Vlastivěda

Měsíc vinné révy - Keltové

2. září 2017 v 10:01 | dvě TeReziA
Dnes začínal v keltském kalendáři měsíc vinné révy Muin. Nastával čas sklizně, kdy Keltové sbírali fyzické i duchovní hodnoty nutné k životu, aby se přetvořily v cosi vyššího. Měsíc vinné révy sliboval uvolnění prorockých sil, které ovládal Lugh - keltský bůh světla (světlý, zářící) intelektu a duchovního osvícení.

Karel Absolon na i-vysílání

2. září 2017 v 8:54 | dvě TeReziA

Karel Absolon

Badatel Karel Absolon se narodil ve druhé polovině 19.století. Jeho matka sbírala pohádky a pověsti. Napsala knihu Pohádky z Moravského krasu. Dokonce ji naportrétoval Josef Mánes. Dědeček Jindřich Wankel ho brával do jeskyní Moravského krasu. Už jako gymnazista měl Karel Absolon první publikace. Studoval Karlovu univerzitu v Praze. Sestoupil s několika přáteli na dno Macochy a v mnoha známých jeskyních se mu podařilo proniknout do nových prostor. Profesor Absolon měl vystudováno několik oborů. On prakticky vystudoval geologii, tam taky byl později docentem a pracoval v ústavu geografie na Karlově univerzitě. Teprve později se dostal k archeologii. Stal se správcem sbírek Moravského zemského muzea a tady se ujal archeologických sbírek. Tyto sbírky začal třídit a pochopil, že by mohl navázat na práci svého dědečka. Zanedlouho se Absolon začal zajímat o vykopávky ve Věstonicích a od té doby se věnoval intenzivně výzkumu věstonické stanice. V roce 1925 našel Věstonickou venuši.

Otázky z vlastivědy pro 5.R ZŠ- baroko

1. září 2017 v 18:20 | dvě TeReziA

Otázky z Vlastivědy pro 5.ročník ZŠ - Baroko

 • Jaká byla situace v českých zemích po bitvě na Bílé hoře z hlediska náboženské víry?
 • Vyjmenuj charakteristické znaky baroka.
 • Uveď některé prostředky, kterými se církev v tehdejší době snažila získat nové věřící.
Dějiny udatného českého národa: Baroko

Opakování Vlastivědy 5.ročník ZŠ 16+17.st.

29. srpna 2017 v 19:52 | dvě TeReziA

České země v 16. a 17.století

Konec středověku a začátek novověku je v našich zemích spojen s nástupem Habsburků na český trůn v roce 1526. Během 16. a 17.století k nám začínají pronikat prvky nového uměleckého směru nazývaného renesance.
Dějiny udatného českého národa: Nástup Habsburků, Renesance

Otázky z vlastivědy pro 5.ročník ZŠ ŽivotVM

25. srpna 2017 v 10:42 | dvě TeReziA

Otázky z vlastivědy pro 5.ročník ZŠ

Život ve městě

 • Jak se žilo po třicetileté válce ve městech?
ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičící

Ve městech byla ochromena řemesla i obchod. Řemeslníci se nadále sdružovali v cechy. Vedle toho se v některých oblastech českých zemí rozvíjela domácí výroba, na níž se prakticky podíleli všichni členové rodiny: vedle dospělých i děti. Ve světnicích malých chaloupek se předlo a tkalo a tyto textilní výrobky se pak prodávaly na jarmarcích. Vedle výroby plátna se ze lnu vyráběly i krajky, výšivky a zboží ze skla. Kupci neměli vždy dostatek zboží k prodeji. Situace se jen pozvolna zlepšovala. Válkou se změnil obraz měst. Výrazně klesl počet jejich obyvatel. S výjimkou Prahy si města v českých zemích zachovávala venkovský charakter. Řemeslníci a kupci menších měst a městeček měli vlastní hospodářství, chovali krávy, prasata a drůbež a za městskými hradbami obdělávali pole, vlastnili zde louky, zahrady a sady. Vedle nich tvořili obyvatele měst lékaři, lékárníci, advokáti, písaři, kněží, řeholníci, učitelé, studenti, tovaryši, sluhové, děvečky a dosti početná městská chudina (žebráci, tuláci a zlodějíčkové). V tehdejších městech se málo dbalo na hygienu, proto zde často propukaly morové epidemie.

Otázky z vlastivědy pro 5.ročník ZŠ ŽP

24. srpna 2017 v 14:57 | dvě TeReziA

Otázky z vlastivědy pro 5.ročník ZŠ

Život poddaných

 • Jak se žilo poddaným po třicetileté válce?
 • Který spisovatel napsal ve svém románu o vzpouře poddaných pod vedením Jana Sladkého-Koziny?
ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičící

Život poddaných spočíval především v těžké práci na polích. Velkou část zemědělské půdy po třicetileté válce nikdo neobdělával. V hospodářství stále převládolo zemědělství nad řemeslem. Vzhledem k úbytku obyvatelstva chyběly pracovní síly na šlechtických velkostatcích. Proto byli poddaní až polovinu týdne pracovat na panském a platit vrchnosti poplatky ze všeho možného: z prodeje na jarmarcích, z provozování řemesel, z mlýnů, z kováren. Bez souhlasu vrchnosti se nesměl poddaný stěhovat, ženit, prodat své pole ani své výrobky. Poddaní byli také povinováni vojenskou službou, která často trvala doživotně. K tomu všemu byli nuceni pod pohrůžkou pokud, tělesných trestů a vězení. Poddaní se proti tomu začali bouřit. Koncem 17.století došlo na našem území k několika selským povstáním. Největší vypuklo v západních a severních Čechách. Císař proti povstalcům povolal vojsko. Povstání bylo utopeno v krvi a několik desítekpovstalců bylo popraveno. Nejznámější je vzpoura Chodů.

