Jména a osobnosti

Jarmila

4. února 2018 v 7:52 | dvě TeReziA...

Jarmila

jméno slovanského původu a znamená "milují bujnost a sílu". Oslavují vše rašící, rostoucí a krásné. Zkrátka slaví jaro a jeho rodivou moc.

Jarmila Glazarová

byla česká spisovatelka a žila v minulém století.
Velmi brzy jí zemřeli rodiče. Provdala se za MUDr. J. Podivínského.
Při stalinistických soudních procesech na přelomu 40. a 50. let se podílela na kampaních s nimi spojených (mj. podporovala trest smrti pro Miladu Horákovou). V roce 1968 na schůzi vedení Svazu československých spisovatelů přednesla projev, v němž vyjádřila lítost nad svou angažovaností v době procesů. Na počátku 70. let podepsala petici ve prospěch politických vězňů. Podpis však zase odvolala kvůli tomu, že petici podepsaly i známé osobnosti opozice.

Blažej

3. února 2018 v 8:55 | dvě TeReziA...

Blažej

jméno nejasného původu. Snad má původ v řeckém slově bléché, což znamená "bleptavý, breptavý, neobratný", dokonce i "tupý". Existuje však ještě jeden výraz, který by mohl u počátků tohoto jména figurovat. Je jím též řecké slovo, které tentokrát zní blasios a oznamuje, že jeho nositel "trpí na zápal kloubů".


Svatý Blažej

O jeho životě toho však mnoho nevíme, neboť legendy již dokonale zastřely i poslední zbytky kdysi pravdivého jádra. Přesto můžeme říci, že byl křesťanským biskupem v Sebaste (dnes Turecko) a žil v době císaře Diocletiana. Tento římský císař proslul jako fanatický pronásledovatel křesťanů, a tak se Blažej brzy dostal do jednoho z císařských vězení. Byl zde strašlivě týrán a nakonec kat vykonal svou smutnou povinnost. Obliba mučedníka Blažeje si v krátké době získala výraznou tradici. Jak již bylo řečeno, pojí se k jeho osobě četné patronáty. Své výjimečné postavení má však jeho ochrana při krčních bolestech. To souvisí s příhodou, podle které zachránil Blažej ve vězení chlapce, kterému zaskočila v krku kost. Ve východní církvi je tato patronace připomínána již od 6. století. Asi od 16. století existuje tradice blažejského požehnání. Při něm drží kněz pod bradou věřícího dvě posvěcené svíčky ve tvaru svatoondřejského kříže (X). Tuto skutečnost jenom zvýrazňuje fakt, že již od 12. století existuje modlitba ke svatému Blažeji, která měla odstraňovat otok krku. Nás může těšit, že Blažej byl také dobrým patronem počasí. Jeho svátek totiž přináší utišení větru a zmírňuje i všechny škody způsobené případnou bouří z předešlého dne.
Atributy: biskupská berla, kniha, žehná nemluvně
Patron: lékařů, obchodníků s vlnou, obuvníků, krejčích, sádrařů, tkalců, koželuhů, pekařů, zedníků, kloboučníků a hudebníků. Navíc bdí nad domácími zvířaty, zvláště nad koni. Lidé jej volají o pomoc, když je bolí v krku či mají kašel, nemocný měchýř, krvácejí nebo mají koliku a velké bolesti zubů. Blažej patří ke čtrnácti pomocníkům v nouzi.

Nový rok

1. ledna 2018 v 12:36 | dvě TeReziA...

Nový rok

je svátek začátku nového roku, což ovšem nebývalo vždy a všude. Novoroční první leden jsme zdědili po starých Římanech. Dávali si dokonce novoroční dárky, kterým říkali strenae. Naproti tomu Keltové, naši dávní předchůdci ve střední Evropě, světili Nový rok kolem prvního listopadu a zdá se, že na jeho počest prováděli obřady spíše pochmurné. Starověcí Židé naopak ohlašovali Nový rok halasně a slavnostně prvního dne měsíce tišri, tedy přibližně prvního září. Z nejvyššího vrcholku chrámu troubily stříbrné trouby od svítání do západu slunce. Také ostatní starověké národy slavily Nový rok v různých obdobích a rozličnými způsoby. Dokonce i v prvních staletích našeho letopočtu se v Evropě novoroční datum všelijak měnilo, ale nakonec zvítězila osvědčená juliánská tradice. Gaius Iulius Caesar byl významným a hlavně praktickým reformátorem kalendáře, a tak máme Nový rok prvního ledna.

Děkujeme všem našim čtenářům, a zvláště těm, co napsali komentář. Vždycky se rádi podíváme o čem píšete. Přejeme do nového roku 2018 vše dobré.
2T Kučerovi

Silvestr

31. prosince 2017 v 9:04 | dvě TeReziA

Silvestr (Sylvestr)

jméno latinskéno původu a znamená "lesní", "muž z lesa".


V předvečer Nového roku se lidé od pradávna veselili, oblékali se do zvířecích kůží a chodili s hořícími pochodněmi. Zažehnávali zlé duchy. Jedlo se vždy zvláštní pečivo. S příchodem Nového roku lidé otevírali okna a dveře, rámusili nádobím, aby vyhnali zlé duchy a přivítali modlitbou nový rok.

Silvestr I.

se narodil v Římě asi v polovině 3. století. Knězem se stal ještě před začátkem protikřesťanského teroru, který rozpoutal císař Diokletianus. Několik let žil v různých úkrytech. Papežem (římským biskupem) byl zvolen roku 314. Za jeho pontifikátu se uskutečnil první všeobecný koncil níkajský, který svolal v roce 325 císař Konstantin Veliký. Tohoto vladaře údajně pokřtil právě Silvestr I. Později se tato legenda ještě rozkošatila o tvrzení, že Silvestr císaře zázračně uzdravil, za což mu Konstantin věnoval celé město Řím.

