Náboženstvi

Narození Jana Křtitele

18. června 2017 v 12:56 | dvě TeReziA
Jan Křtitel

Lukáš 1: 10-25
Jednou se stalo, že andĕl Gabriel přišel na zem za Zachariášem.
"Neboj se, brzy se ti narodí dítĕ. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození."
"Já i Alžbĕta přece staří jsme, podle čeho to poznáme?"
"Jsem andĕl Gabriel, který stojí před Bohem. Mĕl jsem jen k tobĕ promluvit a radostnou zvĕst ti oznámit!"
Bůh manželům požehnal a narodil se Křtitel Jan.

Matouš 3: 13-17
Když v řece Jordánu Jan Křtitel křtil, Ježíš ho tam taky navštívil.
Ježíš pak vystoupil z vody a z nebe se ozval hlas Boží:
"Toto je můj milovaný Syn!"

Velikonoční neděle - Vzkříšení

16. dubna 2017 v 12:48 | dvě TeReziA

Vzkříšení

Na Velikonoční neděli se slaví v katolických kostelech svátek "Zmrtvýchvstání Páně" a taky se na "Boží hod velikonoční" v kostelech světí jídlo, např. velikonoční beránci.

Pranostiky:
Když je hezky na Boží hod velikonoční, s prací na poli zčerstva počni.
Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu.
Když na velikonoční neděli prší, na každé pondělí až do svatého Ducha pršeti bude.

Lukáš 24: 13-48

Na cestě vidíme tři muže,
dva z nich nic rozesmát nemůže.
Domů se v zármutku vrací a
nemají smysl pro legraci.
Třetí muž s nimi rozmlouvá,
a všechno náhle smysl má.
Poutník jim do srdce radost dal,
dva muži uvěří, že Ježíš z mrtvých vstal.

Lidé se schází v tichosti,
plni smutku a úzkosti.
Ježíš se najednou objevil mezi nimi,
ne mrtvý, ale skutečný a živý.

Bílá sobota

15. dubna 2017 v 9:42 | dvě TeReziA

Bílá sobota

Během Bílé soboty je zvykem tzv. bdění u hrobu. Je to den, kdy Ježíš ležel v hrobě. Po západu slunce začíná velikonoční bdění (vigilie). Před kostely se zapalují velikonoční ohně. Začíná slavnost Kristova vzkříšení.

Před východem slunce se děvčata myjí v rose a je třeba stavení vymést novým koštětem. Tento den se peče mazanec a velikonoční beránek. Chlapci pletou pomlázky z vrbového proutí. Dívky zdobí vajíčka.

Pranostiky:
Když prší do božího hrobu, bude žíznivý rok.
Prší-li v noci na Bílou soboru, bude málo třešní.

Marek 16: 1-8
Ženy do skalního hrobu pospíchají,
vonné masti s sebou mají.
Mrtvému ze srdce rády poslouží,
ale jak kámen od hrobu odvalí?

Lukáš 24: 1-11
Kámen je od hrobu odvalený,
ženy jsou velice překvapeny.
Andělé je ve hrobu přivítali
a bezradných žen se ptali:
"Proč hledáte živého mezi mrtvými?"

Velký pátek

14. dubna 2017 v 10:19 | dvě TeReziA

Velký Pátek

Den smutku a velkého postu. Den, kdy zemřel Ježíš na kříži (15 hodin).

Velký pátek je dnem přísného půstu.

Běhen Velkého pátku jsou hrány v katolických kostelech tzv. Pašijové hry podle sv. Jana. Obřady jsou dlouhé. Vrcholem je uctívání kříže. Eucharistie se v tento den neslaví. Podává se pouze sv. přijímání (z hostií, jež byly proměněny na Zelený čtvrtek). Na Velký pátek se papež modlí křížovou cestu v římském Koloseu.

V noci se prý otevírá země a vydává své poklady. V tento den by se měly otevírat hory a vydávají poklady. Nesmí se prát prádlo, protože by bylo namáčeno do Kristovy krve. Nesmí se ani pracovat na poli. Nemá se nic půjčovat, protože půjčená věc by mohla být očarována. Nemá se hýbat se zemí (rýt, kopat, okopávat).

Pranostiky:
Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej!
Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.
Velký pátek vláha - úrodu zmáhá.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.