Otázky z vlastivědy pro 5.ročník ZŠ ŽivotNZ

23. srpna 2017 v 18:56 | dvě TeReziA

Otázky z vlastivědy pro 5.ročník ZŠ

Život na zámku

 • Jak vypadal život na zámku?
 • Kde se ve vašem okolí nachází zámek?
 • Jaké zámky jste už navštívili?
 • Najdete je na mapě?
ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičící

Nejbohatší a také vládnoucí skupinou v zemi byla hned po panovníkovi šlechta. V této době žila převážně v pohodlných a prostorných zámcích a palácích. K životu zámeckého panstva patřily hostiny s nejvybranějšími lahůdkami, četné zábavy a plesy. Oblíbenou zábavou šlechty bývaly hony a štvanice na divokou zvěř či na lišku a také vyjížďky kočárem nebo na koních. Na zámku byly různé síně a komory, také jídelny, taneční sál, knihovna, obrazárna a někdy i divadlo. Nesměla tam chybět i kaple.

Otázky z vlastivědy pro 5.ročník ZŠ 30LV

22. srpna 2017 v 16:04 | dvě TeReziA

Opakování Vlastivědy: Třicetiletá válka

 • V kterých letech probíhala 30letá válka? Znáš rok jejího ukončení?
 • Popiš situaci v českých zemích po skončení 30leté války.
ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičící

Třicetiletá válka

Spor mezi českou šlechtou a Habsburky přerostl ve velkou válku, kdy po dobu třiceti let válčila mezi sebou většina států Evropy. Hovoříme o třicetileté válce. Zejména země ve střední Evropě byly velmi zpustošeny. Vojáci vypalovali a rabovali celé kraje. Po vpádu vojsk zůstaly mnohé oblasti v českých zemích značně vylidněné. Stovky vesnic úplně zanikly, mnoho domů ve městech zůatalo neobydlených. Mír uzavřený v roce 1648 uvítaly všechny válčící země. I po skončení války byly naše země sužovány hladem a nemocemi.

Otázky z vlastivědy pro 5.ročník ZŠ BNBH

22. srpna 2017 v 12:36 | dvě TeReziA

Otázky z Vlastivědy pro 5.ročník ZŠ

BITVA NA BÍLÉ HOŘE

 • Co si pamatuješ o bitvě na Bílé hoře?
 • Kdy přesně se bitva na Bílé hoře odehrála a jak dlouho trvala?
 • Kde byli popraveni čeští páni po prohrané bitvě na Bílé hoře? Kolik českých pánů bylo roku 1621 popraveno? Jaký zvláštní přírodní úkaz tuto tragickou událost provázel?
 • Jak se nazývá období po bitvě na Bílé hoře?
ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle

BITVA NA BÍLÉ HOŘE

S nástupem Habsburků na český trůn (1526) docházelo k stálým sporům mezi nimi a českou šlechtou. Habsburkové chtěli neomezeně vládnout a oslabovali pravomoci českých úřadů, které ovládali šlechtici. V českých zemích mohli dosud lidé vedle katolického náboženství vyznávat i jiné nekatolické víry. Tuto náboženskou svobodu začali Habsburkové jako vášniví katolíci omezovat. Začali podporovat pouze katolické kněze a kláštery. Rozpory mezi Habsburky a českou šlechtou vedli nakonec k vojenskému střetnutí. Císařská habsburská armáda se 8.listopadu 1620 střetla na Bílé hoře nedaleko Prahy s vojskem českých pánů. Habsburkové zvítězili. Bitva na dlouhá staletí rozhodla o osudu celého českého národa. Habsburkové dalších třista let vládli v našich zemích.Bitva na Bílé hoře bývá často označována za národní tragédii.

Kdy přesně se bitva na Bílé hoře odehrála a jak dlouho trvala?

Císařská habsburská armáda se 8.listopadu 1620 střetla na Bílé hoře nedaleko Prahy. Délkou trvání i počtem padlých se však spíše jednalo o větší šarvátku než o bitvu. Zhruba po dvou hodinách bylo po všem. Hned po prvním útoku císařských vojsk nastala v českém vojsku panika a jeho vojáci začali prchat. Na odpor se prý postavili jen Moravané, povětšinou cizí žodnéři najatí za peníze (žold) moravských šlechticů. Ti byli soustředěni u zdi obory a nic jiného jim nezbývalo, než se udatně bránit, protože s vysokou zdí za zády neměli kam prchnout. Jinak kdo mohl, od Bílé hory tenkrát utekl. Povstalci byli nemilosrdně potrestáni. Z Čech byli vypuzeni nekatoličtí kněží a katoliké náboženství se stalo jediným povoleným.

Kde byli popraveni čeští páni po prohrané bitvě na Bílé hoře? Kolik českých pánů bylo roku 1621 popraveno? Jaký zvláštní přírodní úkaz tuto tragickou událost provázel?

21.června 1621 bylo na Staroměstském náměstí v Praze popraveno 27 vůdců odboje. Za ranního úsvitu se nad rynkem Starého města pražského klenula duha. Nebe bylo čistě modré a už celé dva dny nepršelo. Na Staroměstském náměstí je dodnes vyznačeno datum a místo popravy.

Jak se nazývá období po bitvě na Bílé hoře?

Bitvou na Bílé hoře začalo třísetleté "období temna". Doba pobělohorská byla dobou útlaku českých zemí, násilné rakatolizace a germanizace země.