O Silvestrovi se vypravuje ještě jedna legenda. Podle ní chtěla Konstantinova matka Helena převést svého syna k židovství. Nato došlo mezi Silvestrem a dvanácti rabíny k prudké hádce. Jedenáct jich Silvestr překonal. Poslední zabil býka, ale neuměl již zvíře přivést k životu. Silvestrovi se to prý podařilo. Dojati tímto činem, nechali se všichni včetně rabínů na místě pokřtít. Silvestrův kult se začal Evropou šířit od 5. století.

Silvestr II.

známý také jako Gerbert z Aurillacu či Gerbert z Remeše se stal kolem roku 1000 papežem. Přátelil se s císařem Otou III a osnoval s ním plány na obnovení římské říše, jež měla být řízena dvojí mocí: světskou - císařem a papežem. Byl významným a všestranně vzdělaným učencem, a to především v přírodních vědách a filozofii. Do Evropy přinesl arabské znalosti matematiky a astronomie (například arabské číslice).

David

30. prosince 2017 v 9:59 | dvě TeReziA

David

prastaré jméno zřejmě hebrejského nebo asyrského původu a znamená "miláček".

David ve Starém Zákoně

Nejslavnější nositel tohoto jména - židovský král David - takovým velitelem v mládí byl, a stavěl se na odpor dokonce samému králi Saulovi. Jeho příběh se již vypráví celá staletí. David přišel z Betléma ke dvoru krále Saula a měl jej rozptylovat hrou na harfu a zpěvem. Po nějakém čase vypukla válka mezi Židy a Filištíny (Filistaiové, Pelištejci). David se jednou vracel z návštěvy u otce a narazil na královské vojsko, které se právě chystalo k boji. Filištíni měli ve svém středu neuvěřitelně silného bojovníka - obra jménem Goliáš. Ten se bavil tím, že vyzýval Izraelce na souboj a všechny je hravě porážel, čímž celé židovské vojsko silně deprimoval. Další běh událostí je již dostatečně známý. Malý David přemohl obra Goliáše jenom prakem a svým důvtipem, Filištínci se rozprchli a židovské vojsko získalo velkou kořist. Král Saul se však místo radosti z porážky nepřítele začal obávat o svůj trůn a ukládal Davidovi o život. Mladík se nakonec zachránil pouze útěkem do Judských hor, kde vedl oddíl čtyřiceti mužů a bojoval prakticky proti všem. V horách setrval až do Saulovy smrti, po níž se stal židovským králem. Přenesl královské sídlo z Hebronu do Jeruzaléma, který dobyl. Zemřel po čtyřicetiletém panování a před svou smrtí jmenoval svým nástupcem syna Šalamouna.

David, když byl ještě chlapec, přemohl obra Goliáše. Rád na harfu hrál, rád tančil a krásné žalmy psal.

1. Sam. 16: 1-13

David svoje stádo pase,
lev chtěl sežrat jeho ovce.
David ovce zachránil,
nad mlsným lvem zvítězil.
Brzy se z chlapce stane král,
Samuel ho na krále pomazal,
protože si to Bůh přál.

Judita

29. prosince 2017 v 8:35 | dvě TeReziA

Judita

pochází z hebrejského slova a znamená "hebrejského původu", "pocházející z Judee".
Ve Starém Zákoně najdeme vdovu Juditu. Je hlavní hrdinkou Knihy Júdit. Júdit svou odvahou a zbožností zachránila židovské město Betunii před nepřátelským vojskem.

Judita Durynská

žila ve 12.století. Byla druhou manželkou Vratislava II. Od roku 1158 českou královnou. Dva roky po svatbě se jí narodil syn Přemysl (Přemysl Otakar I.). Iniciovala stavbu prního kamenného mostu v Praze (Juditin most).

Juditin korunovační denár

Bohumila

28. prosince 2017 v 11:15 | dvě TeReziA

Bohumila

jméno slovanského původu. Význam slova je "Bohu milá", "ta, která miluje Boha".

Bohumila Grögerová

narodila se v minulém století v Praze nedlouho po první světové válce. Česká básnířka, prozaička, překladatelka, autorka rozhlasových her a knih pro děti.

Žaneta

27. prosince 2017 v 19:21 | dvě TeReziA...

Žaneta

ženský protějšek jména Jan a znamená Bůh je milostivý.

Jeanette Wintersonová


se narodila v roce 1959. Je to anglická spisovatelka.

Alžběta

19. listopadu 2017 v 8:51 | dvě tereziA

Alžběta

také Eliška či Elsa - je hebrejského původu a znamená Bůh je má přísaha, nositelka tohoto jména je zaslíbena Bohu.


Alžběta Bavorská

Manželka císaře a krále Františka Josefa I. Alžběta Bavorská zvaná Sisi, se narodila 24.12.1837, jako dcera bavorského vévody Maxmiliána Josefa a Marie Ludoviky Bavorské. Ta byla dcerou bavorského krále Maxmiliána l. a sestrou Žofie, matky Františka Josefa l.

Alžběta vyrůstala mimo bavorský dvůr. Stala se z ní nekonvenční a svobodomyslná dívka.
Zamiloval se do ní František Josef l., který si ji i přes nesouhlas své matky vzal za manželku.
Alžběta na vídeňském dvoře šťastná nebyla. Přísná etiketa a omezování jí byly cizí. Se svou autoritativní tchyní Žofií si příliš nerozuměla.

