Náboženstvi

Kateřina Sienská a Alexandrijská

25. listopadu 2018 v 8:54 | dvě TeReziA

Kateřina Sienská

se narodila v polovině 13.století. Byla to učitelka církve, mystička, panna a italská řeholnice.
Patronka Evropy, pradlen, pomocnice při bolestech hlavy, proti moru, přímluvkyně umírajících.
Atributy: trnová koruna, kříž, stigmata, lilie, růženec, prsten.

Kateřina Alexandrijská

žila okolo roku 300. Mučednice, podle legendy egyptská princezna.
Patronka studentů, učitelů, žáků, námořníků, pomáhá při migréně.
Atributy: kolo

Ježíše Krista Krále

25. listopadu 2018 v 8:24 | dvě TeReziA...

Ježíše Krista Krále

Dan 7,13-14

Díval jsem se v nočním vidĕní, a hle - s nebeskými oblaky přicházel nĕkdo jako syn človĕka, došel až k starci velikého vĕku, přivedli ho k nĕmu. Byla mu dána moc, sláva a království a sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc je moc vĕčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.

ŽALM 93

Hospodin kraluje, odĕl se velebností, - odĕl se Hospodin, opásal se mocí.
Dal svĕtu základ, - že nezakolísá. - Pevný je trůn tvůj od pradávna, - jsi od vĕčnosti.
Tvé výroky jsou nejvýš spolehlivé, - tvému domu přísluší svatost, Hospodine, - na vĕčné časy.

Zj 1,5-8

Ježíš Kristus je svĕdek hodný víry, prvorozený z mrtvých a vládce nad pozemskými králi. Tomu, který nás miluje, který nás svou krví zbavil hříchů a udĕlal z nás královský národ a knĕze Boha, svého Otce, tomu buď sláva a vláda na vĕčné vĕky! Amen.
Hle, přichází v oblacích! Každé oko ho uvidí, i ti, kdo ho probodli, a budou pro nĕj naříkat všechna pokolení na zemi. Ano, amen.
Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh, který je, který byl a který přijde, Vševládný.

Jan 18,33b-37

Pilát se zeptal Ježíše: "Ty jsi židovský král?"
Ježíš odpovĕdĕl: "Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli o mnĕ jiní?"
Pilát odpovĕdĕl: "Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je veleknĕží, mi tĕ vydali. Čeho ses dopustil?"
Ježíš na to řekl: "Moje království není z tohoto svĕta. Kdyby moje království bylo z tohoto svĕta, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud."
Pilát se ho zeptal: "Ty jsi tedy přece král?"
Ježíš odpovĕdĕl: "Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svĕt, abych vydal svĕdectví pravdĕ. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas."

Čtení na tento den - Zjevení, Lukáš

24. listopadu 2018 v 9:27 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - Zj, Lk

Zj 11,4-12

Mnĕ, Janovi, bylo řečeno: "(Hle, já pošlu dva svĕdky.) To jsou dvĕ olivy a dva svícny, které stojí před Pánem zemĕ. A kdyby jim chtĕl nĕkdo ublížit, oheň jim vyšlehne z úst a stráví jejich nepřátele; ano, kdo by jim chtĕl ublížit, takto bude usmrcen. Oni mají moc uzavřít nebe, aby po dobu jejich působení nespadl déšť. Mají moc nad vodami, aby je obraceli v krev a bili zem rozličnými ranami, kdykoli by chtĕli. Ale až budou končit svoje svĕdectví, šelma, která vystupuje z propasti, začne proti nim válku, přemůže je a zabije. Jejich mrtvoly (zůstanou ležet) na ulici velkého mĕsta, které má obrazné jméno Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán. A (lidé) z různých národů, kmenů, jazyků a čeledí se budou dívat na jejich mrtvá tĕla tři a půl dne a nedovolí, aby jejich mrtvoly byly uloženy do hrobu. Obyvatelé zemĕ se z toho radují a veselí a posílají si navzájem dary, protože tito dva proroci jim způsobili hodnĕ trápení. Ale když uplynulo tři a půl dne, vešel do nich dech života od Boha. Postavili se na nohy, a velký strach padl na ty, kdo na nĕ hledĕli. A uslyšeli, jak mocný hlas z nebe na nĕ volá: "Vystupte sem!" Vystoupili tedy v oblaku do nebe a jejich nepřátelé se na nĕ dívali.

Lk 20,27-40

K Ježíšovi přistoupilo nĕkolik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho: "Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: `Zemře-li nĕkomu bratr, který mĕl manželku, ale byl bezdĕtný, ať si tu manželku vezme jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.' Bylo tedy sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdĕtný. Ženu si vzal druhý a třetí a stejnĕ tak (všech) sedm, nezanechali však dĕti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena. Kterému z nich bude tedy ta žena náležet při vzkříšení? Vždyť ji mĕlo za manželku všech sedm!" Ježíš jim řekl: "Lidé tohoto svĕta se žení a vdávají. Ale ti, kdo budou uznáni za hodné dosáhnout onoho svĕta a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat. Už přece nemohou zemřít, jsou totiž rovní andĕlům a jsou syny Božími, neboť mají účast na vzkříšení. A že mrtví budou vzkříšeni, to naznačil i Mojžíš ve (vyprávĕní o hořícím) keři, když nazývá Pána `Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jakubovým'. On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro nĕho." Nĕkteří z učitelů Zákona mu na to řekli: "Mistře, dobře jsi odpovĕdĕl!" Nikdo se pak už neodvážil dát mu nĕjakou otázku.

Čtení na tento den - Zj, Lk

23. listopadu 2018 v 23:01 | dvě TeReziA...

Zj 10,8-11

Hlas z nebe, který jsem (já, Jan,) už slyšel, zase na mě promluvil: "Jdi, vezmi ten rozvinutý svitek z ruky anděla stojícího na moři a na zemi!" Odešel jsem tedy k andělovi a požádal ho, aby mi ten malý svitek dal. Odpověděl mi: "Vezmi ho a spolkni! Způsobí ti v břiše hořko, ale v ústech se ti bude sladce rozplývat jako med." Vzal jsem ten malý svitek z andělovy ruky a spolkl ho. V ústech se mi sladce rozplýval jako med, ale když jsem ho spolkl, zhořklo mi to v břiše. Pak mi bylo řečeno: "Znovu musíš prorokovat proti mnoha lidem, národům, jazykům a králům."

Lk 19,45-48

Když Ježíš vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a řekl jim: "Je psáno: `Můj dům má být domem modlitby', ale vy jste z něho udělali lupičské doupě." Každý den učil v chrámě. Velekněží a učitelé Zákona i přední muži z lidu usilovali o to, aby ho zahubili, ale nevěděli, jak to provést, protože všechen lid (na něm) visel a (rád) mu naslouchal.

Marcel Callo

30. října 2018 v 9:18 | dvě tereziA

Blahoslavený Marcel Callo

žil v první polovině 20,století. Zapojil se do skupiny Křesťanské dělnické mládeže ve Francii. Za druhé světové války jel dobrovolně na nucené práce do Německa. Založil skupinu Katolická akce, v dubnu 1944 byl zatčen gestapem kvůli své víře a převezen do rakouského koncetračního tábora v Mauthausenu, kde byl utýrán k smrti.

Čtení na tento den - Efezským, Lukáš

30. října 2018 v 8:49 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - Ef, Lk

Ef 5,21-33

Bratři! Podřizujte se jeden druhému z úcty ke Kristu. Ženy (ať jsou podřízeny) svým mužům, jako kdyby to byl sám Pán. Muž je totiž hlavou ženy, podobně jako je Kristus hlavou církve, sám spasitel svého (tajemného) těla. Jako je církev podřízena Kristu, tak i ženy mají být svým mužům podřízeny ve všem. Muži, (každý z vás) ať miluje svou ženu, jako Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil a očistil koupelí ve vodě a slovem. Tím si chtěl církev připravit slavnou, bez poskvrny, vrásky nebo něčeho takového, aby byla svatá a bez vady. Tak také muž má mít svou ženu rád jako vlastní tělo. Kdo má svou ženu rád, projevuje tím lásku sám sobě. Nikdo přece nemá v nenávisti vlastní tělo, ale dává mu jíst a přeje mu. Tak i Kristus (jedná) s církví, protože jsme údy jeho těla. `Proto opustí člověk otce i matku a připojí se k své manželce, a ze dvou se stane jen jeden člověk.' Toto tajemství je veliké; mám na mysli vztah Krista a církve. A proto každý z vás ať miluje svou ženu jako sám sebe a manželka ať zase svému muži projevuje úctu.

Lk 13,18-21

(Ježíš) řekl: "Čemu se podobá Boží království a k čemu ho přirovnám? Je jako hořčičné zrnko, které člověk vzal a zasel na své zahradě; vyrostlo a stal se z něho keř, takže ptáci se uhnízdili v jeho větvích." A potom řekl: "K čemu přirovnám Boží království? Je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo."

Narcis

29. října 2018 v 9:51 | dvě tereziA

Biskup Narcis

žil ve druhém století. Oblíbený kněz, který skončil ve vyhnanství.
Jeho dlouhý život byl naplněn láskou k bližním.
Atributy: džbán, biskup, anděl, pastýřská berla

Narcis je jméno řeckého původu, podle řeckého mýtu byl Narcis pohledný jinoch, jenž jednou ve vodě spatřil svůj obraz a vzplanul k sobě vášnivou láskou.

