Jména a osobnosti

Adéla

2. září 2017 v 8:30 | dvě TeReziA

Adéla

nebo také Adléta, jak ji nazývali staří Čechové. Toto jméno je germánského původu a znamená "bytost ušlechtilá, vznešených způsobů a mravů".

Adléta Míšeňská

se v druhé polovině 12.století provdala za českého krále Přemysla I. Otakara. Měla s ním čtyři děti, ale manželství nedopadlo dobře. Po dvaceti letech se nechal Přemysl se svou ženou rozvést a ona musela ustoupit mladší uherské princezně Konstancii.

Samuel

1. září 2017 v 12:07 | dvě TeReziA

Samuel

jméno hebrejského původu a znamená "vyslyšel Bůh".

Prorok Samuel

byl synem Elkány, který pocházel z kmene Levi. Jeho matka se jmenovala Chana. Chana dlouho nemohla mít dĕti a tak si Samuela vymodlila. V raném vĕku Samuela rodiče odvedli k veleknĕzi Elímu.

1. Sam. 3: 1-10


Je noc a hoch jde spát.
Nĕkdo ho volá, a tak se jde Élího ptát.
Élí o ničem neví a Samuelovi poví,
že až zas uslyší volat Boží hlas, ať odpoví: "Mluv, tvůj služebník slyší."

Linda

1. září 2017 v 9:54 | dvě TeReziA

Linda

jméno nejasného původu a významu, buď z německého lind a znamená "jemný, mírný" nebo španělkého linda "krásná".

Josef Linda

žil na přelomu 18. a 19.století. Byl to český spisovatel, básní a novinář. Je považován za autora Rukopisu zelenohorského.

Sandra

23. srpna 2017 v 9:11 | dvě TeReziA

Sandra

jméno italského původu (zkrácená varianta Alessandra) a znamená "ochránce mužů".

Sandro Botticeli

Slavný italský renesanční malíř, který se narodil v polovině 15.století.

Klára

12. srpna 2017 v 8:02 | dvě TeReziA

Klára

jméno je latinského původu, odvozeno ze slova clarus (jasný, světlý) a znamená "jasná".

Svatá Klára

narodila se na konci 12.století ve městě Asissi v Itálii. Pocházela ze vznešené rodiny. Byla to sebevědomá dívka, která v mládí dokonce omítla dva nápadníky. V 18 letech tajně opustila svůj rodný dům a vydala se za Františkem z Assisi. Ten jí ustříhl vlasy a předal jí řádový hábit a závoj. Rodiče přemlouvali Kláru, aby se vrátila domů. Se svou sestrou Anežkou vytvořily základ ženské komunity Dopisovala si s Anežkou Českou, zakladatelkou klarisek Na Františku.

Clara Schumannová

žila v 19.století. Její kariéra byla naplánována otcem do nejmenších detailů. V osmi letech se na koncertě setkala se svým budoucím manželem mladým nadaným klavíristou Robertem Schumannem, kterého vystoupení malé Clary zaujalo natolik, že se nechal zapsak k jejímu otci ke studiu hudby. Clara se pozdějí do Schumana zamilovala a on její city opětoval. Clara si i přes odpor svého otce prosadila svou a za Schumanna se nakonec provdala. Pomáhala mu v jeho kariéře, i když sama byla obdivovanou a uznávanou klavíristkou.

Zuzana

11. srpna 2017 v 17:06 | dvě TeReziA

Zuzana

jméno hebrejského původu a znamená "lilie" (hebrejské slovo šóšanná). Ve starověkém Egyptě výraz s-š-n znamenal "lotos". Řečtina přetvořila slovo na súson, odkud vzešla slovanská Zuzana.