Alžběta Johana Vestonie

Je považována za první básnířku působící na území Koruny České. Narodila se sice v Anglii, ale krátce po narození se spolu s matkou a nevlastním otcem přestěhovala do Čech.
Dostalo se jí znamenitého vzdělání, na tehdejší dobu u žen nevídaného, ovládala několik jazyků a již od svých čtrnácti let psala latinské básně, jež u předních představitelů humanistické literatury a vědy vzbuzovaly obdiv a nadšení.

Alžběta Johana Vestonie ztratila otce, když jí byl pouhý rok. Její matka se pak znovu provdala. Jejím druhým vyvoleným nebyl nikdo jiný, než i dnes v Čechách známý alchymista irského původu - Edward Kelley. Kelley byl katolík, a tak se rodina nakonec z náboženských důvodů vystěhovala z Anglie.

Romana

18. listopadu 2017 v 9:20 | dvě tereziA

Romana

jméno latinského původu a znamená Římanka.

Svatá Romana

Světice nosící toto jméno se narodila někdy ve 3. století v Itálii a je pochována v jedné z nejkrásnějších bazilik, která nese jméno sv. Fortunáta a je v umbrijském městě Todi. Podle legendy zaslíbila Romana již ve věku svých 10 jar své panenství církvi a skutečně své předsevzetí dodržela. Když jí totiž rodiče našli ženicha, utekla raději z domova. Na osamělé hoře severně od Říma potkala jednoho dne papeže Silvestra I., který byl také na útěku. Jeho však nepronásledovali rodiče, ale pochopové císaře Diokletiana, který proslul svou nenávistí ke křesťanům. Silvestr Romanu pokřtil a ona se uchýlila do jeskyně v blízkosti Todi. Tam prý žila o samotě celý svůj život. Kolem roku 1300 byly její ostatky z jeskyně přeneseny do již zmíněného kostela.

Romana Rotterová


se narodila 1931 v Praze. Zásadní měrou ji od útlých dětských let formovalo rodinné prostředí. Její otec byl sochař a malíř Leonard Rotter.

Otmar

16. listopadu 2017 v 21:01 | dvě tereziA

Otmar

jméno německého původu a znamená bohatý a šťastný.

Otmar ze St. Gallenu

se narodil koncem 7.století a původem byl Němec. V roce 719 převzal vedení mnichů, kteří se usadili u hrobu sv. Havla v dnešním St. Gallenu. Byla to především jeho zásluha, že na tomto místě vyrostla poustevna a klášter, který převzal řeholi svatého Benedikta. Otmarovy aktivity se však nelíbily mocným franským hrabatům. Jednoho dne ho falešně obvinili a nakonec byl vypovězen na rýnský ostrov Werd u Steinu. Zde nešťastný a pokořený Otmar v trpné osamělosti zemřel.

Patron: nemocných, dětí, těhotných žen a také pomlouvaných lidí.

Atributy: opat, vinný hrozen a soudek vína.

Benedikt

12. listopadu 2017 v 9:08 | dvě tereziA

Benedikt

jméno latinského původu a znamená požehnaný, blahoslavený.

Svatý Benedikt, poustevník na skalce

Žil kolem roku 1000. Známý též pod slovanským jménem Beňadik, je první slovenský mučedník, žák svatého Svorada, oba jsou společně patrony Nitry.

Martin

11. listopadu 2017 v 10:30 | dvě tereziA

Martin

jméno latinského původu a znamená bojovník, válečník, Martovi zasvěcený, Martovi oddaný, Martovi náležející - zasvěcen římskému bohu války.

Ivan Martin Jirous - Magor

narodil se v polovině 20.století. Byl to český básník, publicista a výtvarní kritik.
Když uléhají beránky
za obzor na západ,
půjdeš Františko taky spát.
Když vítr, který pásl je,
ulehne na souvratě
zavřou se oči Martě,
usne a spí.
A andělíčci přiletí
na čela postýlek.
Vůně dne rozleží se v snech
a s vůní noci promíchány
obalí něžné usínání.
A zahrady se naplní
rosou a milostí.
Svěceným zrním ptáky v hnízdech
andělé pohostí.
z knížky Magor dětem

Evžen

10. listopadu 2017 v 9:36 | dvě tereziA

Evžen

jméno řeckého původu a znamená urozený a blahorodý.

Ferdinand Victor Eugène Delacroix [Delakrua]


narodil se koncem 18.století. Byl to francouzský malíř období romantismu. Jeho zacházení s barvou značně ovlivnilo impresionismus.

Bohdan

9. listopadu 2017 v 9:39 | dvě tereziA

Bohdan

jméno slovanského původu a znamená darován Bohem, Boží dar.

Leopold Bogdan Mandić

žil na přelomu 19. a 20.století. Byl to chorvatský kapucín a katolický kněz. Stal se extrémně populární jako zpovědník.

Bohumír

8. listopadu 2017 v 15:38 | dvě tereziA

Bohumír


(Gottfried) z Amiensu žil v 11. století.
Výchovy se mu dostalo v klášteře. Už jako chlapec toužil být řeholníkem. V 25 letech se stal knězem a po deseti letech ho proti jeho vůli zvolili biskupem v Amiensu.
Pěšky a v rouchu kajícníka šel do biskupské rezidence, kde pokračoval ve svém asketickém způsobu života.
V závěru života se uchýlil do kláštera Grande Chartreuse. Jeho nadřízení mu však nařídili, aby se vrátil, a on je musel poslechnout. Za rok potom zemřel.
Patron: proti otravě jedem, bouřce a požáru.
Atributy: mrtvý pes
Váže se k tomu legenda, podle níž Bohumír jednou, když tušil útok na svůj život, dal svému psu kousek chleba, který předtím namočil ve víně. Zvíře prý padlo mrtvé k zemi, protože víno bylo otrávené.

Miriam

5. listopadu 2017 v 8:46 | dvě tereziA

Miriam

jméno hebrejského původu a znamená milovaná Bohem nebo vzdorovitá, svéhlavá nebo kapka moře.