Čtení na tento den - Efezským, Lk

29. října 2018 v 8:33 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - Ef, Lk

Ef 4,32-5,8

Bratři! Buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh odpustil vám pro Kristovy (zásluhy). Ano, napodobujte Boha jako jeho milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a zcela vydal sebe za nás jako dar v oběť, vůni Bohu velmi příjemnou. (Pokud jde o) smilství a nečistotu vůbec nebo chamtivost, ani jejich jména ať se u vás nevyslovují, jak se sluší na věřící. (Stejně tak pokud jde o) nestydatost, nevázané řeči nebo neslušné vtipy - to se přece nepatří - ale spíše díkůvzdání. Toho si totiž buďte dobře vědomi, že žádný smilník ani nečistý ani chamtivý - to je modloslužebník - nemá podíl v království Kristově a Božím. Nedejte se od nikoho svést prázdnými řečmi, protože pro ty věci přichází Boží hněv na neposlušné lidi. Proto s nimi nic nemějte. Byli jste kdysi ovšem tmou, ale teď jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla.

Lk 13,10-17

Ježíš učil v sobotu v jedné synagoze. Právě tam byla žena už osmnáct let posedlá duchem způsobujícím nemoc: byla celá ohnutá a vůbec se nemohla napřímit. Jakmile ji Ježíš uviděl, zavolal ji k sobě a řekl jí: "Ženo, jsi zbavena své nemoci"; a vložil na ni ruce. Okamžitě se narovnala a velebila Boha. Představený synagogy však těžce nesl, že Ježíš uzdravuje v sobotu; řekl zástupu: "Je šest dní, kdy se má pracovat. V ty dny tedy přicházejte a nechávejte se uzdravovat, a ne v den sobotní!" Pán mu však odpověděl: "Pokrytci! Neodvazuje každý z vás v sobotu svého býka nebo osla od žlabu a nevede ho napojit? A tato žena je přece Abrahámova dcera a satan ji měl spoutanou plných osmnáct let; ta neměla být osvobozena od toho pouta v den sobotní?" Těmito slovy byli všichni jeho protivníci zahanbeni, ale celý zástup se radoval nad všemi podivuhodnými činy, které on dělal.

Nedělní čtení - Jer, Žalm, Žid, Mk

28. října 2018 v 11:24 | dvě TeReziA...

Nedělní čtení - Jer, Ž, Žid, Mk

Jer 31,7-9

Tak praví Hospodin: "Oslavujte Jakuba, jásejte nad prvním z národů, ať je slyšet váš jásot: Zachránil Hospodin svůj národ, zbytky Izraele!
Hle, přivedu je nazpět ze severní země, shromáždím je od končin země; slepí a kulhaví budou mezi nimi, spolu se ženami v naději a nedělkami; veliký zástup bude těch, kteří se sem vrátí.
Přicházejí s pláčem, ale útěchou je doprovázím; přivedu je k vodním proudům přímou cestou, na níž neklopýtnou. Stal jsem se totiž Izraeli otcem, Efraim je mým prvorozencem."

ŽALM 126

Když Hospodin přiváděl siónské zajatce, - byli jsme jako ve snách. - Tehdy byla naše ústa plná smíchu - a náš jazyk plný jásotu.
Tehdy se říkalo mezi pohany: - "Velkou věc s nimi udělal Hospodin!" - Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin, - naplnila nás radost.
Hospodine, změň náš osud, - jako se mění údolí na jihu země. - Kdo sejí v slzách, - žnout budou s jásotem.
Vycházejí s pláčem, - když nesou semeno k setí: - přijdou však s jásotem - a přinesou své snopy.

Žid 5,1-6

Každý velekněz je brán z lidu a bývá ustanoven pro lid v jeho záležitostech u Boha, aby podával dary a oběti za hříchy. Protože sám je stejně podroben slabosti, je schopen cítit s chybujícími a bloudícími. A proto musí podávat oběti za hřích sám za sebe jako za ostatní lidi. Nikdo si však nemůže tu důstojnost vzít sám, nýbrž musí být povolán od Boha jako Árón.
Tak si ani Kristus nepřisvojil slávu velekněžství sám, ale dal mu ji ten, který mu řekl: "Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil", jak říká i na jiném místě: "Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova."

Mk 10,46-52

Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák - Timaiův syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal volat: "Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!" Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!"
Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho!" Zavolali tedy toho slepce a řekli mu: "Buď dobré mysli, vstaň, volá tě!" On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: "Co chceš, abych pro tebe udělal?"
Slepec odpověděl: "Mistře, ať vidím!"
Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra tě zachránila!" A ihned začal vidět a šel tou cestou za ním.

Čtení na tento den - Ef a Lk

27. října 2018 v 9:38 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - Ef, Lk

Ef 4,7-16

Bratři! Každému z nás byly uděleny duchovní dary v takové míře, v jaké je chtěl Kristus dát. Proto se praví: `Vystoupil vzhůru, odvedl zajatce a dal lidem dary.' Když však `vystoupil', znamená to, že musel předtím sestoupit dolů, na zem. Stejná osoba je ten, kdo sestoupil, i ten, kdo vystoupil až úplně nad nebesa, aby všecko naplnil. Tak určil jedny za apoštoly, jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, jiné za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby připravili křesťany k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo dělalo pokroky, dokud nedojdeme všichni k jednotě ve víře a v poznání Božího Syna, k mužné zralosti, k onomu věku, (kdy se na nás uskuteční) Kristova plnost. Pak už nebudeme jako malé děti, nenecháme se zmítat a strhovat větrem kdejakého učení, v kterém lidská chytrost a prohnanost podvádí a klame. Ale spíše žijme podle pravdy a v lásce, a tak porosteme po všech stránkách v něho, v Krista, který je naše hlava. Z něho celé tělo, tvořící pevnou jednotu, dostává přes jednotlivé klouby výživu, odměřenou každé části zvlášť podle práce, kterou koná. Tak tedy ono tělo roste a dělá pokroky v lásce.

Lk 13,1-9

K Ježíšovi přišli se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětních zvířat. Řekl jim na to: "Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. Anebo oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a usmrtila je: myslíte, že byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete." Vypravoval pak toto podobenství: "Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel na něm hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři: `Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! Proč má zabírat půdu?' On mu však odpověděl: `Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit.'"

Čtení na tento den - Ef, Lk

26. října 2018 v 22:38 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - Ef, Lk

Ef 4,1-6

Bratři! Povzbuzuji vás já, vězněný pro Pána: Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali: buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojeni poutem pokoje. Jen jedno je (ono tajemné) tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech.

Lk 12,54-59

Ježíš řekl zástupům: "Když vidíte, že na západě vystupuje mrak, hned říkáte: `Přijde déšť' a bývá tomu tak. Když však vane vítr z jihu, říkáte: `Bude horko' a bývá. Pokrytci! Úkazy na zemi i na obloze umíte posoudit; jak to, že nedovedete posoudit tuto dobu? Proč sami od sebe nerozeznáte, co je správné? Když jdeš se svým protivníkem na úřad, udělej všechno, aby ses ještě cestou s ním vyrovnal. Jinak tě povleče k soudci, soudce tě odevzdá biřici a biřic tě uvrhne do vězení. Říkám ti: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního halíře!"

Nedělní čtení - Nm, Žalm, Jak, Mk

30. září 2018 v 10:59 | dvě TeReziA...

Nedělní čtení - Nm, Ž, Jak, Mk

Nm 11,25-29

Hospodin sestoupil v oblaku a mluvil k Mojžíšovi; vzal z ducha, který spočíval na něm, a dal ho sedmdesáti mužům starcům. Když na nich duch spočinul, dostali se do prorockého vytržení, ale později se to už nestalo. Dva muži z nich zůstali v táboře, jmenovali se Eldad a Medad. I na nich spočinul duch, neboť byli mezi těmi, kdo byli písemně určeni. Nevyšli však do stánku úmluvy a dali se do prorokování v táboře.
Tu přiběhl jeden chlapec a oznámil Mojžíšovi: "Eldad a Medad prorokují v táboře." Jozue, syn Nunův, Mojžíšův služebník od mládí, řekl: "Pane můj, Mojžíši, zabraň jim v tom!" Mojžíš mu odpověděl: "To tak žárlíš kvůli mně? Kéž by Hospodin udělal z celého národa proroky, kéž by dal Hospodin spočinout svému duchu na nich!"

ŽALM 19

Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši, - Hospodinův příkaz je spolehlivý, - nezkušenému dává moudrost.
Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá navěky, - Hospodinovy výroky jsou pravdivé, - všechny jsou spravedlivé.
Tvůj služebník si na ně dává pozor - a velmi bedlivě je zachovává. - Kdo však pozná každé pochybení? - Očisť mě od chyb, jež jsou mi skryty!
Chraň svého služebníka před zpupností, - ať mě neovládne! - Pak budu bez úhony - a vyvaruji se velkého hříchu.

Jak 5,1-6

Nuže tedy, vy boháči: plačte a naříkejte nad strastmi, které na vás přijdou. Vaše bohaté zásoby hnijí a vaše šatstvo rozežírají moli. Vaše zlato a stříbro rezaví, a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Hromadili jste si majetek i v tyto poslední dny.
Ale mzda, o kterou jste ošidili sekáče, kteří vám požali pole, ta mzda křičí a křik vašich ženců pronikl k sluchu Pána zástupů. Na zemi jste hýřili a oddávali se rozkoším, krmili jste se i tehdy, když už už nastávala řež. Odsoudili jste spravedlivého a připravili ho o život - a on se vám nebrání.

