Náboženstvi

Matylda Magdeburská

Dnes v 8:58 | dvě TeReziA

Matylda (Mechtilda) Magdeburská

narodila se začátkem 13.století v Magdeburgu v Německu. Ve 12 letech prožila své první mystické zážitky, které ji provázely celý život. V životě se musela bránit pomluvám a pronásledování. Žila v klášteře.

Nanebevzetí Panny Marie

Dnes v 8:56 | dvě TeReziA

Nanebevzetí Panny Marie

nejslavnější mariánský svátek. Podle učení katolické církve a pravoslavných církví byla Panna Maria vzata po smrti s tělem i duší do nebe. Učení se opírá o apokryfní literaturu a katolickou tradici.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Dnes v 7:57 | dvě TeReziA...

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

nejdůležitĕjší mariánský svátek, který se slaví 15.srpna.

Zj 11,19a; 12,1.3-6a.10ab

Boží chrám v nebi se otevřel a ukázala se v nĕm archa jeho úmluvy. Pak se objevilo na nebi veliké znamení: žena odĕná sluncem, s mĕsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvĕzd kolem hlavy. Potom se objevilo na nebi další znamení: veliký ohnivĕ rudý rak se sedmi hlavami a deseti rohy a na každé hlavĕ mĕl čelenku. Ocasem smetl třetinu hvĕzd z nebe a svrhl je na zem. Ten drak se postavil před ženu, která mĕla rodit, aby pohltil její dítĕ, jakmile ho porodí. A porodila syna, chlapce, toho, který má vládnout všem národům železným prutem. Avšak její dítĕ bylo uchváceno do nebe k Bohu, k jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde mĕla místo připravené od Boha. Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi: "Od nynĕjška patří vítĕzství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému."1 Kor 15,20-27a

Bratři! Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z tĕch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze človĕka, přijde skrze človĕka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí, jaké mu patří: na prvním místĕ je Kristus, pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane konec, až odevzdá své království Bohu a Otci a až zlomí (vládu) všech možných knížat, mocností a sil. On totiž musí kralovat, `dokud mu (Bůh) nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám'. Jako poslední nepřítel pak bude zničena smrt. `Všechno' totiž (Bůh) `podřídil pod jeho nohy.

Lk 1,39-56

V tĕch dnech se Maria vydala na cestu a spĕchala do jednoho judského mĕsta v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbĕtu. Jakmile Alžbĕta uslyšela Mariin pozdrav, dítĕ se radostnĕ pohnulo v jejím lůnĕ. Alžbĕta byla naplnĕna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: "Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mnĕ? Vždyť jakmile zaznĕl tvůj pozdrav v mých uších, dítĕ se živĕ a radostnĕ pohnulo v mém lůnĕ. Blahoslavená, která jsi uvĕřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!" Maria řekla: "Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mĕ budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké vĕci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství /trvá) od pokolení do pokolení k tĕm, kdo se ho bojí. Mocnĕ zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšnĕ. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými vĕcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našimpředkům, Abrahámovi a jeho potomkům navĕky. Maria zůstala u Alžbĕty asi tři mĕsíce a pak se vrátila domů.

Maxmilián Kolbe

Včera v 8:02 | dvě TeReziA

Maxmilián Kolbe

narodil se koncem 19.století v části Poska, která patřila tehdy Rusku. Jeho otec byl Němec a matka Polka. V dětství se mu zjevila Panna Maria a to ho silně ovlivnilo na celý život. Odešel studovat do Krakowa a později do Říma. Studoval teologii, filozofii, matematiku a fyziku. Za druhé světové války spolu se svými spolubratry ve františkánkém kostele v Polsku ukrývali uprchlíky i Židy, pomáhali odboji. Byl poslán do koncentračního tábora Osvětim, kde zemřel v hladové komoře.

Čtení na tento den - Ez a Mt

Včera v 7:18 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - Ez a Mt

Ez 2,8 - 3,4

Tak praví Hospodin: "Ty, synu člověka, slyš, co ti pravím, a nebuď vzpurný jako toto vzpurné plemeno; otevři ústa a jez, co ti dám." Viděl jsem ruku vztaženou ke mně, a v ní svinutou knihu. Rozvinul ji přede mnou; byla popsána uvnitř i zvenčí. Byly v ní napsány žalozpěvy, vzdechy a bědy. Tu mi řekl: "Synu člověka, cokoli se ti dostane, jez; sněz tuto knihu a jdi a mluv k synům Izraele!"Když jsem otevřel ústa, dal mi sníst tu knihu a řekl mi: "Synu člověka, nasyť své břicho a naplň své útroby touto knihou, kterou ti dávám!" Snědl jsem ji a zesládla mi v ústech jako med. Pak mi řekl: "Synu člověka, jdi k Izraelovu domu a mluv k nim moje slova."

Mt 18,1-5.10.12-14

Učedníci přišli k Ježíšovi s otázkou: "Kdo je vlastně v nebeském království největší?" Tu zavolal dítě, postavil ho před ně a řekl: "Amen, pravím vám: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. Kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. A kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá. Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdali. Říkám vám: Jejich andělé v nebi stále hledí na tvář mého nebeského Otce. Co myslíte? Když má někdo sto ovcí a jedna z nich se zatoulá, nenechá těch devětadevadesát na horách a nepůjde hledat tu zatoulanou? A když se mu podaří ji nalézt, amen, pravím vám: má z ní větší radost než z těch devětadevadesáti, které se nezatoulaly. Stejně tak nechce váš nebeský Otec, aby zahynul jediný z těchto nepatrných."

Hippolyt a Poncián

Pondělí v 19:00 | dvě TeReziA

Svatý Poncián (papež)

stal se papežem v první polovině 3.století. Zemřeli společně se svatým Hippolytem na "ostrově smrti" (doly na Sardínii), kam je oba nechal poslat císař Maximinus Thrax.

Hippolyt (kněz)

žák Ireneje z Lyonu, církevní Otec Západu- Řecky psané komentáře ke knize Daniel. Stanovil výpočet data Velikonoc.
Oba mučedníci byli pohřbeni v Kallixtových katakombách v Římě.

Jan Berchmans

Pondělí v 19:00 | dvě TeReziA

Jan Berchmans

narodil se na konci 16.století. Syn ševce. Měl čtyři sourozence. Rád ministroval. Vstoupil k jezuitům. Studoval filozofii v Římě. Ale vysvěcení se nedožil. Zemřel ve 22 letech.

Patron ministrantů a mladých lidí, patron studující mládeže.
Atributy: stojí s rukama sepjatýma, drží knihu pravidel, svůj kříž a růženec.

Čtení na tento den - Ez, Mt

Pondělí v 16:01 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - Ez, Mt

Ez 1,2-5.24-28c

Pátého dne mĕsíce - byl to pátý rok zajetí krále Jojachina - oslovil Hospodin knĕze Ezechiela, syna Buziova, v Chaldejsku u řeky Kebaru a zde na nĕm spočinula Hospodinova ruka. Mĕl jsem vidĕní: Hle, od severu přicházel bouřlivý vichr, veliký mrak; v nĕm kol dokola zář a plápolající oheň a z nĕho zářilo cosi jako blyštící se kov; uprostřed toho bylo vidĕt čtvero jakýchsi živých bytostí. Jejich vzhled: mĕly lidskou podobu. Když se pohybovaly, slyšel jsem šelest křídel jako hukot vodních spoust, jako hřmĕní Všemohoucího, jako lomoz množství, jako lomoz tábořícího (vojska); když se zastavily, pohyb jejich křídel se zpomalil. Když zaznĕl hlas nad klenbou, která byla nad jejich hlavou, zastavily se a pohyb jejich křídel se zpomalil. Nad klenbou, která byla nad jejich hlavou, bylo cosi jako safírový kámen; bylo to podobné trůnu a na tom, co bylo podobné trůnu, byla nahoře postava, která mĕla podobu človĕka. Vidĕl jsem cosi jako blyštící se kov a jako oheň z nĕho sálající kol dokola, od jeho beder nahoru. Od beder dolů jsem vidĕl cosi jako oheň, zářící kolem dokola: bylo to podobné duze, která se objeví v mracích v den deštĕ. Tak zářilo kol dokola zjevení Hospodinovy slávy. Když jsem ji vidĕl, padl jsem na svou tvář.

Mt 17,22-27


Když Ježíš (a jeho učedníci) spolu chodili po Galileji, řekl jim: "Syn človĕka bude vydán lidem do rukou. Zabijí ho, ale třetí den bude vzkříšen." (Učedníci) se velmi zarmoutili. Když přišli do Kafarnaa, přistoupili výbĕrčí chrámové danĕ k Petrovi a zeptali se: "Váš mistr chrámovou daň neplatí?" Odpovĕdĕl: "Platí." Jakmile vešel do domu, předešel ho Ježíš otázkou: "Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a danĕ? Od svých synů, nebo od cizích?" Když odpovĕdĕl "od cizích", Ježíš mu řekl: "Synové tedy k tomu vázáni nejsou. Abychom je však nepohoršili, jdi k moři, vhoď udici, a tu rybu, která se první chytí, vezmi, otevři jí ústa a najdeš stříbrný peníz. Ten vezmi a dej jim za mĕ i za sebe."

Kajetán a Sixtus

7. srpna 2018 v 7:56 | dvěTeReziA

Svatý Kajetán

jméno označuje člověka, který pochází z Gaeta (přístav u Tythénského moře), z toho vychází italská forma Gaetano.
Kajetán z Tiene se narodil koncem 15.století v Itálii. Byl hodně vzdělaný, ale knězem se stal až ve 36 letech. Reformoval církev v Itálii.

Sixtus

žil ved 2. nebo 3.stoleti. Druhý papež tohoto jména. Brzy po svém zvolení byl zatčen během bohoslužby a popraven ještě téhož dne.

Čtení z bible na den - Jer a Mt

7. srpna 2018 v 7:29 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - Jeremiáš a Matouš

Jer 30,1-2.12-15.18-22

Jeremiáš dostal od Hospodina tato slova: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Napiš si do knihy všechna slova, která budu k tobě mluvit. Tak praví Hospodin: Nezhojitelná je tvá pohroma, velmi zlá je tvá rána. Není, kdo by se tě ujal, jsou léky pro vřed, ale tvá jizva se nehojí. Zapomněli na tebe všichni tvoji milenci, nestarají se o tebe. Bil jsem tě jak nepřítele krutým trestem pro množství tvých nepravostí, protože jsou četné tvoje hříchy. Co křičíš pro své poranění? Nezhojitelná je tvá bolest? Pro množství tvé nepravosti, protože jsou četné tvoje hříchy, jsem ti to způsobil! Tak praví Hospodin: Hle, změním osud Jakubových stanů, slituji se nad jeho příbytky, na své výšině zas bude vystavěno město, palác bude vybudován na svém starém místě. Chvalozpěv z nich bude znít, hlas jásajících. Rozmnožím je, a nebude jich málo; oslavím je, a nebudou bez vážnosti. Jeho synů bude jak za dávných časů, jeho shromáždění u mě potrvá pevně, trestem stihnu všechny, kdo jej utlačují. Vzejde z něho jeho vladař, povstane kníže z jeho středu. Dovolím mu a přistoupí ke mně. Kdo by se jinak odvážil přiblížit ke mně? - praví Hospodin. Budete mým lidem a já budu vaším Bohem."

