme, neboť legendy již dokonale zastřely i poslední zbytky kdysi pravdivého jádra. Přesto můžeme říci, že byl křesťanským biskupem v Sebaste (dnes Turecko) a žil v době císaře Diocletiana. Tento římský císař proslul jako fanatický pronásledovatel křesťanů, a tak se Blažej brzy dostal do jednoho z císařských vězení. Byl zde strašlivě týrán a nakonec kat vykonal svou smutnou povinnost. Obliba mučedníka Blažeje si v krátké době získala výraznou tradici. Jak již bylo řečeno, pojí se k jeho osobě četné patronáty. Své výjimečné postavení má však jeho ochrana při krčních bolestech. To souvisí s příhodou, podle které zachránil Blažej ve vězení chlapce, kterému zaskočila v krku kost. Ve východní církvi je tato patronace připomínána již od 6. století. Asi od 16. století existuje tradice blažejského požehnání. Při něm drží kněz pod bradou věřícího dvě posvěcené svíčky ve tvaru svatoondřejského kříže (X). Tuto skutečnost jenom zvýrazňuje fakt, že již od 12. století existuje modlitba ke svatému Blažeji, která měla odstraňovat otok krku. Nás může těšit, že Blažej byl také dobrým patronem počasí. Jeho svátek totiž přináší utišení větru a zmírňuje i všechny škody způsobené případnou bouří z předešlého dne.
Atributy: biskupská berla, kniha, žehná nemluvně
Patron: lékařů, obchodníků s vlnou, obuvníků, krejčích, sádrařů, tkalců, koželuhů, pekařů, zedníků, kloboučníků a hudebníků. Navíc bdí nad domácími zvířaty, zvláště nad koni. Lidé jej volají o pomoc, když je bolí v krku či mají kašel, nemocný měchýř, krvácejí nebo mají koliku a velké bolesti zubů. Blažej patří ke čtrnácti pomocníkům v nouzi.

Nový rok

1. ledna 2018 v 12:36 | dvě TeReziA...

Nový rok

je svátek začátku nového roku, což ovšem nebývalo vždy a všude. Novoroční první leden jsme zdědili po starých Římanech. Dávali si dokonce novoroční dárky, kterým říkali strenae. Naproti tomu Keltové, naši dávní předchůdci ve střední Evropě, světili Nový rok kolem prvního listopadu a zdá se, že na jeho počest prováděli obřady spíše pochmurné. Starověcí Židé naopak ohlašovali Nový rok halasně a slavnostně prvního dne měsíce tišri, tedy přibližně prvního září. Z nejvyššího vrcholku chrámu troubily stříbrné trouby od svítání do západu slunce. Také ostatní starověké národy slavily Nový rok v různých obdobích a rozličnými způsoby. Dokonce i v prvních staletích našeho letopočtu se v Evropě novoroční datum všelijak měnilo, ale nakonec zvítězila osvědčená juliánská tradice. Gaius Iulius Caesar byl významným a hlavně praktickým reformátorem kalendáře, a tak máme Nový rok prvního ledna.

Děkujeme všem našim čtenářům, a zvláště těm, co napsali komentář. Vždycky se rádi podíváme o čem píšete. Přejeme do nového roku 2018 vše dobré.
2T Kučerovi

Silvestr

31. prosince 2017 v 9:04 | dvě TeReziA

Silvestr (Sylvestr)

jméno latinskéno původu a znamená "lesní", "muž z lesa".


V předvečer Nového roku se lidé od pradávna veselili, oblékali se do zvířecích kůží a chodili s hořícími pochodněmi. Zažehnávali zlé duchy. Jedlo se vždy zvláštní pečivo. S příchodem Nového roku lidé otevírali okna a dveře, rámusili nádobím, aby vyhnali zlé duchy a přivítali modlitbou nový rok.