Jan 19: 16-24
Dřevěný kříž nástroj spravedlnosti kdysi byl,
aby ve veliké říši nikdo nezlobil.
Ježíš na sebe všechny naše hříchy vzal,
a proto na kříži za nás umíral.

Velikonoce

13. dubna 2017 v 21:30 | dvě TeReziA

Velikonoce


Hned po Květné neděli začal PAŚIJOVÝ TÝDEN.

Květná neděle (Pašijová neděle) - připomíná slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Pašije - v kostele se předčítá zpráva o umučení Ježíše. Průvod s ratolestmi. U nás jsou oblíbené kočičky.

Modré pondělí (někdy také žluté) - podle modrých látek vyvěšených v kostele.
Šedivé úterý - podle velkého jarního úklidu v domácnostech a vymetání pavučin.
Škaredá středa (někdy také černá) - podle sazí z komínů, které se vymetaly. Den, kdy Jidáš zradil Ježíše. Lidé by se neměli mračit, nebo se budou mračit každou další středu po celý rok.

Zelený čtvrtek - podle zelených jídel (špenát, kopřiva,..). Kostelní zvony tento den odlétají do Říma. Vesnicemi obcházejí chlapci s řehtačkami a klapači.

Velký pátek - nový český státní svátek. Den smutku a velkého postu. Den, kdy zemřel Ježíš na kříži (15 hodin). V noci se prý otevírá země a vydává své poklady. Nesmí se prát prádlo, ani pracovat na poli.

Bílá sobota - podle bílení domácností vápnem. Pečou se mazance a velikonoční beránci. Chlapci pletou pomlázky. Děvčata zdobí vajíčka.

Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) - největší svátek celého liturgického roku. V kostele se světí pokrmy, kterými potom pohostíme a obdarujeme hosty.

Velikonoční pondělí (někdy také červené) - podle červeně obarvených vajec. Muži a chlapci chodí po domech s pomlázkou, aby dívky a ženy byly zdravé.

Svatý Simeon

18. února 2017 v 9:25 | dvě TeReziA

Svatý Simeon

žil v 1.století. Podle Bible byl synem Kleofáše. Kleofáš a pěstoun Ježíše Krista Josef byli bratři. Simeonova matka Marie Kleofášova sestřenice Panny Marie. Svatý Simeon byl v době pronásledování křesťanů udán a umučen.
Patronem: proseb za uzdravení.
Atributy: zbrazován jako stařec s křížem.

Svatý Gracián

17. února 2017 v 10:26 | dvě TeReziA

Svatý Gracián

žil ve 3.století. Byl to rodilý Říman. Stal se knězem a později misionářem v Galii. V Tourrs (ve Francii) se stal biskupem.

Juliána z Nikodémie

16. února 2017 v 9:49 | dvě TeReziA

Juliána z Nikodémie

narodila se koncem 3.století. Od malička ji přitahoval život křesťanů a brzy se stala ze zvědavosti křesťankou. V tu dobu ji ale otec zasnoubil. Juliána řekla, že si mladíka vezme, pokud se nechá pokřtít. Otec i snoubenec Juliánu udali. Byla krutě mučena, ale své víry se nevzdala. Zemřela jako mučednice.

Papež Sivestr

31. prosince 2016 v 11:21 | dvě TeReziA

Svatý Silvestr I.

narodil se v Říme asi v polovině 3.století. Stal se knězem a později papežem. Za císaře Diokleciána se Silvestr ještě jako mladík ukrýval v lesích, protože císař pronásledoval křesťany. Roku 313 bylo povoleno křesťanství - tzv. edikt milánský.
Atributy: papežský ornát, kniha, mušle, býk.
Symbolický význam svátku Silvestra I. - jeden rok končí a s nadějí očekáváme příchod nového.

Silvestr II.

narodil se v polovině 10.století. Byl významným a všestranně vzdělaným učencem - hlavně přírodní vědy a filozofie. Přinesl do Evropy arabské znalosti matematiky a astronomie.

Silvestr III.

narodil se okolo roku 1000 v Římě. Byl 146. papežem.

Kateřina Sienská a Alexandrijská

25. listopadu 2016 v 17:17 | dvě TeReziA

Kateřina Sienská

se narodila v polovině 13.století. Byla to učitelka církve, mystička, panna a italská řeholnice.
Patronka Evropy, pradlen, pomocnice při bolestech hlavy, proti moru, přímluvkyně umírajících.
Atributy: trnová koruna, kříž, stigmata, lilie, růženec, prsten.