Zuzana (Daniel 13)

byla krásná a bohabojná manželka Žida Jójakíma (Jáchym). Ve starověku byl židovský národ v babylónském zajetí (7.století před Kristem). Bible vypráví, že ve městě Babylonu žil spravedlivý muž jménem Jáchym. Měl velký dům, kde se scházeli vysoce postavení Židé (muži). Zuzanu si oblíbili dva židovští starci (soudci z lidu). Sledovali ji každý den, jak se prochází po zahradě. Jednoho dne se tajně vplížili do zahrady, a když se šla Zuzana vykoupat, přišli k ní a naléhali na ni, aby jim byla po vůli. Zuzana se bránila, ale starci jí vyhrožovali. Přesto se Zuzana nedala a začala křičet. Výhružky starci splnili a Zuzana byla odsouzena ke kamenování. Naštěstí šel právě okolo proslulý prorok Daniel, a ten vyslechl Zuzanu i její dva protivníky. Daniel zjistil, že každý z obou starců tvrdí něco jiného, a Zuzanu zachránil před krutou popravou ukamenováním.

Svatá Zuzana (Zuzana Římská)

žila ve 3.století. Její životopis je jen legendou, ve skutečnosti se toho o Zuzaně Římské mnoho neví. Zemřela mučednickou smrtí, protože se zdráhala si vzít za muže syna císaře Diokleciána (legenda).
Patronka: chrání lidi proti pomluvám, neštěstí a proti dešti.
Atributy: má u sebe knihu, palmu a meč.

Vavřinec

11. srpna 2017 v 17:02 | dvě TeReziA

Vavřinec

je jméno latinského původu odvozené od vavřínu. Latinské jméno Laurentius znamená "laurentský, pocházející z Laurenta" (zaniklé město v Římě) nebo laureatus "vavřínem ověnčený, vítězný".

Svatý Vavřinec

žil ve 3.století. Svatý Vavřinec pocházel ze Španělska. Byl přijat papežem Sixtem II. do počtu sedmi římských jáhnů. Po papežově smrti byl vyzván k vydání církevních pokladů, svatý Vavřinec je však místo toho rozdal chudým. Byl krutě mučen (upečen zaživa).
Patron: archivářů, jáhnů, chudých, správců majetku, kuchařů, sklenářů, hasičů, duší v očistci.
Atributy: almužna, bičování, jáhenská dalmatika, palma, rošt, sokol. Pranostiky praví, že "svatý Vavřinec, první podzimec".

Václav Vavřinec Reiner

narodil se na konci 17.století. Patří k nejvýznamnějším českým malířům vrcholného baroka. Krajiny, bitevní obrazy, portréty. Jeho raná tvorba se vyznačuje tajemným šerosvitem, později se jeho tvorba projasnila a získala na monumentálnosti. Reinerovy fresky ovlivnily celou další generaci freskařů.

Vavřinec z Březové

narodil se koncem 14.století. Byl to spisovatel doby husitské. Psal česky a latinsky. Napsal kroniku husitského hnutí. Jeho Husitská kronika, je latinsky psaná kronika o husitství. Pravděpodobně pracoval pro krále Václava IV. Napsal báseň "Píseň o vítězství u Domažlic".

Roman

11. srpna 2017 v 16:57 | dvě TeReziA

Roman

jméno latinského původu a znamená "Říman".

Romanovci

byl panovnický rod vládnoucí v Rusku od začátku 17.století až do začítku 20.století (byly dvě dynastie Romanovců). Nejvýznamnějším panovníkem byl Petr Veliký. Posledním Romanovcem byl car Mikuláš II., který byl na přímý rozkaz V.I.Lenina s celou rodinou brutálně bolševiky zavražděn.

Roman (papež)

narodil se v Itálii a zemřel na konci 9.století.

Roman Artuchowski

polský kněz a blahoslavený mučedník. Zemřel za 2.světové války v Majdanku.

Roman Lysko

ukrajinský řeckokatolický kněz. Zemřel hlady v polovině 20.století, když byl zatčet a zazděn do výklenku ve zdi vězení NKVD.

Gustav

2. srpna 2017 v 8:29 | dvě TeReziA

Gustav

jméno švédského původu a znamená "opora", "sloup", "záštita".

Československý poslední komunistický prezident Gustav Husák.

Gustave Flaubert

žil v 19.století. Byl to francouzský spisovatel. Jeho nejslavnější román je "Paní Bovaryová".