Silvestr I.

se narodil v Římě asi v polovině 3. století. Knězem se stal ještě před začátkem protikřesťanského teroru, který rozpoutal císař Diokletianus. Několik let žil v různých úkrytech. Papežem (římským biskupem) byl zvolen roku 314. Za jeho pontifikátu se uskutečnil první všeobecný koncil níkajský, který svolal v roce 325 císař Konstantin Veliký. Tohoto vladaře údajně pokřtil právě Silvestr I. Později se tato legenda ještě rozkošatila o tvrzení, že Silvestr císaře zázračně uzdravil, za což mu Konstantin věnoval celé město Řím.

O Silvestrovi se vypravuje ještě jedna legenda. Podle ní chtěla Konstantinova matka Helena převést svého syna k židovství. Nato došlo mezi Silvestrem a dvanácti rabíny k prudké hádce. Jedenáct jich Silvestr překonal. Poslední zabil býka, ale neuměl již zvíře přivést k životu. Silvestrovi se to prý podařilo. Dojati tímto činem, nechali se všichni včetně rabínů na místě pokřtít. Silvestrův kult se začal Evropou šířit od 5. století.

Silvestr II.

známý také jako Gerbert z Aurillacu či Gerbert z Remeše se stal kolem roku 1000 papežem. Přátelil se s císařem Otou III a osnoval s ním plány na obnovení římské říše, jež měla být řízena dvojí mocí: světskou - císařem a papežem. Byl významným a všestranně vzdělaným učencem, a to především v přírodních vědách a filozofii. Do Evropy přinesl arabské znalosti matematiky a astronomie (například arabské číslice).

David

30. prosince 2017 v 9:59 | dvě TeReziA

David

prastaré jméno zřejmě hebrejského nebo asyrského původu a znamená "miláček".

David ve Starém Zákoně

Nejslavnější nositel tohoto jména - židovský král David - takovým velitelem v mládí byl, a stavěl se na odpor dokonce samému králi Saulovi. Jeho příběh se již vypráví celá staletí. David přišel z Betléma ke dvoru krále Saula a měl jej rozptylovat hrou na harfu a zpěvem. Po nějakém čase vypukla válka mezi Židy a Filištíny (Filistaiové, Pelištejci). David se jednou vracel z návštěvy u otce a narazil na královské vojsko, které se právě chystalo k boji. Filištíni měli ve svém středu neuvěřitelně silného bojovníka - obra jménem Goliáš. Ten se bavil tím, že vyzýval Izraelce na souboj a všechny je hravě porážel, čímž celé židovské vojsko silně deprimoval. Další běh událostí je již dostatečně známý. Malý David přemohl obra Goliáše jenom prakem a svým důvtipem, Filištínci se rozprchli a židovské vojsko získalo velkou kořist. Král Saul se však místo radosti z porážky nepřítele začal obávat o svůj trůn a ukládal Davidovi o život. Mladík se nakonec zachránil pouze útěkem do Judských hor, kde vedl oddíl čtyřiceti mužů a bojoval prakticky proti všem. V horách setrval až do Saulovy smrti, po níž se stal židovským králem. Přenesl královské sídlo z Hebronu do Jeruzaléma, který dobyl. Zemřel po čtyřicetiletém panování a před svou smrtí jmenoval svým nástupcem syna Šalamouna.

David, když byl ještě chlapec, přemohl obra Goliáše. Rád na harfu hrál, rád tančil a krásné žalmy psal.

1. Sam. 16: 1-13

David svoje stádo pase,
lev chtěl sežrat jeho ovce.
David ovce zachránil,
nad mlsným lvem zvítězil.
Brzy se z chlapce stane král,
Samuel ho na krále pomazal,
protože si to Bůh přál.

Judita

29. prosince 2017 v 8:35 | dvě TeReziA

Judita

pochází z hebrejského slova a znamená "hebrejského původu", "pocházející z Judee".
Ve Starém Zákoně najdeme vdovu Juditu. Je hlavní hrdinkou Knihy Júdit. Júdit svou odvahou a zbožností zachránila židovské město Betunii před nepřátelským vojskem.

Judita Durynská

žila ve 12.století. Byla druhou manželkou Vratislava II. Od roku 1158 českou královnou. Dva roky po svatbě se jí narodil syn Přemysl (Přemysl Otakar I.). Iniciovala stavbu prního kamenného mostu v Praze (Juditin most).