Mt 14,22-36

Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Nastal už večer, a byl tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr proti nim. K ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když ho (učedníci) uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil: "Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!" Petr mu odpověděl: "Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě." A on řekl: "Pojď!" Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mě!" Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: "Malověrný, proč jsi pochyboval?" Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: "Jsi opravdu Boží syn." Přeplavili se na druhý břeh a přistáli u Genezareta. Jakmile ho tamější lidé poznali, rozeslali o tom zprávu do celého okolí. Přinášeli mu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli dotknout aspoň střapce jeho šatů. A všichni, kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.

Pavel VI.

6. srpna 2018 v 8:27 | dvěTeReziA

Papež Pavel VI.

Jan Křtitel Montiny, známý světu jako papež Pavel VI., se narodil těsně před začátkem 20.století. Chtěl být novinář, ale nakonec si zvolil duchovní cestu. Začal studoval práva, později filozofii, uměl většinu světových jazyků. Po smrti Jana XXIII. se stal papežem. Zemřel 6.srpna 1978 v Římě.

Svátek proměnění Páně

6. srpna 2018 v 7:03 | dvě TeReziA...

Svátek Proměnění Páně

Tato událost se týká života Ježíše Krista. Lidé, kteří jej následovali, chtěli vědět, kdo vlastně je. Jedni tvrdili, že je Janem Křtitelem, jiní jej označovali za převtělení proroků Jeremjáše nebo Elijáše. Proto Ježíš odvedl své apoštoly Petra, Jakuba a jeho bratra Jana na vysokou horu a zde jim zjevil své velké tajemství. Celá jeho postava byla náhle prozářena jasným světlem, vedle něho se zjevili Mojžíš a Elijáš. Po chvíli promluvil z nebe Bůh a označil Ježíše za svého syna. Když zázrak pominul, požádal Kristus své učedníky, aby o tomto jeho proměnění nikomu nevykládali a čekali, až dojde k jeho zmrtvýchvstání.

Čtení na tento den - Dan, Petr, Mk

Dan 7,9-10.13-14

Viděl jsem, že byly postaveny trůny a stařec velikého věku usedl. Jeho roucho bylo bílé jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho trůn plápolal ohněm, jeho kola - žhoucí oheň. Ohnivý proud vytékal a vycházel od něho, tisíce tisíců mu sloužily, desetitisíce desetitisíců stály před ním, usadil se soudní dvůr a byly otevřeny knihy. Díval jsem se v nočním vidění, a hle - s nebeskými oblaky přicházel (někdo) jako syn člověka, došel až k starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu dána moc, sláva a království a sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc je moc věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.

2 Petr 1,16-19

Milovaní! Když jsme vás poučovali o tom, jak mocný je náš Pán Ježíš Kristus a že zase přijde, nedrželi jsme se v té věci nějakých chytrácky vymyšlených bájí. My jsme přece na vlastní oči viděli jeho velebnost. Neboť přijal od Boha Otce čest a slávu, když o něm vznešená Boží velebnost promluvila tato slova: `To je můj milovaný Syn, v něm já mám zalíbení.' Ten hlas přicházel z nebe a my jsme ho slyšeli, když jsme s ním byli na posvátné hoře. Ale máme něco spolehlivějšího, totiž proroků, a děláte dobře, když na ně dbáte jako na světlo, které svítí na temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.

Mk 9,2-10

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel - žádný bělič na světě by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: "Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?" Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli ustrašeni. Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: "To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!" Když se rozhlédli, najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali o tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená "vstát z mrtvých".

Nedělní čtení - Ex, Žalm, Ef, Jan

5. srpna 2018 v 7:05 | dvě TeReziA...

Nedělní čtení - Ex, Žalm, Ef, Jan

Ex 16,2-4.12-15

Celé společenství synů Izraele reptalo na poušti proti Mojžíšovi a Árónovi. Synové Izraele jim řekli: "Kéž bychom zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedĕli u hrnců masa a jedli chléb dosyta. Vyvedli jste nás na tuto poušť, abyste umořili celé shromáždĕní hladem!" Hospodin řekl Mojžíšovi: "Hle, jako déšť vám sešlu chléb z nebe. Lidé vyjdou a každý den si nasbírají dávku na den. Chci je zkoušet, zda půjdou v mém zákonĕ, nebo ne. Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni jim toto: Kvečeru budete jíst maso a zrána se nasytíte chlebem. Poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh." Když nastal večer, přilétly křepelky a pokryly celý tábor. Zrána padla rosa na tábor kolem dokola. Pokrývka z rosy se rozplynula, a hle - na povrchu pouštĕ bylo cosi drobného, šupinatého, jemného jako jíní na zemi. Když to synové Izraele vidĕli, ptali se navzájem: "Co je to?" - neboť nevĕdĕli, co to je. Mojžíš jim řekl: "To je chléb, který vám Hospodin dává k jídlu."

ŽALM 78

Co jsme slyšeli a poznali, - co nám otcové vyprávĕli, - příštímu pokolení budeme vypravovat - slavné Hospodinovy činy i jeho moc. Poručil mrakům nahoře - a otevřel brány nebes, - seslal na nĕ déšť many, aby se najedli, - a dal jim nebeský pokrm. Človĕk jedl chléb silných, - pokrm jim poslal do sytosti. - Přivedl je do své svaté zemĕ, - k horám, které získala jeho pravice.

Ef 4,17.20-24

Bratři! Říkám vám a zapřísahám vás ve jménu Pánĕ: Nežijte už tak, jak žijí pohané! Jejich smýšlení je neplodné. Takhle jste se tomu přece o Kristu neučili! Vy jste přece o nĕm slyšeli a jako křesťané jste byli poučeni podle pravdy, která je v Ježíšovi, že máte odložit starého človĕka s dřívĕjšími způsoby života, který je chtivý rozkoší a žene se do zkázy. Stále si obnovujte mysl po její duchovní stránce a oblečte človĕka nového, který je stvořen podle Božího vzoru jako skutečnĕ spravedlivý a svatý.

Jan 6,24-35

Když zástup vidĕl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci nejsou na břehu, nasedali do člunů, přijeli do Kafarnaa a hledali Ježíše. Když ho našli na druhé stranĕ moře, zeptali se ho: "Mistře, kdy jsi sem přijel?" Ježíš jim odpovĕdĕl: "Amen, amen, pravím vám: Hledáte mĕ ne proto, že jste vidĕli znamení, ale že jste se dosyta najedli z tĕch chlebů. Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k vĕčnému životu; ten vám dá Syn človĕka. Otec, Bůh, ho osvĕdčil svou pečetí." Zeptali se ho: "Co máme dĕlat, abychom konali skutky Boží?" Ježíš jim odpovĕdĕl: "To je skutek Boží, abyste vĕřili v toho, koho on poslal." Řekli mu: "Jaké tedy ty dĕláš znamení, abychom ho vidĕli a uvĕřili ti? Co konáš? Naši předkové jedli na poušti manu, jak je psáno: 'Chléb z nebe jim dal jíst.'" Ježíš jim odpovĕdĕl: "Amen, amen, pravím vám: Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, ale pravý chléb z nebe vám dává můj Otec; neboť chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život svĕtu." Prosili ho tedy: "Pane, dávej nám ten chléb pořád." Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mnĕ, nebude nikdy hladovĕt, a kdo vĕří ve mne, nebude nikdy žíznit."

Farář z Arsu - Jan Maria Vianney

4. srpna 2018 v 10:06 | dvě TeReziA

Svatý farář z Arsu

narodil se koncem 18.století v selské rodině ve Francii. Dětství prožil v době Francouzské revoluce. Ačkoli nedosáhl potřebného vzdělání, byl vysvěcen na kněze. Z vesnice Ars se stalo vyhledávané místo. Mnoho kněží na něj nevražilo pro jeho oblíbenost.
Pro lidi se vskutku rozdal, když 4. srpna 1859 umíral, bylo jeho tělo již zcela vyčerpané. Stal se vzorem pro všechny duchovní správce
Je patronem farářů.

Čtení na tento den - Jereremiáš a Matouš

4. srpna 2018 v 7:42 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - Jer, Mt

Jer 26,11-16.24

Kněží a proroci pravili nejvyšším úředníkům a všemu lidu: "Tento muž zasluhuje, aby byl odsouzen na smrt, neboť prorokoval proti tomuto městu, jak jste slyšeli na vlastní uši." Jeremiáš řekl úředníkům a všemu lidu: "Hospodin mě poslal, abych prorokoval proti tomuto domu a proti tomuto městu všechna slova, která jste slyšeli. Proto nyní napravte své mravy, své skutky a poslouchejte hlas Hospodina, vašeho Boha, a Hospodinovi bude líto seslat neštěstí, kterým vám hrozil. Já sám jsem ve vašich rukou; naložte se mnou, jak za dobré a za správné uznáváte; vězte však, že zabijete-li mě, nevinnou krví zatížíte sami sebe, toto město i jeho obyvatelstvo, neboť mne k vám opravdu poslal Hospodin, abych mluvil do vašich uší všechna tato slova." Tu řekli úředníci a všechen lid kněžím a prorokům: "Tento muž nezasluhuje, aby byl odsouzen na smrt, protože k nám mluvil ve jménu Hospodina, našeho Boha." Achikam, syn Šafanův, chránil Jeremiáše, aby nebyl vydán do rukou lidu k zabití.

Mt 14,1-12

V ten čas údělný kníže Herodes slyšel vypravovat o Ježíšovi a řekl svým dvořanům: "To je Jan Křtitel! Byl vzkříšen z mrtvých, a proto v něm působí zázračné síly." Herodes dal totiž Jana zatknout, spoutat a zavřít do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, neboť Jan mu vytýkal: "Není ti dovoleno, abys ji měl za ženu!" Nejraději by ho připravil o život, ale bál se lidu, protože ho pokládali za proroka. Když se však slavily Herodovy narozeniny, tančila dcera té Herodiady před hosty. Herodovi se (tak) zalíbila, že jí s přísahou slíbil dát, o cokoli požádá. Ona z návodu své matky řekla: "Dej mně hned na míse hlavu Jana Křtitele." Král se zarmoutil, ale pro přísahu a kvůli hostům nařídil, aby jí vyhověli, a dal Jana ve vězení stít. Jeho hlava byla přinesena na míse a dána dívce a ta ji donesla své matce. Potom přišli jeho učedníci, vzali tělo a pohřbili ho. Pak šli a oznámili to Ježíšovi.

Nikodém

3. srpna 2018 v 7:53 | dvě TeReziA...

Nikodém a Gamaliel

Oba byli Židé a Nikodém byl členem synedria čili sanhedrinu, což byla židovská velerada v Jeruzalémě. Po smrti Ježíše Krista pomáhal Josefovi z Arimatie sejmout jeho zmučené tělo z kříže a pohřbít je do skalní hrobky. To samozřejmě neušlo ve městě pozornosti a mnozí Nikodéma hned napadli, že patří mezi Ježíšovy pokračovatele, a označili jej za buřiče. Následovalo vyloučení z velerady, ale mnohým to bylo málo a prosazovali jeho ukamenování. Nešťastný Nikodém už byl smířen s osudem a čekal na svou smrt. V každém společenství se však vždy najde moudrý člověk, který ještě dokáže utlumit vzduté vášně. V sanhedrinu jím byl jeden z předních členů představenstva Gamaliel. Nikodém měl skutečně veliké štěstí, neboť jeho přímluvce byl navíc největším znalcem zákonů a všemi respektovaný muž. Nikodéma zachránil a ve své spravedlnosti šel ještě dál, neboť později hájil před soudem v Jeruzalémě také apoštoly Petra a Jana.