Gustav Klimt

narodil se ve druhé polovině 19.století ve Vídni. Jeho otec pocházel od Litoměčic. Gustav Klimt byl rakouský malíř, který žil převážně ve Vídni.

Anna

26. července 2017 v 8:14 | dvě TeReziA

Anna

jméno Anna je hebrejského původu. Znamená "milostiplná, milá, laskavá, milostná".

Anna matka Samuelova

Bible - Starý Zákon (1.kniha Samuelova)

1. Sam. 1: 9-19
Modlí se v kostele Anna
o dítĕ prosí v tichu a sama.
Knĕz Élí si myslel, že je opilá,
Anna tak úpĕnlivĕ o dítĕ prosila.


1. Sam. 1: 9-20
Jednou , když v Šílu pojedli a popili, Chana vstala, zatímco knĕz Élí sedĕl na stolci u veřejí Hospodinova chrámu,
a v hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usedavĕ plakala.
Složila slib. Řekla: "Hospodine zástupů, jestliže opravdu shlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobĕ , Hospodine, na celý život; břitva se jeho hlavy nedotkne."
Když se před Hospodinem tolik modlila, Élí dával pozor na její ústa.
Chana hovořila jen v srdci a pouze její rty se pohybovaly, ale její hlas nebylo slyšet, takže ji Élí pokládal za opilou.
Řekl jí proto: "Jak dlouho budeš opilá? Zanech už vína!"
Ale Chana odpovĕdĕla: "Nikoli, můj pane; jsem žena hluboce zarmoucená. Nepila jsem víno ani jiný opojný nápoj, pouze jsem vylévala před Hospodinem svou duši.
Nepokládej svou služebnici za ženu ničemnou. Vždyť až dosud jsem mluvila ze své velké beznadĕje a žalosti."
Élí odpovĕdĕl: "Jdi v pokoji. Bůh Izraele ti dá, zač jsi ho tak naléhavĕ prosila."
Ona na to řekla: "Kéž tvá služebnice najde u tebe milost!" Potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná .
Za časného jitra se poklonili před Hospodinem a vraceli se. Když přišli do svého domu do Rámy, Elkána poznal svou ženu Chanu a Hospodin se na ni rozpomenul.
Chana otĕhotnĕla, a než uplynul rok, porodila syna a pojmenovala ho Samuel (to je Vyslyšel Bůh) . Řekla : "Vždyť jsem si ho vyprosila od Hospodina."

Svatá Anna, vdova a prorokynĕ

byla to zbožná stará žena, která žila v Jeruzalémě. Po smrti svého manžela žila neustále v chrámu. Modlila se, postila a všem příchozím prorokovala příchod Spasitele.

BIBLE - Nový Zákon: Lukáš 2: 36-38

Žila tu i prorokynĕ Anna, dcera Fanuelova, z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého vĕku; když se jako dívka provdala, žila se svým mužem sedm let
a pak byla vdovou až do svého osmdesátého čtvrtého roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami.
A v tu chvíli k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítĕti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma.

Svatá Anna

matka Panny Marie. Svatý Jáchym a Svatá Anna byli údajní rodiče Panny Marie a dnes (26.července) v církevním kalendáři slaví svůj svátek.
Lidé ji prosí za šťastný sňatek a manželství, za požehnání dĕtí, za šťastný porod a za svou si ji berou vdovy, hospodynĕ a matky.

PRANOSTIKY:
Svatá Anna, chladna z rána.
Svatá Anna žito žala.
Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a dělají si kopky, hádá se na tuhou zimu.
Bábo, bábo, svatá Anno, dej aby uzrálo!
O svaté Anně žitečka se nažne.
Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.
Jakub načeše, Anna napeče.

Anna Boleynová

žila začátkem 16.století. Anglická královna, manželka Jindřich VIII. Byla jednou z příčin anglické reformace. Jindřich VIII. ji nechal popravit.

Anna Falcká

žila začátkem 14.století. Byla druhou manželkou Karla IV.. Česká a římská královna.

Anna z Foix a Candale

konec 15. a začátek 16.století. Třetí manželka Vladislava II. Jagellonského (českého krále). Uherská, chorvatská a česká královna. Pocházela z Francie.