Juditin korunovační denár

Bohumila

28. prosince 2017 v 11:15 | dvě TeReziA

Bohumila

jméno slovanského původu. Význam slova je "Bohu milá", "ta, která miluje Boha".

Bohumila Grögerová

narodila se v minulém století v Praze nedlouho po první světové válce. Česká básnířka, prozaička, překladatelka, autorka rozhlasových her a knih pro děti.

Žaneta

27. prosince 2017 v 19:21 | dvě TeReziA...

Žaneta

ženský protějšek jména Jan a znamená Bůh je milostivý.

Jeanette Wintersonová


se narodila v roce 1959. Je to anglická spisovatelka.

Alžběta

19. listopadu 2017 v 8:51 | dvě tereziA

Alžběta

také Eliška či Elsa - je hebrejského původu a znamená Bůh je má přísaha, nositelka tohoto jména je zaslíbena Bohu.


Alžběta Bavorská

Manželka císaře a krále Františka Josefa I. Alžběta Bavorská zvaná Sisi, se narodila 24.12.1837, jako dcera bavorského vévody Maxmiliána Josefa a Marie Ludoviky Bavorské. Ta byla dcerou bavorského krále Maxmiliána l. a sestrou Žofie, matky Františka Josefa l.

Alžběta vyrůstala mimo bavorský dvůr. Stala se z ní nekonvenční a svobodomyslná dívka.
Zamiloval se do ní František Josef l., který si ji i přes nesouhlas své matky vzal za manželku.
Alžběta na vídeňském dvoře šťastná nebyla. Přísná etiketa a omezování jí byly cizí. Se svou autoritativní tchyní Žofií si příliš nerozuměla.

Alžběta Johana Vestonie

Je považována za první básnířku působící na území Koruny České. Narodila se sice v Anglii, ale krátce po narození se spolu s matkou a nevlastním otcem přestěhovala do Čech.
Dostalo se jí znamenitého vzdělání, na tehdejší dobu u žen nevídaného, ovládala několik jazyků a již od svých čtrnácti let psala latinské básně, jež u předních představitelů humanistické literatury a vědy vzbuzovaly obdiv a nadšení.

Alžběta Johana Vestonie ztratila otce, když jí byl pouhý rok. Její matka se pak znovu provdala. Jejím druhým vyvoleným nebyl nikdo jiný, než i dnes v Čechách známý alchymista irského původu - Edward Kelley. Kelley byl katolík, a tak se rodina nakonec z náboženských důvodů vystěhovala z Anglie.

Romana

18. listopadu 2017 v 9:20 | dvě tereziA

Romana

jméno latinského původu a znamená Římanka.

Svatá Romana

Světice nosící toto jméno se narodila někdy ve 3. století v Itálii a je pochována v jedné z nejkrásnějších bazilik, která nese jméno sv. Fortunáta a je v umbrijském městě Todi. Podle legendy zaslíbila Romana již ve věku svých 10 jar své panenství církvi a skutečně své předsevzetí dodržela. Když jí totiž rodiče našli ženicha, utekla raději z domova. Na osamělé hoře severně od Říma potkala jednoho dne papeže Silvestra I., který byl také na útěku. Jeho však nepronásledovali rodiče, ale pochopové císaře Diokletiana, který proslul svou nenávistí ke křesťanům. Silvestr Romanu pokřtil a ona se uchýlila do jeskyně v blízkosti Todi. Tam prý žila o samotě celý svůj život. Kolem roku 1300 byly její ostatky z jeskyně přeneseny do již zmíněného kostela.

Romana Rotterová


se narodila 1931 v Praze. Zásadní měrou ji od útlých dětských let formovalo rodinné prostředí. Její otec byl sochař a malíř Leonard Rotter.

Otmar

16. listopadu 2017 v 21:01 | dvě tereziA

Otmar

jméno německého původu a znamená bohatý a šťastný.