Lydie

3. srpna 2018 v 7:49 | dvě TeReziA...

Lydie

Jméno má prastaré počátky, dříve se jím označovala země ležící uprostřed západního pobřeží Malé Asie. Pokud se tak jmenovala žena, znamenalo to, že pochází právě z této krajiny. Dnes si připomínáme patronku barvířů, která toto pěkné jméno také nosila. Narodila se na počátku 1. století v Thyatiře (Malá Asie). Podle tradice prý obchodovala s purpurem. Po jednom kázaní sv. Pavla se nechala s celou rodinou pokřtít, a stala se tak první křesťankou ve Filippech (Řecko). V pozdějších letech ze všech sil pomáhala nejrůznějším misionářům. Zemřela asi v polovině 1. století.

Čtení z bible na tento den - Jer a Mt

3. srpna 2018 v 7:23 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - Iz a Mt

Jer 26,1-9

Na počátku vlády judského krále Jehojakima, syna Jošíjáhova, Hospodin mě oslovil: "Tak praví Hospodin: Postav se do nádvoří Hospodinova domu a mluv ke všem judským městům, ze kterých přicházejí lidé, aby se klaněli v Hospodinově domě, všecky řeči, které jsem ti přikázal, abys jim řekl; nevynech ani slovo! Snad poslechnou a odvrátí se každý od svého zlého chování, takže mi bude líto seslat neštěstí, kterým je hodlám stihnout pro jejich zlé skutky. Řekni jim: Tak praví Hospodin: Jestliže mě neposlechnete a nebudete jednat podle mého zákona, který jsem vám dal, nebudete-li poslouchat slova mých služebníků proroků, které k vám ustavičně a usilovně posílám, ale vy je neposloucháte: naložím s tímto domem jako se Silem a toto město vydám jako kletbu všem národům země." Kněží, proroci a všichni lidé slyšeli Jeremiáše, když mluvil tato slova v Hospodinově domě. Když pak Jeremiáš domluvil vše, co mu přikázal Hospodin oznámit všemu lidu, chopili ho kněží, proroci a všechen lid s křikem: "Teď musíš umřít! Proč jsi prorokoval v Hospodinově jménu: Jako Silo bude tento dům a město zpustne, že v něm nebude ani jeden obyvatel!" Všichni lidé v Hospodinově domě se srotili proti Jeremiášovi.

Mt 13,54-58

Ježíš přišel do svého domova a učil v jejich synagoze, takže (lidé) byli celí užaslí a ptali se: "Kde se u něho vzala taková moudrost a ty zázraky? Copak to není syn tesařův? Copak se jeho matka nejmenuje Maria a jeho příbuzní Jakub, Josef, Šimon a Juda? A nežijí mezi námi všechny jeho příbuzné? Kde se tedy to všechno u něho vzalo?" A pohoršovali se nad ním. Ale Ježíš jim řekl: "Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti a ve své rodině." A pro jejich nevěru tam neudělal mnoho zázraků.

Eusebius

2. srpna 2018 v 8:43 | dvě TeReziA...

Eusebius z Vercelli

Tento světec patří k jedněm z nejvýznamnějších obránců křesťanství proti ariánům.
Eusebius se narodil na konci 3. století na ostrově Sardinie. Se svými rodiči odešel do Říma, kde strávil mládí a dostalo se mu vynikajícího vzdělání. Pak přijal kněžské svěcení a nastoupil místo učitele. V roce 340 byl jmenován prvním biskupem severoitalského města Vercelli. Byl to člověk velice pokrokový, přemýšlivý, nebál se experimentovat. Pro svůj klérus zavedl jako první biskup Západu společný život (vita communis). Duchovní žili v poloklášterním společenství.
Eusebiovy dopisy a spisy, které se dochovaly dodnes, dokládají velkou učenost tohoto biskupa, jeho myšlenky jsou v mnohém inspirující i dnes.
Na žádost papeže Liberia se účastní synody v Miláně, na níž je odsouzeno učení Atanáše, patriarchy z Alexandrie. Eusebius s tímto usnesením nesouhlasí, za což je dosti tvrdě vypovězen až do Palestiny.
Teprve za sedm let povolá jeho i další nepohodlné biskupy z vyhnanství císař Iulianus Apostata zpět.
Od roku 363 působil Eusebius opět ve své diecézi ve Vercelli a jako dříve potíral energicky ariánské učení. Od přívrženců arianismu si také mnohé vytrpěl. Podle pozdější legendy se vypráví, že stařičký biskup jimi byl nakonec ukamenován. Zdá se, že tomu tak spíše nebylo, přesto je Eusebius v katolické církvi dodnes uctíván jako mučedník. Ať už zemřel jakkoli, bylo to zřejmě 1. srpna 371 ve Vercelli (Itálie).

Čtení na tento den - Jer a Mt

2. srpna 2018 v 7:56 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - Jer, Mt

Jer 18,1-6

Řeč, kterou promluvil Hospodin k Jeremiášovi: "Vstaň a sejdi do hrnčířova domu a tam uslyšíš má slova." I sešel jsem do hrnčířova domu, a hle - (hrnčíř) pracoval u kruhu. Když se nádoba, kterou dělal rukama z hlíny, nepodařila, uhnětl z ní zase jinou nádobu podle toho, jak se mu zachtělo. Tu mě Hospodin oslovil: "Copak s vámi, izraelský dome, nemohu naložit jako ten hrnčíř? - praví Hospodin. Jako je hlína v ruce hrnčířově, tak jste vy v ruce mé, izraelský dome!"

Mt 13,47-53

Ježíš řekl zástupům: "Nebeské království je podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, (rybáři) ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí. Tak to bude při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Rozuměli jste tomu všemu?" Odpověděli: "Ano." A on jim řekl: "Proto každý učitel Zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré." Když Ježíš skončil tato podobenství, vzdálil se jinam.

Alfons Maria di Liguori

1. srpna 2018 v 7:43 | dvě TeReziA...

Alfons Maria di Liguori

Byl zakladatelem řádu redemptoristů a patří mezi největší morální teology všech dob. Za jeho zásluhy jej papež Pius IX. 23. března 1871 povýšil mezi církevní učitele.
Alfons se narodil na samém konci 17. století v Marinelle u Neapole (Itálie). Od dětství se mu dostalo vynikajícího vzdělání a již ve svých 16 letech se mohl pyšnit doktorským titulem. Stal se z něho sebevědomý advokát a již v 19 letech vedl svůj první a hned úspěšný soudní proces. V roce 1723 prohrál kvůli přehlédnutí banální formality již zcela vyhraný proces. Alfonsovo zděšení neznalo mezí, zhroutil se a 3 dny nic nejedl ani nepil. Ke své práci se již nikdy nevrátil a po náhodné návštěvě nemocnice se rozhodl, že si vybere duchovní cestu. Již v roce 1730 byl vysvěcen na kněze a stal se z něho misionář. V roce 1732 založil řád redemptoristů, který mu přinesl mnoho radosti i starostí. Napsal vynikající práci Morální teologie, která jej zařadila mezi největší církevní osobnosti. Zemřel po velkém tělesném utrpení 1. srpna 1787 v Noceře dei Pagani u Neapole.

Čtení na tento den - Jeremiáš, Mt

1. srpna 2018 v 7:08 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - Jeremiáš, Matouš

Jer 15,10.16-21

Bĕda mnĕ, má matko, že jsi mĕ porodila, abych se hádal a přel s celým svĕtem! Nepůjčil jsem ani mnĕ nikdo nepůjčil, a přece mi všichni zlořečí. Když se nalezla tvá slova, byla mi pokrmem; tvé slovo se mi stalo radostí a potĕšením srdce, protože mám tvé jméno, Hospodine, Bože zástupů! Nesedĕl jsem vesele v kruhu smĕjících se, tvou rukou veden v samotĕ sedím, neboť jsi mĕ naplnil hnĕvem. Proč je má bolest trvalá, má rána beznadĕjná, nechce se zhojit? Budeš mi jako klamavý potok, voda, na kterou není spolehnutí? Proto tak pravil Hospodin: "Vrátíš-li se ke mnĕ, nechám tĕ u sebe a zase mi budeš sloužit; oddĕlíš-li vzácné od braku, budeš zase mými ústy; oni se budou obracet k tobĕ, ale ty se nebudeš obracet k nim. Učiním z tebe tomuto lidu nepřístupnou bronzovou zeď. Když budou bojovat proti tobĕ, nic nezmohou, neboť já jsem s tebou, abych ti pomohl, abych tĕ vysvobodil - praví Hospodin. Vysvobodím tĕ z ruky zločinců, vytrhnu tĕ z dlanĕ násilníků."

Mt 13,44-46

Ježíš řekl zástupům: "Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho človĕk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji."

Čtení na tento den - Jer, Mat

31. července 2018 v 8:06 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - Jer, Mat

Jer 14,17-22

Roňte slzy, mé oči, ve dne v noci bez ustání, neboť velikou pohromou zničena je panna, dcera mého lidu, nezhojitelnou ranou. Vyjdu-li na pole, vidím pobité mečem; vejdu-li do mĕsta, hle - zmoření hladem. Prorok i knĕz jsou vlečeni do neznámé zemĕ. Zavrhl jsi zcela Judu či zošklivila si tvá duše Sión? Proč nás tedy biješ nezhojitelnou ranou? Čekáme blaho - nic dobrého však nepřichází; čekáme čas uzdravení, a hle - zdĕšení! Poznáváme, Hospodine, svoje bezbožnosti i nepravosti svých otců, že jsme zhřešili proti tobĕ. Nedávej nás v potupu pro své jméno, nevydávej v pohanu svůj slavný trůn; rozpomeň se a neruš svou smlouvu s námi! Jsou snad mezi modlami pohanů dárci deštĕ nebo mohou nebesa sama dát přívaly vod? Zda nejsi ty Hospodin, náš Bůh? Ten, v nĕhož doufáme, který to všecko činíš?

Mt 13,36-43

Ježíš rozpustil zástupy a šel domů. Jeho učedníci k nĕmu přistoupili a prosili: "Vylož nám to podobenství o pleveli na poli." Odpovĕdĕl: "Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je Syn človĕka, pole je svĕt. Dobré semeno jsou synové Království, plevel jsou synové (toho) Zlého. Nepřítel, který ho zasel, je ďábel. Žeň je skonání vĕku, ženci jsou andĕlé. Jako se sbírá plevel a spaluje v ohni, tak bude i při skonání vĕku. Syn človĕka pošle své andĕly, ti posbírají z jeho království každé pohoršení a ty, kdo dĕlají nepravosti, a uvrhnou je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípĕní zubů. Tehdy budou spravedliví v království svého Otce zářit jako slunce. Kdo má uši, slyš!"

Svatý Petr Chrysologus

30. července 2018 v 8:22 | dvě TeReziA...

Petr Chrysologus

patří mezi církevní učitele. Narodil se kolem roku 380 ve Forum Cornelii u Imoly (Itálie). Ačkoliv se od něho zachovalo mnoho spisů a 183 kázání, o něm samém toho víme daleko méně. Je to přirozené, protože lidé, kteří nám mají co říci, o sobě příliš nemluví. A naopak. Petr byl vynikající spisovatel a filozof, přitom - při vší hloubce myšlenek a učenosti - byla jeho slova lidová a dostupná každému posluchači. Díky tomu k nám jeho myšlenky hovoří jasně a zřetelně i dnes. Petr zemřel 3. prosince roku 450.