Dějiny udatného českého národa: Bílá hora, Poprava sedmadvaceti českých pánů

Opakování Vlastivědy 4+5 - Habsb

21. srpna 2017 v 9:47 | dvě TeReziA

Nástup Habsburků na český trůn

Po Jageloncích přišli v roce 1526 na Pražský hrad rakouští Habsburkové. České země se staly součástí velké středoevropské habsburské říše, které vedle nich tvořily rakouské země a Uherské království. Postavení českých zemí se zhoršovalo. Až na císaře Rudolfa II., který si zvoli za sídelní město Prahu, dávali Habsburkové přednost Vídni. Přesto zůstávaly české země kulturně a hospodářsky nejvyspělejší částí říše. Rudolf II. podporoval rozvoj věd a umění. Do Prahy pozval řadu významných učenců a malířů z celé Evropy. S nástupem Habsburků na český trůn končilo období středověku a začínal nový dějinný úsek, který nazýváme novověk. Do českých zemí začal pronikat nový umělecký směr zvaný renesance. Panstvo si přestavovalo své hrady na pohodlné zámky obklopené zahradami a oborami se zvěří. Bohatí měšťané stavěli ve městech ozdobné domy. Rostl význam vzdělání. Zakládaly se městské školy. Stále více lidí toužilo naučit se číst, psát a počítat. Vynález knihtisku umožnil vydávat větší množství knih.
Dějiny udatného českého národa: Nástup Habsburků, Renesance, Pražský orloj, Podnikavá šlechta, Židé v českých zemích, Rudolf II., Astronomové na dvoře Rudolfa II., Golem, Kryštof Harant, Středověká medicína a Jan Jesenius

Opakování Vlastivědy 4,5 JiříZP+Jag

20. srpna 2017 v 12:37 | dvě TeReziA

Husitský král Jiří z Poděbrad a vláda Jagelonců

Po husitských válkách českým zemím krátce vládl český šlechtic Jiří z Poděbrad "husitský král", který jako jediný z českých panovníků neměl královský původ. Po Jiřím z Poděbrad nastoupil na český trůn nový panovnický rod, tentokrát z Polska - rod Jagellonců. Vládl u nás zhruba půl století.
Dějiny udatného českého národa na Déčku: Jiří z Poděbrad, Petr Chelčický, Jagellonci na českém trůně

Opakování Vlastivědy z 4+5 Střed.

19. srpna 2017 v 10:11 | dvě TeReziA

Život ve středověku

Nejvyšší postavení ve státě hned po panovníkovi měla šlechta, které patřily pole, lesy, louky, rybníky i celé vesnice s poddanými. Šlechta se dělila na pány a na rytíře-nebo též zemany, chudší část. Páni sídlili na hradech a zemané žili v tvrzích. Církev vlastnila kláštery,kostely a také vesnice s poddanými. Většina lidí žila tehdy na vesnicích. Nejpočetnější skupinou vesnického obyvatelstva byli poddaní, kteří museli odvádět králi, šlechtě i církvi jak peníze, tak i část své úrady z polí. Ve městech žili převážně obchodníci a řemeslníci. Nejhůř se žilo venkovské i měšťanské chudině. Od počátku 14.století vystřídaly románský sloh stavby gotického slohu. Na těžko přístupných místech se budovaly mohutné hrady, ve městech nádherné kláštery a chrámy. Nejznámější z nich se stal chrám sv. Víta v Praze.
Dějiny udatného českého národa na Déčku: Gotická móda, Kutnohorští havíři, Dalibor

Opakování Vlastivědy 4,5 Hus

18. srpna 2017 v 8:06 | dvě TeReziA

Husitské války

Po smrti Karla IV. vypukly vážné rozpory v katolické církvi. Kněží, mniši i papežové místo toho, aby oddaně sloužili Bohu, shromažďovaly do svých rukou majetek a moc ve státě. Bohatli zejména prodejem odpustků. Mnozí kněží však tyto zlořády kritizovali. Mezi nimi vynikal svými kázáními Jan Hus. Církevní hodnostáři ho chtěli umlčet. Protože své myšlenky odmítl odvolat, byl 6. července 1415 upálen. Tento den si každoročně připomínáme jako státní svátek. Upálení Mistra Jana Husa vyvolalo v Čechách bouři odporu a nakonec přerostlo v husitské války. Papež vyslal proti husitům křižácké výpravy. Ty však byly husitským vojskem poraženy. Husitům velel Jan Žižka z Trocnova. Nakonec propukly uvnitř husitského hnutí rozpory, které vyvrcholily ve vzájemnou bitvu. Stoupenci radikálního husitského směru byli poraženi. Moc církve se znovu začala upevňovat.
Dějiny udatného českého národa na Déčku: Jan Hus, Husité v boji za pravdu, Husité proti všem, Zničená země

Opakování Vlastivědy z 4,5 Lbk+K

17. srpna 2017 v 10:31 | dvě TeReziA

Vláda Lucemburků a Karel IV.

Po Přemyslovcích nastoupili na český královský trůn Lucemburkové. Z nich nejznámějším panovníkem se stal hluboce vzdělaný císař Karel IV., který bývá označován za nejvýznamnějšího panovníka v celé tisícileté historii českého státu. To dokládá označení, jemuž se mu dostalo hned po smrti, byl označován za "otce vlasti". Za jeho vlády se mnoho stavělo - Karlův most, Karlštejn, Nové Město pražské a v Praze byla založena první universita ve střední Evropě. Praha se stala po dobu Karlovy vlády jedním z nejvýznamějších měst Evropy.
Dějiny udatného českého národa na Déčku: Jan Lucemburský, Mládí Karla IV., Karel IV., Karel IV. stavitel, Václav IV.