Otmar ze St. Gallenu

se narodil koncem 7.století a původem byl Němec. V roce 719 převzal vedení mnichů, kteří se usadili u hrobu sv. Havla v dnešním St. Gallenu. Byla to především jeho zásluha, že na tomto místě vyrostla poustevna a klášter, který převzal řeholi svatého Benedikta. Otmarovy aktivity se však nelíbily mocným franským hrabatům. Jednoho dne ho falešně obvinili a nakonec byl vypovězen na rýnský ostrov Werd u Steinu. Zde nešťastný a pokořený Otmar v trpné osamělosti zemřel.

Patron: nemocných, dětí, těhotných žen a také pomlouvaných lidí.

Atributy: opat, vinný hrozen a soudek vína.

Benedikt

12. listopadu 2017 v 9:08 | dvě tereziA

Benedikt

jméno latinského původu a znamená požehnaný, blahoslavený.

Svatý Benedikt, poustevník na skalce

Žil kolem roku 1000. Známý též pod slovanským jménem Beňadik, je první slovenský mučedník, žák svatého Svorada, oba jsou společně patrony Nitry.

Martin

11. listopadu 2017 v 10:30 | dvě tereziA

Martin

jméno latinského původu a znamená bojovník, válečník, Martovi zasvěcený, Martovi oddaný, Martovi náležející - zasvěcen římskému bohu války.

Ivan Martin Jirous - Magor

narodil se v polovině 20.století. Byl to český básník, publicista a výtvarní kritik.
Když uléhají beránky
za obzor na západ,
půjdeš Františko taky spát.
Když vítr, který pásl je,
ulehne na souvratě
zavřou se oči Martě,
usne a spí.
A andělíčci přiletí
na čela postýlek.
Vůně dne rozleží se v snech
a s vůní noci promíchány
obalí něžné usínání.
A zahrady se naplní
rosou a milostí.
Svěceným zrním ptáky v hnízdech
andělé pohostí.
z knížky Magor dětem

Evžen

10. listopadu 2017 v 9:36 | dvě tereziA

Evžen

jméno řeckého původu a znamená urozený a blahorodý.

Ferdinand Victor Eugène Delacroix [Delakrua]


narodil se koncem 18.století. Byl to francouzský malíř období romantismu. Jeho zacházení s barvou značně ovlivnilo impresionismus.

Bohdan

9. listopadu 2017 v 9:39 | dvě tereziA

Bohdan

jméno slovanského původu a znamená darován Bohem, Boží dar.

Leopold Bogdan Mandić

žil na přelomu 19. a 20.století. Byl to chorvatský kapucín a katolický kněz. Stal se extrémně populární jako zpovědník.

Bohumír

8. listopadu 2017 v 15:38 | dvě tereziA

Bohumír


(Gottfried) z Amiensu žil v 11. století.
Výchovy se mu dostalo v klášteře. Už jako chlapec toužil být řeholníkem. V 25 letech se stal knězem a po deseti letech ho proti jeho vůli zvolili biskupem v Amiensu.
Pěšky a v rouchu kajícníka šel do biskupské rezidence, kde pokračoval ve svém asketickém způsobu života.
V závěru života se uchýlil do kláštera Grande Chartreuse. Jeho nadřízení mu však nařídili, aby se vrátil, a on je musel poslechnout. Za rok potom zemřel.
Patron: proti otravě jedem, bouřce a požáru.
Atributy: mrtvý pes
Váže se k tomu legenda, podle níž Bohumír jednou, když tušil útok na svůj život, dal svému psu kousek chleba, který předtím namočil ve víně. Zvíře prý padlo mrtvé k zemi, protože víno bylo otrávené.

Miriam

5. listopadu 2017 v 8:46 | dvě tereziA

Miriam

jméno hebrejského původu a znamená milovaná Bohem nebo vzdorovitá, svéhlavá nebo kapka moře.

Miriam, Mojžíšova starší sestra

účastnila se průchodu otevřeným mořem.

Karel, Karla

4. listopadu 2017 v 9:32 | dvě tereziA

Karel

jméno germánského původu a znamená svobodný muž nebo chlap.