Miriam, Mojžíšova starší sestra

účastnila se průchodu otevřeným mořem.

Karel, Karla

4. listopadu 2017 v 9:32 | dvě tereziA

Karel

jméno germánského původu a znamená svobodný muž nebo chlap.

Karel Jaromír Erben

Hubert

3. listopadu 2017 v 10:57 | dvě tereziA

Hubert

jméno germánského původu a znamená duchaplný člověk, člověk skvělé mysli.

Svatý Hubert

Oblíbený světec, Hubert z Maastrichtu-Tongernu-Lutychu patří mezi řadu světců, jejichž skutečný život je zcela překryt legendou. Byl biskupem a vykonal pro jemu svěřené křesťany mnoho dobrého.

Hubert z akvitánského šlechtického rodu světlo světa spatřil kolem poloviny 7. století. Brzy se oženil, ale jeho žena zemřela při porodu. Zlomen bolestí se mladý vdovec uchyloval do lesů a zapomnění hledal v lovu. Při honbě prý jednou na Velký pátek spatřil jelena, který měl mezi parohy jasně zářící kříž. Tento zážitek jej přesvědčil, že je nutné, aby se věnoval službě Bohu.
Jak cítil, tak i učinil. Brzy nato přijal kněžské svěcení a jako šiřitel křesťanství působil v Brabantu. Brzy mu nikdo neřekl jinak než "apoštol Arden".
Byl vysvěcen na biskupa a své biskupské sídlo přeložil z Maastrichtu do Lutychu. Zde na místě, kde byl zavražděn jeho učitel sv. Lambert, nechal vystavět katedrálu.
Jinak věnoval celou svou pozornost christianizaci Arden.
Hubert zemřel 30. května roku 727 v Tervuerenu.
Již v roce 743 byly jeho ostatky vyzvednuty a kolem roku 825 se dostaly do Andagia v Ardenách, které se dnes jmenuje Sv. Hubert.
Jako u řady jiných francouzských světců, i Hubertovy ostatky zůstávají nezvěstné. Může za to francouzská revoluce, která se nezastavila ani před hroby.

Patron: myslivců a lesníků, řezníků, kožešníků, soustružníků, slévačů, optiků a matematiků
Atributy: biskup, kniha, jelen, kříž, lovec, roh, šípy

Felix

1. listopadu 2017 v 19:57 | dvě tereziA

Felix

jméno latinského původu a znamená šťastný nebo šťastlivec.

Felix Kadlinský

žil v 17.století. Byl to český spisovatel, překladatel, profesor, učitel, člen jezuitského řádu.

Marie Terezie - začátek vlády

31. října 2017 v 13:56 | dvě tereziA

Začátek vlády Marie Terezie

20.října 1740 se ocitá Marie Terezie jako jediná žena na českém trůně.

Štěpánka

31. října 2017 v 13:19 | dvě tereziA

Štěpánka

jméno řeckého původu a vykládá se jako věncem korunovaná, vítěz.

Štěpánka Haničincová

žila ve 20.století. Byla to česká dramaturgyně a scénáristka, herečka, moderátorka dětských pořadů.

Tadeáš

31. října 2017 v 12:42 | dvě tereziA

Tadeáš

jméno hebrejského původu a vykládá se jako chytrý, rozumný nebo smělý, odvážný.

Tadeáš Hájek z Hájku

žil v 16.století a byl to český renesanční přírodovědec, astronom, matematik, alchymista a osobní lékař Rudolfa II.

Juda Tadeáš

jeden ze dvanácti učedníků, apoštol a mučedník, zemřel v prvním století v Persii.
Patron: tĕch, kteří se ocitají v krizové situaci (tĕžká nouze, zoufalství)
Atributy: meč, kopí nebo halapartna, loďka, kniha nebo svitek
Lk 6,13; Sk 1,13; Mt 10,3; Mk 3,18
fragment fresky od italského malíře Bicci di Lorenzo (1373-1452)

Silvie, Sylva

29. října 2017 v 8:29 | dvě tereziA

Silvie, Sylva

jméno latinského původu a znamená lesní žena.

Svatá Silvie

žila v 6.století a byla to matka svatého Řehoře Velikého.

Rea Silvia

matka Romula a Rema, královská dcera.
Jednou prý přišla k posvátnému prameni a byla svedena bohem války Martem.

Zoe, Zoja

27. října 2017 v 10:52 | dvě tereziA

Zoe, Zoja

jméno řeckého původu a znamená život.

Zoe - císařovna

zemřela v roce 1050. Byla to byzantská císařovna.

Šarlota

27. října 2017 v 10:37 | dvě tereziA

Šarlota

jméno francouzského původu a znamená "muž, král, vladař, svobodný". Odvozeno od Karla, Karolína.

Charlotta Garrigue Masariková

narodila se v polovině 19.století v New Yourku. Byla dcerou bohatého amerićkého podnikatele a manželkou Tomáše Garrigue Masarika, prvního československého prezidenta.

Erik

26. října 2017 v 11:00 | dvě tereziA

Erik

jméno skandinávského původu a znamená všemocný, ctihodný a vážený vládce.

Erich Kästner


narodil se v posledním roce 19.století v Drážďanech. Byl to německý novinář a spisovatel. Zabýval se literaturou pro děti a v roce 1960 získal Cenu Hanse Christiana Andersena.Beáta

25. října 2017 v 14:57 | dvě tereziA

Beáta

jméno latinského původu a znamená blažená, šťastná.

Beate Morgenstern

německá spisovatelka.

Beate Morgenstern (* 15. April 1946 in Cuxhaven) ist eine deutsche Schriftstellerin.