Anna Jagellonská

žila v polovině 16.století. Dcera Vladislava Jagelonského. Česká, římská (německá), chorvatská a uherská královna. Manželka Ferdinanda I., se kterým měla 15 dětí.

Anna Lucemburská (Anna Česká)

žila ve druhé polovině 14.století. Dcera Karla IV. Anglická královna. Manžel Richard II.

Anna Přemyslovna

žila na přelomu 12. a 13.století. Dcera Václava II. a manželka Jindřicha Korutanského. Česká královna.

Anna Svídnická

žila v polovině 14.století. Třetí manželka Karla IV. Česká a římská královna, a římská císařovna. Byla vychována na uherském dvoře. Její syn byl Václav IV.Jakub Arbes

25. července 2017 v 11:54 | dvě TeReziA

Jakub Arbes

narodil se na konci první poloviny 19.století v Praze. Byl to český spisovatel a novinář. Obdivoval Jana Nerudu a Karla Hynka Máchu. Zavedl nový způsob literární tvorby - ROMANETA.

Odkaz na přehledný čtenářský deník:

Jakub Deml

25. července 2017 v 10:20 | dvě TeReziA

Jakub Deml

byl spisovatel a katolický kněz, který "dělal problémy". Narodil se koncem 19.století. K jeho obdivovatelům patřil i básník Vítězlav Nezval.
Odkaz na zajímavou stránku:

Krisýna

24. července 2017 v 14:42 | dvě TeReziA

Kristýna

je původem řecké jméno a znamená "Kristova" (křesťanka).

Svatá Kristina z Bolseny

žila ve 3.století v Itálii. Byla dcerou pohanských rodičů. Když se otec dozvěděl, že jeho dcera je křesťanka, dal ji zbít metlou. Kristina podstoupila mnohá mučení. Například ji spoutanou na čedičové desce vhodili do moře. Nakonec byla popravena.

Svatá Nina

první gruzínská křesťanka se narodila ve 3.století. Zjevila se jí Panna Maria, podala jí kříž z révových ratolestí a pravila, aby hlásala evangelium. Svatá Nina měla schopnost zázračně uzdravovat nemocné.

Christina Aquilera

Markéta Konvičková jako Christina Aquilera - "Show me how you Burlesque" z "Tvoje tvář má známý hlas"My máme rádi Christinu Aquileru na Just Dance

Amálie

10. července 2017 v 11:11 | dvě TeReziA

Amálie

jméno latinského nebo germánského původu a znamená "milá, milovaná" nebo "pracovitá.

Marie Amálie Habsburská

byla dcerou českého krále Josefa I. a jeho manželky Amálie Vilemíny. Žila v první polovině 18.století. Její manžel byl Karel VII. Bavorský, vzdorokrál český a císař římský.

Víla Amálka

Říkání o víle Amálce je československý animovaný seriál z roku 1975. Autorem předlohy byl Václav Čtvrtek. Seriál nakreslil a režíroval Václav Bedřich.
"Na lesním paloučku se udělala mlha, zafoukal vítr a najednou se objevila panenka, která se rozhodla, že si bude říkat Amálka."

Libuše

10. července 2017 v 10:38 | dvě TeReziA

Libuše

jméno slovanského původu a znamená "milá, milovaná".

Libuše, česká kněžna

bájná kněžna Libuše byla dcerou vojvody Kroka. Její příběh je popsán v Kosmově kronice z počátku dvanáctého století. Byla to prý žena nejen spanilá, ale i moudrá. Měla dar vidět budoucnost a to, co prorokovala, se prý vždy splnilo. Ale jednou k ní přišli rozhádaní bratři, a když je Libuše vyslechla, dala za pravdu spravedlivému a viníka kárala. Tomu se to nelíbilo a pravil: "Žena lstivě koná mužské soudy..., žena má dlouhé vlasy, ale krátký rozum..." Libuše se podvolila a řekla vladykům, kde najdou nového knížete. Kníže se jmenoval Přemysl Oráč, zakladatel dynastie Přemyslovců. Libuše měla dvě sestry - Kazi a Tetu. Když Libuše zemřela, celý národ velice truchlil. Nejvíce se její smrt dotkla žen, které si uvědomily, že byly narušeny jejich práva "...každá sama volila si muže...", proto brzy po Libušině smrti začala "dívčí válka".