Kateřina Alexandrijská

žila okolo roku 300. Mučednice, podle legendy egyptská princezna.
Patronka studentů, učitelů, žáků, námořníků, pomáhá při migréně.
Atributy: kolo

Anička Zelíková

11. září 2016 v 6:57 | dvěTeReziA

Anna Marie Zelíková

byla skromná a nenápadná dívka s citlivým svědomím. Žila v Napajedlech na Moravě. Obdivovala Terezii z Lisieux. Psala si deníky. Na Zelený čtvrtek 1938 se náhodně dozvěděla o zabíjení nenarozených dětí. Modlila se za odpuštění takových hříchů a nabídla za ně svůj život. Na Velký pátek 1938 onemocněla tuberkulózou. Zemřela v 17 letech 11.září 1941.

Mikuláš z Tolentina

10. září 2016 v 13:27 | dvěTeReziA

Mikuláš z Tolentina

Narodil se v polovině 13.století v Itálii. Byl to augustiniánský kněz a lidový kazatel. Věnoval se chudým a nemocným. Jeho přímluva způsobila nejedno zázračné uzdravení. Před smrtí prý řekl: "Ničeho si nejsem vědom, tím však ještě nejsem ospravedlněn, neboť mým soudcem je Pán."
Patron chudých a nemocných, přímluvce trpících v očistci.
Atributy: anděl, augustiniánský hábit, hvězda, kniha, kříž, almužna.

Karel Spinola

10. září 2016 v 9:51 | dvěTeReziA

Karel Spinola

byl jezuitský kněz a mučedník. Narodil se ve druhé polovině 16.století pravděpodobně v Praze. Jeho otec byl Ital a matka česká šlechtična, kteří žili na dvoře císaře Rudolfa II. Karel toužil odjet do cizích zemí a obracet pohany na křesťanskou víru. Nakonec odjel Karel Spinola do Japonska, kde zemřel mučednickou smrtí 10.září roku 1622 spolu se svými druhy.

Svatý Rajmund

31. srpna 2016 v 7:32 | dvěTeReziA

Svatý Rajmund

žil v první polovině 13.století. Pocházel ze šlechtického rodu v Katalánsku. Měl vřelý vztah k Panně Marii. Stal se knězem a vykupoval lidi z otroctví. Jednou, když neměl dostatek peněz, nabídl sám sebe jako rukojmí, a strávil v krutém vězení několik měsíců.
Patron těhotných žen a nenarozených dětí, nevinně obžalovaných a vězněných.
Atributy: černoch, mnich v bílém hábitu, otrok se zámkem na ústech.

Svatý Fiakr

30. srpna 2016 v 7:54 | dvěTeReziA

Svatý Fiakr

žil v 7.století blízko Paříže. Narodil se v Irsku. Legendy vypráví, že z kousku lesa vytvořil nádhernou kvetoucí zahradu, pouze dotykem své hole. Svatý Fiakr se svými druhy bydlel v malém klášteře, pečoval o chudé a uzdravoval nemocné.
Podle něj se začalo drožkám říkat fiakr.
Patron zahradníků, obchodníků s květinami, kovářů.
Atributy: lopata, rýč, věnec růží.

Umučení svatého Jana Křtitele

29. srpna 2016 v 7:23 | dvěTeReziA

Umučení svatého Jana Křtitele

Mt 14, 1-12
Mk 6, 17-29
Josef Flavius (tvrz Macherus, kde měl královský palác Herodes Antipas)

Jan Křtitel byl synem Zachariáše a Alžběty, tety panny Marie. Byl to prorok, "hlas volající na poušti". Ohlašoval příchod Mesiáše a vyzýval k pokání. Herodovi vyčítal jeho nemravný život a chtěl po něm nápravu. Herodes měl Jana celkem rád, ale dal ho uvěznit a jeho manželka Herodiana pomoci lsti a své dcery Salome dosáhla toho, že byl Jan Křtitel sťat.

Svatá Monika

27. srpna 2016 v 7:11 | dvěTeReziA

Svatá Monika (Monika z Tagasty)

žila ve 4.století. Byla to matka svatého Augustina. Narodila se v římské Africe. Byla provdána jako mladá dívka. Cvičila se v trpělivosti.
Zobrazována s vdovským závojem, věncem z růží, knihou, křížem.
Patronka křesťanských žen a matek, vzývána za záchranu duší dětí, při zklamání, nevěře, při problémech s alkoholismem.