Mk 9,38-43.45.47-48

Jan řekl Ježíšovi: "Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu. Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem."
Ježíš však řekl: "Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže pak hned o mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, je s námi.
Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.
Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří ve mne, pro toho by bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře.
Svádí-li tě tvá ruka, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, než abys přišel s oběma rukama do pekla, do neuhasitelného ohně. Svádí-li tě tvoje noha, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez nohy, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho! Lépe, abys vešel do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ nehyne a oheň nehasne."

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela

29. září 2018 v 14:25 | dvě TeReziA...

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela

Dan 7,9-10.13-14

Viděl jsem, že byly postaveny trůny a stařec velikého věku usedl. Jeho roucho bylo bílé jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho trůn plápolal ohněm, jeho kola - žhoucí oheň. Ohnivý proud vytékal a vycházel od něho, tisíce tisíců mu sloužily, desetitisíce desetitisíců stály před ním, usadil se soudní dvůr a byly otevřeny knihy. Díval jsem se v nočním vidění, a hle - s nebeskými oblaky přicházel někdo jako syn člověka, došel až k starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu dána moc, sláva a království a sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc je moc věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.


Zj 12,7-12a

Na nebi nastal boj: Michael a jeho andělé se dali do boje s drakem; drak a jeho andělé se postavili proti nim, ale neobstáli a přišli o svoje místo na nebi. Velký drak - starý had, nazývaný ďábel a satan, svůdce celé země - byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi: "Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému, neboť byl svržen žalobník našich bratří, který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci. Oni nad ním zvítězili Beránkovou krví a slovem svého svědectví, protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti. Proto se veselte, nebesa a vy, kteří v nich přebýváte!"

Jan 1,47-51

Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: "To je pravý Izraelita, v kterém není lsti." Natanael se ho zeptal: "Odkud mě znáš?" Ježíš mu odpověděl: "Viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fíkovníkem." Natanael mu na to řekl: "Mistře, ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele!" Ježíš mu odpověděl: "Proto věříš, že jsem ti řekl: 'Vi-děl jsem tě pod fíkovníkem'? Uvidíš ještě větší věci." A dodal: "Amen, amen, pravím vám: Uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka."

Nedělní čtení - Iz, Žalm, Jak, Mk

9. září 2018 v 15:08 | dvě TeReziA...

Nedělní čtení - Iz, Ž, Jak, Mk

Iz 35,4-7a

Řekněte malomyslným: "Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou! On sám přijde a spasí vás!" Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého, neboť na stepi vyprýští vody, potoky na poušti. Vyprahlá země se změní v rybník a žíznivá půda v prameny vod.

ŽALM 146

Hospodin zachovává věrnost navěky, - zjednává právo utlačeným, - dává chléb lačným. - Hospodin vysvobozuje vězně. Hospodin otvírá oči slepým, - Hospodin napřimuje sklíčené, - Hospodin miluje spravedlivé, - Hospodin chrání přistěhovalce. Hospodin podporuje sirotka a vdovu, - ale mate cestu bezbožníků. - Hospodin bude vládnout navěky, - tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.

Jak 2,1-5

Moji bratři, s vírou v našeho božského Pána Ježíše Krista nesmíte spojovat stranictví k lidem. Když k vám do shromáždění vejde muž se zlatými prsteny na rukou, ve skvělém oděvu, a vejde také chudák v obnošených šatech, vy jste samá pozornost k tomu, který je nádherně oblečen, a řeknete mu: "Prosím, posaď se tady na čestné místo." Ale tomu chuďasovi řeknete: "Ty stůj tamhle" nebo "Sedni si tady u mých nohou". Neděláte tak rozdíly navzájem mezi sebou, nestáváte se soudci podle špatných zásad? Poslyšte, moji milovaní bratři! Což nevyvolil Bůh právě chudé v očích světa, aby byli skrze víru bohatí a dědici Království, které slíbil těm, kdo ho milují?

Mk 7,31-37

Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke Galilejskému moři.
Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl: "Effatha!", to znamená: "Otevři se!" A hned se mu otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně.
Ježíš jim pak přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím více však jim to přikazoval, tím více to rozhlašovali. Byli celí užaslí a říkali: "Dobře všechno udělal, i hluchým dává sluch, i němým řeč!"

Svátek Narození Panny Marie

8. září 2018 v 10:12 | dvě TeReziA...

Svátek Narození Panny Marie

Mich 5,1-4a

Toto praví Hospodin: "A ty, Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými rody, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od vĕčnosti. Proto je Hospodin opustí až do doby, kdy rodička porodí; potom se zbytek jeho bratrů vrátí k izraelským synům. Bude stát a pást v Hospodinovĕ síle, ve velebnosti jména Hospodina, svého Boha, oni pak budou požívat míru, neboť jeho moc se rozšíří až do končin zemĕ. On sám pak bude pokojem."

Řím 8,28-30

(Bratři!) Víme, že tĕm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, tĕm, kdo jsou z Boží vůle povoláni. Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodĕ s obrazem jeho Syna, aby tak on byl první z mnoha bratří. A ty, které předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy.

Mt 1,1-16.18-23

Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova. Abrahám byl otec Izákův, Izák otec Jakubův, Jakub otec Judy a jeho bratří. Juda byl otec Fáresa a Záry - jejich matka byla Tamar. Fáres byl otec Chesronův, Chesron otec Aramův, Aram otec Aminadabův, Aminadab otec Násónův, Násón otec Salmónův, Salmón otec Boazův - jeho matka byla Rachab. Boaz byl otec Obédův - jeho matka byla Rút. Obéd byl otec Jesseův, Jesse otec krále Davida. David byl otec Šalomounův - jeho matka byla žena Uriášova. Šalomoun byl otec Rechabeamův, Rechabeam otec Abijáhův, Abijáh otec Asafův, Asaf otec Josafatův, Josafat otec Jorámův, Jorám otec Uzijáhův, Uzijáh otec Jotamův, Jotam otec Achazův, Achaz otec Ezechiášův, Ezechiáš otec Manasesův, Manases otec Ámonův, Ámon otec Jošíjáhův, Jošíjáh otec Jechonjáhův a jeho bratří za babylonského vyhnanství. Po babylonském vyhnanství Jechonjáh byl otec Šealtielův, Šealtiel byl otec Zorobábelův, Zorobábel byl otec Abiudův, Abiud Eliakimův, Eliakim Azórův, Azór Sádókův, Sádók Achimův, Achim Eliudův, Eliud Eleazarův, Eleazar Matanův, Matan Jakubův, Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus. S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha Svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtĕl ji vydat pohanĕ, rozhodl se tajnĕ se s ní rozejít. Když už to chtĕl udĕlat, zjevil se mu ve snu andĕl Pánĕ a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se k sobĕ vzít svou manželku Marii. Vždyť dítĕ, které počala, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů."To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka: 'Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel', to znamená 'Bůh s námi'.

Svatý Rajmund

31. srpna 2018 v 8:49 | dvě TeReziA

Svatý Rajmund

žil v první polovině 13.století. Pocházel ze šlechtického rodu v Katalánsku. Měl vřelý vztah k Panně Marii. Stal se knězem a vykupoval lidi z otroctví. Jednou, když neměl dostatek peněz, nabídl sám sebe jako rukojmí, a strávil v krutém vězení několik měsíců.
Patron těhotných žen a nenarozených dětí, nevinně obžalovaných a vězněných.
Atributy: černoch, mnich v bílém hábitu, otrok se zámkem na ústech.

Čtení na tento den - 1 Kor, Matouš

31. srpna 2018 v 8:00 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - 1 Kor, Mt

1 Kor 1,17-25

Bratři! Kristus mě neposlal křtít, ale kázat radostnou zvěst, a to ne nějakou slovní moudrostí, aby Kristův kříž nebyl zbaven působivosti. Ti ovšem, kteří jdou k záhubě, považují nauku o kříži za hloupost. My však, kteří budeme zachráněni, víme, že tím Bůh projevil svou moc. Stojí totiž v Písmu: `Způsobím, že k ničemu nebude moudrost moudrých a že vezme za své chytrost chytrých.' A kampak se poděli mudrci? Kampak znalci Zákona? Kam světští myslitelé? Neukázal Bůh, jak pošetilá je lidská moudrost? A protože svět pro samou "moudrost" nepoznal v projevech Boží moudrosti Boha, uznal Bůh za dobré, že ty, kdo věří, zachrání "pošetilým" kázáním. Židé si totiž přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to židé nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť "pošetilá" Boží věc je moudřejší než lidé a "slabá" Boží věc je silnější než lidé.

Mt 25,1-13

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: "Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se strhl křik: `Ženich je tady! Jděte mu naproti!' Tu všechny ty panny vstaly a začaly si upravovat lampy. Pošetilé prosily prozíravé: `Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.' Ale prozíravé odpověděly: `Nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům a kupte si.' Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s ním na svatbu a dveře se zavřely. Později přišly i ostatní panny a volaly: `Pane, pane, otevři nám!' On však odpověděl: `Amen, pravím vám: Neznám vás.' Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu."

Svatý Fiakr

30. srpna 2018 v 9:28 | dvě TeReziA

Svatý Fiakr

žil v 7.století blízko Paříže. Narodil se v Irsku. Legendy vypráví, že z kousku lesa vytvořil nádhernou kvetoucí zahradu, pouze dotykem své hole. Svatý Fiakr se svými druhy bydlel v malém klášteře, pečoval o chudé a uzdravoval nemocné.
Podle něj se začalo drožkám říkat fiakr.
Patron zahradníků, obchodníků s květinami, kovářů.
Atributy: lopata, rýč, věnec růží.