Nina

24. října 2017 v 13:02 | dvě tereziA

Nina

jméno perského původu a znamená "úžasná".
Jméno Nina je prastarého původu, Ninos bylo jméno zakladatele asyrského státu a jeho hlavního města Ninive. Jiní tvrdí, že Nina je jméno odvozené od svatého Antonína, který má dnes svátek v církevním kalendáři.

Nina Siciliana

nejstarší italská básnířka. Žila ve druhé polovině 13.století.

Nina Nikolajevna Berberovová

prozaička a básnířka. Žila ve 20.století. Narodila se v Rusku. První verše ji uvedli v Petrohradě do básnických kruhů. Sovětské Rusko opustila a usadila se s manželem v Paříži. žili v Berlíně a v Itálii. Nakonec odjela do USA.

Irma

10. září 2017 v 10:46 | dvě TeReziA

Irma

jméno je germánského původu (zkrácené staré německé jméno Irmgard, Irmtraud, Irmine, Irmel) a znamená "stálá, silná, pevná".

Irma Geisslová

česká básnířka, spisovatelka, autorka dětských knih. Narodila se ve druhé polovině 19.století.

Zima už je na odchodu,
častěji se rozednívá,
ale sníh nám hory dosud
liliově přiodívá.

Na stromech je plno poupat,
jež se lesknou v slunném jase,
čekáš lístek každou chvilku,
ale v noci mrzne zase.

Daniel - Daniela

9. září 2017 v 12:26 | dvě TeReziA

Daniela

má hebrejský původ a znamená "Bůh je můj soudce". Je ženským protĕjškem jména Daniel.

Toto jméno nosil nejvĕtší starozákonní prorok, který se narodil roku 610 před Kristem. Působil v dobĕ, kdy lid izraelský žil v babylonském zajetí. Byl to velmi vzdĕlaný človĕk a ovládal umĕní vykládání snů a vĕštby. Jednoho dne si jej proto povolal babylonský král Nabukadnezar, kterému se zdálo, že ve snu vidĕl, jak se nad ním tyčí obrovská socha. Mĕla zlatou hlavu, hruď ze stříbra, břicho a boky z bronzu a nohy ze železa a z hlíny. Náhle přilétl kámen a úderem do nohou celou sochu promĕnil v prach. Vítr jej rozvál a kámen se přemĕnil v horu, která pokryla celou zem. Daniel sen vysvĕtlil takto: "Králi, zlatá hlava sochy, to jsi ty sám. Její části ze stříbra, bronzu, železa a hlíny jsou království, která povstanou po tvém království. Nĕkterá budou silná, jiná slabá. Žádné však nebude trvat navĕky. Kámen pak je království Boží, které je vĕtší než kterékoliv pozemské a nikdy nepodlehne zkáze."
Daniel 6: 7-28
Daniela chytili a do jámy ho vhodili.
Už nebudeš druhým vykládat, jak Hospodin má lidi rád.
Lvi se o to postarají a přitom se dobře nají.

Mariana a Narození panny Marie

8. září 2017 v 15:30 | dvě TeReziA

Mariana

jméno je asi složeninou Marie a Anny a u nás byla vždy nejvíce oblíbena jeho domácká podoba Marjánka nebo Márinka. Jméno Marie má zřejmĕ prastarý původ až ve starovĕkém Egyptĕ a podle nĕkterých badatelů znamená "milovaná Bohem".

Z aramejské podoby Marjam vychází pak další teorie, která toto jméno překládá jako "paní" nebo "kapka moře". Jinde bychom nalezli i jiné významy, jako například "krásná" či "odkazovatelka". Druhé jméno Anna je hebrejského původu a znamená "milostiplná", případnĕ "líbezná a milá".
Marie nebo také Matka Boží, pocházející z rodu Davidova, se stala patronkou křesťanstva.
Mariinými rodiči byli Jáchym a Anna, oba už letití a doposud ke svému žalu bezdĕtní. Avšak jednoho dne se jim zjevil andĕl a oznámil jim, že se jim narodí dcera. K údivu samotných manželů i celému jejich okolí se tak skutečnĕ stalo.

Micheáš 5: 1-4

Toto praví Hospodin: "A ty, Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými rody, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od vĕčnosti. Proto je Hospodin opustí až do doby, kdy rodička porodí; potom se zbytek jeho bratrů vrátí k izraelským synům. Bude stát a pást v Hospodinovĕ síle, ve velebnosti jména Hospodina, svého Boha, oni pak budou požívat míru, neboť jeho moc se rozšíří až do končin zemĕ. On sám pak bude pokojem."Matouš 1: 1-23

Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova. Abrahám byl otec Izákův, Izák otec Jakubův, Jakub otec Judy a jeho bratří. Juda byl otec Fáresa a Záry - jejich matka byla Tamar. Fáres byl otec Chesronův, Chesron otec Aramův, Aram otec Aminadabův, Aminadab otec Násónův, Násón otec Salmónův, Salmón otec Boazův - jeho matka byla Rachab. Boaz byl otec Obédův - jeho matka byla Rút. Obéd byl otec Jesseův, Jesse otec krále Davida. David byl otec Šalomounův - jeho matka byla žena Uriášova. Šalomoun byl otec Rechabeamův, Rechabeam otec Abijáhův, Abijáh otec Asafův, Asaf otec Josafatův, Josafat otec Jorámův, Jorám otec Uzijáhův, Uzijáh otec Jotamův, Jotam otec Achazův, Achaz otec Ezechiášův, Ezechiáš otec Manasesův, Manases otec Ámonův, Ámon otec Jošíjáhův, Jošíjáh otec Jechonjáhův a jeho bratří za babylonského vyhnanství. Po babylonském vyhnanství Jechonjáh byl otec Šealtielův, Šealtiel byl otec Zorobábelův, Zorobábel byl otec Abiudův, Abiud Eliakimův, Eliakim Azórův, Azór Sádókův, Sádók Achimův, Achim Eliudův, Eliud Eleazarův, Eleazar Matanův, Matan Jakubův, Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus. S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha Svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtĕl ji vydat pohanĕ, rozhodl se tajnĕ se s ní rozejít. Když už to chtĕl udĕlat, zjevil se mu ve snu andĕl Pánĕ a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se k sobĕ vzít svou manželku Marii. Vždyť dítĕ, které počala, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů." To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka: 'Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel', to znamená 'Bůh s námi'.