Karel Jaromír Erben

Hubert

3. listopadu 2017 v 10:57 | dvě tereziA

Hubert

jméno germánského původu a znamená duchaplný člověk, člověk skvělé mysli.

Svatý Hubert

Oblíbený světec, Hubert z Maastrichtu-Tongernu-Lutychu patří mezi řadu světců, jejichž skutečný život je zcela překryt legendou. Byl biskupem a vykonal pro jemu svěřené křesťany mnoho dobrého.

Hubert z akvitánského šlechtického rodu světlo světa spatřil kolem poloviny 7. století. Brzy se oženil, ale jeho žena zemřela při porodu. Zlomen bolestí se mladý vdovec uchyloval do lesů a zapomnění hledal v lovu. Při honbě prý jednou na Velký pátek spatřil jelena, který měl mezi parohy jasně zářící kříž. Tento zážitek jej přesvědčil, že je nutné, aby se věnoval službě Bohu.
Jak cítil, tak i učinil. Brzy nato přijal kněžské svěcení a jako šiřitel křesťanství působil v Brabantu. Brzy mu nikdo neřekl jinak než "apoštol Arden".
Byl vysvěcen na biskupa a své biskupské sídlo přeložil z Maastrichtu do Lutychu. Zde na místě, kde byl zavražděn jeho učitel sv. Lambert, nechal vystavět katedrálu.
Jinak věnoval celou svou pozornost christianizaci Arden.
Hubert zemřel 30. května roku 727 v Tervuerenu.
Již v roce 743 byly jeho ostatky vyzvednuty a kolem roku 825 se dostaly do Andagia v Ardenách, které se dnes jmenuje Sv. Hubert.
Jako u řady jiných francouzských světců, i Hubertovy ostatky zůstávají nezvěstné. Může za to francouzská revoluce, která se nezastavila ani před hroby.

Patron: myslivců a lesníků, řezníků, kožešníků, soustružníků, slévačů, optiků a matematiků
Atributy: biskup, kniha, jelen, kříž, lovec, roh, šípy

Felix

1. listopadu 2017 v 19:57 | dvě tereziA

Felix

jméno latinského původu a znamená šťastný nebo šťastlivec.

Felix Kadlinský

žil v 17.století. Byl to český spisovatel, překladatel, profesor, učitel, člen jezuitského řádu.

Marie Terezie - začátek vlády

31. října 2017 v 13:56 | dvě tereziA

Začátek vlády Marie Terezie

20.října 1740 se ocitá Marie Terezie jako jediná žena na českém trůně.

Štěpánka

31. října 2017 v 13:19 | dvě tereziA

Štěpánka

jméno řeckého původu a vykládá se jako věncem korunovaná, vítěz.

Štěpánka Haničincová

žila ve 20.století. Byla to česká dramaturgyně a scénáristka, herečka, moderátorka dětských pořadů.

Tadeáš

31. října 2017 v 12:42 | dvě tereziA

Tadeáš

jméno hebrejského původu a vykládá se jako chytrý, rozumný nebo smělý, odvážný.

Tadeáš Hájek z Hájku

žil v 16.století a byl to český renesanční přírodovědec, astronom, matematik, alchymista a osobní lékař Rudolfa II.

Juda Tadeáš

jeden ze dvanácti učedníků, apoštol a mučedník, zemřel v prvním století v Persii.
Patron: tĕch, kteří se ocitají v krizové situaci (tĕžká nouze, zoufalství)
Atributy: meč, kopí nebo halapartna, loďka, kniha nebo svitek
Lk 6,13; Sk 1,13; Mt 10,3; Mk 3,18
fragment fresky od italského malíře Bicci di Lorenzo (1373-1452)

Silvie, Sylva

29. října 2017 v 8:29 | dvě tereziA

Silvie, Sylva

jméno latinského původu a znamená lesní žena.

Svatá Silvie

žila v 6.století a byla to matka svatého Řehoře Velikého.

Rea Silvia

matka Romula a Rema, královská dcera.
Jednou prý přišla k posvátnému prameni a byla svedena bohem války Martem.