Pět svatých bratří

25. srpna 2016 v 17:15 | dvěTeReziA

Pět svatých bratří

dnešními světci jsou Benedikt a jeho druhové Jan, Matouš, Izák a Kristin. Byli to pokračovatelé sv. Vojtěcha. Všech pět žilo v 10.století. Benedikt a Jan byli italští kněží, žáci sv. Romualda. V roce 1001 přišli do Polska, kde žili se svými polskými spolubratry. Žili v poustevně, kterou ale přepadli lupiči a všechny zabili.

Pius X.

21. srpna 2016 v 9:21 | dvěTeReziA

Pius X.

narodil se v první polovině 19.století. Zvolen papežem byl začátkem 20.století. Pius znamená "zbožný" a toto jméno mělo hodně papežů. Heslem Pia X. bylo "všechno obnovit v Kristu". Byl horlivým mariánským ctitelem.

Jan Eudes

19. srpna 2016 v 8:24 | dvěTeReziA

Jan Eudes

narodil se v samém začátku 17.století. Byl to francouzský lidový misionář a kněz.
"Kdyby kněží věděli, jakou moc má kněžské požehnání, více by žehnali. Zvedne-li se zbožně jen jediná ruka k požehnání, démoni se touto silou řítí do propasti."

Svatý Myron

17. srpna 2016 v 7:03 | dvěTeReziA

Svatý Myron

žil ve 3.století, v době krutého pronásledování křesťanů. Myron se stal knězem a při jednom z jeho kázání byl zatčen. Mučením byl nucen k tomu, aby obětoval modlám. Byl hozen šelmám, ale ty se ho nedotkly. Nakonec byl popraven stětím.

Roch z Montpellieru

16. srpna 2016 v 8:11 | dvěTeReziA

Roch z Monpellieru

narodil se koncem 13.století. Svůj majetek rozdal chudým a vypravil se jako poutník do Říma. Po cestě léčil lidi postižené morem. Ale sám takto onemocněl. Uchýlil se na okraj města. Zjevil se mu anděl a pes mu denně přinášel čestvý chléb. Nakonec se Roch uzdravil a vrátil se do vlasti, kde ho lidé nepoznali a považovali ho za vyzvědače. Byl uvržen na pět let do vězení. Když byl propuštěn, brzy nato zemřel.
Patron automobilistů, lékařů a nemocných, zajatců.
Atributy: pes, poutnická hůl.

Svatý Štěpán

16. srpna 2016 v 7:42 | dvěTeReziA

Svatý Štěpán (král)

narodil se koncem 10.století. Pocházel z knížecí rodiny v Panonii (Maďarsku). V roce 1000 byl korunován na prvního krále země. Panoval spravedlivě, energicky a důsledně. Je národním světcem a patronem Maďarů. Štěpánova pravá ruka je národní relikvií. Slavná svatoštěpánská koruna je posvátným pokladem Maďarů.

Matylda Magdeburská

15. srpna 2016 v 8:45 | dvěTeReziA

Matylda (Mechtilda) Magdeburská

narodila se začátkem 13.století v Magdeburgu v Německu. Ve 12 letech prožila své první mystické zážitky, které ji provázely celý život. V životě se musela bránit pomluvám a pronásledování. Žila v klášteře.

Nanebevzetí Panny Marie

15. srpna 2016 v 8:26 | dvěTeReziA

Nanebevzetí Panny Marie

nejslavnějčí mariánský svátek. Podle učení katolidké církve a pravoslavných církví byla Panna Maria vzata po smrti s tělem i duší do nebe. Učení se opírá o apokryfní literaturu a katolickou tradici.

Maxmilián Kolbe

14. srpna 2016 v 12:33 | dvěTeReziA

Maxmilián Kolbe

narodil se koncem 19.století v části Poska, která patřila tehdy Rusku. Jeho otec byl Němec a matka Polka. V dětství se mu zjevila Panna Maria a to ho silně ovlivnilo na celý život. Odešel studovat do Krakowa a později do Říma. Studoval teologii, filozofii, matematiku a fyziku. Za druhé světové války spolu se svými spolubratry ve františkánkém kostele v Polsku ukrývali uprchlíky i Židy, pomáhali odboji. Byl poslán do koncentračního tábora Osvětim, kde zemřel v hladové komoře.