Bronislav, Bronislava

3. září 2017 v 9:51 | dvě TeReziA

Bronislav, Bronislava

jméno slovanského původu a znamená "bojující za slávu, slavná v boji".

Bronislava Herbenová

narodila se ve druhé polovině 19.století. Byla to česká spisovatelka, autorka dětských knih.

Absolon, Absolón

2. září 2017 v 8:50 | dvě TeReziA

Absolón/Absolon

jméno hebrejského původu a znamená "otec míru".

Absolón

syn židovského krále Davida. Vzbouřil se proti otci a chtěl ho zavraždit, taková byla jeho touha po vládě. David takové jednání od vlastní krve nečekal, a tak byla Absolonova revolta úspěšná. Právoplatný král musel se svými věrnými ustoupit až za řeku Jordán, kde teprve zformoval své vojsko. "Zachovejte mi syna," nařídil David svým vojákům, ale osud rozhodl jinak. Zkušené Davidovo vojsko lehce vzbouřence porazilo a Absolon v panice prchal z bojiště. Nakonec jej zradily jeho krásné dlouhé vlasy, které se mu zapletly do větví stromů a on za ně zůstal viset. Pronásledovatelé zapomněli na Davidův rozkaz a mladíka ubodali k smrti.

2. Sam. 18: 5-18

Absolón, syn Davidův, byl překrásný mladý muž.
Že se toužil králem stát, Bůh ho musel potrestat.
Veliký posvátný strom u cesty stál, jednoho dne, snad vítr vál.
Krásné dlouhé vlasy Absolónovi do větví toho stromu byly vpleteny.

Adéla

2. září 2017 v 8:30 | dvě TeReziA

Adéla

nebo také Adléta, jak ji nazývali staří Čechové. Toto jméno je germánského původu a znamená "bytost ušlechtilá, vznešených způsobů a mravů".

Adléta Míšeňská

se v druhé polovině 12.století provdala za českého krále Přemysla I. Otakara. Měla s ním čtyři děti, ale manželství nedopadlo dobře. Po dvaceti letech se nechal Přemysl se svou ženou rozvést a ona musela ustoupit mladší uherské princezně Konstancii.

Samuel

1. září 2017 v 12:07 | dvě TeReziA

Samuel

jméno hebrejského původu a znamená "vyslyšel Bůh".

Prorok Samuel

byl synem Elkány, který pocházel z kmene Levi. Jeho matka se jmenovala Chana. Chana dlouho nemohla mít dĕti a tak si Samuela vymodlila. V raném vĕku Samuela rodiče odvedli k veleknĕzi Elímu.

1. Sam. 3: 1-10


Je noc a hoch jde spát.
Nĕkdo ho volá, a tak se jde Élího ptát.
Élí o ničem neví a Samuelovi poví,
že až zas uslyší volat Boží hlas, ať odpoví: "Mluv, tvůj služebník slyší."

Linda

1. září 2017 v 9:54 | dvě TeReziA

Linda

jméno nejasného původu a významu, buď z německého lind a znamená "jemný, mírný" nebo španělkého linda "krásná".

Josef Linda

žil na přelomu 18. a 19.století. Byl to český spisovatel, básní a novinář. Je považován za autora Rukopisu zelenohorského.

Pavlína

31. srpna 2017 v 9:29 | dvě TeReziA

Pavlína

jméno latinského původu, odvozenina od latinského jména Paulus, a znamená "malý".

Pavlína Římská

žila ve 2.století v Římě za vlády císaře Diokleciána. Pavlína prý byla posedlá zlým duchem a léčil ji svatý Petr, exorcista. Pavlínin otec byl žalářník. Po vyléčení Pavlíny se celá rodina nechala pokřtít, což se dlouho nedalo utajit. Pavlínin otec byl sťat, matka a Pavlína byly ukamenovány.

Vladěna

30. srpna 2017 v 8:56 | dvě TeReziA

Vladěna

jméno českého původu, je to vlastně česká varianta jména Vladana (jihoslovanský původ), znamená "žena, která vládne".

Evelína

29. srpna 2017 v 18:12 | dvě TeReziA

Evelína

je keltského původu a znamená (Eibllin) "radost, světlo", někdy se vykládá jako odvozenina z francouzského jména Aveline a znamená "lesní ořech". Někteří badatelé tvrdí, že je jméno Evelína hebrejského původu, odvozené od jména Eva "živá".

Radim

25. srpna 2017 v 9:39 | dvě TeReziA

Radim

jméno slovanského původu a znamená "starostlivý, radostný", pravděpodobně vychází ze jména Radimír "ten, kdo se stará o mír, kdo má rád mír (svět)".

Svatý Radim

narodil se ve druhé polovině 10.století. Byl to bratr svatého Vojtěcha. Narodil se v domě slavných Slavníkovců v Libici nad Cidlinou. Radim doprovázel bratra Vojtěcha na jeho cestách a byl svědkem jeho tragické smrti. V roce 1000 se stal arcibiskupem hvězdenským.

Bartoloměj

24. srpna 2017 v 10:05 | dvě TeReziA

Bartoloměj

jméno aramejského původu. Souvislost s hebrejským slovem, které znamená brázda. Význam jména je tedy "syn zbrázděného, oráč" nebo taky "bojovný syn".