Zoe, Zoja

27. října 2017 v 10:52 | dvě tereziA

Zoe, Zoja

jméno řeckého původu a znamená život.

Zoe - císařovna

zemřela v roce 1050. Byla to byzantská císařovna.

Šarlota

27. října 2017 v 10:37 | dvě tereziA

Šarlota

jméno francouzského původu a znamená "muž, král, vladař, svobodný". Odvozeno od Karla, Karolína.

Charlotta Garrigue Masariková

narodila se v polovině 19.století v New Yourku. Byla dcerou bohatého amerićkého podnikatele a manželkou Tomáše Garrigue Masarika, prvního československého prezidenta.

Erik

26. října 2017 v 11:00 | dvě tereziA

Erik

jméno skandinávského původu a znamená všemocný, ctihodný a vážený vládce.

Erich Kästner


narodil se v posledním roce 19.století v Drážďanech. Byl to německý novinář a spisovatel. Zabýval se literaturou pro děti a v roce 1960 získal Cenu Hanse Christiana Andersena.Beáta

25. října 2017 v 14:57 | dvě tereziA

Beáta

jméno latinského původu a znamená blažená, šťastná.

Beate Morgenstern

německá spisovatelka.

Beate Morgenstern (* 15. April 1946 in Cuxhaven) ist eine deutsche Schriftstellerin.

Nina

24. října 2017 v 13:02 | dvě tereziA

Nina

jméno perského původu a znamená "úžasná".
Jméno Nina je prastarého původu, Ninos bylo jméno zakladatele asyrského státu a jeho hlavního města Ninive. Jiní tvrdí, že Nina je jméno odvozené od svatého Antonína, který má dnes svátek v církevním kalendáři.

Nina Siciliana

nejstarší italská básnířka. Žila ve druhé polovině 13.století.

Nina Nikolajevna Berberovová

prozaička a básnířka. Žila ve 20.století. Narodila se v Rusku. První verše ji uvedli v Petrohradě do básnických kruhů. Sovětské Rusko opustila a usadila se s manželem v Paříži. žili v Berlíně a v Itálii. Nakonec odjela do USA.

Irma

10. září 2017 v 10:46 | dvě TeReziA

Irma

jméno je germánského původu (zkrácené staré německé jméno Irmgard, Irmtraud, Irmine, Irmel) a znamená "stálá, silná, pevná".

Irma Geisslová

česká básnířka, spisovatelka, autorka dětských knih. Narodila se ve druhé polovině 19.století.

Zima už je na odchodu,
častěji se rozednívá,
ale sníh nám hory dosud
liliově přiodívá.

Na stromech je plno poupat,
jež se lesknou v slunném jase,
čekáš lístek každou chvilku,
ale v noci mrzne zase.

Daniel - Daniela

9. září 2017 v 12:26 | dvě TeReziA

Daniela

má hebrejský původ a znamená "Bůh je můj soudce". Je ženským protĕjškem jména Daniel.

Toto jméno nosil nejvĕtší starozákonní prorok, který se narodil roku 610 před Kristem. Působil v dobĕ, kdy lid izraelský žil v babylonském zajetí. Byl to velmi vzdĕlaný človĕk a ovládal umĕní vykládání snů a vĕštby. Jednoho dne si jej proto povolal babylonský král Nabukadnezar, kterému se zdálo, že ve snu vidĕl, jak se nad ním tyčí obrovská socha. Mĕla zlatou hlavu, hruď ze stříbra, břicho a boky z bronzu a nohy ze železa a z hlíny. Náhle přilétl kámen a úderem do nohou celou sochu promĕnil v prach. Vítr jej rozvál a kámen se přemĕnil v horu, která pokryla celou zem. Daniel sen vysvĕtlil takto: "Králi, zlatá hlava sochy, to jsi ty sám. Její části ze stříbra, bronzu, železa a hlíny jsou království, která povstanou po tvém království. Nĕkterá budou silná, jiná slabá. Žádné však nebude trvat navĕky. Kámen pak je království Boží, které je vĕtší než kterékoliv pozemské a nikdy nepodlehne zkáze."
Daniel 6: 7-28
Daniela chytili a do jámy ho vhodili.
Už nebudeš druhým vykládat, jak Hospodin má lidi rád.
Lvi se o to postarají a přitom se dobře nají.