Jan Berchmans

13. srpna 2016 v 10:54 | dvěTeReziA

Jan Berchmans

narodil se na konci 16.století. Syn ševce. Měl čtyři sourozence. Rád ministroval. Vstoupil k jezuitům. Studoval filozofii v Římě. Ale vysvěcení se nedožil. Zemřel ve 22 letech.
Patron ministrantů a mladých lidí, patron studující mládeže.
Atributy: stojí s rukama sepjatýma, drží knihu pravidel, svůj kříž a růženec.

Hippolyt a Poncián

13. srpna 2016 v 10:39 | dvěTeReziA

Svatý Poncián (papež)

stal se papežem v první polovině 3.století. Zemřeli společně se svatým Hippolytem na "ostrově smrti" (doly na Sardínii), kam je oba nechal poslat císař Maximinus Thrax.

Hippolyt (kněz)

žák Ireneje z Lyonu, církevní Otec Západu- Řecky psané komentáře ke knize Daniel. Stanovil výpočet data Velikonoc.
Oba mučedníci byli pohřbeni v Kallixtových katakombách v Římě.

Svatý Euplus

12. srpna 2016 v 6:47 | dvěTeReziA

Svatý Euplus

žil ve 3.století. Pocházel údajně z Řecka, ale žil na Sicílii. Nesmírně si vážil Písma svatého. "Poznat Písmo, znamená poznat a milovat Ježíše." Za doby Diokleciánova pronásledování byl Euplus zajat ve chvíli, kdy četl evangelium. Byl bičován a podstoupil mučednickou smrt.

Svatá Klára

11. srpna 2016 v 7:35 | dvěTeReziA

Svatá Klára

narodila se na konci 12.století v Assisi. Pocházela ze šlechtického rodu. Přátelila se se svatým Františkem z Assisi a s naší Anežkou Českou. Založila ženskou větev františkánského řádu.
Patronka televize, pradlen, výšivkářek, malířů skla, vzývána jako ochránkyně slepých a při horečkách.
Atributy berla, ciborium, jednorožec, kalich, monstrance, klaristka.

Edita Steinová

9. srpna 2016 v 8:51 | dvěTeReziA

Edita Steinová

byla mladá vzdělaná židovská intelektuálka, která konvertovala ke katolicismu a nechala se pokřtít. Narodila se na konci 19.století ve Vratislavi v Polsku. Měla 11 sourozenců. Vyrůstala v ortodoxní židovské rodině, později odmítla židovskou víru a stala se ateistkou. Obhájila doktorát z filozofie. Později studovala katolickou filozofii. Ke křesťanství dospěla ovlivněna životopisem Terezie od Ježíše. Překládala do němčiny spisy Tomáše Akvinského. Nakonec vstoupila do kláštera. Byla nejprve v Německu, potom v nizozemském klášteře, kde ji zatklo gestapo. Edita Steinová zemřela ve vyhlazovacím táboře Osvětim v plynové komoře během 2.světové války. Roku 1998 byla vyhlášena za svatou. Je spolupatronkou Evropy.

Svatý Dominik

8. srpna 2016 v 7:36 | dvěTeReziA

Svatý Dominik

Svatý Dominik se narodil konce 12.století ve Španělsku v rytířské rodině Guzmánů. Měl dva nevlastní bratry. Jako sedmiletý byl poslán ke svému strýci, kde se učil především gramatiku a latinu. Jako student měl nejraději knihy a četl je ve dne, v noci. Ale když nastal v zemi hlad, Dominik rozdal chudým všechno, co měl, dokonce i svoje milované knihy prodal. Vyžádal si od papeže v Římě povolení, aby mohl v jižní Francii kázat. Oblékl si chudé roucho, bos a bez peněz se vydal na cestu. Snažil se své protivníky mírnou cestou přesvědčit a ukázat jim pravdivou víru. Jedl chléb a pil vodu a spával na zemi. Protože se k němu přidávali "spolupracovníci", chtěl si vyžádat u papeže povolení k založení nového řádu. Ale papež mu povolení nedal. Tehdy se seznámil s Františkem z Assisi.

Kajetán a Sixtus

7. srpna 2016 v 7:28 | dvěTeReziA

svatý Kajetán

jméno označuje člověka, který pochází z Gaeta (přístav u Tythénského moře), z toho vychází italská forma Gaetano.
Kajetán z Tiene se narodil koncem 15.století v Itálii. Byl hodně vzdělaný, ale knězem se stal až ve 36 letech. Reformoval církev v Itálii.