Svatý Bartoloměj

Svatý Bartolomĕj byl jedním z dvanácti Ježíšových apoštolů. Jméno Bartolomĕj je rodové, odkazuje na otce. Původnĕ aramejské jméno a znamená "syn Talmajův. Otec apoštola Bartoloměje Tomolaj byl ze vznešeného rodu.
Bartolomĕj mĕl však vlastní jméno Nathanel "Bůh dal". Narodil se nĕkdy v 1.století v Kánĕ v Galilei. Podle tradice se dostal k Ježíšovi prostřednictvím apoštola Filipa. Když Ježíš Bartolomĕje poprvé uvidĕl, prý řekl: "Toto je pravý Izraelita, v nĕmž není lsti!"
Bartolomĕj šířil křesťanství v Arménii, Indii a Mezopotámii. Uzdravoval nemocné. Byl zajat a popraven.
Patron: koželuhů, řezníků, pekařů, přímluvce u nervových nemocí, kožních nemocí, třesu
Atributy: bílý plášť, kniha, svitek, nůž, stažená kůže přes ruku

Bart Simpson

jnéno: Bartholomew Jo-Jo
místo pobytu: Springfield
třída: čtvrtá ZŠ
stáří: 10 let

Sandra

23. srpna 2017 v 9:11 | dvě TeReziA

Sandra

jméno italského původu (zkrácená varianta Alessandra) a znamená "ochránce mužů".

Sandro Botticeli

Slavný italský renesanční malíř, který se narodil v polovině 15.století.

Bohuslav

22. srpna 2017 v 10:22 | dvě TeReziA

Bohuslav

jméno slovanského původu (překlad řeckého Thimotheus) a znamená "budiž bohu sláva".

Bohuslav Balbín

žil v 17,století. Byl to jezuita, český literát, historik, zeměpisec a pedagog. Obhájce českého jazyka. Představitel českého baroka. Studoval filozofii na pražské jezuitské koleji Klementinu. Zažil drancování Čech švédskou armádou. Zúčastnil se obrany Prahy. Byl výborným a svědomitým učitelem.

Bohuslav Reynek

narodil se koncem 19.století. Byl to český básník, překladatel a grafik.
Žízně - sbírka básní, 1921
Rybí šupiny - sbírka básní v próze, 1922
Smutek země - sbírka básní 1924
Had na sněhu - sbírka básní v próze, 1924
Rty a zuby - sbírka básní, 1925
Setba samot - sbírka básní, 1936
Pieta - sbírka básní, 1940
Podzimní motýli - sbírka básní, 1946
Mráz v okně - sbírka básní, 1969
Sníh na zápraží - sbírka básní, 1969
Odlet vlaštovek - posmrtně vydaná sbírka básní

Johana

21. srpna 2017 v 8:45 | dvě TeReziA

Johana

jméno vychází ze jména Jan, Johan, je hebrejského původu (Jóchanan) a znamená "Bůh je milosrdný".

Johanka z Arku

zvaná také Panna Orleánská. Narodila se začátkem 15.století. Žila v době stoleté války, kdy Angličané okupovali značnou část francouzského území. Johanka měla vidění a sama stanula v čele francouzského vojska na místo krále a po více nezdarech osvobodili Orleáns. Johanka byla zajata, souzena a odsouzena ke smrti upálením jako čarodějka a kacířka.

Johanna Spyri

žila v 19.století. Byla to švýcarská spisovatelka knih pro děti. Napsala naši oblíbenou knížku "Heidi, děvčátko z hor".

Bernard

20. srpna 2017 v 12:10 | dvě TeReziA

Bernard

jméno je germánského původu a znamená "drsný jako medvěd" nebo "tvrdý jako medvěd". (Jméno vzniklo spojením dvou výrazů bär "medvěd" a hart "tvrdý, drsný".)

Svatý Bernard (z Clairvaux)

narodil se koncem 11.století. Pocházel ze šlechtického rodu. Získal vzdělání v klášterní škole a rozhodl se pro řeholní život. Eru ve které Bernard z Clairvaux žil, nazývají historici "bernardinským stoletím". Kritizoval rozmařilost duchovenstva a šlechty. Odsuzoval pronásledování židů. Sepsal teologický traktát "O milosti a svobodném rozhodování".
Atributy: drak, kniha, pes, lebka.
Je patronem včelařů, voskařů a včel, je pomocníkem proti dětským chorobám, proti posedlosti a v hodině smrti.

Matyáš Bernard Braun

narodil se koncem 17.století. Barokní rakouský sochař a řezbář, působící převážně v Čechách. Začátkem 18.století si v Praze založil vlastní dílnu. Jeho sochy jsou na Karlově mostě.

Bernard Bolzano

narodil se koncem 18.století v Praze. Byl to matematik, filozof a kněz hovořící německy. Jeho matka pocházela z Rakouska a otec z Itálie. Vystudoval gymnázium a začátkem 19.století se stal knězem.

George Bernard Shaw

narodil se ve druhé polovině 19.století. Byl to anglický spisovatel irského původu. Dostal Nobelovu cenu za literaturu.

Ludvík

19. srpna 2017 v 9:38 | dvě TeReziA

Ludvík

jméno německého původu a znamená "slavný bojem" (vzniklo ze jména Hlutwig).

Ludvík Jagellonský

se narodil na začátku 16.století. Byl to český a uherský král. Syn českého krále Vladislava II. Jagellonského. Přezdívalo se mu "Ludvík dítě". Byl dlouhá léta vážně nemocný. 1526 přišly zvěsti o útocích Turků. V bitvě u Moháče bylo uherské vojsko rozdrceno. Ludvík na útěku utonul v bažinách kolem Moháče.