Mariana a Narození panny Marie

8. září 2017 v 15:30 | dvě TeReziA

Mariana

jméno je asi složeninou Marie a Anny a u nás byla vždy nejvíce oblíbena jeho domácká podoba Marjánka nebo Márinka. Jméno Marie má zřejmĕ prastarý původ až ve starovĕkém Egyptĕ a podle nĕkterých badatelů znamená "milovaná Bohem".

Z aramejské podoby Marjam vychází pak další teorie, která toto jméno překládá jako "paní" nebo "kapka moře". Jinde bychom nalezli i jiné významy, jako například "krásná" či "odkazovatelka". Druhé jméno Anna je hebrejského původu a znamená "milostiplná", případnĕ "líbezná a milá".
Marie nebo také Matka Boží, pocházející z rodu Davidova, se stala patronkou křesťanstva.
Mariinými rodiči byli Jáchym a Anna, oba už letití a doposud ke svému žalu bezdĕtní. Avšak jednoho dne se jim zjevil andĕl a oznámil jim, že se jim narodí dcera. K údivu samotných manželů i celému jejich okolí se tak skutečnĕ stalo.

Micheáš 5: 1-4

Toto praví Hospodin: "A ty, Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými rody, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od vĕčnosti. Proto je Hospodin opustí až do doby, kdy rodička porodí; potom se zbytek jeho bratrů vrátí k izraelským synům. Bude stát a pást v Hospodinovĕ síle, ve velebnosti jména Hospodina, svého Boha, oni pak budou požívat míru, neboť jeho moc se rozšíří až do končin zemĕ. On sám pak bude pokojem."Matouš 1: 1-23

Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova. Abrahám byl otec Izákův, Izák otec Jakubův, Jakub otec Judy a jeho bratří. Juda byl otec Fáresa a Záry - jejich matka byla Tamar. Fáres byl otec Chesronův, Chesron otec Aramův, Aram otec Aminadabův, Aminadab otec Násónův, Násón otec Salmónův, Salmón otec Boazův - jeho matka byla Rachab. Boaz byl otec Obédův - jeho matka byla Rút. Obéd byl otec Jesseův, Jesse otec krále Davida. David byl otec Šalomounův - jeho matka byla žena Uriášova. Šalomoun byl otec Rechabeamův, Rechabeam otec Abijáhův, Abijáh otec Asafův, Asaf otec Josafatův, Josafat otec Jorámův, Jorám otec Uzijáhův, Uzijáh otec Jotamův, Jotam otec Achazův, Achaz otec Ezechiášův, Ezechiáš otec Manasesův, Manases otec Ámonův, Ámon otec Jošíjáhův, Jošíjáh otec Jechonjáhův a jeho bratří za babylonského vyhnanství. Po babylonském vyhnanství Jechonjáh byl otec Šealtielův, Šealtiel byl otec Zorobábelův, Zorobábel byl otec Abiudův, Abiud Eliakimův, Eliakim Azórův, Azór Sádókův, Sádók Achimův, Achim Eliudův, Eliud Eleazarův, Eleazar Matanův, Matan Jakubův, Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus. S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha Svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtĕl ji vydat pohanĕ, rozhodl se tajnĕ se s ní rozejít. Když už to chtĕl udĕlat, zjevil se mu ve snu andĕl Pánĕ a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se k sobĕ vzít svou manželku Marii. Vždyť dítĕ, které počala, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů." To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka: 'Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel', to znamená 'Bůh s námi'.

Bronislav, Bronislava

3. září 2017 v 9:51 | dvě TeReziA

Bronislav, Bronislava

jméno slovanského původu a znamená "bojující za slávu, slavná v boji".

Bronislava Herbenová

narodila se ve druhé polovině 19.století. Byla to česká spisovatelka, autorka dětských knih.
 
 

Reklama