Čtení na tento den - 1Kor, Mt

30. srpna 2018 v 7:40 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - 1Kor, Mt

1 Kor 1,1-9

Pavel, z Boží vůle povolaný za apoštola Ježíše Krista, a bratr Sosthenes členům církevní obce v Korintě, kteří byli posvěceni v Kristu Ježíši a povoláni do stavu svatých, a také všem, kteří kdekoli vzývají jméno Pána Ježíše Krista, (Pána) svého i našeho. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Neustále za vás děkuji svému Bohu pro Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši. Neboť v něm jste v každém ohledu získali bohatství všeho druhu, jak v nauce, tak v poznání. Vždyť přece svědectví o Kristu bylo u vás jako pravé dokázáno, takže nejste pozadu v žádném Božím daru; jen ještě musíte vytrvale čekat, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. On vám také dá, že vytrváte až do konce, takže budete bez úhony v onen den našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je Bůh, a on vás povolal k tomu, abyste měli společenství s jeho Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem!

Mt 24,42-51

Ježíš řekl svým učedníkům: "Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Kdo je tedy ten věrný a rozvážný služebník, kterého pán ustanovil nad svou čeledí, aby jim dával včas jídlo? Blaze tomu služebníkovi, kterého pán při svém příchodu najde, že to dělá. Amen, pravím vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem. Je-li však služebník špatný a myslí si: `Můj pán tak hned nepřijde' a začne tlouci své druhy ve službě a hoduje a popíjí s opilci, přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší; ztrestá ho a odsoudí ho ke stejnému údělu s pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů."

Svatá Sabina

29. srpna 2018 v 10:16 | dvě TeReziA...

Sabina

se narodila v 1. století v Římě. Podle legendy prý byla zámožnou, vznešenou a také krásnou ženou. Zřekla se pohanské víry a pod vlivem své otrokyně Serafie se nechala pokřtít. Spolu s ní pak každé noci sestupovala do římských katakomb. Serafia však byla zanedlouho zajata a ve vězení zmrskána. Sabina byla zatčena v srpnu roku 120. Je zajímavé, že se zachovalo jméno jejího soudce i rozsudek. Římský soudce Elpidius rozhodl takto: "Sabina budiž popravena mečem pro nenávist k bohům." Snad proto, že Sabina zemřela tak mladá, byla často zobrazována umělci.
Atributy: palma, kniha a koruna. Takto je například znázorněna v kostele S. Apollinare Nuovo v Ravenně (6. století).
Patronka Říma, žen v domácnosti a dětí. Jméno znamená, že jeho nositelka byla příslušnicí kmene Sabinů, sousedů Římanů. Ti jim v počátcích své historie unesli všechny jejich krásné dcery a ženy, a položili tak základ k úspěšnému rozvoji velkého Říma.

Umučení Jana Křtitele

29. srpna 2018 v 9:29 | dvě TeReziA

Umučení svatého Jana Křtitele

Mt 14, 1-12
Mk 6, 17-29
Josef Flavius (tvrz Macherus, kde měl královský palác Herodes Antipas)
Jan Křtitel byl synem Zachariáše a Alžběty, tety panny Marie. Byl to prorok, "hlas volající na poušti". Ohlašoval příchod Mesiáše a vyzýval k pokání. Herodovi vyčítal jeho nemravný život a chtěl po něm nápravu. Herodes měl přesto Jana celkem rád, ale dal ho uvěznit. Herodova manželka Herodiana pomoci lsti a své dcery Salome dosáhla toho, že byl Jan Křtitel popraven stětím.

Čtení na den Jer a Mt

29. srpna 2018 v 8:14 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - Jer, Mt

Jer 1,17-19

Hospodin mĕ oslovil: "Přepásej svá bedra, vstaň a mluv k nim vše, co ti přikážu. Nelekej se jich, abych tĕ nezbavil odvahy před nimi. Já totiž dnes udĕlám z tebe dnes opevnĕné mĕsto, (železný sloup a) bronzovou zeď proti celé říši, proti judským králům a jejich knížatům, proti jejím knĕžím i lidu zemĕ. Budou proti tobĕ bojovat, ale nepřemohou tĕ, neboť já budu s tebou - praví Hospodin - abych tĕ vysvobodil."

Mt 23,27-29

Ježíš řekl: "Bĕda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům: zvenčí se zdají pĕkné, ale uvnitř jsou samé kosti z mrtvých a všelijaká nečistota. Tak i vy se navenek lidem zdáte spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a špatnost. Bĕda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorokům a zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte: `Kdybychom my žili v dobĕ našich předků, neprovinili bychom se s nimi proléváním krve proroků.' Tak svĕdčíte sami proti sobĕ, že jste potomci tĕch, kdo proroky vraždili. Dovršte tedy míru svých předků!"

Svatý Augustin

28. srpna 2018 v 10:20 | dvě TeReziA...

Svatý Augustin

se narodil v polovině 4. století v dnešním Alžírsku jako Aurelius Augustinus. Jeho otcem byl pohan a matkou svatá Monika, která byla zbožnou křesťankou. Byla to ona, kdo se postaral o synovu křesťanskou výchovu, avšak během studií se Augustin křesťanství vzdaloval. Propadal neřestem a zahálce, pil a hýřil. Přesto se neustále vzdělával a hledal filozofii, která by dala jeho životu smysl. Ve 20 letech se stal učitelem řečnictví v Tagaste a v roce 384 odešel již jako profesor rétoriky do Milána. V té době se přidal k manichejcům, přívržencům perského teologa a gnostika Máního. Mání ve 3. století založil nové náboženství, jež, stručně řečeno, vykládalo, že svět je rozdělen na dvě části: božský svět světla (dobra) a ďábelský svět tmy (zla). Avšak ani v tomto učení nenašel vzdělaný Augustin to, co neúnavně hledal. V Miláně se Augustin setkal s milánským arcibiskupem a pozdějším církevním učitelem Ambrožem. Pozorně poslouchal jeho skvělá kázání a hlavně s ním diskutoval o Písmu svatém. V té době se také po delší době setkal se svou matkou Monikou aj vrátil se zpět ke křesťanství. A tak se v roce 387 Augustin nechal od Ambrože pokřtít a hned potom se vrátil do svého rodného města Tagaste. Na cestě domů však jeho matka Monika v Ostii zemřela. Ve své vlasti začal Augustin žít v komunitě s podobně smýšlejícími křesťany a v roce 394 přijal kněžské svěcení. O dva roky později jej už zvolili biskupem v Hippu v severní Africe. Nový biskup neúnavně vykonával svůj úřad plných 34 let, jeho věhlas sahal daleko za hranice jeho biskupství. Podle všeho to byl jeden z nejlepších kazatelů všech dob. Vedle toho napsal také mnoho teologických a filozofických knih. Jeho dílo ovládalo křesťanskou teologii a filozofii po mnoho dalších staletí, až do 13. století prakticky nebylo teologa, který by se s Augustinem mohl vůbec pokusit srovnávat. Jeho spisy Vyznání a O obci Boží se staly prameny, ze kterých čerpal celý středověk. Augustin zemřel ve věku 75 let v době obležení Hippa vandalským králem Genserichem. Stalo se tak 28. srpna 430, jeho ostatky nechal přenést v 8. století langobardský král Luitprand do Pavie.

Čtení na tento den - 2Sol a Mt

28. srpna 2018 v 8:40 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - 2Sol, Mt

2 Sol 2,1-3a.14-17

Bratři, pokud jde o dobu, kdy přijde náš Pán Ježíš Kristus a kdy my se u něho shromáždíme, prosíme vás: nenechte si tak snadno poplést hlavu, či se dokonce polekat nějakým proroctvím nebo listem prý od nás poslaným, jako by ten den Páně měl už nastat. Nedejte se žádným způsobem od nikoho oklamat. (Bůh) vás naším (kázáním) evangelia povolal k tomu, abyste dosáhli slávy našeho Pána Ježíše Krista. Nuže, bratři, stůjte pevně a držte se těch zásad, v kterých jsme vás vyučili, ať už slovem nebo listem. Náš Pán Ježíš Kristus i Bůh, náš Otec, který nás miloval a ve své dobrotě nám dal nepomíjející útěchu a radostnou naději - on sám ať potěší vaše srdce a utvrdí v každém dobrém činu i slovu.

Mt 23,23-26

Ježíš řekl: "Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Odvádíte desátky z máty, z kopru a z kmínu, ale zanedbáváte, co je v Zákoně daleko důležitější: spravedlnost, milosrdenství a věrnost. Tohle jste měli dělat, a tamto nezanedbávat. Slepí vůdcové! Cedíte komára, ale velblouda polykáte. Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Očišťujete vnějšek číše a mísy, ale uvnitř jsou plné loupeže a nezřízenosti. Slepý farizeji! Napřed vyčisti vnitřek číše, pak bude čistý i vnějšek."

Svatá Monika

27. srpna 2018 v 8:56 | dvěTeReziA

Svatá Monika (Monika z Tagasty)

žila ve 4. století. Byla to matka svatého Augustina. Narodila se v římské Africe. Byla provdána jako mladá dívka. Cvičila se v trpělivosti.
Atributy: vdovský závoj, věnec z růží, kniha, kříž
Patronka: křesťanských žen a matek, vzývána za záchranu duší dětí, při zklamání, nevěře, při problémech s alkoholismem.