Čtení z bible na tento den - Jer, Mt

30. července 2018 v 8:03 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - Jer, Mt

Jer 13,1-11

Tak mi pravil Hospodin: "Jdi a kup si lněný pás, uvaž si ho kolem beder, ale do vody ho nedávej!" Koupil jsem si tedy pás podle Hospodinova slova a uvázal si ho kolem beder. Hospodin mě oslovil podruhé takto: "Vezmi pás, který sis koupil a máš okolo beder, vstaň, jdi k Eufratu a ukryj ho tam do skalní díry." Odešel jsem tedy a ukryl jsem ho u Eufratu, jak mi přikázal Hospodin. Po mnohých dnech mi Hospodin řekl: "Vstaň, jdi k Eufratu a vezmi odtud pás, který jsem ti přikázal tam ukrýt!" I odešel jsem k Eufratu, kopal jsem a vzal jsem pás z místa, kde jsem ho ukryl, avšak ten pás byl shnilý, takže nebyl k potřebě. Pak mě Hospodin oslovil: "Toto praví Hospodin: `Tak shnije Judova pýcha a veliká pýcha Jeruzaléma; tento zlý lid, který nechce poslouchat má slova a chodí v zatvrzelosti svého srdce, který odešel za cizími bohy, aby jim sloužil a klaněl se jim, bude jako tento pás, který se k ničemu nehodí. Neboť jako se přivazuje pás k bedrům muže, tak jsem k sobě připoutal celý Izraelův i Judův dům - praví Hospodin - aby byli mým lidem, jménem, chválou a slávou, ale neposlechli.'"

Mt 13,31-35

Ježíš předložil zástupům další podobenství: "Nebeské království je jako hořčičné zrno, které člověk vzal a zasel na svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní rostliny a stane se z něho keř, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích." Pověděl jim jiné podobenství: "Nebeské království je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo." To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k nim vůbec nemluvil. Tak se mělo naplnit, co řekl prorok: `Otevřu ústa v podobenstvích, vypovím, co bylo skryté od založení světa.'

Nedělní čtení - Král, Žalm, Ef, Jan

29. července 2018 v 7:44 | dvě TeReziA...

Nedělní čtení - Král, Žalm, Ef, Jan


2 Král 4,42-44

Nĕjaký človĕk přišel z Bál Šališa a přinesl v chlebníku Božímu muži Elizeovi chléb z prvotin, dvacet ječných chlebů a jídlo z rozdrcených čerstvých zrn. Elizeus řekl svému služebníku: "Dej to lidem, ať se najedí!" Služebník mu odpovĕdĕl: "Jak mám tohle dát stovce lidí?" Elizeus řekl: "Dej to lidem, ať se najedí, neboť tak praví Hospodin: Budou jíst, a ještĕ zbude." Dal jim to tedy, najedli se, a ještĕ zbylo podle Hospodinova slova.

ŽALM 145

Ať tĕ chválí, Hospodine, všechna tvá díla - a tvoji zbožní ať tĕ velebí! - Ať vypravují o slávĕ tvého království, - ať mluví o tvé síle. Oči všech doufají v tebe - a ty jim dáváš pokrm v pravý čas. - Otvíráš svou ruku - a sytíš vše živé s laskavostí. Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách - a svatý ve všech svých činech. - Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají, - všem, kdo ho vzývají upřímnĕ.

Ef 4,1-6

Bratři! Povzbuzuji vás já, vĕznĕný pro Pána: Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali: buďte přitom všestrannĕ pokorní, mírní a trpĕliví; snášejte se navzájem v lásce a horlivĕ se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojeni poutem pokoje. Jen jedno je ono tajemné tĕlo, jen jeden Duch a stejnĕ tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech.

Jan 6,1-15

Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského neboli Tiberiadského moře. Šel za ním velký zástup, protože vidĕli znamení, která konal na nemocných. Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se svými učedníky. Bylo krátce před židovskými velikonočními svátky. Když Ježíš pozdvihl oči a uvidĕl, jak k nĕmu přichází velký zástup, řekl Filipovi: "Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?" To však řekl, aby ho zkoušel, protože sám dobře vĕdĕl, co chce udĕlat. Filip mu odpovĕdĕl: "Za dvĕ stĕ denárů chleba jim nestačí, aby se na každého aspoň nĕco dostalo." Jeden z jeho učedníků - Ondřej, bratr Šimona Petra - mu řekl: "Je tu jeden chlapec, ten má pĕt ječných chlebů a dvĕ ryby. Ale co je to pro tolik lidí?" Ježíš řekl: "Postarejte se, ať se lidé posadí!" Bylo pak na tom místĕ mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pĕt tisíc. Potom Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdĕlil je sedícím; stejnĕ i ryby, kolik kdo chtĕl. Když se najedli, řekl učedníkům: "Seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic nazmar!" Sebrali je tedy a bylo to plných dvanáct košů kousků, které po jídle zbyly z pĕti ječných chlebů. Když lidé vidĕli znamení, které udĕlal, říkali: "To je jistĕ ten Prorok, který má přijít na svĕt!" Ježíš poznal, že chtĕjí přijít a zmocnit se ho, aby ho prohlásili za krále. Proto se zase odebral na horu, úplnĕ sám.

Samson

28. července 2018 v 8:24 | dvě TeReziA


Samson

"Šamšu" znamená slunce a patří k nejstarší jménům svĕta.
Biblický Samson mĕl velikou sílu a bohatou hřívu zářivých vlasů. Mĕl ochránit svůj lid před Pelištejci (Filištýnci). Miloval však jednu ženu, Dalilu, a ta ho zradila.

Soudců 16: 1-30

Samson velkou sílu má,
ve vlasech je schovaná.
Ale zradu nečekal
od ženy, kterou miloval.
Když v noci Samson spal,
vlasy mu nepřítel ostřihal.
Samson svou velikou sílu ztratil,
nepřítel ho zajal a oslepil.
Ale vlasy pomalu rostou
a Samson dostal zpĕt svou sílu velkou.
Jednou, když ho přivázali ke sloupům,
zbořil nepřátelům jejich krásný dům.

Soudců 16: 4 - 30

Potom se zamiloval do ženy v Hroznovém úvalu. Jmenovala se Delíla.
přišla k ní pelištejská knížata se žádostí: "Hleď na nĕm vymámit, v čem spočívá jeho veliká síla, jak bychom ho přemohli a spoutali a zneškodnili. Každý z nás ti dá tisíc sto šekelů stříbra."
Delíla tedy naléhala na Samsona: "Prozraď mi přece, v čem spočívá tvá veliká síla a čím tĕ spoutat, abys byl zneškodnĕn?"
Samson jí řekl: "Kdyby mĕ spoutali sedmi syrovými houžvemi, které ještĕ nevyschly, zeslábl bych a byl bych jako kterýkoli človĕk."
Pelištejská knížata jí donesla sedm syrových houžví, které ještĕ nevyschly, a ona ho jimi spoutala.
Přitom u ní v pokojíku na nĕj číhali. Pak křikla na Samsona: "Samsone, jdou na tebe Pelištejci!" Tu zpřetrhal houžve, jako se trhá šňůrka z koudele, když ji sežehne oheň, a nevyšlo najevo, v čem spočívá jeho síla.
Delíla naléhala na Samsona: "Vidíš, jak jsi mĕ obelstil a vykládals mi lži. Teď mi však prozraď, čím bys mohl být spoután."
Odpovĕdĕl jí: "Kdyby mĕ pevnĕ spoutali novými provazy, jichž se dosud nepoužilo, zeslábl bych a byl bych jako kterýkoli človĕk."
I vzala Delíla nové provazy, spoutala ho jimi a křikla na nĕho: "Samsone, jdou na tebe Pelištejci!" Přitom v pokojíku na nĕj číhali. Tu strhal provazy s paží jako nitĕ.
Delíla vyčítala Samsonovi: "I teď jsi mĕ obelstil a vykládáš mi lži. Prozraď mi, čím bys mohl být spoután!" Odpovĕdĕl jí: "Kdybys vpletla mých sedm pramenů vlasů do osnovy."
Učinila tak , upevnila kolíkem a křikla na nĕho: "Samsone, jdou na tebe Pelištejci!" Procitl ze spánku a vytrhl kolík, vratidlo i osnovu.
Zase mu vytýkala: "Jak můžeš říkat: 'Miluji tĕ,' když tvé srdce není při mnĕ! Už třikrát jsi mĕ obelstil a neprozradils mi, v čem je tvá veliká síla."
Když ho po celé dny obtĕžovala svými řečmi a dotírala na nĕho, že z toho byl až k smrti unaven,
otevřel jí své srdce dokořán a řekl jí: "Nikdy se nedotkla mé hlavy břitva, protože jsem od života své matky Boží zasvĕcenec. Kdybych byl oholen, má síla by ode mne odstoupila, zeslábl bych a byl bych jako každý človĕk."
Delíla vidĕla, že jí otevřel své srdce dokořán, a poslala pelištejským knížatům vzkaz: "Tentokrát přijďte, neboť mi otevřel své srdce dokořán." Pelištejská knížata k ní tedy přišla a přinesla s sebou stříbro.
Ona ho uspala na klínĕ, zavolala jednoho muže a dala oholit sedm pramenů vlasů na jeho hlavĕ. Tak se stala příčinou jeho ponížení. Jeho síla od nĕho odstoupila.
Křikla: "Samsone, jdou na tebe Pelištejci!" Procitl ze spánku a pomyslil si: "Dostanu se z toho jako dosud vždycky a pouta setřesu." Nevĕdĕl, že Hospodin od nĕho odstoupil.
Pelištejci se ho zmocnili, vypíchli mu oči a odvlekli ho do Gázy, kde ho spoutali dvojitým bronzovým řetĕzem. Ve vĕzení musel mlít.
Ale vlasy na hlavĕ mu začaly hned po oholení dorůstat.
Pelištejská knížata se shromáždila, aby obĕtovala velkou obĕť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: "Náš bůh nám vydal do rukou Samsona, našeho nepřítele."
Když ho lid vidĕl, vychvaloval svého boha. Volali: "Náš bůh nám vydal do rukou našeho nepřítele, pustošitele naší zemĕ, který mnoho našich skolil."
Rozjařili se a křičeli: "Zavolejte Samsona, ať nám poslouží k nevázaným hrám!" Zavolali tedy Samsona z vĕzení, aby si s ním nevázanĕ pohrávali. Postavili ho mezi sloupy.
Samson požádal mládence, který jej vedl za ruku: "Pusť mĕ, ať mohu ohmatat sloupy, na nichž budova spočívá, a opřít se o nĕ!"
Dům byl plný mužů i žen, byla tam všechna pelištejská knížata. I na střeše bylo na tři tisíce mužů a žen, hodlajících přihlížet nevázaným hrám se Samsonem.
I volal Samson k Hospodinu a prosil: "Panovníku Hospodine, rozpomeň se na mne a dej mi prosím jen ještĕ tentokrát sílu, Bože, abych rázem mohl vykonat na Pelištejcích pomstu za svoje oči!"
Pak Samson pevnĕ objal oba prostřední sloupy, na nichž budova spočívala, a vzepřel se proti nim, proti jednomu pravicí a proti druhému levicí.
A řekl: "Ať zhynu zároveň s Pelištejci!" Napnul sílu, a dům se zřítil na knížata i na všechen lid, který byl v nĕm, takže mrtvých, které usmrtil umíraje, bylo víc než tĕch, které usmrtil zaživa.