Opakování Vlastivědy 4, 5 Přem

17. srpna 2017 v 8:44 | dvě TeReziA

Rozkvět českého království a vláda přemyslovských králů

Ve 13.století nastalo období rozkvětu českého státu. Přemyslovci byli uznávanými panovníky u ostatních evropských států. Došlo k povýšení dosavadních českých knížat na krále. K největšímu rozmachu došlo za vlády krále Přemysla Otakara II., který byl označován za "krále železného a zlatého". Území českého království tehdy sahalo až k jaderskému moři. Tato Přemyslova však trvala jen krátkou dobu. Jeho vnuk Václav II. sice dosáhl na polskou i uherskou korunu, avšak v r.1306 byl v Olomouci zavražděn. Byl posledním mužem rodu Přemyslovců s nárokem na královský titul. Proto se říká, že jím rod Přemyslovců vymřel "po meči". Meč totiž představoval symbol mužství.
Dějiny udatného českého národa na Déčku: Přemysl Otakar I., Václav I., Svatá Anežka, Přemysl Otakar II., Braniboři v Čechách, Václav II., Václav III., Růst měst, Hrady, Co dál ve 14.století

Opakování Vlastivědy 4,5 - ČS

16. srpna 2017 v 9:15 | dvě TeReziA

Vznik českého státu a vláda přemyslovských knížat

Po rozpadu Velkomoravské říše začal na počátku 10.století vznikat v Čechách český stát, kde vládl rod Přemyslovců. Prvním Přemyslovcem, o němž se dochovaly písemné zprávy, byl kníže Bořivoj. Bořivojův vnuk Václav patřil k nejznámějším přemyslovským panovníkům. Jeho bratr Boleslav ho nechal na Staré Boleslavi zavraždit. Václav byl po své smrti prohlášen církví za svatého. Většina obyvatel v těchto dobách bydlela v jednoduchých dřevěných domech soustředěných v malých vesnicích. Postupně vznikala první města, kde vedle dřevěných domů začali bohatší měšťané stavět i kamenné domy. Panovníci a velmoži žili v opevněných hradech na vyvýšených místech. Církev stavěla kostely a kláštery. Všechny tyto kamenné stavby byly budovány v románském slohu. Při kostelích a klášterech byly zakládány první školy. Kněží a mniši byli po dlouhou dobu jedinými lidmi, kteří uměli číst a psát. V písařských klášterních dílnách se ručně psaly knihy.

Dějiny udatného českého národa na Déčku: Báje, Bořivoj a Ludmila, Svatý Václav, Boleslav II. Pobožný, Svatý Vojtěch, Čechy na přelomu tisíciletí, Oldřich a Božena, Sázavský klášter, Břetislav a Jitka, Vratislav II., Kosmas, Zmatky na přelomu, Soběslav, Vladislav II., Bruncvík

Opakování Vlastivědy 4+5 - VM

15. srpna 2017 v 20:59 | dvě TeReziA

Velkomoravská říše

Během 9.století vznikla na území Moravy a části Slovenska velká slovanská říše - Velká Morava. Toto období připomíná mnoho památek, které byly nalezeny ve vykopávkách. Už od konce 8.století přicházeli na Moravu kněží z dnešního Německa a šířili zde křesťanství. Protože však mluvili německy nebo latinsky, Slované jim nerozuměli. Proto vládce velkomoravské říše Rostislav povolal na Moravu dva vzdělané bratry Konstantina a Metoděje, kteří ovládali slovanský jazyk a začali ho používat při bohoslužbách. Spolu s šířením křesťanství sem bratři přinesli slovanské písmo-hlaholici a základy různých řemesel. Slované se stávali kulturním národem ve střední Evropě.
Dějiny udatného českého národa na Déčku - Velká Morava

Opakování Vlastivědy 4+5

15. srpna 2017 v 13:57 | dvě TeReziA

Příchod Slovanů

Asi od 5.st.n.l. opřicházejí do našich krajů Slované. Celá země byla tehdy porostlá hlubokými lesy, a proto se slovanské kmeny usazovaly podél řek a na některých návrších. Nejprve se živily lovem, potom pastevectvím a chovem dobytka. Žily v malých osadách. Na obranu proti útokům z okolních zemí se spojovaly ve větší celky. Tak vznikl kmenový svaz, v jehož čele stál kupec Sámo.
Dějiny udatného národa na Déčku: Praotec Čech, Sámova říše

Vlastivěda 4+5 R Opakování

14. srpna 2017 v 19:49 | dvě TeReziA

Opakování Vlastivědy ze 4+5. ročníku

učili jsme se z učebnic Nová škola a byli jsme celkem spokojeni. V 6.ročníku se budeme učit podle učebnic FRAUS???

Opakování 4. ročníku

České země v pravěku

Naši nejdávnější předkové byli lovci mamutů. Jako hlavní nástroj používali opracovaný kámen. Zpočátku se odvažovali jen k lovu drobné zvěře, později si tlupy těchto pravěkých lovců troufaly k lovu větších zvířat, nakonec i obrovských mamutů. Živili se rovněž sběrem lesních plodů nebo semen. Postupně se měnily přírodní podmínky. Doba ledová byla vystřídána teplejším podnebím. Lidé začali obdělávat půdu, lov a sběr vystřídalo zemědělství s chovem domácích zvířat. Jako materiál k výrobě zbraní, nářadí a nástrojů začali lidé používat i dřevo, později bronz a železo. Za ta léta se na našem území vystřídalo mnoho různých kmenů. Prvními pojmenovanými obyvateli zde byli Keltové. Byli zručnými staviteli a řemeslníky. Dokázali vyrábět předměty ze skla a znali také hrnčířský kruh. Při obchodování používali mince.
http://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230001/ na Déčku jsou Dějiny udatného českého národa
Lovci mamutů, Pravěcí zemědělci, Doba kovů, Keltové, Keltská kouzla

Strom Jasan

13. srpna 2017 v 11:08 | dvě TeReziA

Strom Jasan

dnes naši pradávní předkové uctívali strom jasan. Považovali ho za strom "světa". Strom jasan se objevuje v mnoha pověstech a příbězích. Jasanové dřevo prý odhání hady ze zahrady.
Šimek a Grossman: Jednou takhle po ránu točím klikou lanovky, když jsem předtím posnídal trochu teplé žemle. A v dáli mě zdravila svými větvi jasan, vždycky takhle po ránu s přírodou si řvu ...