Čtení na tento den - 2Sol, Mt

27. srpna 2018 v 8:19 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - 2Sol, Mt

2 Sol 1,1-5.11b-12

Pavel, Silván a Timotej soluňské církevní obci, (která žije ve spojení) s Bohem, naším Otcem, a s Pánem Ježíšem Kristem. Milost vám a pokoj od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista. Bratři, máme povinnost stále za vás Bohu dĕkovat. Patří se to, protože vaše víra dĕlá velké pokroky a vzájemná láska jednoho každého i všech vás se rozmáhá, takže na vás můžeme být v Božích církevních obcích hrdí pro vaši stálost a víru ve všech pronásledováních a souženích, která snášíte. V tom se právĕ ukazuje spravedlivý Boží soud: tak máte být uznáni za hodné Božího království, pro které trpíte. Aby vás učinil náš Bůh hodnými dober, ke kterým vás povolal, a svou mocí zdokonalil, že budete mít vždycky zálibu v (konání) dobra a vaše víra (aby se projevovala) skutky. Pak bude jméno našeho Pána Ježíše oslaveno skrze vás, a vy (budete oslaveni) skrze nĕho podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista.

Mt 23,13-22

Ježíš řekl: "Bĕda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Zavíráte před lidmi nebeské království. Sami do nĕho nevstupujete, a tĕm, kdo chtĕjí vstoupit, v tom zabraňujete. Bĕda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho nového vĕřícího, a když se jím nĕkdo stane, dĕláte z nĕho syna pekla, dvakrát horšího, nežli jste sami. Bĕda vám, slepí vůdcové! Říkáte: `Kdo by přísahal při chrámu, není vázán, kdo však by přísahal při chrámovém zlatĕ, je vázán.' Pošetilci a slepci!, který to zlato posvĕtil? Dále (říkáte): `Kdo by přísahal při oltáři, není vázán, ten však, kdo by přísahal při daru, který na nĕm leží, je vázán.' Slepci! Co je víc: dar, či oltář, který ten dar posvĕcuje? Kdo tedy přísahá při oltáři, přísahá při nĕm i při všem, co na nĕm leží; a kdo přísahá při chrámu, přísahá při nĕm i při tom, kdo v nĕm přebývá; a kdo přísahá při nebi, přísahá při Božím trůnu i při tom, kdo na nĕm sedí."

Nedělní čtení - Joz, Žalm, Ef, Jan

26. srpna 2018 v 8:40 | dvě TeReziA...

Nedĕlní čtení - Joz, Ž, Ef, Jan

Joz 24,1-2a.15-17.18b

Jozue shromáždil všechny kmeny Izraele do Sichemu a svolal přední muže Izraele, jeho náčelníky, soudce a písaře. Když předstoupili před Boha, řekl Jozue všemu lidu: "Jestliže se vám nelíbí sloužit Hospodinu, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda bohům, kterým sloužili vaši předkové za řekou Eufratem, či bohům Amoritů, v jejichž zemi přebýváte. Já však a má rodina budeme sloužit Hospodinu!" Lid odpovĕdĕl: "Daleko ať je od nás myšlenka, že bychom opustili Hospodina a sloužili cizím bohům. Vždyť Hospodin je náš Bůh. On vyvedl nás a naše otce z egyptské zemĕ, z domu otroctví, a udĕlal před našima očima tyto veliké divy a chránil nás po celé cestĕ, kterou jsme šli, a mezi všemi národy, jejichž středem jsme procházeli. I my chceme sloužit Hospodinu, neboť je náš Bůh!"

ŽALM 34

Ustavičnĕ chci velebit Hospodina, - vždy bude v mých ústech jeho chvála. - V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, - ať to slyší pokorní a radují se. Hospodinovy očí hledí na spravedlivé, - k jejich volání se skloní jeho sluch. - Hospodinův hnĕv stíhá ty, kdo páchají zlo, - aby vyhladil ze zemĕ vzpomínku na nĕ. Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, - vysvobodil je z každé jejich tísnĕ. - Blízko je Hospodin tĕm, kdo mají zkroušené srdce, - na duchu zlomené zachraňuje. Spravedlivý mívá mnoho soužení, - Hospodin však ho ze všech vyprostí. - Chrání všechny jeho kosti, - ani jedna z nich nebude zlomena. Zloba uštve bezbožníka k smrti, - kdo nenávidí spravedlivého, budou potrestáni. - Hospodin zachraňuje duše svých služebníků, - nebudou pykat, kdo se k nĕmu utíkají.

Ef 5,21-32

Bratři! Podřizujte se jeden druhému z úcty ke Kristu. Ženy ať jsou podřízeny svým mužům, jako kdyby to byl sám Pán. Muž je totiž hlavou ženy, podobnĕ jako je Kristus hlavou církve, sám spasitel svého tajemného tĕla. Jako je církev podřízena Kristu, tak i ženy mají být svým mužům podřízeny ve všem. Muži, každý z vás ať miluje svou ženu, jako Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni, aby ji posvĕtil a očistil koupelí ve vodĕ a slovem. Tím si chtĕl církev připravit slavnou, bez poskvrny, vrásky nebo nĕčeho takového, aby byla svatá a bez vady. Tak také muž má mít svou ženu rád jako vlastní tĕlo. Kdo má svou ženu rád, projevuje tím lásku sám sobĕ. Nikdo přece nemá v nenávisti vlastní tĕlo, ale dává mu jíst a přeje mu. Tak i Kristus jedná s církví, protože jsme údy jeho tĕla. 'Proto opustí človĕk otce i matku a připojí se k své manželce, a ze dvou se stane jen jeden človĕk.' Toto tajemství je veliké; mám na mysli vztah Krista a církve.

Jan 6,60-69

Mnozí z Ježíšových učedníků řekli: "To je tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?" Ježíš vĕdĕl sám od sebe, že jeho učedníci na to reptají, a proto jim řekl: "Nad tím se pohoršujete? Co teprve, až uvidíte Syna človĕka, jak vystupuje tam, kde byl dříve? Co dává život, je duch, tĕlo nic neznamená. Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a jsou život. Ale jsou mezi vámi nĕkteří, kdo nevĕří." Ježíš totiž vĕdĕl od začátku, kdo jsou ti, kdo nevĕří, a kdo je ten, který ho zradí. A dodal: "Proto jsem vám říkal, že nikdo ke mnĕ nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce." Proto mnoho z jeho učedníků odešlo a už s ním nechodili. Ježíš tedy řekl Dvanácti: "I vy chcete odejít?" Šimon Petr mu odpovĕdĕl: "Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova vĕčného života, a my jsme uvĕřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!"

Pět svatých bratří

25. srpna 2018 v 8:45 | dvě TeReziA

Pět svatých bratří

dnešními světci jsou Benedikt a jeho druhové Jan, Matouš, Izák a Kristin. Byli to pokračovatelé sv. Vojtěcha. Všech pět žilo v 10.století. Benedikt a Jan byli italští kněží, žáci sv. Romualda. V roce 1001 přišli do Polska, kde žili se svými polskými spolubratry. Žili v poustevně, kterou ale přepadli lupiči a všechny zabili.

Čtení na tento den - Ezechiel, Matouš

25. srpna 2018 v 8:27 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - Ezechiel, Matouš

Ez 43,1-7a

(Anděl) mě vedl k bráně směřující k východu, a hle od východu přicházela velebnost Izraelova Boha; její zvuk byl jako zvuk vodních spoust a od Boží velebnosti zářila země. Dostal jsem stejné vidění, které jsem měl, když přišel, aby zničil město; bylo to stejné vidění, které jsem viděl u řeky Kebaru. Padl jsem na svou tvář. Hospodinova velebnost vešla do chrámu branou, která směřuje k východu. Tu mě zdvihla síla a uvedla mě do vnitřního nádvoří, a hle - chrám byl plný Hospodinovy velebnosti. Zatímco anděl stál vedle mě, slyšel jsem, jak ke mně mluví kdosi z chrámu. Řekl mi: "Synu člověka, zde je místo pro můj trůn, zde je místo, na němž budou spočívat chodidla mých nohou, zde budu navěky bydlet uprostřed synů Izraele."

Mt 23,1-12

Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům: "Na Mojžíšův stolec zasedli učitelé Zákona a farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale nejednají. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat zvlášť široké modlitební řemínky a zvlášť velké střapce na šatech, mají rádi čestná místa na hostinách a přední sedadla v synagogách, mají rádi pozdravy na ulicích a když jim lidé říkají `mistře'. Vy však si nedávejte říkat `mistr', jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno `otec', jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat `učitel', jenom jeden je váš Učitel - Kristus. Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."

Čtení na tento den - Jer, Matouš

22. srpna 2018 v 7:21 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - Ez, Mt

Ez 34,1-11

Hospodin mě oslovil: "Synu člověka, prorokuj proti pastýřům Izraele, prorokuj a řekni jim: Pastýři, tak praví Pán, Hospodin: Běda pastýřům Izraele, kteří pásli sami sebe! Či neměli pastýři pást své stádo? Sytili jste se mlékem, odívali vlnou, vykrmená zvířata jste si zabíjeli, ale stádo jste nepásli. Neposílili jste, co bylo slabé, neuzdravili jste nemocné, neobvázali jste, co bylo zraněné, nepřivedli zpět, co bylo rozptýlené, nehledali ztracené, násilím jste ovládali silné. Rozprchly se (ovce) bez pastýře, staly se potravou veškeré divoké zvěři. Mé stádo se rozprchlo a bloudí po všech horách, po všech vysokých pahorcích, po celé širé zemi se rozprchlo mé stádo, a nikdo ho nehledá, nikdo se po něm neptá! Proto, pastýři, slyšte Hospodinovo slovo! Jako že jsem živ - praví Pán, Hospodin - protože se mé stádo stalo kořistí, bez pastýře bylo mé stádo pokrmem veškeré divoké zvěři, poněvadž se moji pastýři o mé stádo nestarali, ale pásli jen sami sebe, nikoli mé stádo, proto, pastýři, slyšte Hospodinovo slovo! Tak praví Pán, Hospodin: Hle, já přijdu na pastýře, vymáhat budu své stádo z jejich rukou, zbavím je pasení svého stáda, nebudou pastýři pást sami sebe. Vytrhnu jim své stádo z jícnu, aby jim už nebylo za potravu. Tak praví Pán, Hospodin: Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho!"