Ivan - Význam jména

25. června 2017 v 11:04 | dvě TeReziA

Ivan - význam jména

Ivan je mužské křestní jméno hebrejského původu. Jedná se o mužskou formu jména Jan. Jan a Ivan pochází z hebrejského jména Jochánán a znamená "Bůh je milostivý".

Svatý Ivan

Nevinný
byl český poustevník. Říkalo se mu také Jan Poustevník či Svatý Jan Český. Žil v druhé polovině 9.století v povodí Berounky v dnešním Svatém Janu pod Skalou. Údajně se jednalo o syna křesťanského vladaře Gostomysla, který zahynul roku 844 v boji s Ludvíkem Němcem. Ivan odmítl převzít trůn, odešel do Čech, žil v lese a živil se lesními plody a mlékem ochočené lesní laně. Zjevil se mu Jan Křtitel a daroval mu kříž. Podle legend docházel Ivan pravidelně na Tetín a rozmlouval s knížetem Bořivojem.

Jan - Význam jména

24. června 2017 v 18:57 | dvě TeReziA

Jan - Výnam jména

Jméno Jan je druhé nejčetnější mužské jméno, pochází z hebrejského jména Jochanan a znamená "Hospodin je milostivý".
Jan Křtitel se narodil šest měsíců před Ježíšem. Jeho otec byl Zachriáš a matka Alžběta, teta panny Marie. Ve věku třiceti let odešel Jan Křtitel na poušť. Hlásal příchod Mesiáše. Kázal ohnivě a vyzýval k pokání neboť Boží království je blízko. Nová královna Herodiána ho nenáviděla. Král ho nakonec nechal uvěznit. Královnina dcera Salome si vyžádala za odměnu jeho hlavu. Jan byl popraven. Je patronem tkalců, krejčích, vinařů, tesařů, kovářů...Nejznámějším zvykem je svatojánský oheň. Atributy: beránek.

Svatý Jan Evangelista, Jan Zebedeův, ten kterého Ježíš nejvíce miloval. Nejprve byl učedníkem Jana Křtitele. Patron: teologů, úřeníků... Atributy: orel.

Je tolik Janů, o kterých bychom chtěli psát:
Jan Lucemburský
Jan Hus - pěkný dokumentářní cyklus na i-vysílání "Dvaasedmdesát jmen české historie" http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169539755-dvaasedmdesat-jmen-ceske-historie/208572232200011-jan-hus/
Jan Neruda
Jan Zrzavý
Jan Drda
Jan Karafiát
Jan Skácel
Jan Pavel II.

Josef

19. března 2017 v 16:27 | dvě TeReziA

Josef

jméno hebrejského původu a znamená "Ať (Hospodin) přidá", "Ten, kdo bude pokračovat".

Josef, manžel panny Marie

pocházel z královského Davidova rodu. Povoláním byl stavitel a tesař. Byl zasnouben s Marií. Když Marie otěhotněla, Josef váhal přijmout Marii a nevěděl, zda-li nemá zasnoubení s Maií zrušit. Zjevil se mu anděl, který mu pověděl, aby se nebál si vzít Marii za ženu.


Lukáš 2: 16-20
Pastýři se na cestu vydali,
na místo, o kterém andělé zpívali.
Přišli se poklonit Božímu děťátku.
Nalezli v jeskyni Josefa a Marii,
Boží matku,
děťátko položené v jeslích, jak klidně spí,
a zvířátka, jak nad ním bdí.

Josef, syn Jákobův

Byl jednou jeden pěkný chlapec,
který se jmenoval Josef.
Jeho tatínek Jákob ho nade vše miloval

a nový barevný kabát mu ušít dal.