Keltská líska Coll

4. srpna 2017 v 10:11 | dvě TeReziA

Svátek Lísky Coll

U Keltů byla líska symbolem moudrosti a kněžství. Pomocí proutků a vody objevovali naši předkové skryté a ztracené věci.

Keltové věřili v transcendenci přírody a stromy považovali za posvátné. Keltský kalendář stromů je založen na staré irské a britské abecedě stromů, na tzv. ogamonském písmu. Každé liteře odpovídá strom, barva a kámen.

Vzpomínky na Karla IV.

3. srpna 2017 v 12:05 | dvě TeReziA

Vzpomínky na Karla IV.

z cyklu Perly české animace

V prní polovíně 14,století se narodil chlapec, který se stal českým králem a "otcem vlasti". Animovaný film z roku 1988 inspirovaný antropologickým výzkumem profesora Emanuela Vlčka.
Scénář a režie P. Kubant a M. Zvěřina.

Poslední Habsburk na českém trůně

2. srpna 2017 v 16:18 | dvě TeReziA

Poslední Habsburk na českém trůně

Dokument o životní cestě posledního rakousko-uherského panovníka.
Císař Karel byl náš poslední panovník z dynastie Habsburků. Byl to poslední český král. V Čechách prožil velkou část svého nedlouhého života. Jeho manželkou byla císařovna Zita. Karel se narodil koncem 19.století. Vojenskou službu si odbýval v Čechách. Roku 1906 žil na Pražském hradě. S manželkou Zitou si našli domov na Brandýském zámku. Roku 1212 byl Karel převelen do Vídně. Roku 1916 zemřel František Josef I. a Karel se ujal vlády nad Habsburskou říší. Snažil se ukončit válku. 12.listopadu 1918 byla vyhlášena ve Vídni Republika Německé Rakousko a Habsburkové byli sesazeni z trůnu. Do své vlasti se už císař Karel nikdy nevrátil. Císař Karel zemřel v 35 letech.
Režie K.Fuksa, 2000

Valdštejn na i-vysílání

16. července 2017 v 12:12 | dvě TeReziA

Historie cs na i-vysílání

Valdštejn

Albrecht z Valdštejna je vyjímečná osobnost našich i evropských dějin. Byl to velice cílevědomý člověk, plukovník moravského stavovského vojska. Pokusil se celý pluk převést pod vládu císaře. Vždycky v pravý okamžik se dovede posunout o stupínek dopředu. Byl jedním z nejlepších vojevůdců té doby. Valdštejn toužil po tom, aby se prezentoval tím nejlepším, co bylo tehdy k dispozici, stavbami, které by dosahovaly jeho významu - Valdštejnský palác v Praze, Jičín, budování jeho vlastního dvora. Valdštejnův horoskop ze 17.století je velmi exkluzivní dílo, který zřejmě objednal Heinrich Schlick, Valdštejnův generál.

Král s tváří anděla na i-vysílání

14. července 2017 v 21:46 | dvě TeReziA

Lucemburkové na i-vysílání

Král s tváří anděla

Václav II. se dostává na český trůn, jeho syn Václav III. ale o panování moc zájem nemá, nakonec je úkladně zavražděn. A to je konec Přemyslovců v Čechách. Rudolf III. Habsburský, zvaný Kaše, nabádá k šetrnosti. Eliška Přemyslovna je vyhnána z hradu. Český král Kaše ale najednou umírá. Chvíli se hledá nový král. A nakonec se Eliška Přemyslovna pro dobro země provdá za Jana Lucemburského.

Mikulov na i-vysílání

10. července 2017 v 22:13 | dvě TeReziA

Mikulov na i-vysílání

Zajímavý dokument z cyklu "Poutní místa" nás provází po Mikulově. Jako poutní místo by nás naše oblíbené město Mikulov vůbec nenapadlo. Ale tohle město má hlubokou židovskou tradici. Verše Jana Skácela nám připomínají Židovský hřbitov. Jan Skácel do tohoto moravského města velmi rád jezdil a zval sem své přátele. Pobýval zde i pověstmi opředený Rabi Lév. Bylo zde asi dvanáct synagog neboli modliteben.
Žili zde také Habání. Byli to především zruční řemeslníci. Zanechali po sobě na jižní Moravě nesmazatelné stopy po dlouhá staletí.
A hlavně je tu náš milovaný Svatý kopeček - Tanzberg tedy Taneční vrch. Kdo se však nejvíce zapsal do poutního života byl kardinál František Dietrichstein, který se stal olomouckým biskupem. Byl velmi vzdělaným i jazykově nadaným, navštěvoval nemocné a také vězně. Nachal postavit první Loretu v našich zemích. Loreta byla za Josefínských reforem zrušena. Loretánská madona shlíží na úrodu tohoto kraje.
V Mikulově na gymnáziu studoval Jan Evangelista Purkyně.