Mt 20,1-16

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: "Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když vyšel kolem devíti hodin, viděl jiné, jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim: `Jděte i vy na (mou) vinici a dám vám, co bude spravedlivé.' A šli. Kolem dvanácti a tří hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to zrovna tak. Vyšel kolem pěti hodin a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: `Co tu celý den nečinně stojíte?' Odpověděli mu: `Nikdo nás nenajal.' Řekl jim: `Jděte i vy na (mou) vinici!' Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci: `Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od posledních k prvním.' Přišli ti, kdo nastoupili kolem pěti odpoledne, a dostali po denáru. Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho, ale reptali proti hospodáři: `Tady ti poslední pracovali jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko.' On však jednomu z nich odpověděl: `Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti patří, a jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?' Tak budou poslední prvními a první posledními."

Pius

21. srpna 2018 v 9:40 | dvě TeReziA

Pius X.

narodil se v první polovině 19.století. Zvolen papežem byl začátkem 20.století. Pius znamená "zbožný" a toto jméno mělo hodně papežů. Heslem Pia X. bylo "všechno obnovit v Kristu". Byl horlivým mariánským ctitelem.

Čtení na tento den - Ez a Matouš

21. srpna 2018 v 8:01 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - Ez, Mt

Ez 28,1-10

Hospodin mě oslovil: "Synu člověka, řekni tyrskému vladaři: Tak praví Pán, Hospodin: Tvé srdce zpyšnělo a říká: `Jsem bůh, na božím trůnu bydlím uprostřed moře.' Přestože jsi člověk, a žádný bůh, pokládal ses za Boha. Hle, jsi moudřejší než Danel; nic tajného není před tebou skryto. Svou moudrostí a chytrostí sis zjednal bohatství; zlato a stříbro jsi shromáždil do svých pokladnic. Svou velikou moudrostí, svým obchodem jsi rozmnožil své bohatství, pro ně zpyšnělo tvé srdce. Proto tak praví Pán, Hospodin: Poněvadž se pokládáš za Boha, hle - přivedu na tebe cizince, nejsurovější z národů, vytáhnou meč na tvoji bezpečnost, moudrost, znesvětí tvé povýšené chování. Svrhnou tě do propasti, skončíš ukrutnou smrtí těch, kdo byli zabiti v hlubině moří. Či řekneš před svými vrahy: `Jsem bůh'? Jsi člověk, a žádný bůh, v moci těch, kdo tě zabijí. Rukou cizinců zemřeš smrtí neobřezanců, neboť já jsem tak řekl" - praví Pán, Hospodin.

Mt 19,23-30

Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, pravím vám: Bohatý jen těžko vejde do nebeského království. Znovu vám říkám: Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království." Když to učedníci uslyšeli, velmi užasli a řekli: "Kdo tedy může být spasen?" Ježíš na ně pohlédl a řekl jim: "U lidí je to nemožné, u Boha však je možné všechno." Nato mu řekl Petr: "My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, pravím vám: Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení (světa), usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít život věčný. A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními."

Čtení na tento den - Ezechiel a Mt

20. srpna 2018 v 7:57 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - Ez, Mt

Ez 24,15-24

Hospodin mě oslovil: "Synu člověka, náhlou ranou ti odejmu potěšení tvých očí; nesmíš však naříkat ani plakat, nesmíš prolévat slzy. Jen tiše vzdychej, neoddávej se smutku, oviň si hlavu turbanem, na nohou nos sandály, nezahaluj svůj vous, nejez chléb nářku!" Ráno jsem mluvil k lidu, večer pak mi zemřela žena a druhý den ráno jsem udělal, jak mi bylo rozkázáno. Tu mi řekli lidé: "Nechtěl bys nám oznámit, co tyto věci znamenají? Děláš je pro nás?" Řekl jsem jim: "Hospodin mě oslovil: `Mluv k Izraelovu domu: Tak praví Pán, Hospodin: Dám znesvětit svoji svatyni, pýchu vaší moci, potěšení vašich očí, touhu vašich duší. Mečem padnou vaši synové i vaše dcery, které jste zanechali. A budete dělat, co jsem dělal já: nezahalíte svůj vous, nebudete jíst chléb nářku. Budete mít turbany na hlavě, obuv na nohou; nebudete naříkat a plakat. Za své hříchy budete chřadnout, jeden nad druhým sténat. Ezechiel vám bude znamením: budete dělat všechno, co dělal on. Až se to stane, poznáte, že já jsem Pán, Hospodin!'"

Mt 19,16-22

Nějaký (člověk) přistoupil (k Ježíšovi) a zeptal se: "Mistře, co dobrého mám udělat, abych dosáhl věčného života?" On mu řekl: "Proč se mě ptáš, co je dobré? Jenom jeden je dobrý. Chceš-li však vejít do života, zachovávej přikázání." Zeptal se ho: "Která?" Ježíš odpověděl: "Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, cti otce i matku a miluj svého bližního jako sám sebe." Jinoch mu řekl: "To všechno jsem zachovával. Co mi ještě schází?" Ježíš mu řekl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!" Když jinoch to slovo uslyšel, odešel zarmoucen, protože měl velký majetek.

Jan Eudes

19. srpna 2018 v 12:29 | dvě TeReziA

Jan Eudes

narodil se v samém začátku 17.století. Byl to francouzský lidový misionář a kněz.
"Kdyby kněží věděli, jakou moc má kněžské požehnání, více by žehnali. Zvedne-li se zbožně jen jediná ruka k požehnání, démoni se touto silou řítí do propasti."

Nedělní čtení - Př, Žalm, Ef, Jan

19. srpna 2018 v 11:58 | dvě TeReziA...

Nedělní čtení - Př, Ž, Ef, Jan


Př 9,1-6

Moudrost si zbudovala palác, opřela jej o sedm sloupů. Pobila dobytek, smísila víno, připravila také svůj stůl. Poslala své služebnice volat z vyvýšenin města: Kdo je nezkušený, ať sem přijde, kdo je bez rozvahy, toho chci učit. Pojďte, můj pokrm jezte, víno, mnou nalité, pijte! Nechte dětinství, a budete žít, po cestě poznání choďte!

ŽALM 34

Ustavičně chci velebit Hospodina, - vždy bude v mých ústech jeho chvála. - V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, - ať to slyší pokorní a radují se. Bojte se Hospodina, jeho svatí! - Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí. - Mocní strádají a hynou hlady, - nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina. Pojďte, synové, a slyšte mě, - naučím vás bát se Hospodina. - Miluje kdo život? - Přeje si dny štěstí? Zdržuj svůj jazyk od zlého, - své rty od falešných slov. - Chraň se zlého a čiň dobré, - hledej pokoj a usiluj o něj!

Ef 5,15-20

Dávejte dobrý pozor, bratři, jak se máte chovat, ne jako nemoudří, ale jako moudří; dobře využívejte času, protože žijeme ve zlých dobách. Nechovejte se tedy nerozumně, ale mějte na mysli, co je vůle Páně. Neopíjejte se vínem, vede to jen k výstřednostem, ale dejte se naplnit Duchem. Když mezi sebou mluvíte, užívejte slov ze žalmů, chvalozpěvů a duchovních písní; ze srdce zpívejte a hrejte Pánu. Děkujte stále Bohu Otci za všechno ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Jan 6,51-58

Ježíš řekl zástupům: "Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa." Židé se mezi sebou přeli a říkali: "Jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo?" Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný, a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne takový, jaký jedli otcové, a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít navěky."

Čtení z bible - Ezechiel a Matouš

18. srpna 2018 v 7:30 | dvě TeReziA...

Ez 18,1-10.13b.30-32

Hospodin mě oslovil: "Co je vám, že stále opakujete o izraelské zemi toto přísloví? `Otcové jedli nezralé hrozny a synům z toho trnou zuby.' Jako že jsem živ - praví Pán, Hospodin - nebude už nikdo v Izraeli, kdo by toto přísloví opakoval. Hle, mně náleží všichni: život otce jako život syna. Zemře ten, kdo zhřeší! Jestliže je někdo spravedlivý, jedná podle spravedlnosti a práva, nejí maso s krví, neobrací své oči k modlám Izraelova domu, neposkvrní manželku svého bližního, nepřistoupí k ženě v době jejího krvácení, nikoho neutlačuje, vrátí dlužníkovi zástavu, nic nebere násilně, svůj chléb dává lačnému, obléká nahého, nebude lichvářsky půjčovat, nebude brát úrok, nebude podporovat nic zlého, bude-li každého soudit podle pravdy, následovat mé příkazy, bude-li zachovávat mé zákony a plnit je - ten je spravedlivý a jistě bude živ - praví Pán, Hospodin. Zplodí-li pak syna násilníka a vražedníka, který se dopouští některých z těchto věcí, ten (syn) jistě zemře! Sám bude příčinou své smrti. Proto každého z vás budu soudit podle jeho chování, izraelský dome - praví Pán, Hospodin. Přestaňte a odvraťte se od všech svých nepravostí, abyste se neobtížili vinou! Oprosťte se tedy od všech svých nevěrností, jichž jste se dopustili vůči mně, a utvořte si nové srdce a nového ducha. Proč byste chtěli zemřít, izraelský dome? Vždyť nemám zálibu ve smrti toho, který má umřít - praví Pán, Hospodin. Obraťte se, a budete žít!"