BIBLE KRALICKÁ

Potom pak zamiloval ženu v údolí Sorek, jejíž jméno bylo Dalila.
I přišli knížata Filistinská k ní a řekli jí: Oklamej ho a zvĕz, v čem jest síla jeho tak veliká, a jak bychom přemohli jej, abychom svížíce, skrotili jej; tobĕ pak jeden každý z nás dáme tisíc a sto lotů stříbra.
Tedy řekla Dalila Samsonovi: Prosím, oznam mi, v čem jest tak veliká síla tvá, a čím bys svázán a zemdlen býti mohl?
Odpovĕdĕl jí Samson: Kdyby mne svázali sedmi houžvemi surovými, kteréž ještĕ neuschly, tedy zemdlím, a budu jako jiný človĕk.
I přinesli jí knížata Filistinská sedm houžví surových, kteréž ještĕ neuschly, a svázala ho jimi.
(V zálohách pak nastrojeni byli nĕkteří u ní v komoře.) I řekla jemu: Filistinští na tĕ, Samsone. A on roztrhl houžve, jako by přetrhl nit koudelnou, přistrče k ohni, a není poznána síla jeho.
Tedy řekla Dalila Samsonovi: Aj, oklamals mne a lživĕ jsi mi mluvil. Prosím, oznam mi nyní, čím bys mohl svázán býti?
Kterýž odpovĕdĕl jí: Kdyby mne tuze svázali novými provazy, jimiž by ještĕ nic dĕláno nebylo, tedy zemdlím a budu jako kdokoli jiný z lidí.
I vzala Dalila provazy nové a svázala ho jimi, a řekla jemu: Filistinští na tĕ, Samsone. (Zálohy pak nastrojeny byly v komoře.) I roztrhl je na rukou svých jako nitku.
Tedy řekla Dalila Samsonovi: Až dosavad jsi mne svodil, a mluvils mi lež. Povĕziž mi, čím bys svázán býti mohl. Odpovĕdĕl jí: Kdybys přivila sedm pramenů z vlasů hlavy mé k vratidlu tkadlcovskému.
Což učinivši, zarazila hřebem, a řekla jemu: Filistinští na tĕ, Samsone. A procítiv ze sna svého, vytrhl hřeb, osnovu i s vratidlem.
Opĕt řekla jemu: Kterak ty pravíš: Miluji tĕ, ponĕvadž srdce tvé není se mnou? Již jsi mne potřikrát oklamal a neoznámils mi, v čem jest tak veliká síla tvá.
Když tedy trápila jej slovy svými každého dne, a obtĕžovala jej, umdlena jest duše jeho, jako by již mĕl umříti.
I otevřel jí cele srdce své a řekl jí: Břitva nevešla nikdy na hlavu mou, nebo Nazarejský Boží jsem od života matky své. Kdybych oholen byl, odešla by ode mne síla má, a zemdlel bych a byl jako jiný človĕk.
Viduci pak Dalila, že by cele otevřel jí srdce své, poslala a zavolala knížat Filistinských tĕmi slovy: Poďte ještĕ jednou, nebo otevřel mi cele srdce své. Tedy přišli knížata Filistinská k ní, nesouce stříbro v rukou svých.
I uspala ho na klínĕ svém a povolala holiče, i dala oholiti sedm pramenů vlasů hlavy jeho. I počala jím strkati, když odešla od nĕho síla jeho.
A řekla: Filistinští na tĕ, Samsone. Procítiv pak ze sna svého, řekl: Vyjdu jako i prvé, a probiji se skrze nĕ. Nevĕdĕl však, že Hospodin odstoupil od nĕho.
Tedy javše ho Filistinští, vyloupili mu oči, a dovedše ho do Gázy, svázali jej dvĕma řetĕzy železnými. A mlel v domĕ vĕzňů.
Potom počaly mu vlasy na hlavĕ odrostati po oholení.
Knížata pak Filistinská shromáždili se, aby obĕtovali obĕt velikou bohu svému Dágonovi a aby se veselili; nebo řekli: Dalť jest bůh náš v ruce naše Samsona nepřítele našeho.
A když uzřel jej lid, chválili boha svého; nebo pravili: Dalť jest bůh náš v ruce naše nepřítele našeho a zhoubce zemĕ naší, kterýž mnohé z našich zmordoval.
I stalo, když se rozveselilo srdce jejich, že řekli: Zavolejte Samsona, aby kratochvílil před námi. Tedy povolali Samsona z domu vĕzňů, aby hral před nimi; i postavili ho mezi sloupy.
Nebo řekl Samson pacholeti, kteréž ho za ruku vodilo: Přiveď mne, ať mohu omakati sloupy, na nichž dům stojí, a zpodepříti se na nĕ.
Dům pak plný byl mužů a žen, a byla tam všecka knížata Filistinská, ano i na vrchu okolo tří tisíc mužů a žen, kteříž dívali se, když Samson hral.
I volal Samson k Hospodinu, a řekl: Panovníče Hospodine, prosím, rozpomeň se na mne, a posilni mne, žádám, toliko aspoň jednou, ó Bože, abych se jednou pomstíti mohl za své obĕ oči nad Filistinskými.
Objav tedy Samson oba sloupy prostřední, na nichž dům ten stál, zpolehl na nĕ, na jeden pravou a na druhý levou rukou svou.
Potom řekl Samson: Nechť umře život můj s Filistinskými. A nalehl silnĕ, i padl dům na knížata a na všecken lid, kterýž byl v nĕm; i bylo mrtvých, kteréž pobil on umíraje, více než tĕch, kteréž pobil, živ jsa.

Čtení na tento den - Jer a Mt

28. července 2018 v 8:05 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - Jer, Mt

Jer 7,1-11

Řeč, kterou promluvil Hospodin k Jeremiášovi: "Postav se do brány Hospodinova domu a volej tam tato slova: Slyšte Hospodinovo slovo, všichni Judovci, vy, kteří vcházíte tĕmito branami, abyste se klanĕli Hospodinu! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Napravte své chování a skutky, a dám vám přebývat na tomto místĕ. Nespoléhejte se na klamná slova: Je to chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův! Neboť když své jednání a skutky napravíte, když budete uplatňovat ve vzájemných sporech spravedlnost, když nebudete utiskovat přistĕhovalce, sirotky a vdovy, když nebudete na tomto místĕ vylévat nevinnou krev, když nebudete na svou vlastní škodu chodit za cizími bohy, budu s vámi přebývat na tomto místĕ, v zemi, kterou jsem dal vašim otcům, od vĕků až na vĕky. Vy však skládáte svou nadĕji v klamné řeči, z kterých nemáte užitek. Kradete, zabíjíte, cizoložíte, křivĕ přísaháte, obĕtujete Bálům, chodíte za cizími bohy, které neznáte, a pak přicházíte, předstupujete přede mĕ v tomto domĕ, který má moje jméno, a říkáte: `Jsme v bezpečí', abyste dál dĕlali všecky tyto ohavnosti. Což pokládáte tento dům, který má moje jméno, za lupičské doupĕ? Pak i já budu na nĕj tak pohlížet" - praví Hospodin.

Mt 13,24-30

Ježíš předložil zástupům jiné podobenství: "Nebeské království je podobné človĕku, který nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a odešel. Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, tehdy se ukázal i plevel. Tu přišli služebníci k hospodáři a řekli mu: `Pane, copak jsi nenasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel?' On jim odpovĕdĕl: `To udĕlal nepřítel.' A služebníci mu řekli: `Máme jít a (plevel) sesbírat?' On však řekl: `Ne. Jinak byste při sbírání plevele mohli s ním vytrhat i pšenici. Nechte obojí spolu růst až do žní - a o žních řeknu žencům: Nejprve seberte plevel a svažte ho do snopků k spálení, ale pšenici shromáždĕte do mé stodoly.'"

Čtení na tento den - Jer, Mt

27. července 2018 v 15:09 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - Jer, Mt

Jer 3,14-17

Vraťte se zase, odpadlí synové - praví Hospodin - neboť já jsem váš Pán a vezmu vás, třebas po jednom z města a po dvou z rodiny, a uvedu vás na Sión. Dám vám pastýře podle svého srdce a budou vás pást rozumně a moudře. Až se pak rozmnožíte a vzrostete v zemi, za těch dnů - praví Hospodin - nebude se již mluvit o Hospodinově arše úmluvy. Nikomu nepřijde na mysl, nikdo na ni nevzpomene, nebudou ji postrádat ani znovu zhotovovat. Tehdy se bude nazývat Jeruzalém Hospodinovým trůnem. Tam se shromáždí všechny národy v Hospodinově jménu, nebudou již chodit v zatvrzelosti svého zkaženého srdce.

Mt 13,18-23

Ježíš řekl svým učedníkům: "Vy tedy poslyšte, jaký je (smysl) podobenství o rozsévači. Když někdo slyší slovo o (Božím) království a nechápe, přijde ten Zlý a obere ho o to, co bylo v jeho srdci zaseto: to je ten, u kterého bylo zaseto na okraj cesty. Na skalnatou půdu bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a hned ho s radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen a je nestálý. Když pak pro to slovo nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadne. Do trní bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší, ale světské starosti a záliba v bohatství slovo udusí, takže zůstane bez užitku. Do dobré půdy bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a chápe, takže přináší užitek; a vydá jeden stonásobný, druhý šedesátinásobný, jiný třicetinásobný."

Jakub Spravedlivý, Mladší, Starší

27. července 2018 v 14:35 | dvě TeReziA

Jakub Spravedlivý

BIBLE - NOVÝ ZÁKON: Jakub, bratr Páně
Jakub vedl jednu z jeruzalémských synagóg, byl prvním jeruzalémským biskupem a ve druhé polovině prvního století našeho letopočtu byl ukamenován.

JAKUB MLADŠÍ

BIBLE - NOVÝ ZÁKON: syn Alfeův
Podle legendy byl svým vzhledem podobný Ježíšovi.
O jeho mučednické smrti podává informaci židovský historik Josefus Flavius ve svých Židovských starožitnostech napsaných v Římě koncem prvního století našeho letopočtu.
PATRON: cukrářů, kramářů, paštikářů, kloboučníků
ATRIBUTY: valchářská tyč, kamení, kyj, kniha, svitek

JAKUB STARŠÍ

BIBLE - NOVÝ ZÁKON: syn Zebedeův
Jakubův bratr byl Jan a pro jejich výbušnou povahu se jim říkalo "synové hromu". Jakub Starší byl popraven v polovině prvního století našeho letopočtu.
PATRON: poutníků, bojovníků, dělníků, lékárníků; na ochranu před revmatismem
ATRIBUTY: kniha, svitek evangelia, svatojakubská mušle

Svátek svatého Jakuba

27. července 2018 v 14:33 | dvě TeReziA...