Gizela

18. února 2017 v 9:13 | dvě TeReziA

Gizela

jméno je obvykle odvozeno od staroněmeckého výrazu gisil "střela". Někde se Gizela překládá jako "mladá rostlinka", "rukojmí" nebo "ušlechtilé dítě".

Miloslava

17. února 2017 v 10:18 | dvě TeReziA

Miloslava

jméno slovanského původu a znamená "milá, klidná".

Ljuba

16. února 2017 v 9:10 | dvě TeReziA

Ljuba

jméno slovanského původu a znamená "láska".

Ljuba Štíplová

žila ve 20.století. Byla to spisovatelka knížek pro děti, scénáristka a spoluautorka legendárního Čtyřlístku.

Jiřina

15. února 2017 v 10:48 | dvě TeReziA

Jiřina

jméno řeckého původu a znamená, že má stejně jako Jiří, vřelý vtah k půdě, zemědělství.

Svatá Jiřina

žila v 6.století ve Francii. Byla to řeholnice zcela oddaná Bohu. Každý den mu věnovala své modlitby. Když na konci 6.století zemřela, přilétl ji uctít nesmírný zástup bílých holubic.

Jiřina Hauková

žila ve 20. století. Byla to česká básnířka a překladatelka. Byla členkou skupiny 42.

Cesta

Vyšli jsme jednoho rána na neznámé pobřeží
v krajině, kde jsme dosud nikdy nebyli,
a úzkým hrdlem jsme vešli do láhve údolí,
jehož zaoblené stěny byly vystlány mechem.
Uchopil jsi mně, protože dosud nikdy
jsme nebyli vzdáleni v takové cizotě,
a přesto, že dlouho jsme spolu šli,
měli jsme k sobě tak daleko,
že jsme se jeden o druhého báli,
ale také sebe jsme se báli,
jako ve chvílích, kdy jsme se poznávali,
a nevěděli ještě, kdo je ten druhý.
Kraj začal bez květin,
na návětrné straně lišejník žil svůj život
a přeslička rozbujela do tvaru obludného,
jako by vzkřísila své předky z pravěku.
Všichni se ztratili a my jsme se ztráceli,
v mlze jeden druhého nevidíce,
jako bychom se už nepotřebovali,
jako bychom se už neznali a nepoznávali.
Taková opuštěnost, jež na všechny padla,
a nikde nebylo živáčka, ledová hradba
se drolila v kapky, v déšť,
a nic kolem nás nebylo pravda.
Strom nebyl stromem, potok potokem,
my nebyli sebou samými.
Jak jsme se dostali sem, kde nepotkáme
jedinou stopu člověka!
Protože nikdo nesnese takovou samotu,
která by byla zalidněna přesličkou,
vyrostlou do prahorní výše,
a lišejníkem šedým, hustým v návětrné straně.
Ale někudy vede cesta z těchto krajů,
protože člověk, který sem zabloudí, brání se zůstávat
v takovém údolí, které dnes jenom zahlédne,
ale dávno už nezná.
Ale co kdyby se mu zalíbilo v té samotě,
co kdyby se mu zalíbilo v té opuštěnosti?

(Básně, oddíl Oheň ve sněhu (1947-1957). TORST, Praha 2000

Xénie

27. listopadu 2016 v 10:30 | dvě TeReziA

Xénie

jméno řeckého původu a znamená pohostinná, milující hosty.

Xenie

pohádková postava z našeho oblíbeného seriálu Arabela.
Princezna Xenie je sestra Arabely. Na rozdíl od hodné Arabely je princezna Xenie panovačná, pyšná a vychytralá.

Artur

26. listopadu 2016 v 8:56 | dvě TeReziA

Artur

jméno keltského původu. Může se vykládat jako vznešený, vážený. Keltské slovo arth se překládá jako medvěd.

Král Artuš

legendární anglický panovník, který bojoval se Sasy začátkem 6.století.
Artušovské legendy: Lancelot, čaroděj Merlin, meč Excalibur, rytíři kulatého stolu, hrad Kamelot, putování za Svatým Grálem

Kateřina

25. listopadu 2016 v 16:59 | dvě TeReziA

Kateřina

jméno řeckého původu. Znamená čistá, cudná, mravná.