Mt 19,13-15

K Ježíšovi přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se. Ale učedníci jim to zakazovali. Ježíš jim řekl: "Nechte děti a nebraňte jim přijít ke mně, neboť takovým patří nebeské království." Vložil na ně ruce a ubíral se dál.

Svatý Myron

17. srpna 2018 v 8:54 | dvě TeReziA

Svatý Myron

žil ve 3.století, v době krutého pronásledování křesťanů. Myron se stal knězem a při jednom z jeho kázání byl zatčen. Mučením byl nucen k tomu, aby obětoval modlám. Byl hozen šelmám, ale ty se ho nedotkly. Nakonec byl popraven stětím.

Čtení na tento den - Ezechiel a Matouš

17. srpna 2018 v 7:13 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - Ez, Mt

Ez 16,1-15.60.63 nebo Ez 16,59-63

Hospodin mě oslovil: "Synu člověka, připomeň Jeruzalému jeho hanebnosti. Řekneš: Tak praví Pán, Hospodin, Jeruzalému: Celý tvůj původ je z kananejské země: tvůj otec byl Amorita, tvá matka byla Chetitka. Když ses narodila, když jsi přišla na svět, nebyla ti odříznuta pupeční šňůra, vodou k očištění jsi nebyla umyta, nebyla jsi potřena solí ani zavinuta v plenky. Nikdo na tebe nepohlédl se slitováním, aby ti věnoval aspoň něco z této péče pro milosrdenství s tebou. Hned po narození jsi byla pohozena na širé pole pro svou ošklivost. Když jsem šel kolem tebe a viděl tě, jak se zmítáš ve své krvi, řekl jsem ti: `Žij ze své krve a vzrůstej!' Polním poupětem jsem tě učinil, vyrostla jsi, rozvinula ses, dospěla do svrchované krásy. Zpevnila se tvá ňadra, vzrostl tvůj vlas, byla jsi však úplně nahá. Tu jsem šel kolem tebe a viděl jsem tě - byl to tvůj čas, čas lásky - rozprostřel jsem na tebe lem svého pláště, přikryl tvou nahotu, přísahal jsem ti a uzavřel s tebou smlouvu - praví Pán, Hospodin - a stala ses mou. Umyl jsem tě vodou a očistil tě od krve, pomazal tě olejem. Dal jsem tě obléknout do pestrobarevného šatu, obul jsem tě do střevíců z delfíní kůže, ovinul jsem ti hlavu turbanem z kmentu, přioděl jsem tě hedvábným rouchem. Ozdobil jsem tě klenoty, náramky jsem navlékl na tvé ruce, náhrdelník na tvé hrdlo. Vložil jsem kroužky do tvého chřípí, náušnice do uší a nádhernou čelenku na hlavu. Zdobila ses zlatem a stříbrem, odívala ses kmentem, hedvábím, pestrobarevným rouchem. Jedla jsi pečivo z nejjemnější mouky, med a olej, stala ses překrásnou a schopnou kralování. Tvé jméno se rozneslo mezi národy pro tvou krásu, neboť bylas dokonalá ozdobou, kterou jsem tě obdařil - praví Pán, Hospodin. Ty ses však spoléhala na svou krásu, využívala jsi své slávy a oddávala ses každému, kdo šel kolem, a zahrnovala ho svým smilstvím, a stala ses jeho. Rozpomenu se však na svoji smlouvu, sjednanou s tebou za dnů tvého mládí, a uzavřu s tebou smlouvu věčnou, aby ses rozpomenula a zahanbila a nemohla již otevřít ústa pro hanbu, až ti odpustím všechno, co jsi udělala - praví Pán, Hospodin."

Mt 19,3-12

K Ježíšovi přistoupili farizeové s úmyslem přivést ho do úzkých a zeptali se ho: "Může se člověk se ženou rozvést z jakéhokoli důvodu?" On jim odpověděl: "Nečetli jste (v Písmu), že Stvořitel na začátku učinil (lidi) jako muže a ženu a prohlásil: `Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své ženě a ti dva budou jeden člověk?' Už tedy nejsou dva, ale jeden. Co tedy Bůh spojil, člověk nerozlučuj!" Řekli mu na to: "Proč tedy Mojžíš nařídil dát ženě rozlukový list a rozvést se s ní?" Odpověděl jim: "Mojžíš vám dovolil rozvod se ženou pro tvrdost vašeho srdce, ale na začátku to tak nebylo. Říkám vám: Kdo se rozvede se svou ženou z jiného důvodu než pro smilstvo a ožení se s jinou, dopouští se cizoložství." Učedníci mu řekli: "Když je to mezi mužem a ženou takové, je lepší se neženit." Odpověděl jim: "Všichni to nechápou, jenom ti, kterým je to dáno. Jsou totiž lidé k manželství neschopní už od narození a jsou k manželství neschopní, které takovými udělali lidé, a jsou konečně takoví, kteří se manželství sami zřekli pro nebeské království. Kdo může pochopit, ať pochopí!"

Roch z Monpellieru

16. srpna 2018 v 8:21 | dvě TeReziA

Roch z Monpellieru

narodil se koncem 13.století. Svůj majetek rozdal chudým a vypravil se jako poutník do Říma. Po cestě léčil lidi postižené morem. Ale sám takto onemocněl. Uchýlil se na okraj města. Zjevil se mu anděl a pes mu denně přinášel čestvý chléb. Nakonec se Roch uzdravil a vrátil se do vlasti, kde ho lidé nepoznali a považovali ho za vyzvědače. Byl uvržen na pět let do vězení. Když byl propuštěn, brzy nato zemřel.
Patron automobilistů, lékařů a nemocných, zajatců.
Atributy: pes, poutnická hůl.

Svatý Štěpán

16. srpna 2018 v 8:20 | dvě TeReziA

Svatý Štěpán (král)

narodil se koncem 10.století. Pocházel z knížecí rodiny v Panonii (Maďarsku). V roce 1000 byl korunován na prvního krále země. Panoval spravedlivě, energicky a důsledně. Je národním světcem a patronem Maďarů. Štěpánova pravá ruka je národní relikvií. Slavná svatoštěpánská koruna je posvátným pokladem Maďarů.

Čtení z bible na tento den - Ez a Mt

16. srpna 2018 v 7:46 | dvě TeReziA...

Čtení z bible na tento den - Ez, Mt

Ez 12,1-12

Hospodin mě oslovil: "Synu člověka, bydlíš mezi vzpurným plemenem, které má oči k vidění, a nevidí, uši k slyšení, a neslyší, protože je to vzpurné plemeno. Ty tedy, synu člověka, připrav si před nimi za bílého dne zavazadla vyhnance a přestěhuj se před jejich očima ze svého místa na místo jiné, snad uznají, že jsou vzpurné plemeno. Vynes za bílého dne před jejich očima svá zavazadla ven, zavazadla vyhnance; sám však vyjdeš před nimi večer, jako odcházejí vyhnanci. Před jejich očima si prokopej zeď a vyjdi skrze ni. Před jejich očima nes na ramenou (svá zavazadla), vyjdeš za tmy, přikryješ svou tvář, takže neuvidíš zemi; činím totiž z tebe znamení pro dům Izraele." I udělal jsem, jak mi bylo poručeno: za bílého dne jsem vynesl svá zavazadla jako vyhnanec, večer pak jsem si prokopal zeď, za tmy jsem vyšel a před jejich očima jsem na ramenou nesl (zavazadla). Ráno mě Hospodin oslovil: "Synu člověka, jistě ti řekl dům Izraele, dům vzpurný: `Co to děláš?' Řekni jim: `Tak praví Pán, Hospodin: Toto hrozebné proroctví patří vládci, který je v Jeruzalémě, a všemu Izraelovu domu, který v něm sídlí.' Řekni: `Já jsem vám znamením. Jak jsem učinil, tak se jim stane: do vyhnanství, do zajetí půjdou! A vládce, který je mezi nimi, ponese na ramenou (svá zavazadla) - a vyjde za tmy. Prokopají zeď, aby ho vyvedli, přikryje svou tvář, aby neuviděl očima zemi.'"

Mt 18,21 - 19,1

Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: "Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?" Ježíš mu odpověděl: "Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba) sedmdesátsedmkrát. Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Protože (dlužník) neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: `Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím!' A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: `Zaplať, co jsi dlužen!' Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho: `Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!' On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: `Služebníku ničemný! Celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?' A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte." Když Ježíš skončil tyto řeči, vzdálil se z Galileje a odešel do judského území na druhou stranu Jordánu.

Matylda Magdeburská

15. srpna 2018 v 8:58 | dvě TeReziA

Matylda (Mechtilda) Magdeburská

narodila se začátkem 13.století v Magdeburgu v Německu. Ve 12 letech prožila své první mystické zážitky, které ji provázely celý život. V životě se musela bránit pomluvám a pronásledování. Žila v klášteře.