Sixtus

2. nebo 3.stoleti. Druhý papež tohoto jména. Brzy po svém zvolení byl zatčen během bohoslužby a popraven ještě téhož dne.

Pavel VI.

6. srpna 2016 v 7:18 | dvěTeReziA

Papež Pavel VI.

Jan Křtitel Montiny, známý světu jako papež Pavel VI., se narodil těsně před začátkem 20.století. Chtěl být novinář, ale nakonec si zvolil duchovní cestu. Začal studoval práva, později filozofii, uměl většinu světových jazyků. Po smrti Jana XXIII. se stal papežem. Zemřel 6.srpna 1978 v Římě.

Proměnění Páně

6. srpna 2016 v 6:48 | dvěTeReziA

Svátek Proměnění Páně

Mt 17, 1-6; Mk 9, 1-8; Lk 9, 28-36
Učedníci se ptali Ježíše, za koho ho mají považovat, jestli za Jana Křtitele, Eliáše nebo Jeremiáše. Ježíš je vyvedl na horu (Tábor). Tam se jeho obličej proměnil, "jeho tvář zářila jako slunce" a vedle něho se zjevili Mojžíš a Eliáš. Ježíš s nimi rozmlouval. Hlas z oblaku Ježíše označil za milovaného Syna.
Svátek Proměnění Páně byl odedávna slaven na Východě 6.srpna. Právě 6.srpna 1457 dorazila do Říma zpráva, že křižáci pod vedením Jana Huyadiho a svatého Jana Kastrána porazili islámské agresory u Bělehradu, nařídil papež Kalixt III., aby tento svátek byl slaven v celé církvi.

Matouš 17: 1-9
Vysoko na hoře nad ránem
v úžasu stál Petr s Jakubem a Janem.
Ježíš měl roucho bělejší než čerstvý sníh,
když rozmlouval s ním
Eliáš a Mojžíš.

Jan Maria Vianney

4. srpna 2016 v 7:24 | dvěTeReziA

svatý farář z Arsu

narodil se koncem 18.století v selské rodině ve Francii. Dětství prožil v době Francouzské revoluce. Ačkoli nedosáhl potřebného vzdělání, byl vysvěcen na kněze. Z vesnice Ars se stalo vyhledávané místo. Mnoho kněží na něj nevražilo pro jeho oblíbenost.
Je patronem farářů.

Dominik a Dominika

4. srpna 2016 v 7:12 | dvěTeReziA

Dominik

jméno je latinského původu. Vychází ze slova dominus "pán".

Dominika

jméno je taktéž latinského původu a je odvozeno od jména Dominik.

Svatý Dominik

je zakladatel řádu Dominikánů. Narodil se koncem 12.století ve Španělsku. Má šlechtický původ. Prožil klidné dětsví, studoval filozofii a teologii. Stal se knězem. Žil prostý život v chudobě a se svým přítelem vedl s odpůrci své viry disputace. Když mu přítel zemřel, začala občanská válka. Dominik pokračoval ve své kazatelské práci a založil nový řád.
Lidé se k němu modlí, když jim hrozí krupobití.

Marta

28. července 2016 v 22:41 | dvěTeReziA

Marta

jméno má prastarý původ, znamená "paní" (aramejsky).
V Novém Zákoně v Bibli je příběh o Marii a Martě, když k nim Ježíš přišel na návštěvu.

Samson

28. července 2016 v 8:37 | dvěTeReziA

Samson

nejstarší jméno světa. "Šamšu" znamená slunce. Biblický Samson měl velikou sílu a bohatou hřívu zářivých vlasů. Měl ochránit svůj lid před Pelištejci (Filištýnci). Miloval však jednu ženu, Dalilu, a ta ho zradila.

Soudců 16: 1-17
Samson velkou sílu má,
ve vlasech je schovaná.
Ale zradu nečekal
od ženy, kterou miloval.

Soudců 16: 18-30
Když v noci Samson spal,
vlasy mu nepřítel ostřihal.
Samson svou velikou sílu ztratil,
nepřítel ho zajal a oslepil.
Ale vlasy pomalu rostou
a Samson získal zpět svou sílu velkou.
Jednou, když mezi sloupy stál,
své nepřátele krutě potrestal.