Náměšť na i-vysílání

10. července 2017 v 20:00 | dvě TeReziA

Náměšť na i-vysílání

Něco z historie našeho oblíbeného zámku v Náměsti nad Oslavou v cyklu Kaple - Duše rodů. Historie zámku je úzce spjata s rodem Žerotínů. Zajímavý dokument, který nás poučí nejen o historii zámku, ale i o vydání Bible kralické.
Bible kralická byla přeložena z původních jazyků. Stali jsme se tak pátým národem, který si mohl přečíst Knihu Knih ve vlastním jazyce.

Sen o Kuksu na i-vysílání

10. července 2017 v 16:01 | dvě TeReziA

Sen o Kuksu na i-vysílání

Vzácná barokní památka, kterou proslavily sochy Matyáše Bernarda Brauna. Matyáš Braun nejvýznamější barokní český sochař. Rozsáhlý komplex dal postavit na přelomu 17. a 18.století František Antonín Špork. Perla baroka ve východních Čechách. Lázně Kuks a nejvíce nás zaujal Betlém Matyáše Brauna.

Karlův most

9. července 2017 v 21:39 | dvě TeReziA

Karlův most

Na místě bývalého mostu královny Judity, který strhla povodeň, nechal Karel IV. postavit kamenný most, později nazvaný Karlův most.


Zrození Velkomoravské říše

9. července 2017 v 18:54 | dvě TeReziA

Zrození Velkomoravské říše

Na i-vysílání je dokument, trojdílný cyklus Slyšte, Slované: Zrození..., Boj o trůn Velkomoravské říše i Sláva Velkomoravské říše.
V devátém století vznikne Velkomoravská říše a postaví se v budoucnu proti Francké říši.
Bohové: Perun, Radegast
Na žádost knížete Rastislava přisli na Moravu roku 863 Cyril a Metoděj. Přinesli s sebou nové písmo, právní zákoník, lidem srozumitelný jazyk při bohoslužbách.

Cyril a Metoděj

5. července 2017 v 9:30 | dvě TeReziA

Cyril a Metoděj

Jméno Cyril je řeckého původu a znamená "pánův". Metoděj je také řeckého původu a znamená "způsob zkoumání, bádání nebo poznání". Metoděj byl nejprve stáním úředníkem a potom mnichem v klášteře.
Cyril byl vlastním jménem Konstantin, zvaný také filosof. Řeholní jméno Cyril přijal až v klášteře v Římě, krátce před svou smrtí. Konstantin byl filozof a od malička byl velice nadaný a učenlivý, uměl mnoho jazyků. Sestavil první slovanské písmo HLAHOLICI a do slovanského jazyka přeložil hlavní části Bible a bohoslužebné texty. Do té doby se v kostele kázalo pouze latinsky.
V roce 862 vyslal kníže Rostislav poselstvo k byzantskému císaři Michaelu III.
Roku 863 poslal byzantský císař na Velkou Moravu bratry Konstantina a Metoděje, protože si to přál kníže Rostislav. Oba bratři byli kněží a pocházeli ze Soluně (dnešní Řecko), kde žilo mnoho Slovanů.
Konstantin a Metoděj získali pro křesťanskou víru většinu národa, ale protože si kněží z Francké říše u papeže stěžovali, že se na Moravě při bohoslužbách nepoužívá latina, museli bratři odcestovat do Říma.
Metoděj a Konstantin svoje učení obhájili, ale Konstantin byl hodně nemocný, vstoupil do kláštera kde přijal jméno Cyril. Metoděj se vrátil na Moravu sám, protože jeho bratr Cyril v Římě zemřel.
Na Moravě se zatím ujal vlády kníže Svatopluk, Metoděj na Moravě pokračoval ve svém díle, kde roku 885 umřel.

Otázky z vlastivědy pro 5.ročník ZŠ

18. června 2017 v 14:38 | dvě TeReziA

Otázky z vlastivědy

 1. Jak se naývá místo v ČR, které doporučuješ navštívit?
 2. Jde o významné středisko turistického ruchu, nebo o poklidné místo na samotě? Komu bys pobyt na tomto místě doporučil(a)? Je vhodné pro dospělé, rodiny s dětmi, nebo pro starší lidi?
 3. Ve kterém kraji se vybrané místo nachází?
 4. Jak se nazývá krajské město tohoto kraje?
 5. Čím je toto místo vyjímečné? Jaké se zde nachází pamětihodnosti, zajímavé technické památky nebo přírodní zajímavosti?
 6. Co zajímavého znáš z historie této oblasti?
 7. Znáš nějaký tradiční zvyk nebo jídlo typické pro tutu oblast?
 8. Jak dlouhý pobyt zde doporučuješ?
 9. Jaké oblečení by si měli turisté připravit?
 10. Co by si turisté neměli zapomenout vzít s sebou.
Největší jezero - Černé jezero
Nejdelší řeka - Vltava
Největší přehrada - Lipno
Největší rybník - Rožmberk

Test z Vlastivědy 5.ročník ZŠ

1. května 2017 v 12:49 | dvě TeReziA

Otázky z Vlastivědy - Osvícenství

 1. Vysvětli pojmy osvícenství a osvícenci.
 2. O co usilovali osvícení panovníci.
 3. Které hlavní změny provedla Marie Terezie?
 4. V čem spočívaly reformy Josefa II.?
ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičící

1. Světlo rozumu (druhá polovina 18.století)

Ještě v 18.století převládaly v tehdejších státech Evropy společenské vztahy, které byly založeny na nadvládě šlechty a církve.
Postupně se však stále více začalo prosazovat měšťanstvo jako pokroková síla nové společnosti, kterou nazýváme KAPITALISTICKOU.
Rozvíjela se řemeslná výroba i obchod, docházelo k novým vědeckým objevům. Do zemědělství i do nové řemeslné výroby se zaváděly nové vynálezy.
Všechny tyto změny se odrážely v myšlení tehdejší společnosti. Postupně se hroutily staré náboženské představy o uspořádání světa řízeného Bohem. Místo nich se začaly od počátku 18.století šířit nové názory o životě a o přírodě.