Nanebevzetí Panny Marie

15. srpna 2018 v 8:56 | dvě TeReziA

Nanebevzetí Panny Marie

nejslavnější mariánský svátek. Podle učení katolické církve a pravoslavných církví byla Panna Maria vzata po smrti s tělem i duší do nebe. Učení se opírá o apokryfní literaturu a katolickou tradici.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

15. srpna 2018 v 7:57 | dvě TeReziA...

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

nejdůležitĕjší mariánský svátek, který se slaví 15.srpna.

Zj 11,19a; 12,1.3-6a.10ab

Boží chrám v nebi se otevřel a ukázala se v nĕm archa jeho úmluvy. Pak se objevilo na nebi veliké znamení: žena odĕná sluncem, s mĕsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvĕzd kolem hlavy. Potom se objevilo na nebi další znamení: veliký ohnivĕ rudý rak se sedmi hlavami a deseti rohy a na každé hlavĕ mĕl čelenku. Ocasem smetl třetinu hvĕzd z nebe a svrhl je na zem. Ten drak se postavil před ženu, která mĕla rodit, aby pohltil její dítĕ, jakmile ho porodí. A porodila syna, chlapce, toho, který má vládnout všem národům železným prutem. Avšak její dítĕ bylo uchváceno do nebe k Bohu, k jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde mĕla místo připravené od Boha. Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi: "Od nynĕjška patří vítĕzství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému."1 Kor 15,20-27a

Bratři! Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z tĕch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze človĕka, přijde skrze človĕka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí, jaké mu patří: na prvním místĕ je Kristus, pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane konec, až odevzdá své království Bohu a Otci a až zlomí (vládu) všech možných knížat, mocností a sil. On totiž musí kralovat, `dokud mu (Bůh) nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám'. Jako poslední nepřítel pak bude zničena smrt. `Všechno' totiž (Bůh) `podřídil pod jeho nohy.

Lk 1,39-56

V tĕch dnech se Maria vydala na cestu a spĕchala do jednoho judského mĕsta v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbĕtu. Jakmile Alžbĕta uslyšela Mariin pozdrav, dítĕ se radostnĕ pohnulo v jejím lůnĕ. Alžbĕta byla naplnĕna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: "Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mnĕ? Vždyť jakmile zaznĕl tvůj pozdrav v mých uších, dítĕ se živĕ a radostnĕ pohnulo v mém lůnĕ. Blahoslavená, která jsi uvĕřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!" Maria řekla: "Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mĕ budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké vĕci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství /trvá) od pokolení do pokolení k tĕm, kdo se ho bojí. Mocnĕ zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšnĕ. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými vĕcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našimpředkům, Abrahámovi a jeho potomkům navĕky. Maria zůstala u Alžbĕty asi tři mĕsíce a pak se vrátila domů.

Maxmilián Kolbe

14. srpna 2018 v 8:02 | dvě TeReziA

Maxmilián Kolbe

narodil se koncem 19.století v části Poska, která patřila tehdy Rusku. Jeho otec byl Němec a matka Polka. V dětství se mu zjevila Panna Maria a to ho silně ovlivnilo na celý život. Odešel studovat do Krakowa a později do Říma. Studoval teologii, filozofii, matematiku a fyziku. Za druhé světové války spolu se svými spolubratry ve františkánkém kostele v Polsku ukrývali uprchlíky i Židy, pomáhali odboji. Byl poslán do koncentračního tábora Osvětim, kde zemřel v hladové komoře.

Čtení na tento den - Ez a Mt

14. srpna 2018 v 7:18 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - Ez a Mt

Ez 2,8 - 3,4

Tak praví Hospodin: "Ty, synu člověka, slyš, co ti pravím, a nebuď vzpurný jako toto vzpurné plemeno; otevři ústa a jez, co ti dám." Viděl jsem ruku vztaženou ke mně, a v ní svinutou knihu. Rozvinul ji přede mnou; byla popsána uvnitř i zvenčí. Byly v ní napsány žalozpěvy, vzdechy a bědy. Tu mi řekl: "Synu člověka, cokoli se ti dostane, jez; sněz tuto knihu a jdi a mluv k synům Izraele!"Když jsem otevřel ústa, dal mi sníst tu knihu a řekl mi: "Synu člověka, nasyť své břicho a naplň své útroby touto knihou, kterou ti dávám!" Snědl jsem ji a zesládla mi v ústech jako med. Pak mi řekl: "Synu člověka, jdi k Izraelovu domu a mluv k nim moje slova."

Mt 18,1-5.10.12-14

Učedníci přišli k Ježíšovi s otázkou: "Kdo je vlastně v nebeském království největší?" Tu zavolal dítě, postavil ho před ně a řekl: "Amen, pravím vám: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. Kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. A kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá. Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdali. Říkám vám: Jejich andělé v nebi stále hledí na tvář mého nebeského Otce. Co myslíte? Když má někdo sto ovcí a jedna z nich se zatoulá, nenechá těch devětadevadesát na horách a nepůjde hledat tu zatoulanou? A když se mu podaří ji nalézt, amen, pravím vám: má z ní větší radost než z těch devětadevadesáti, které se nezatoulaly. Stejně tak nechce váš nebeský Otec, aby zahynul jediný z těchto nepatrných."

Hippolyt a Poncián

13. srpna 2018 v 19:00 | dvě TeReziA

Svatý Poncián (papež)

stal se papežem v první polovině 3.století. Zemřeli společně se svatým Hippolytem na "ostrově smrti" (doly na Sardínii), kam je oba nechal poslat císař Maximinus Thrax.

Hippolyt (kněz)

žák Ireneje z Lyonu, církevní Otec Západu- Řecky psané komentáře ke knize Daniel. Stanovil výpočet data Velikonoc.
Oba mučedníci byli pohřbeni v Kallixtových katakombách v Římě.

Jan Berchmans

13. srpna 2018 v 19:00 | dvě TeReziA

Jan Berchmans

narodil se na konci 16.století. Syn ševce. Měl čtyři sourozence. Rád ministroval. Vstoupil k jezuitům. Studoval filozofii v Římě. Ale vysvěcení se nedožil. Zemřel ve 22 letech.

Patron ministrantů a mladých lidí, patron studující mládeže.
Atributy: stojí s rukama sepjatýma, drží knihu pravidel, svůj kříž a růženec.

Čtení na tento den - Ez, Mt

13. srpna 2018 v 16:01 | dvě TeReziA...

Čtení na tento den - Ez, Mt

Ez 1,2-5.24-28c

Pátého dne mĕsíce - byl to pátý rok zajetí krále Jojachina - oslovil Hospodin knĕze Ezechiela, syna Buziova, v Chaldejsku u řeky Kebaru a zde na nĕm spočinula Hospodinova ruka. Mĕl jsem vidĕní: Hle, od severu přicházel bouřlivý vichr, veliký mrak; v nĕm kol dokola zář a plápolající oheň a z nĕho zářilo cosi jako blyštící se kov; uprostřed toho bylo vidĕt čtvero jakýchsi živých bytostí. Jejich vzhled: mĕly lidskou podobu. Když se pohybovaly, slyšel jsem šelest křídel jako hukot vodních spoust, jako hřmĕní Všemohoucího, jako lomoz množství, jako lomoz tábořícího (vojska); když se zastavily, pohyb jejich křídel se zpomalil. Když zaznĕl hlas nad klenbou, která byla nad jejich hlavou, zastavily se a pohyb jejich křídel se zpomalil. Nad klenbou, která byla nad jejich hlavou, bylo cosi jako safírový kámen; bylo to podobné trůnu a na tom, co bylo podobné trůnu, byla nahoře postava, která mĕla podobu človĕka. Vidĕl jsem cosi jako blyštící se kov a jako oheň z nĕho sálající kol dokola, od jeho beder nahoru. Od beder dolů jsem vidĕl cosi jako oheň, zářící kolem dokola: bylo to podobné duze, která se objeví v mracích v den deštĕ. Tak zářilo kol dokola zjevení Hospodinovy slávy. Když jsem ji vidĕl, padl jsem na svou tvář.

Mt 17,22-27


Když Ježíš (a jeho učedníci) spolu chodili po Galileji, řekl jim: "Syn človĕka bude vydán lidem do rukou. Zabijí ho, ale třetí den bude vzkříšen." (Učedníci) se velmi zarmoutili. Když přišli do Kafarnaa, přistoupili výbĕrčí chrámové danĕ k Petrovi a zeptali se: "Váš mistr chrámovou daň neplatí?" Odpovĕdĕl: "Platí." Jakmile vešel do domu, předešel ho Ježíš otázkou: "Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a danĕ? Od svých synů, nebo od cizích?" Když odpovĕdĕl "od cizích", Ježíš mu řekl: "Synové tedy k tomu vázáni nejsou. Abychom je však nepohoršili, jdi k moři, vhoď udici, a tu rybu, která se první chytí, vezmi, otevři jí ústa a najdeš stříbrný peníz. Ten vezmi a dej jim za mĕ i za sebe."

Kajetán a Sixtus

7. srpna 2018 v 7:56 | dvěTeReziA

Svatý Kajetán

jméno označuje člověka, který pochází z Gaeta (přístav u Tythénského moře), z toho vychází italská forma Gaetano.
Kajetán z Tiene se narodil koncem 15.století v Itálii. Byl hodně vzdělaný, ale knězem se stal až ve 36 letech. Reformoval církev v Itálii.

Sixtus

žil ved 2. nebo 3.stoleti. Druhý papež tohoto jména. Brzy po svém zvolení byl zatčen během bohoslužby a popraven ještě téhož dne.
 
 

Reklama