Ludvík XVI.

žil ve druhé polovině 18.století. Jeho manželkou byla Marie Antoinetta (dcera Marie Terezie). Ludvík XVI. byl francouzský král v době, kdy byla Francie hospodářsky i finančně v krizi. Na konci 18.století začala Velká francouzská revoluce a král ("občan Capet") byl popraven (stětí gilotinou).

Ludwig van Beethoven

narodil se ve druhé polovině 18.století. Je to významný německý hudební skladatel. Absolvoval vídeňskou školu klacisistní hudby, ale směřoval k romantismu. Naše oblíbená skladba Pro Elišku.

Ludevít Velislav Štúr

narodil se začátkem 19.století. Jeden z hlavních aktérů Slovenského povstání. Byl to politik, spisovatel a novinář.

Helena

18. srpna 2017 v 8:03 | dvě TeReziA

Helena

jméno je řeckého původu a znamená "světlo" nebo "pochodeň.

Krásná Helena

kráska z řecké mytologie. Homérova Ilias říká, že Helena byla nejkrásnější z žen. Byla to dcera Dia a Lédy, která se stala manželkou spartského krále Meneláa, a byla příčinou trójské války. Trójský princ Paris Helenu unesl a přivezl ji do Tróje, kam se potom vypravilo velké vojsko, které povolal Helenin manžel. Po mnoha letech byla Trója dobita a Helena se s manželem vrátila zpět domů.

Svatá Helena

narodila se do druhé poloviny 3.století. Byla matkou Konstantina I. Velikého. Její syn ji velice miloval a ctil. Spolu se synem dala svatá Helena postavit v římské říši velké kostely. Její jméno je spojováno s objevem Kristova kříže poblíž vrchu Kalvárie (legendy).

Helena Bavorská, zvaná Nené

žila v 19.století. Byla to sestra císařovny Alžběty, zvané Sisi. Byla vybrána matkou Františka Josefa, jako vhodná partnerka pro císaře. Helena Bavorská se potom vdala za knížete Maxmiliána Antona Thurm-Taxis. Neměla lehký život, brzy jí zemřel manžel, potom i syn, byla dvakrát vdaná.

Helena Malířová

Narodila se koncem 19.století. Byla spisovatelka, novinářka a překladatelka. Vystoupila z římsko-katolické církve. Byla vyloučena z KSČ. Bojovala za rovnoprávnost žen. Psala především proletářskou prózu.

Helena Čapková

narodila se koncem 19.století. Byla to sestra Karla a Josefa Čapka. S prvním manželem žila v Brně. Když ovdověla, přestěhovala se do Prahy. Znovu se provdala za spisovatele Josefa Palivce. Napsala vzpomínkové knihy o svých bratrech.

Helena Kafková (bl.Marie Restituta)

narodila se komcem 19.století. Byla to rakouská řeholnice a mučednice, pocházela z Husovic (z Brna). Pracovala jako řádová zdravotní sestra. Po službě si ráda zašla do hostince na pivo a guláš. Bylo jí nařízeno nacistickými orgány, aby odstranila kříže (krucifixy), ale ona na to nedbala. Později byla obviněna z šíření protinacistických materiálů. Byla zatčena a uvězněna. Po čase ji odsoudili k smrti, byla sťata gilotinou.

Helena Šmahelová

narodila se začátkem 20.století. Byla to česká spisovatelka a autorka rozhlasových her. Hodně psala pro mládež. Chvíli pracovala v Brně na psychiatrické klinice. Později žila v Praze, kde působila jako spisovatelka z povolání.

Helena Zmatlíková

žila ve 20.století. Byla to ilustrátorka a malířka. Ilustrovala téměř 250 knížek, hlavně pro děti. Byla kmenovou ilustrátorkou Albatrosu. Za své ilustrace získala mnohá ocenění.

Petra

17. srpna 2017 v 8:00 | dvě TeReziA

Petra

ženská podoba jména Petr. Jméno Petros je řeckého původu a znamená "kámen, skála", je synonymem aramejského slova kéfa, podle Nového Zákona takto pojmenoval Ježíš Šimona, jednoho ze svých dvanácti apoštolů.

Svatá Petronila

žila v 1.století. Podle tradice byla dcerou svatého Petra. Zemřela mučednickou smrtí v Římě.
Patron: Francie, pomoc při horečce
Atributy: palma, koště

Klára

12. srpna 2017 v 8:02 | dvě TeReziA

Klára

jméno je latinského původu, odvozeno ze slova clarus (jasný, světlý) a znamená "jasná".

Svatá Klára

narodila se na konci 12.století ve městě Asissi v Itálii. Pocházela ze vznešené rodiny. Byla to sebevědomá dívka, která v mládí dokonce omítla dva nápadníky. V 18 letech tajně opustila svůj rodný dům a vydala se za Františkem z Assisi. Ten jí ustříhl vlasy a předal jí řádový hábit a závoj. Rodiče přemlouvali Kláru, aby se vrátila domů. Se svou sestrou Anežkou vytvořily základ ženské komunity Dopisovala si s Anežkou Českou, zakladatelkou klarisek Na Františku.

Clara Schumannová

žila v 19.století. Její kariéra byla naplánována otcem do nejmenších detailů. V osmi letech se na koncertě setkala se svým budoucím manželem mladým nadaným klavíristou Robertem Schumannem, kterého vystoupení malé Clary zaujalo natolik, že se nechal zapsak k jejímu otci ke studiu hudby. Clara se pozdějí do Schumana zamilovala a on její city opětoval. Clara si i přes odpor svého otce prosadila svou a za Schumanna se nakonec provdala. Pomáhala mu v jeho kariéře, i když sama byla obdivovanou a uznávanou klavíristkou.
 
 

Reklama