Svátek sv. Jakuba

2 Kor 4,7-15

Bratři! Poklad (víry) máme v nádobĕ hlinĕné. To proto, aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu, a ne nám. Ze všech stran se na nás valí trápení, ale nesoužíme se. Býváme bezradní, ale ne zoufalí. Býváme pronásledováni, ale ne opuštĕni. Býváme sráženi k zemi, ale ne zničeni. Stále prožíváme na svém tĕle Ježíšovo umírání, aby i Ježíšův život byl patrný na našem tĕle. Tak jsme my zaživa stále vydáváni na smrt pro Ježíše, aby i Ježíšův život byl patrný na našem smrtelném tĕle. A tak v nás pracuje smrt, ale ve vás život. Protože máme téhož ducha víry, jak je řečeno v Písmu: 'Uvĕřil jsem, a proto jsem mluvil', vĕříme i my, a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a společnĕ s vámi nás postaví před nĕho. Všecko se to přece dĕje pro vás: čím více se totiž rozmnoží milost, tím vĕtší počet lidí bude potom projevovat vdĕčnost k Boží oslavĕ.

Mt 20,20-28

K Ježíšovi přistoupila matka Zebedeových synů se svými syny a padla mu k nohám, aby ho o nĕco požádala. Zeptal se jí: "Co si přeješ?" Odpovĕdĕla mu: "Poruč, aby tito dva moji synové zasedli jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici v tvém království." Ježíš na to řekl: "Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já budu pít?" Odpovĕdĕli: "Můžeme." Řekl jim: "Můj kalich sice pít budete, ale udĕlovat místa po mé pravici a levici není má vĕc, ta místa patří tĕm, kterým jsou připravena od mého Otce." Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na ty dva bratry. Ježíš si je však zavolal a řekl: "Víte, že panovníci tvrdĕ vládnou nad národy a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtĕl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtĕl být mezi vámi první, ať je vaším otrokem. Vždyť ani Syn človĕka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny."

Nedělní čtení - Jer, Žalm, Ef, Mk

22. července 2018 v 8:11 | dvě TeReziA...

Nedĕlní čtení - Jer, Žalm, Ef, Mk

Jer 23,1-6

Bĕda pastýřům, kteří ničí a rozptylují stádo, které pasu - praví Hospodin. Proto praví Hospodin, Bůh Izraele, o pastýřích, kteří pasou můj lid: Vy jste rozptýlili mé stádo a rozehnali jste ho, nestarali jste se o nĕ; proto já se postarám o vás pro špatnost vašich skutků - praví Hospodin. Já sám shromáždím zbytky svého stáda ze všech zemí, kam jsem ho vyhnal, a přivedu je nazpĕt na jejich luhy, porostou a rozmnoží se. Vzbudím nad nimi pastýře, kteří je budou pást, nebudou se již bát ani strachovat, už se neztratí - praví Hospodin. Hle, blíží se dni - praví Hospodin - kdy vzbudím Davidovi spravedlivý výhonek, krále, který bude panovat moudře a konat právo a spravedlnost na zemi. Za jeho dnů dojde Juda spásy a Izrael bude bydlet v bezpečí. To je jméno, kterým ho budu nazývat: "Hospodin je naše spravedlnost".

ŽALM 23

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, - dává mi prodlévat na svĕžích pastvinách, - vodí mĕ k vodám, kde si mohu odpočinout. - Občerstvuje mou duši. Vede mĕ po správných cestách - pro svoje jméno. - I kdybych šel temnotou rokle, - nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. - Tvůj kyj a tvá hůl, - ty jsou má útĕcha. Prostíráš pro mĕ stůl - před zraky mých nepřátel, - hlavu mi mažeš olejem, - má číše přetéká. Štĕstí a přízeň mĕ provázejí - po všechny dny mého života, - přebývat smím v Hospodinovĕ domĕ - na dlouhé, předlouhé časy.

Ef 2,13-18

Bratři! Protože jste nyní spojeni s Kristem Ježíšem, vy, kteří jste kdysi byli vzdálení, stali jste se blízkými Kristovou krví. Jen on je náš pokoj: obĕ dvĕ části - (židy i pohany) - spojil vjedno a zboural přehradu, která je dĕlila, když na svém tĕle zrušil příčinu nepřátelství, která záležela v Zákonĕ s jeho příkazy a ustanoveními. Tak vytvořil ve své osobĕ z tĕchto dvou částí jediného nového človĕka, a tím zjednal pokoj a kří- žem usmířil obĕ strany s Bohem v jednom tĕle, aby tak sám na sobĕ udĕlal konec onomu nepřátelství. A pak přišel a zvĕstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, i tĕm, kteří byli blízko, neboť skrze nĕho máme my i vy přístup k Otci v jednom Duchu.

Mk 6,30-34

Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dĕlali a učili. Řekl jim: "Pojďte i vy nĕkam na opuštĕné místo a trochu si odpočiňte." Pořád totiž přicházelo a odcházelo tolik lidí, že nemĕli čas ani se najíst. Odjeli tedy lodí na opuštĕné místo, aby tam byli sami. Mnozí je vidĕli odjíždĕt a poznali jejich úmysl. Ze všech mĕst se tam pĕšky sbĕhli a byli tam před nimi. Když Ježíš vystoupil, uvidĕl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je poučovat o mnoha vĕcech.

Čtení na tento den - Mich, Mt

21. července 2018 v 7:50 | dvě TeReziA...

Čtení z bible na tento den - Mich, Mt

Mich 2,1-5

Běda těm, kdo myslí na nepravost a na svých ložích osnují zlo! Za ranního svitu ho provádějí, neboť mají k tomu moc. Zatouží po polích, a uloupí je, (zatouží) po domech, a vezmou si je. Utlačují muže i jeho rodinu, majitele i jeho majetek. Proto tak praví Hospodin: "Hle, já připravuji tomuto rodu neštěstí, z něhož nevytáhnete své šíje; nebudete chodit pyšně, neboť doba je zlá. V ten den se o vás bude říkat posměškem, žalozpěv se bude zpívat: Zbaveni jsme všeho, podíl mého lidu se měří provazem, nikdo mu ho nedává nazpět; naše pole se rozdělují těm, kdo nás vyhánějí. Proto nebudeš mít nikoho, kdo by ti losem určil podíl v Hospodinově shromáždění."

Mt 12,14-21

Farizeové se radili, jak by Ježíše zahubili. Protože to Ježíš věděl, odebral se odtamtud. Mnoho jich šlo za ním a všechny uzdravil. Ale nařídil jim, aby ho nerozhlašovali. Tak se mělo naplnit, co řekl prorok Izaiáš: `Hle, můj služebník, kterého jsem si vyvolil, můj milovaný, v němž jsem našel zalíbení! Vložím na něho svého Ducha, aby hlásal právo národům. Nebude se hádat ani křičet, na ulici nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, až dopomůže právu k vítězství. A v jeho jménu budou národy doufat.'

Čtení na tento den - Iz a Mt

20. července 2018 v 7:41 | dvě TeReziA...

Čtení z bible na tento den - Iz, Mt


Iz 38,1-6.21-22.7-8

(Král) Ezechiáš se roznemohl k smrti. Přišel k němu prorok Izaiáš, syn Amosův, a řekl mu: "Tak praví Hospodin: `Učiň pořízení o svém domě, neboť zemřeš a nebudeš živ.'" Tu se Ezechiáš obrátil tváří ke stěně a modlil se k Hospodinu: "Ach, Hospodine, rozpomeň se přece, že jsem žil věrně a s celým srdcem v tvé službě. Dělal jsem, co ti bylo milé!" A Ezechiáš propukl v hlasitý pláč. Tu Hospodin oslovil Izaiáše a řekl: "Jdi a řekni Ezechiášovi: `Tak praví Hospodin, Bůh Davida, tvého otce: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy. Nuže, přidám k tvému věku (ještě) patnáct let. Z moci asyrského krále vysvobodím tebe i toto město a ochráním ho.'" Izaiáš poručil vzít koláč z fíků a namazat jím vřed, aby se (král) uzdravil. Ezechiáš řekl: "Jaké je znamení, že budu moci vstoupit do Hospodinova domu?" Izaiáš odpověděl: "Toto ti bude znamením od Hospodina, že Hospodin vyplní, co slíbil: `Hle, vrátím stín po stupních, po kterých sešel na Achazových slunečních hodinách, zpět o deset stupňů.'" A slunce se vrátilo o deset stupňů, po nichž sestoupilo.

Mt 12,1-8


V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci měli hlad, a proto začali trhat klasy a jíst. Farizeové to uviděli a řekli mu: "Hle, tvoji učedníci dělají, co se v sobotu dělat nesmí!" On však jim odpověděl: "Nečetli jste, co udělal David, když měl hlad on i jeho družina? Jak vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby, které nesměl jíst ani on, ani jeho družina, ale jen kněží? Nebo nečetli jste v Zákoně, že v sobotu kněží v chrámě porušují sobotu, a (přece) jsou bez viny? Říkám vám, že zde je (někdo) víc než chrám! Kdybyste věděli, co znamená: `Milosrdenství chci, a ne oběť', neodsuzovali byste nevinné. Neboť Syn člověka je pánem nad sobotou."

Makrina Mladší

19. července 2018 v 8:24 | dvě TeReziA...

Makrina Mladší

se narodila v Caesareji v prní polovině 4. století. V mládí prý byla zasnoubena mladému právníkovi, po jeho smrti se věnovala jenom rodině. Především vychovávala své mladší bratry (pozdější svaté) Basila, Řehoře Nysského a Petra ze Sebaste. Po své ovdovělé matce sv. Emmelii se stala představenou malé komunity na řece Iris v Pontu. Její životopis sepsal její bratr Řehoř, který byl u ní v hodině její smrti. Je nazývána "Mladší" pro rozlišení od své babičky sv. Makriny Starší, která spolu se svým manželem mnoho vytrpěla za pronásledování křesťanů za císaře Galeria.

Čtení z bible na tento den - Iz, Mt

19. července 2018 v 8:07 | dvě TeReziA...

Čtení z bible na tento den - Iz, Mt

Iz 26,7-9.12.16-19

Stezka spravedlivého je přímá, spravedlivému rovnáš cestu. Ano, čekáme na tebe, jak budeš soudit, Hospodine, tvé jméno a vzpomínka na tebe jsou touhou duše. Svou duší po tobě toužím v noci, ale i v duchu tě hledám svým srdcem. Až zazáří tvé rozsudky na zemi, naučí se spravedlnosti obyvatelé světa. Hospodine, uděl nám pokoj, neboť i všechny naše skutky jsou tvým dílem. Hospodine, v úzkosti tě hledali, mumlali zaříkání, když je (stíhal) tvůj trest. Jako těhotná žena, když se blíží k porodu, svíjí se a v bolestech křičí, tak jsme byli před tebou, Hospodine. Počali jsme a jako k porodu jsme pracovali, a porodili jsme vítr; nepřinesli jsme zemi spásu, nenarodili se obyvatelé pro svět. Ožijí tvoji mrtví, moji pobití vstanou. Vzbuďte se a zajásejte, obyvatelé prachu. Tvá rosa je rosou světla, země zrodí stíny.

Mt 11,28-30

Ježíš se ujal slova a řekl: "Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží."

Čtení na tento den - Izaiáš, Matouš

18. července 2018 v 7:55 | dvě TeReziA...