2. Osvícenci

Nejdříve se tento nový způsob myšlení objevil v Anglii a ve Francii. Hlásali to učenci, kteří jakoby chtěli "osvítit" lidi, proto se jim začalo říkat osvícenci. Myšlení, které prosazovali, se označovalo jako osvícenství.
Podle osvícenců se šlechta i králové měli starat o své poddané. Každý člověk, ať bohatý nebo chudý, měl mít stejná práva. Objevily se myšlenky o rovnosti všech lidí.
Osvícenci věřili v sílu lidského rozumu. Kritizovali nesnášenlivost a zpátečnictví katolické církve. U člověka vyzvedávali toleranci. Pokrok spatřovali ve vzdělání a v osvětě.
Osvícenské myšlenky pronikaly i do vládnoucích kruhů, ovlivňovaly mnohé vzdělané šlechtice, kněze a dokonce i některé panovníky.

Kraje ČR (z učebnice pro 5.ročník)

18. února 2017 v 14:30 | dvě TeReziA

Kraje ČR (z učebnice Vlastivědy pro 5.ročník ZŠ)

Území ČR se člení do 14 krajů. Každý kraj má své krajské město, kde sídlí krajský úřad spravující území kraje. Území, která jsou přičleněna k menším obcím, spravují obecní úřady, ve městech městské úřady, ve velkých statutárních městech magistrát a úřady městských částí.

Otázky:
 • Jak se nazývá místo v ČR, kt. doporučuješ navštívit?
 • Jde o významné středisko turistického ruchu, nebo o poklidné místo na samotě? Komu bys pobyt na tomnto místě doporučil(a)? Je vhodné pro dospělé, rodiny s dětmi, nebo pro starší lidi?
 • Ve kterém kraji se toto místo nachází?
 • Jak se nazývá krajské město tohoto kraje?
 • Čím je toto místo vyjímečné? Jaké se zde nachází pamětihodnosti, zajímavé technické památky nebo přírodní zajímavosti?
 • Co zajímavého bys uvedl(a) z historie oblasti, kterou doporučuješ navštívit?
 • Je to nějaký tradiční zvyk, nebo jídlo typické pro tuto oblast?
 • Jak dlouhý pobyt bys zde doporučoval(a)?
 • Jaké oblečení by si měli turisté na cestu připravit?
 • Co by si neměli zapomenout vzít s sebou?
14 krajů: Hl. město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj.

Nejdelší řeka - Vltava, Největší přehrada - Lipno, Největší jezero - Černé jezero, Největší rybník - Rožmberk, Nejteplejší minerální pramen - Vřídlo v Karlových Varech (72°C), Nejvyšší trvale osídlené místo - tel. vysílač na Pradědu

Centrem každého kraje je krajské město. Krajské město je rozlohou a počtem obyvatel největším městem kraje. Sídlí zde krajský úřad, kt. pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. V krajském městě a jeho okolí jsou obvykle soustředěny největší průmyslové závody, významné kulturní a vzdělávací instituce. Je většinou také významnou dopravní křižovatkou. O zájmy obyvatel v menších obcích se stará obecní úřad, ve městech městský úřad.

Brno (z učebnice pro 4.ročník ZŠ)

18. února 2017 v 12:31 | dvě TeReziA

Brno (z učebnice pro 4.ročník ZŠ, Augusta, Honzák)

Druhým největším městem naší republiky a hlavním městem Jihomoravského kraje je Brno. Má asi 400 000 obyvatel. Leží na soutoku řek Svitavy a Svratky. Vzniklo na křižovatce obchodních cest pod vrchem Petrov, v podhradí starého přemyslovského hradu. Podle něj dostalo pravděpodobně i jméno. Pravoslavné "brn"totiž znamenalo bláto, a tak se soudí, že původní hrad stával na bažinatém místě, chráněn močály.

Otázky:
 • Co víš o svém krajském městě?
 • Znáš nějakou pověst, která vypráví o Vašem kraji?

Naše vlast

18. února 2017 v 11:23 | dvě TeReziA

Naše vlast (z učebnice pro 4.ročník ZŠ, Augusta, Honzák)

ČR vznikla 1.1.1993. V ten den se rozdělila Česká a Slovenská Federativní republika na dva samostatné státy - ČR a SR. ČR se hlásí ke svému historickému odkazu a navazuje na demokratické a národní tradice a navazuje na demokratické a národní tradice Československé republiky, kt. se zrodila po 1.sv.v. 28.10.1918. Kdybychom se vydali ještě hlouběji do historie, nalezli bychom na území naší dnešní republiky slavné České království. Hlavním městem ČR je Praha, někdejší sídlo českých králů.
PRAHA je hlavním městem ČR, sídlem prezidenta, vlády i Parlamentu, jediné naše město s více než milionem obyvatel. Pražská kotlina byla osídlena už v pravěku, ale vznik pozdějšího města je kladen do druhé poloviny 9.st., kdy si na skále nad Vltavou vystavěl sídelní hradiště přemyslovský kníže Bořivoj I.
PRAŽSKÉ PAMÁTKY K nejznámějším místům Prahy patří Pražský hrad, sídlo českých králů a prezidentů republiky s katedrálou sv. Víta, ve kt. odpočívají ostatky patrona země sv. Václava a kde jsou uloženy české korunovační klenoty. Prastarými pověstmi je opředen Vyšehrad. Dějiny kráčely po dlažbě Staroměstského náměstí. Tady na historické Staroměstské radnici sídlí primátor. Na věži radnice obdivují denně stovky návštěvníků středověký orloj, jeden z nejvzácnějších na světě.