Kateřina z Poděbrad

narodila se v polovině 15.století v Poděbradech. Dcera českého krále Jiřího z Poděbrad a Kunhuty ze Šternberka.
Byla provdána v 11 letech za uherského krále Matyáše Korvína. Ve 14 letech v Budíně zemřela.

Kateřina Veliká

žila v 18.století. Jako ruská carevna vládla v Rusku ve druhé polovině 18.století. Do Ruska přišla z Německa. Stala se osvícenou panovnicí a reformátorkou Ruska.

Denis, Denisa

11. září 2016 v 6:33 | dvěTeReziA

Denis, Denisa

jméno je řeckého původu (odvozeno od řeckého boha Dionýsa) a znamená "božské dítě, bůh vína, zasvěcená bohu vína", Počeštěná verze je Diviš, Diviška.

Denis Diderot

žil v 18.století. Denis Diderot byl francouzský filozof a spisovatel. Zabýval se mnoha vědními obory. Byl to představitel francouzského osvícenství.

Denis Papin

se narodil v polovině 17.století. Byl to francouzský fyzik, matematik a vynálezce. Zabýval se využitím síly páry a vakua. Známý je jeho vynález "Papinův hrnec", tzv. papiňák, na který dostal v Paříži koncem 17.století královský patent.

Petra

17. srpna 2016 v 6:52 | dvěTeReziA

Petra

ženská podoba jména Petr. Jméno Petros je řeckého původu a znamená "kámen, skála", je synonymem aramejského slova kéfa, podle Nového Zákona takto pojmenoval Ježíš Šimona, jednoho ze svých dvanácti apoštolů.

Soběslav

8. srpna 2016 v 7:05 | dvěTeReziA

Soběslav

jméno slovanského původu a znamená "sám sobě slavný, mající (nějakou slávu)". Toto jméno bylo velmi oblíbené u Přemyslovců.

Soběslav Slavníkovec

bratr svatého Vojtěcha žil v 10.století. Po smrti svého otce Slavníkovce se stal vládcem slavníkovského panství. Na slavníkovském hradišti Malíně (město Malín) byla mincovna. Razily se tam denáry. Roku 995 byl odvolán do boje proti slovanským Pohanům. Unikl tak smrti, když byli Slavníkovci vyvražděni. Azyl našel ve Hvězdně u svého nevslatního bratra.

Soběslav I.

narodil se koncem 11.století. Byl českým knížetem a nejmladším synem krále Vratislava II. a Svatavy Polské. Nechal nově opevnit Pražský hrad.

Soběslav II.

žil ve 12.století. Byl český kníže z dynastie Přemyslovců. Byl to syn Soběslava I. a Adléty Uherské. Je znám jako "kníže sedláků".

Jan Soběslav Lucemburský

žil ve druhé polovině 14.století. Byl to syn moravského markraběte Jana Jindřicha Lucemburského a Markéty Opavské. Jan Soběslav byl vychováván v Praze než se narodil Václav IV. Roku 1380 se stal kanovníkem v Brně. Byl jmenován biskupem litomyšlským, potom olomouckým a patriarchou aquilejským. Zemřel násilnou smrtí.

Oldřiška

6. srpna 2016 v 6:14 | dvěTeReziA

Oldřiška

toto jméno má své kořeny ve staroněmeckém jménu Uodalrich a znamená "dědičným statkem bohatý nebo vládnoucí člověk". Oldřiška nebo také Ulrika jsou odvozeny od mužského jména Oldřich.

Osvald

5. srpna 2016 v 8:44 | dvěTeReziA

Osvald

jméno Osvald lze přeložit jako "boží vláda".

Král Osvald

Dnešní světec je patronem anglických králů, křižáků, ženců. Král Osvald se narodil začátkem 7.století v Anglii. Musel uprchnout ze země, když jeho otec padnul při povstání. Ukryl se v klášteře ve Skotsku. Svou zemi roku 634 dobyl zpět. Zemřel v bitvě proti pohanskému králi.
Lidé se k němu modlí, aby zabránili morové nákaze.