Čtení z bible na tento den - Iz, Mt

Iz 10,5-7.13-16

Toto praví Hospodin: "Bĕda Assurovi, metle mé zlosti a holi, která je v mé ruce, (je to) můj hnĕv! Na bezbožný národ ho posílám, proti národu, na který se hnĕvám, poroučím mu jít, aby naloupil lup, aby ukořistil kořist a zdeptal ho jako bláto na ulici. (Assur) však tak nesoudí, jeho srdce tak nesmýšlí, ale zkázu má ve své mysli, mnoho národů chce zničit." (Asyrský král) totiž řekl: "Dokázal jsem to svou silnou rukou, svou moudrostí, neboť jsem chytrý; zrušil jsem hranice národů, jejich poklady uloupil a jako všemocný jsem svrhl ty, kdo sídlili na výšinách. Jak hnízdo našla má ruka poklady národů; jako se sbírají opuštĕná vejce, tak jsem zabral celou zemi a nikdo nemohl hnout křídlem ani otevřít ústa a pípnout." Smí se chlubit sekera před tím, kdo jí seká? Smí se honosit pila před tím, kdo ji tahá? Jako by hůl mohla mávat tím, kdo ji zdvihá, jako by prut mohl zdvihnout toho, kdo není dřevem! Proto pošle Pán, Hospodin zástupů, na jeho vykrmené (vojáky) úbytĕ, oheň vzplane požárem pod jeho slávou.


Mt 11,25-27

Ježíš se ujal slova a řekl: "Velebím tĕ, Otče, Pane nebe a zemĕ, že když jsi tyto vĕci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit."

Čtení na tento den - Izaiáš, Mt

17. července 2018 v 7:52 | dvě TeReziA...

Čtení z bible na tento den - Iz, Mt

Iz 7,1-9

Za dnů Achaza, syna Jotama, který byl synem Uzijáha, judského krále, vytáhl Resin, král aramejský, a Pekach, syn Remaljáhův, král izraelský, proti Jeruzalému do boje, ale nemohli ho dobýt. Davidův dům dostal zprávu: Aramejci táboří v Efraimsku. Tu se zachvělo (královo) srdce i srdce jeho lidu, jako se chvějí stromy v lese větrem. Hospodin řekl Izaiášovi: "Jdi naproti Achazovi, ty a tvůj syn Šearjašub, na konec vodovodu horního rybníka na cestu u valchářova pole a řekneš mu: Hleď zůstat klidný a neboj se, neklesej na mysli před těmito dvěma kousky čadících oharků, před Resinem, zuřícím hněvem, a Aramejci a před synem Remaljáhovým, poněvadž se proti tobě spikli Aramejci s Efraimity a synem Remaljáhovým a řekli: `Potáhneme na Judsko, naženeme mu hrůzu, obsadíme ho a uděláme tam králem Tabealova syna.' Tak praví Pán, Hospodin: Nezdaří se to, nestane se to! Hlavou Aramejska je Damašek a hlavou Damašku je Resin (ještě šedesát pět let, a přestane Efraim být národem). Hlavou Efraimska je Samaří a hlavou Samaří je Remaljáhův syn. Jestliže neuvěříte, neobstojíte."

Mt 11,20-24

Ježíš začal vytýkat městům, ve kterých se stalo nejvíc jeho zázraků, že se neobrátila: "Běda tobě, Chorazine, běda tobě, Betsaido! Kdyby se staly v Tyru a Sidónu takové zázraky jako u vás, už dávno by dělali pokání v žínici a v popelu. Ale to vám říkám: Tyru a Sidónu bude v soudný den lehčeji než vám. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do pekla klesneš! Kdyby se v Sodomě staly ty zázraky, které se staly v tobě, zůstala by až do dneška. Ale říkám vám: Sodomské zemi bude v soudný den lehčeji než tobě."

Svátek panny Marie Karmelské

16. července 2018 v 8:54 | dvě TeReziA...

Svátek Panny Marie Karmelské


V tomto jméně je připomínána hora Karmel v Palestině. Slovo karmel se překládá jako "zahrada" nebo "sad". A skutečně, na tomto místě uprostřed pouště rostl háj staletých libanonských cedrů a dubů. Tato hora byla uctívána již od pravěku. Prastarý izraelský prorok Elijáš zde oprášil dávný kamenný oltář a od raných křesťanských dob je toto místo zasvěceno Panně Marii. Španělé jí říkali Nuestra Se_ora del Carmel nebo také del Carmen. Už v minulých staletích býval mariánský kult silný, ale jméno Marie se dlouho nestávalo běžným. Teprve doba barokní z něj učinila jméno nejčastěji užívané. Právě ve Španělsku bylo tak často udělované, že zde museli přistoupit k rozlišení různými přívlastky. A tak vznikla z Panny Marie Carmelské - Carmen, z Panny Marie Bolestné - Dolores a z Panny Marie Chránící vykupování otroků - Mercedes.

Čtení na tento den - Iz, Matouš

16. července 2018 v 7:48 | dvě TeReziA...

Čtení z bible na tento den - Iz, Mt

Iz 1,10-17

Slyšte Hospodinovo slovo, sodomská knížata, poslechnĕte příkaz našeho Boha, gomorský lide! Nač je mi množství vašich obĕtí? - praví Hospodin. Už mám dost žertev beranů a tuku krmných telat; v krvi býčků, beránků a kozlů nemám zalíbení. Když ke mnĕ přicházíte, kdo to od vás žádá, abyste vyšlapávali má nádvoří? Nenoste už nicotné obĕti; kadidlo je mi odporné, novoluní, soboty, shromáždĕní (nesnesu), nesnesu bezbožnost při svaté schůzce. Vaše novoluní a svátky nenávidím z duše, jsou mi břemenem, s únavou je snáším. Když vztahujete své ruce (k modlitbĕ), zakrývám své oči před vámi; když se ještĕ víc modlíte, ani neposlouchám. Vaše ruce jsou plné krve! Umyjte se čistĕ! Odstraňte své špatné skutky pryč z mých očí; přestaňte jednat zle, učte se jednat dobře: hledejte spravedlnost, přispĕjte utlačenému, sirotku pomozte k právu, zastaňte se vdovy!

Mt 10,34 - 11,1

Ježíš řekl svým apoštolům: "Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel rozdvojit `syna s otcem, dceru s matkou a snachu s tchyní: lidé z vlastní rodiny se s človĕkem znepřátelí'. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mĕ hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mĕ hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mĕ, není mĕ hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mĕ, nalezne ho. Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mĕ poslal. Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane odmĕnu jako prorok; kdo se ujme spravedlivého, že je to spravedlivý, dostane odmĕnu jako spravedlivý; kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z tĕchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím vám: nepřijde o svou odmĕnu." Když Ježíš skončil toto poučování svých dvanácti učedníků, šel odtamtud dál, aby učil a kázal po tamĕjších mĕstech.

Svatý Bonaventura

15. července 2018 v 6:34 | dvě TeReziA

Svatý Bonaventura

žil ve 13.století. Byl italský františkánský filozof a teolog. Jméno Bonaventura mu dal František z Assisi.
Patron: dětí, františkánů, teologů, dělníků.
Atributy: kříž, ze kterého vyrůstají listy, květy nebo plody, někdy anděl, hostie nebo monstrance, zobrazován jako mnich, kardinál, biskup

Nedělní čtení - Am, Žalm, Ef, Mk

15. července 2018 v 6:31 | dvě TeReziA...

Nedělní čtení z bible - Am, Žalm, Ef, Mk

Am 7,12-15

Amasjáh, knĕz v Betelu, řekl Amosovi: "Vidoucí, seber se a uteč do judské zemĕ, tam se živ a tam prorokuj! V Betelu už prorokovat nesmíš, neboť zde je králova svatynĕ a říšský chrám." Amos odpovĕdĕl Amasjáhovi: "Nejsem prorok ani prorocký učedník, jsem pastýř a pĕstitel smokvoní. Hospodin mĕ vzal od stáda a řekl mi: 'Jdi a prorokuj mému izraelskému lidu!'"

ŽALM 85

Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: - jistĕ mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. - Jistĕ je blízko jeho spása tĕm, kteří se ho bojí, - aby sídlila jeho velebnost v naší zemi. Milosrdenství a vĕrnost se potkají, - políbí se spravedlnost a pokoj. - Vĕrnost vypučí ze zemĕ, - spravedlnost shlédne z nebe. Hospodin též popřeje dobro - a naše zemĕ vydá plody. - Spravedlnost bude ho předcházet - a spása mu půjde v patách.

Ef 1,3-14

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v nĕm si nás vyvolil ještĕ před stvořením svĕta, abychom byli před ním svatí a neposkvrnĕní v lásce; ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho dĕti skrze Ježíše Krista. To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu. V nĕm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštĕní hříchů pro jeho nesmírnou milost, kterou nám tak bohatĕ projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí: seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil, až se naplní čas pro dílo spásy: že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi. A skrze nĕho jsme se stali Božím majetkem, jak jsme k tomu byli předem určeni úradkem toho, který vše působí podle rozhodnutí své vůle. Tak máme sloužit k tomu, aby se šířila chvála o jeho božské velebnosti, my, kteří jsme už dříve kladli své nadĕje do Mesiáše. Skrze nĕho se dostalo i vám potvrzení od slíbeného Ducha svatého, když jste přijali slovo pravdy, radostnou zvĕst o své spáse, a když jste v nĕho uvĕřili. Duch je zárukou, že nám jednou připadne dĕdictví. Tak se dovrší naše vykoupení, protože si nás Bůh získal jako svůj majetek, abychom sloužili ke chvále jeho božské velebnosti.

Mk 6,7-13

Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty. Řekl jim: "Když přijdete nĕkam do domu, zůstávejte tam, dokud se odtamtud nevydáte zase dál. Když vás však na nĕkterém místĕ nepřijmou a nebudou vás chtít slyšet, při odchodu odtamtud si vytřeste prach ze svých nohou na svĕdectví proti nim." Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyhánĕli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.

Čtení na tento den - Iz, Mt

14. července 2018 v 6:23 | dvě TeReziA...

Čtení z bible na tento den - Iz, Mt

Iz 6,1-8

Toho roku, kdy zemřel král Uzijáh, vidĕl jsem sedĕt Pána na vysokém a vznešeném trůnu, lem jeho (roucha) naplňoval svatyni. Nad ním stáli serafové. Každý mĕl šest křídel: dvĕma si zastíral tvář, dvĕma si zastíral nohy a dvĕma létal.Jeden volal na druhého: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá zemĕ je plná jeho slávy." Čepy prahů se chvĕly tímto voláním a dům se naplnil dýmem. Tu jsem zvolal: "Bĕda mnĕ, je se mnou konec! Vždyť jsem človĕk nečistých rtů, mezi lidem nečistých rtů bydlím, a Krále, Hospodina zástupů, jsem vidĕl svýma očima!" Tu ke mnĕ přiletĕl jeden ze serafů, v ruce mĕl rozžhavený kámen, který vzal kleštĕmi z oltáře. (Tím) se dotkl mých úst a řekl: "Hle, dotklo se to tvých úst, zmizí tvá nepravost, bude smyt tvůj hřích!" Pak jsem slyšel hlas Pánĕ, jak praví: "Koho mám poslat, kdo nám půjde?" Řekl jsem: "Zde jsem, mne pošli!"

Mt 10,24-33

Ježíš řekl svým apoštolům: "Není žák nad učitele ani služebník nad svého pána. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a služebník jako jeho pán. Když nazvali Belzebubem hospodáře, čím spíše jeho lidi! Proto se jich nebojte! Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmĕ, povĕzte na svĕtle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech! A nebojte se tĕch, kdo zabíjejí tĕlo duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tĕlo. Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vĕdomí vašeho Otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavĕ. Nebojte se tedy: Máte vĕtší cenu než všichni vrabci. Ke každému, kdo se ke mnĕ přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mĕ před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi."