Otázky:
 • Procházel ses po Praze? Co tě tam nejvíc zaujalo?
 • Znáš pověst o založení města Prahy?

O ČR a jejích sousedech

16. února 2017 v 11:01 | dvě TeReziA

O ČR a jejích sousedech

(z učebnice ČJ pro 4.ročník)

ČR leží uprostřed Evropy. Na východě sousedí se Slovenskem, na severu s Polskem, na západě s Německem a na jihu s Rakouskem. Hl.město ČR se jmenuje Praha. Je velmi známé, protože je v něm mnoho starých paláců a kostelů. Snad každý návštěvník Prahy si prohlédne Hradčany, hrad, kde dříve sídlili čeští králové. Dnes je na Hradčanech úřad prezidenta republiky. Prahou protéká řeka Vltava. Češi mají velmi blízký vztah především ke Slovákům, protože dříve žili ve společném státě. Oba jazyky - čeština i slovenština - jsou si podobné, a tak se lidé z obou států snadno dorozumějí. Hlavní město Slovenské republiky - Bratislava - leží na velké řece, kt. se nazývá Dunaj. V Polské republice je hlavním městem Varšava a protéká jím Visla. Také polštině mohou Češi porozumět, avšak již s většími obtížemi. V Německu se stal hlavním městem Berlín, ležící na soutoku dvou řek, Havoly a Sprévy. Hl. město Rakouska se jmenuje Vídeň a protéká jím Dunaj. V Německu a Rakousku se mluví stejným jazykem, němčinou.
Otázky:
 • O čem se píše v textu?
 • Vypiš z textu:
 1. všechny názvy států
 2. všechny názvy hlavních měst
 3. všechny názvy řek

Požár Národního divadla

12. srpna 2016 v 7:07 | dvěTeReziA

Požár Národního divadla

Den před požárem bylo Národní divadlo poprvé otevřeno na počest návštěvy korunního prince Rudolfa. Další den byla budova uzavřena pro dokončovací práce. Na střeše došlo k požáru, který se rozšířil a zničil nejen měděnou kupoli, ale i hlediště, oponu od Františka Ženíška a jeviště. Pro národ to byla "katastrofa" a hned se konaly nové sbírky na opravu Národního divadla.

Otázky z vlastivědy (4.ročník)

22. července 2016 v 18:28 | dvěTeReziA

Otázky z vlastivědy (4.ročník)

 • ČR tvoří 3 historické země:
 • V čele státu stojí:
 • V čele krajů stojí:
 • V čele měst a obcí je:
 • Názvy států, se kterými sousedíme:
 • Kraje a krajská města:
 • Hlavní město:
 • Katedrála v Praze na Hradčanech se jmenuje:
 • Jak se jmenuje známý pražský most?
 • Vládu tvoří:
 • Zákony přijímají:
 • Nejvyšším zákonem je:
 • Na dodržování zákonů dbá:
 • Porušení zákonů trestá:
 • Napiš jméno českého prezinta ČR:
 • Co je na našem státním znaku?
 • Jak se jmenuje naše státní hymna?
 • Napiš datum některého státního svátku:
 • Proč ho slavíme?
 • Napiš některé národopisné oblasti:
 • Seskupení evropských států se nazývá:
 • Mapa je:
 • Číselný údaj 1:1 000 000 na mapě se nazývá:
 • Co tento číselný údaj znamená?
 • Co udává měřítko mapy?
 • Hlavní světové strany:
 • Vedlejší světové strany:
 • Světové strany určujeme pomocí:
 • Magnetická střelka ukazuje vždy:
 • Jak můžeme přibližně určit světové strany podle některého přírodního úkazu?
 • Co je to nadmořská výška?
 • Jaký je rozdíl mezi mapou a plánem?
 • Jakou barvou jsou na mapě značeny nížiny?
 • Jakou vysočiny?
 • Naše nejvyšší hora:
 • Naše nejvyšší pohoří se nazývá:
 • Názvy nížin:
 • Jak se nazývá nejúrodnější půda v nížinách?
 • Umělé vodní nádrže jsou:
 • Co jsou jezera?
 • Jaké znáš rybníky, přehrady a jezera?
 • Povodí je území, které odvodňuje:
 • Území, odkud odtéká voda do jednoho moře, se nazývá:
 • Počasí je:
 • Počasí ovlivňuje např.:
 • Podnebí je:
 • Nerostné suroviny:ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíOpakování z PS Vlastivěda pro 4.ročník

Kde se vzal mamut v Brně?

14. července 2016 v 10:07 | dvěTeReziA
Dnes najdeme mamuta v životní velikosti v Anthroposu v Brně, kde má dokonce svoje mládě. (O tom už jsme ale psali asi před rokem.)
Doba, kdy se mamuti běžně procházeli po Brně (podle kosterních pozůstatků), skončila před mnoha tisíci lety.
Mamut je vyhynulý rod z čeledi slonovitých a řádu chobotnatců. Mamuti měli dlouhé zahnuté kly a hustou srst. Lidem v Brně mamuti asi dost chutnali, zvlášť těm, co žili na Stránské skále.
Ale kde se mamut v Brně vzal? Byl vytvořený pro expozici Anthropos v roce 1928 na Brněnském výstavišti a finančně podpořil výrobu mamuta Tomáš Baťa. Byla to expozice profesora Absolona, známého moravského archeologa, který objevil Věstonickou venuši.
Pavilon A byl postaven v letech 1924 až 1928, vyprojektovali ho J.Kalous a J.Valenta. Roku 1928 byl brněnský mamut vystavený v tomto pavilonu.
 
 

Reklama