Miluše

3. srpna 2016 v 6:41 | dvěTeReziA

Miluše

jméno slovanského původu. Je to zřejmě zdomácněné jméno vycházející ze jména Miloslava, "slavná svojí milostí". Ale existují i další verze původu jména Miluše.

Gustav

2. srpna 2016 v 9:12 | dvěTeReziA

Gustav

původ má švédský, znamená "opora", "sloup", "záštita". Vzpomněli jsme si pouze na našeho komunistického prezidenta Gustava Husáka a potom na francouzského spisovatele Gustave Flauberta.

Gustave Flaubert

žil v 19.století. Byl to francouzský spisovatel. Jeho nejslavnější román je "Paní Bovaryová".

Bořivoj

2. srpna 2016 v 8:51 | dvěTeReziA

Bořivoj

30.července Jméno Bořivoj je slovanského původu a znamená "bojovník". Známe knížete Bořivoje I. z dějepisu a taky jsme si přečetli o panu Bořivoji Zemanovi.

Bořivoj I.

žil ve druhé polovině 9.století. Náš první historicky doložený český panovník. Jako křesťanský panovník byl vykreslen v legendě o svaté Ludmile, v Kristiánově legendě i v Kosmově kronice. Bořivoj I. byl Přemyslovec a syn bájného Hostivíta, syna Přemysla a Libuše. Kníže Bořivoj I. se oženil s Ludmilou a spolu byli pokřtěni na Moravě arcibiskupem Metodějem.

Bořivoj Zeman

žil v minulém století. Byl to režisér a scénárista. Natočil naši první oblíbenou filmovou pohádku "Pyšná princezna", která je sice černobílá, ale velice pěkná a dívatelná. Další filmy: Anděl na horách, Dovolená s Andělem, Fantom z Morrisvillu. Moc povedené pohádky: Byl jednou jeden král, Šíleně smutná princezna, Honza málem králem

Ignác

1. srpna 2016 v 20:27 | dvěTeReziA

Ignác

31.červenec. Jméno má několik výkladů. Z latinského ignis "oheň" nebo agnarus "urozený". My známe z náboženství Ignáce z Loyoly.

Ignác z Loyoly

Narodil se téměř na přelomu 15. a 16.století, byl vychován u královského dvora, vstoupil do armády a byl zraněn. Zjistil, že žíl prázdný život, a zatoužil po změně. Dokončil studia, byl vysvěcen na kněze. Zakladatel Tovaryšstva Ježíšova - Jezuitů.

Oskar

1. srpna 2016 v 14:15 | dvěTeReziA

Oskar

existují tři verze, jaké má jméno původ. Staroislandské jméno Asgeirr překládáme jako "boží kopí", staroněmecké Ansgar, indické Osgar. Zatím známe jen anglického spisovatele jménem Oskar, O.Wilde.

Oscar Wilde

anglický spisovatel a dramatik irského původu. Žil ve druhé polovině 19.století. Byl živelný a nezkrotný. Rozděloval lidi na zábavné a nudné. Byl vynikající vypravěč a uměl si vymýšlet příběhy. "Obraz Doriana Graye", "Jak je důležité mít Filipa", "Ideální manžel", "Bezvýznamná žena". Také psal pohádky "Slavík a růže", "Šťastný princ".

Věroslav

27. července 2016 v 14:39 | dvěTeReziA

Věroslav

je jméno slovanského původu. Vychází ze svlov "víra, sláva", význam jména Věroslav je "ten, kdo slaví svou víru; věřící; ten, kdo je slavný svou vírou". Na žádného Věroslava jsme si nemohli vzpomenou. Nakonec jsem našli spisovatele Věroslava Mertla.

Věroslav Mertl

pracoval jako úředník, redaktor nakladatelství Růže, napsal román "Dům mezi větrem a řekou".
V roce 1938 dostal od tatínka deník a tužku (to mu bylo asi 9 let). Tatínek si přál, aby každý den do deníku napsal, co zažil. Zpočátku psal snad jen jednu krátkou větu, ale časem psal do deníku rád.
 
 

Reklama
Reklama