Jáchym

26. července 2016 v 14:57 | dvěTeReziA

Jáchym

otec Panny Marie. Svatý Jáchym a svatá Anna byli údajní rodiče Panny Marie a dnes (26.července) v církevním kalendáři slaví svůj svátek. V Novém Zákoně v Bibli ale o nich zmínka není. Jméno Joachim znamená "přípravu na Pána". Jáchym a Anna dlouho nemohli mít děti. Jáchym odešel do pouště, tam se modlil a postil. Po čtyřiceti dnech se mu zjevil anděl a řekl mu, že jeho modlitby byly vyslyšeny.

Tomáš Kempenský

25. července 2016 v 14:28 | dvěTeReziA

Tomáš Kempenský

se narodil ke konci 14.století v Kempenu (Německo). Stal se zručným kopistou knih. Později vstoupil jako mnich do kláštera v Holandsku. Napsal knihu "Následování Krista". Zemřel 25.července 1471.

Kryštof

25. července 2016 v 14:18 | dvěTeReziA

Kryštof

žil asi ve 2.století v dnešním Turecku. Od svých pohanských rodičů dostal jméno Reprobus. Byl veliký a podobal se obru. Rozhodl se, že bude sloužit jen tomu nejmocnějšímu panovníkovi. Ale žádného takového nenašel. Šel hledat Ježíše Krista. Sedl si u břehu, kde procházelo hodně pocestných, aby jim pomohl přes řeku. Až jednou nesl přes vodu malé dítě. Ale to dítě stále víc těžklo, takže měl Reprobus co dělat, aby přenesl dítě na druhý břeh. "Nediv se," řeklo dítě. "Nesl jsi celý svět. Já jsem Kristus, král, kterého hledáš." Reprobus pochopil a stal se z něho Kryštof.

Výlet do Brna na Výstaviště5

10. července 2016 v 21:54 | dvěTeReziA
Obrázky z konference:

Písničky z konference:
Buď požehnané svaté jméno tvé
Hospodin je milosrdný a milostivý
Já jsem tvá a ty jsi můj
Ja som boží děcko
Můj králi, má spáso
Pane, smiluj se nad námi
Po vodě kráčel
Sláva na výsostech
Svatý bůh všemohoucí
Svatý pán bůh celého světa
Zde jsem, chci tě chválit

Výlet do Brna na Výstaviště4

10. července 2016 v 9:14 | dvěTeReziA

Pohádka:
Byl jednou jeden loutkář, který vyráběl loutky. Loutky od loutkáře odešly. Hrály si a vzájemně se obdivovaly. Loutky se navzájem olepovaly nálepkami. Ta loutka, která se nejvíc líbila, dostávala hvězdičky. Ta, která se líbila nejméně, dostala černý puntík. Byla jedna loutka - kluk, který byl celý olepený černými puntíky. Ta loutka byla proto smutná. Až jednou potkal kluk-loutka loutku-holku. Tahle loutka byla zvláštní. Nálepky po ní jenom sjížděly, žádná se na ní neudržela. A loutka byla spokojená. Kluk řekl holce, že by byl rád, kdyby také on mohl být bez nálepek. Holka ho přivedla zpátky k loutkáři, protože jenom on uměl zařídit, aby se nálepky na loutkách neudržely.

Písničky:
Ja som boží děcko (... sežeru vám všecko)

Ne, ne, bejby (jen ty lvi si můžou vzít mý tělo ... dále krouží jako hladový vlk, hledá kým se nasytí ... ale já jsem pod ochranou, Ježíš ho nakope)
minimalismus je sice fajn, ale tady není potřeba
zatančím, zazpívám, zašílím pro krále ... hej

Říkejme si pravdu a nebojme se!

22. března 2016 v 11:56 | Dvě TeRezi A
Mojžíš: "Oko za oko, zub za zub." (Ex 21:24) "Nezabiješ!" (Desatero Ex 20:13)
Ježíš: "...kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou..." (Mt 5:38-48) "Nezabiješ!" (Desatero Ex 20:13)
Mohamed: "Vložte teror (do srdcí) nepřátel Aláha a vašich nepřátel..." (Korán 8: 60 Súra) Salman Hasan: https://www.youtube.com/watch?v=a1VKU8uARGo (https://www.koranoislamu.cz/tema/nenavist-k-nemuslimum/)
Náš Otec Abraham (namalovala Terezka)
 
 

Reklama