Blahoslavený Hroznata

14. července 2018 v 6:14 | dvě TeReziA

Blahoslavený Hroznata

byl český šlechtic. Syn Hroznatovce Sezimy, číšníka královny Judity. Blahoslavený Hroznata založil premonstrátské kláštery. Zemřel začátkem 13.století ve vězení, kde zemřel hlady, protože nechtěl zaplatit výkupné.

Svatý Benedikt

11. července 2018 v 7:43 | dvě TeReziA

Svatý Benedikt

se narodil koncem 5.století v Nursii v Itálii. Měl v úctě pannu Marii a s její pomocí si zachoval neporušené srdce. Založil klášter Monte Cassino, kde uvedl v život svá řeholní pravidla. Stal se zakladatelem západního řeholního hnutí. Podpírán svými žáky zemřel ve stoje v polovině 6.století.

Atributy: benediktin, berle, malý had nebo dráček, havran, chléb, kniha, koule, pohár, rozpuklá mísa, trní, síto

Patron: Evropy, učitelů, studujících, horníků, zemědělců

Čtení z bible na tento den - Am, Mt

7. července 2018 v 8:44 | dvě TeReziA...

Čtení z bible na tento den - Am, Mt


Am 9,11-15

Toto praví Hospodin: "V ten den zbuduji rozpadlou Davidovu chýši, její trhliny zazdím, zbořeniny obnovím, jak za dávných dnů ji vystavím, aby ovládli to, co zbylo z Edomu, a všechny národy, které jsou nazvány podle mĕ - tak praví Hospodin, který to způsobí. Hle, přicházejí dny - praví Hospodin - kdy oráč zastihne žence, kdo šlape hrozny, (zastihne) rozsévače, hory budou oplývat mladým vínem a všechny pahorky se rozvlní (obilím). Zmĕním osud svého izraelského lidu, zpustošená mĕsta si vystaví a osídlí je, vysadí vinice a z nich pít víno, založí si zahrady a z nich budou jíst plody. Zasadím je do jejich zemĕ, nikdo už je nevyrve z půdy, kterou jsem jim dal" - praví Hospodin, tvůj Bůh.

Mt 9,14-17

K Ježíšovi přišli Janovi učedníci a ptali se: "Proč se my a farizeové postíme - ale tvoji učedníci se nepostí?" Ježíš jim odpovĕdĕl: "Mohou hosté na svatbĕ truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, a potom se budou postit. Nikdo přece nevsadí záplatu z neseprané látky na staré šaty, jinak se ten přišitý kus ze šatů vytrhne a díra se ještĕ zvĕtší. Ani se nenalévá mladé víno do starých mĕchů, jinak se mĕchy roztrhnou, víno vyteče a mĕchy přijdou nazmar. Ale mladé víno se nalévá do nových mĕchů, a tak se uchová obojí."

Čtení na tento den - Am, Mat

6. července 2018 v 9:00 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - Am, Mat


Am 8,4-6.9-12

Slyšte to vy, kteří šlapete po nuzném, utlačujete chudáky zemĕ a říkáte: "Kdypak už bude po (slavnosti) novoluní, abychom mohli prodávat obilí? A po sobotĕ, abychom mohli otevřít sýpky, zmenšovat míru, zvyšovat cenu, užívat podvodných vah, nuzáka kupovat za stříbro a chudáka za opánky? I nejhorší obilí prodáme." "V onen den - praví Pán, Hospodin - o polednách dám zapadnout slunci, za jasného dne sešlu temnotu na zem. V nářek zmĕním vaše slavnosti, v žalozpĕvy všechny vaše písnĕ, žínicí zahalím všechna bedra, lysinu přivedu na každou hlavu, způsobím nářek jako nad jediným synem a konec všeho jak bolestný den! Hle, blíží se dny - praví Pán, Hospodin - kdy sešlu na zemi hlad; ne hlad po chlebĕ ani žízeň po vodĕ, ale po slyšení Hospodinova slova." Budou bĕhat od moře k moři a chodit od severu na východ, budou hledat Hospodinovo slovo, ale nenaleznou ho.

Mt 9,9-13

Když Ježíš šel (ze svého mĕsta), uvidĕl v celnici sedĕt človĕka, který se jmenoval Matouš. A řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním. Když byl Ježíš u stolu v (jeho) domĕ, přišlo mnoho celníků a hříšníků a zaujali místo u stolu s ním a s jeho učedníky. Když to vidĕli farizeové, řekli jeho učedníkům: "Proč váš Mistr jí s celníky a hříšníky?" On to zaslechl a řekl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jdĕte a naučte se, co znamená: `Milosrdenství chci a ne obĕť.' Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky."

Slavnost sv. Cyrila a Metodĕje

5. července 2018 v 9:51 | dvě TeReziA...

Slavnost sv. Cyrila a Metodĕje


Iz 61,1-3

Duch Pánĕ, (duch) Hospodinův, je nade mnou, protože mĕ Hospodin pomazal, poslal mĕ zvĕstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštĕní, svobodu uvĕznĕným, hlásat Hospodinovo milostivé léto a den pomsty našeho Boha, potĕšit všechny soužené, zarmoucené na Siónu (obveselit), dát jim vĕnec místo popela, olej radosti místo smutku, šat jásotu místo malomyslnosti.


2 Kor 4,1-2.5

Bratři! Když jsme povĕřeni službou, nenecháváme se ovládnout malomyslností, protože nám Bůh milosrdnĕ pomáhá. Nepoužíváme nečestných úskoků, nepočínáme si chytrácky ani nefalšujeme Boží slovo. (Ale hlásáme) pravdu naprosto otevřenĕ, a tak se doporučujeme lidskému úsudku před Bohem. Vždyť přece nehlásáme sebe, ale (kážeme, že) Ježíš Kristus je Pán, my však že jsme vaši služebníci kvůli Ježíši. Neboť Bůh, který řekl: `Ať ze tmy zazáří svĕtlo!', zazářil i v našem srdci, aby osvítil (lidi) poznáním Boží velebnosti, která je na Kristovĕ tváři. Poklad (víry) máme v nádobĕ hlinĕné. To proto, aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu, a ne nám.

Lk 10,1-9

Pán ustanovil ještĕ jiných dvaasedmdesát (učedníků), poslal je před sebou po dvou do všech mĕst a míst, kam chtĕl sám přijít, a řekl jim: "Žeň je sice hojná, ale dĕlníků málo. Proste proto Pána žnĕ, aby poslal dĕlníky na svou žeň. Jdĕte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste mĕšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když nĕkde vejdete do domu, napřed řeknĕte: 'Pokoj tomuto domu!' Bude-li tam človĕk hodný pokoje, spočine na nĕm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domĕ zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dĕlník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do nĕkterého mĕsta a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamĕjší nemocné a říkejte jim: `Přiblížilo se k vám Boží království!'

Čtení na tento den - Am, Matouš

4. července 2018 v 9:04 | dvě TeReziA...

Čtení z bible na tento den - Am, Matouš


Am 5,14-15.21-24

Hledejte dobro, a ne zlo, abyste žili, aby pravdu byl Hospodin, Bůh zástupů, s vámi - jak říkáte. Zlo mĕjte v nenávisti a milujte dobro, spravedlnost v bránĕ zachovejte, snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad tím, co z Josefa zbylo. "Nenávidím vaše svátky a pohrdám jimi, ani cítit nemohu vaše shromáždĕní. I když mi přinášíte celopaly, nelibuji si ve vašich obĕtech, neshlížím na díkůčinĕní z vašich tučných telat. Pryč s krákoráním vašich písní, brnkání vašich harf nechci slyšet! Ať se valí právo jako voda, spravedlnost jako mohutný potok!"

Mt 8,28-34

Když se Ježíš dostal na protĕjší břeh do gadarského kraje, vyšli proti nĕmu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobních slují. Byli velmi nebezpeční, takže nikdo nemohl projít tou cestou. Začali křičet: "Co je ti po nás, Boží synu? Přišel jsi nás trápit, dříve než nastal čas?" Opodál se páslo velké stádo vepřů. Zlí duchové ho tedy prosili: "Vyháníš-li nás, pošli nás do toho stáda vepřů." Řekl jim: "Jdĕte!" Vyšli tedy a vstoupili do vepřů - a vtom se celé stádo hnalo po příkrém srázu do moře a zahynulo ve vodách. Pasáci utekli, přišli do mĕsta a tam všechno oznámili, i o tĕch posedlých. Tu vyšlo celé mĕsto Ježíšovi naproti, a když ho uvidĕli, prosili ho, aby z jejich kraje odešel.

Svátek svatého Tomáše

3. července 2018 v 9:17 | dvě TeReziA...

Svátek sv. Tomáše

Apoštol Tomáš

se narodil kolem Kristova zrození v Galileji (dnešní Palestina). Před svým povoláním za apoštola byl rybářem.
Neslavnĕjší vylíčení příbĕhu o nevĕřícím Tomášovi najdeme v Novém zákonĕ, podle nĕhož Tomáš zrovna chybĕl, když se Ježíš po svém zmrtvýchvstání objevil u svých učedníků. Ti mu radostnou novinu, že Ježíš je opĕt mezi nimi, oznámili, ale Tomáš nevĕřil a žádal jako důkaz, aby smĕl svého Mistra vidĕt a dotknout se ho. Za nĕkolik dní se Kristus opĕt zjevil a vyzval Tomáše, aby se dotkl jeho ran. V tu chvíli padl apoštol na kolena a volal: "Pán můj a Bůh můj!"
Když se učedníci rozešli, aby šířili evangelium, vydal se Tomáš až do Persie a Indie. Zde prý potkal Tři krále, kteří navštívili Ježíše v Betlémĕ při jeho narození, a pokřtil je.
V Indii prý také obrátil na křesťanskou víru krále jménem Gundaphar; není bez zajímavosti, že v Indii skutečnĕ mezi roky 20-50 po narození Krista panovník tohoto jména žil
Tomášova mise skončila tragicky, v roce 72 byl zavraždĕn v Mailapuru u Madrasu v Indii, kde je dodnes tzv. Velká Tomášova hora.

Patron:

Východní Indie, Portugalska, Goy, Tomášových ostrovů, ale také církevního státu, Urbina, Parmy a Rigy.
Za svého ochránce jej považují architekti, stavební dĕlníci, geometři, tesaři, zedníci, kameníci a také teologové.

Čtení z bible na tento den

Ef 2,19-22

Bratři! Už nejste cizinci a přistĕhovalci, ale spoluobčané ostatních křesťanů a členové Boží rodiny. Jste jako budova: jejími základy jsou apoštolové a kazatelé mluvící pod vlivem vnuknutí a Kristus Ježíš je nárožní kvádr. V nĕm je celá stavba spojena a vyrůstá ve svatý chrám v Pánu. V nĕm i vy jste budováni působením Ducha v Boží příbytek.

Jan 20,24-29


Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: "Vidĕli jsme Pána!" On jim však odpovĕdĕl: "Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvĕřím." Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: "Pokoj vám!" Potom vyzval Tomáše: "Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevĕřící, ale vĕřící." Tomáš mu odpovĕdĕl: "Pán můj a Bůh můj." Ježíš mu řekl: "Protože jsi mĕ uvidĕl, uvĕřil jsi. Blahoslavení, kdo nevidĕli, a přesto uvĕřili!"
 
 

Reklama